Dla kandydatów

List Dyrektora

Drodzy Gimnazjaliści,
Wkrótce staniecie przed bardzo ważną decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Chciałabym zachęcić Was do wybrania II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
Każda szkoła stara się być dobra i wyjątkowa. Każda ma swoje mocne strony i każda będzie je skutecznie promować. Dlaczego zatem macie wybrać II LO?

II LO to SREBRNA SZKOŁA 2016 i 2017, w ostatnim rankingu Perspektyw znalazła się na 287 miejscu w Polsce, zajmujemy I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i VII w województwie opolskim. Zajmujemy również II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym.

Z naszej strony:
o zapewniamy uczniom wysokiej jakości edukację w bardzo dobrych, bezpiecznych warunkach oraz przyjaznej atmosferze, prowadzoną przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach,
o oferujemy ciekawe profile i bogatą ofertę języków obcych,
o gwarantujemy nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i bogate zaplecze sportowe (dwie sale gimnastyczne, siłownia)
o organizujemy wyjazdowe warsztaty przedmiotowe, kursy językowe w Wielkiej Brytanii
o stwarzamy możliwość działania w różnych organizacjach szkolnych
o dajemy uczniom szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim,
o podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi,
o realizujemy projekty unijne
o organizujemy staże wolontariackie w różnych instytucjach miasta
o proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne (rozwijające zainteresowania i zdolności oraz wyrównawcze )
o promujemy talenty i zdolności uczniów organizując wystawy, koncerty, spektakle
o dbamy o kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
o słuchamy Waszego głosu w wielu sprawach
o zapewniamy dostęp do informacji poprzez dziennik elektroniczny

Uczniowie naszej szkoły:
o uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych i dostają się na renomowane uczelnie w kraju i zagranicą,
o są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów,
o osiągają wysokie wyniki sportowe,
o prężnie działają w Młodzieżowej Radzie Miasta, Samorządzie Uczniowskim , Wolontariacie, PCK, Drużynie Sanitarnej, Amnesty International
o rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności korzystając z możliwości współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi
o realizują się artystycznie uczestnicząc w zajęciach chóru i teatru szkolnego, prezentując efekty swoich artystycznych działań na forum szkoły
o rozwijają wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka uczestnicząc w pracach grupy Volontarius i podejmując działania w ramach projektów społecznych

Tak naprawdę wybór zależy od Was, macie swoje plany i marzenia, a szkoła ma Wam stworzyć jak najlepsze warunki i dać szansę wszechstronnego rozwoju. W otoczeniu przyjaciół i innych mądrych wrażliwych ludzi, gdy poczujecie dobrą atmosferę, bezpieczeństwo i akceptację - wszystko staje się możliwe.

Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły, do śledzenia strony internetowej, facebooka, do rozmów z naszymi uczniami i nauczycielami.
Czekamy na Was.
Katarzyna Arciszewska –Stępień
Dyrektor II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
A oto nasz najnowszy profesjonalny spot reklamowy, który świetnie oddaje atmosferę naszej szkoły. Dziękujemy Panu Markowi Słocie za pomysł i czuwanie nad całością, Maciejowi Pieczykolanowi ( MVP Clips) za montaż i produkcję oraz chłopakom ze Studia Kopernik i wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie filmu.


Planowane klasy

Na rok szkolny 2017/2018 planowane są następujące oddziały:

Oddział A – MATEMATYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Matematyka
- Dwa spośród: chemia, fizyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka
Przedmiot dodatkowy – edukacja przez szachy
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Politechniką Śląską, Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i innymi uczelniami wyższymi.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty matematyczne w klasie drugiej.

W oddziale tym (w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych) masz szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

Oddział B – BIOLOGICZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Biologia
- Dwa spośród: chemia, matematyka, fizyka, język polski, język angielski
Przedmiot dodatkowy - chemia doświadczalna.
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą ze specjalistami z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SOLUTARIS w Kędzierzynie-Koźlu.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty przyrodnicze.

Oddział ten pozwoli ci kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

Oddział C – LINGWISTYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Język angielski
- Dwa spośród - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, matematyka
Zwiększony wymiar nauczania drugiego języka obcego (niemiecki lub hiszpański).
Przedmiot dodatkowy – kultura hiszpańskojęzyczna
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Ormiston Victory Academy w Norfolk, Uniwersytetem Opolskim.
Szkoła oferuje dwutygodniowe obozy językowe w Wielkiej Brytanii, współpracę ze szkołami europejskimi w ramach wymiany uczniów (Hiszpania) oraz realizacji projektów e-Twinning i Erazmus+.

Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

Oddział D – PRAWNICZY (innowacja)
Przedmioty rozszerzone:
- Historia
- Dwa spośród – wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, język angielski
Przedmioty dodatkowe – elementy prawa ze sztuką mediacji i język łaciński dla prawników
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z IPN, Amnesty International, Sądem Rejonowym, kancelariami adwokackimi, Polskim Centrum Mediacji, Okręgową Radą Adwokacką, biurem Rzecznika Praw Dziecka.
Szkoła oferuje warsztaty tematyczne z prawnikami.

Po ukończeniu tego oddziału będziesz mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

Wyboru drugiego i trzeciego rozszerzenia dokonasz przy pomocy swoich nauczycieli, wychowawcy, doradcy zawodowego i rodziców na początku II półrocza klasy pierwszej, a realizować je będziesz począwszy od klasy drugiej.

Każdy uczeń II LO uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych, pierwszym jest język angielski, drugi można wybrać spośród czterech: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Dla uczniów zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka chińskiego i łacińskiego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja elektroniczna

Warunki przyjęcia do II LO

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty

Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w punktach 2-3 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 punkty
b) krajowym - 3 punkty
c) wojewódzkim - 2 punkty
d) powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Wykaz olimpiad i konkursów

Dzień Otwarty II LO

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia II LO w dniu 26 kwietnia 2017 w godzinach 9:00 - 15:00.
Przedstawimy naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018, pokażemy na czym polega wyjątkowość naszej szkoły. Uczniowie i nauczyciele opowiedzą Wam o naszych sukcesach, nie tylko dydaktycznych! Zaprezentujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz różne interesujące przedsięwzięcia podejmowane przez społeczność II LO.
A oto krótka relacja z tego dnia przygotowana przez niezastąpionych kolegów ze Studia Kopernik: