Dla kandydatów

List Dyrektora

Drodzy Gimnazjaliści,
Wkrótce staniecie przed bardzo ważną decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Chciałabym zachęcić Was do wybrania II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
Każda szkoła stara się być dobra i wyjątkowa. Każda ma swoje mocne strony i każda będzie je skutecznie promować. Dlaczego zatem macie wybrać II LO?

II LO to SREBRNA SZKOŁA 2016 i 2017, w ostatnim rankingu Perspektyw znalazła się na 287 miejscu w Polsce, zajmujemy I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i VII w województwie opolskim. Zajmujemy również II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym.

Z naszej strony:
o zapewniamy uczniom wysokiej jakości edukację w bardzo dobrych, bezpiecznych warunkach oraz przyjaznej atmosferze, prowadzoną przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach,
o oferujemy ciekawe profile i bogatą ofertę języków obcych,
o gwarantujemy nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i bogate zaplecze sportowe (dwie sale gimnastyczne, siłownia)
o organizujemy wyjazdowe warsztaty przedmiotowe, kursy językowe w Wielkiej Brytanii
o stwarzamy możliwość działania w różnych organizacjach szkolnych
o dajemy uczniom szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim,
o podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi,
o realizujemy projekty unijne
o organizujemy staże wolontariackie w różnych instytucjach miasta
o proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne (rozwijające zainteresowania i zdolności oraz wyrównawcze )
o promujemy talenty i zdolności uczniów organizując wystawy, koncerty, spektakle
o dbamy o kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
o słuchamy Waszego głosu w wielu sprawach
o zapewniamy dostęp do informacji poprzez dziennik elektroniczny

Uczniowie naszej szkoły:
o uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych i dostają się na renomowane uczelnie w kraju i zagranicą,
o są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów,
o osiągają wysokie wyniki sportowe,
o prężnie działają w Młodzieżowej Radzie Miasta, Samorządzie Uczniowskim , Wolontariacie, PCK, Drużynie Sanitarnej, Amnesty International
o rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności korzystając z możliwości współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi
o realizują się artystycznie uczestnicząc w zajęciach chóru i teatru szkolnego, prezentując efekty swoich artystycznych działań na forum szkoły
o rozwijają wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka uczestnicząc w pracach grupy Volontarius i podejmując działania w ramach projektów społecznych

Tak naprawdę wybór zależy od Was, macie swoje plany i marzenia, a szkoła ma Wam stworzyć jak najlepsze warunki i dać szansę wszechstronnego rozwoju. W otoczeniu przyjaciół i innych mądrych wrażliwych ludzi, gdy poczujecie dobrą atmosferę, bezpieczeństwo i akceptację - wszystko staje się możliwe.

Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły, do śledzenia strony internetowej, facebooka, do rozmów z naszymi uczniami i nauczycielami.
Czekamy na Was.
Katarzyna Arciszewska –Stępień
Dyrektor II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
Nowy film reklamowy autorstwa Szymona Szajdy:

Planowane klasy

Na rok szkolny 2017/2018 planowane są następujące oddziały:

Oddział A – MATEMATYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Matematyka
- Dwa spośród: chemia, fizyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka
Przedmiot dodatkowy – edukacja przez szachy
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Politechniką Śląską, Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i innymi uczelniami wyższymi.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty matematyczne w klasie drugiej.

Oddział B – BIOLOGICZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Biologia
- Dwa spośród: chemia, matematyka, fizyka, język polski, język angielski
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą ze specjalistami z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SOLUTARIS w Kędzierzynie-Koźlu.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty przyrodnicze.

Oddział C – PRAWNICZY (innowacja)
Przedmioty rozszerzone:
- Historia
- Dwa spośród – wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, język angielski
Przedmioty dodatkowe – elementy prawa ze sztuką mediacji i język łaciński dla prawników
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z IPN, Amnesty International, Sądem Rejonowym, kancelariami adwokackimi, Polskim Centrum Mediacji, Okręgową Radą Adwokacką, biurem Rzecznika Praw Dziecka.
Szkoła oferuje warsztaty tematyczne z prawnikami.

Oddział D – LINGWISTYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Język angielski
- Dwa spośród - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, matematyka
Zwiększony wymiar nauczania drugiego języka obcego.
Przedmiot dodatkowy – kultura hiszpańskojęzyczna
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Ormiston Victory Academy w Norfolk, Uniwersytetem Opolskim.
Szkoła oferuje dwutygodniowe obozy językowe w Wielkiej Brytanii, współpracę ze szkołami europejskimi w ramach wymiany uczniów (Hiszpania) oraz realizacji projektów e-Twinning i Erazmus+.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna

Warunki przyjęcia do II LO

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty

Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

Wykaz olimpiad i konkursów

Zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, pierwszeństwo w przyjęciu do II LO

Dzień Otwarty II LO