Dla kandydatów

List Dyrektora

Drodzy Gimnazjaliści,
Wkrótce staniecie przed bardzo ważną decyzją wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Chciałabym zachęcić Was do wybrania II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
Każda szkoła stara się być dobra i wyjątkowa. Każda ma swoje mocne strony i każda będzie je skutecznie promować. Dlaczego zatem macie wybrać II LO?

II LO to SREBRNA SZKOŁA 2016 i 2017, w ostatnim rankingu Perspektyw znalazła się na 287 miejscu w Polsce, zajmujemy I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i VII w województwie opolskim. Zajmujemy również II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym.

Z naszej strony:
o zapewniamy uczniom wysokiej jakości edukację w bardzo dobrych, bezpiecznych warunkach oraz przyjaznej atmosferze, prowadzoną przez kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach,
o oferujemy ciekawe profile i bogatą ofertę języków obcych,
o gwarantujemy nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych i bogate zaplecze sportowe (dwie sale gimnastyczne, siłownia)
o organizujemy wyjazdowe warsztaty przedmiotowe, kursy językowe w Wielkiej Brytanii
o stwarzamy możliwość działania w różnych organizacjach szkolnych
o dajemy uczniom szansę sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i ogólnopolskim,
o podejmujemy współpracę z uczelniami wyższymi,
o realizujemy projekty unijne
o organizujemy staże wolontariackie w różnych instytucjach miasta
o proponujemy różne zajęcia pozalekcyjne (rozwijające zainteresowania i zdolności oraz wyrównawcze )
o promujemy talenty i zdolności uczniów organizując wystawy, koncerty, spektakle
o dbamy o kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich,
o słuchamy Waszego głosu w wielu sprawach
o zapewniamy dostęp do informacji poprzez dziennik elektroniczny

Uczniowie naszej szkoły:
o uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych i dostają się na renomowane uczelnie w kraju i zagranicą,
o są laureatami i finalistami olimpiad i konkursów,
o osiągają wysokie wyniki sportowe,
o prężnie działają w Młodzieżowej Radzie Miasta, Samorządzie Uczniowskim , Wolontariacie, PCK, Drużynie Sanitarnej, Amnesty International
o rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności korzystając z możliwości współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami lokalnymi
o realizują się artystycznie uczestnicząc w zajęciach chóru i teatru szkolnego, prezentując efekty swoich artystycznych działań na forum szkoły
o rozwijają wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka uczestnicząc w pracach grupy Volontarius i podejmując działania w ramach projektów społecznych

Tak naprawdę wybór zależy od Was, macie swoje plany i marzenia, a szkoła ma Wam stworzyć jak najlepsze warunki i dać szansę wszechstronnego rozwoju. W otoczeniu przyjaciół i innych mądrych wrażliwych ludzi, gdy poczujecie dobrą atmosferę, bezpieczeństwo i akceptację - wszystko staje się możliwe.

Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszej szkoły, do śledzenia strony internetowej, facebooka, do rozmów z naszymi uczniami i nauczycielami.
Czekamy na Was.
Katarzyna Arciszewska –Stępień
Dyrektor II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
A oto nasz najnowszy profesjonalny spot reklamowy, który świetnie oddaje atmosferę naszej szkoły. Dziękujemy Panu Markowi Słocie za pomysł i czuwanie nad całością, Maciejowi Pieczykolanowi ( MVP Clips) za montaż i produkcję oraz chłopakom ze Studia Kopernik i wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie filmu.


Planowane klasy

Na rok szkolny 2017/2018 planowane są następujące oddziały:

Oddział A – MATEMATYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Matematyka
- Dwa spośród: chemia, fizyka, geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie, informatyka
Przedmiot dodatkowy – edukacja przez szachy
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Politechniką Śląską, Politechniką Opolską, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach i innymi uczelniami wyższymi.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty matematyczne w klasie drugiej.

W oddziale tym (w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych) masz szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

Oddział B – BIOLOGICZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Biologia
- Dwa spośród: chemia, matematyka, fizyka, język polski, język angielski
Przedmiot dodatkowy - chemia doświadczalna.
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą ze specjalistami z Polsko-Amerykańskich Klinik Serca oraz Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego SOLUTARIS w Kędzierzynie-Koźlu.
Szkoła oferuje tygodniowe nadmorskie warsztaty przyrodnicze.

Oddział ten pozwoli ci kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

Oddział C – LINGWISTYCZNY
Przedmioty rozszerzone:
- Język angielski
- Dwa spośród - język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, matematyka
Zwiększony wymiar nauczania drugiego języka obcego (niemiecki lub hiszpański).
Przedmiot dodatkowy – kultura hiszpańskojęzyczna
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z Ormiston Victory Academy w Norfolk, Uniwersytetem Opolskim.
Szkoła oferuje dwutygodniowe obozy językowe w Wielkiej Brytanii, współpracę ze szkołami europejskimi w ramach wymiany uczniów (Hiszpania) oraz realizacji projektów e-Twinning i Erazmus+.

Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

Oddział D – PRAWNICZY (innowacja)
Przedmioty rozszerzone:
- Historia
- Dwa spośród – wiedza o społeczeństwie, język polski, geografia, matematyka, język angielski
Przedmioty dodatkowe – elementy prawa ze sztuką mediacji i język łaciński dla prawników
Proces kształcenia będzie wspierany współpracą z IPN, Amnesty International, Sądem Rejonowym, kancelariami adwokackimi, Polskim Centrum Mediacji, Okręgową Radą Adwokacką, biurem Rzecznika Praw Dziecka.
Szkoła oferuje warsztaty tematyczne z prawnikami.

Po ukończeniu tego oddziału będziesz mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

Wyboru drugiego i trzeciego rozszerzenia dokonasz przy pomocy swoich nauczycieli, wychowawcy, doradcy zawodowego i rodziców na początku II półrocza klasy pierwszej, a realizować je będziesz począwszy od klasy drugiej.

Każdy uczeń II LO uczy się obowiązkowo dwóch języków obcych, pierwszym jest język angielski, drugi można wybrać spośród czterech: francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski. Dla uczniów zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka chińskiego i łacińskiego.

Terminy rekrutacji

29 maja 2017 - 23 czerwca 2017 - złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły (pokój nr 2, parter)

23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopia lub oryginał)

23 czerwca 2017 - 7 lipca 2017 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10 lipca 2017 - godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017 - 13 lipca 2017 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

14 lipca 2017 - godzina 14:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

14 lipca 2017 - godzina 15:00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

17 lipca 2017 - 28 sierpnia 2017 - przeprowadzenie postępowania uzupełniającego (w przypadku wolnych miejsc)

Rekrutacja elektroniczna

Na stronie https://opolskie.edu.com.pl dokonasz swojej rejestracji w elektronicznym systemie naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych informacji wygenerujesz wniosek o przyjęcie do wybranej szkoły.

Oferujemy pomoc w wypełnianiu formularza elektronicznego w dniach 12 i 13 czerwca 2017 w godzinach 14:10 - 16:00 w sali nr 7.

Warunki przyjęcia do II LO

O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu może ubiegać się absolwent gimnazjum.
1. O przyjęciu kandydata do oddziału wybranego jako pierwszy decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów do tego oddziału Liceum. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów, kandydat może być przyjęty do oddziału wybranego jako drugi, jeśli uzyskana ilość punktów zapewni mu odpowiednią lokatę.
2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zasady przeliczania wyników egzaminu gimnazjalnego na punkty

1. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
należy pomnożyć przez 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik- 70%, 70 × 0,2= 14 punktów w rekrutacji);

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego (art.44 zw ust 2 i art. 44 zz ust.2 ustawy o systemie oświaty) przelicza się oceny ze świadectwa gimnazjalnego w następujący sposób:
a) język polski, matematyka, język obcy nowożytny:
celujący - po 20 punktów
bardzo dobry - po 18 punktów
dobry - po 13 punktów
dostateczny - po 8 punktów
dopuszczający - po 2 punkty
b) historia i wiedza o społeczeństwie - jak wyżej, z tym że liczba punktów uzyskana po zsumowaniu dzieli się przez 2
c) biologia, chemia, fizyka i geografia - liczba punktów uzyskana po podsumowaniu dzielona jest przez 4

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w punkcie 2 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu lub dana część egzaminu, której dotyczy zwolnienie.

4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum z danego języka:
- celujący - 20 punktów
- bardzo dobry - 18 punktów
- dobry - 13 punktów
- dostateczny - 8 punktów
- dopuszczający - 2 punkty

Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum

Za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat otrzymuje punkty w następującej ilości:
celujący - 18 pkt.
bardzo dobry - 17 pkt.
dobry - 14 pkt.
dostateczny - 8 pkt.
dopuszczający - 2 pkt.

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

4. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach innych niż wymienione w punktach 2-3 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - 4 punkty
b) krajowym - 3 punkty
c) wojewódzkim - 2 punkty
d) powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu i z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Wykaz olimpiad i konkursów

1. Wojewódzkie i ponadwojewódzkie konkursy przedmiotowe, których organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty:
- Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
- Wojewódzki Konkurs Historyczny
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny
- Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

2. Konkursy i olimpiady tematyczne o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim:
- Ogólnopolska Olimpiada "Myśli Jana Pawła II"
- Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego"
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za wolność Naszą i Waszą."
- Ogólnopolski Konkurs "Papież Słowianin - Ogólnopolski Konkurs o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II"
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
- Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
- VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich
- Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

3. Zawody plastyczne o zasięgu wojewódzkim:
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny o Księciu Janie Dobrym "Książę Jan Dobry - polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz".

4. Zawody sportowe organizowane przez gminne ośrodki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe:
- zawody indywidualne:
akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne, skoki, kombinacja norweska, pływanie, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy, żeglarstwo
- zawody indywidualne:
baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo

Dzień Otwarty II LO

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia II LO w dniu 26 kwietnia 2017 w godzinach 9:00 - 15:00.
Przedstawimy naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018, pokażemy na czym polega wyjątkowość naszej szkoły. Uczniowie i nauczyciele opowiedzą Wam o naszych sukcesach, nie tylko dydaktycznych! Zaprezentujemy ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz różne interesujące przedsięwzięcia podejmowane przez społeczność II LO.
A oto krótka relacja z tego dnia przygotowana przez niezastąpionych kolegów ze Studia Kopernik: