Matura

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2016/ 2017

do 30 września 2016 - termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Do 7 lutego 2017 - termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

15-22 lutego 2017 - sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji

20 kwietnia 2017- termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę
wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

28 kwietnia 2017- zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 maja 2017 - rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

4 - 26 maja 2017 - część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

8 – 20 maja 2017 (bez 14 maja) - część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (formuła od 2015 roku)


30 czerwca 2017 - przekazanie świadectw maturalnych

22 sierpnia 2017 - pisemny egzamin poprawkowy

23-25 sierpnia 2017- ustny egzamin poprawkowy

12 września 2017 - rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowejDostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego

Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wskazane są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku na przełomie sierpnia i września.

Zdający uprawnieni do dostosowania:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
• chorzy lub niesprawni czasowo
• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
• o którym mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Bliższe informacje dotyczące możliwych sposobów dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego, terminów składania deklaracji, koniecznych dokumentów, zaświadczeń i opinii uzyskasz bezpośrednio u pedagoga szkolnego ( lub w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku )

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2017 - TERMIN GŁÓWNY

EGZAMINY PISEMNE
4 maja 2017 - godzina 9:00 - język polski - poziom podstawowy (pp)
godzina 14:00 - język polski - poziom rozszerzony (pr)
5 maja 2017 - godzina 9:00 - matematyka - pp
godzina 14:00 - wiedza o tańcu - pp i pr
8 maja 2017 - godzina 9:00 - język angielski - pp
godzina 14:00 - język angielski - pr
9 maja 2017 - godzina 9:00 - matematyka - pr
godzina 14:00 - język łaciński i kultura antyczna - pp i pr
10 maja 2017 - godzina 9:00 - wiedza o społeczeństwie - pp i pr
godzina 14:00 - informatyka pp i pr
11 maja 2017 - godzina 9:00 - język niemiecki pp
godzina 14:00 - język niemiecki pr
12 maja 2017 - godzina 9:00 - biologia pp i pr
godzina 14:00 - filozofia pp i pr
15 maja 2017 - godzina 9:00 - historia pp i pr
godzina 14:00 - historia sztuki pp i pr
16 maja 2017 - godzina 9:00 - chemia pp i pr
godzina 14:00 - geografia pp i pr
17 maja 2017 - godzina 9:00 - język rosyjski pp
godzina 14:00 - język rosyjski pr
18 maja 2917 - godzina 9:00 - fizyka i astronomia pp/fizyka i astronomia pr/fizyka pr
godzina 14:00 - historia muzyki pp i pr
19 maja 2017 - godzina 9:00 - język francuski pp
godzina 14:00 - język francuski pr

EGZAMINY USTNE
Szczegółowy harmonogram znajduje się w gablocie przeznaczonej dla maturzystów (obok sekretariatu).

MATURA PRÓBNA - NOWA ERA

Terminy egzaminów próbnych:
4 stycznia 2017 (środa) – język polski PP/ biologia PR
5 stycznia 2017 (czwartek) – matematyka PP/ historia PR
9 stycznia 2017 (poniedziałek) - język angielski PP, język niemiecki PP/ Język angielski PR
10 stycznia 2017 (wtorek) – język polski PR/chemia PR
11 stycznia 2017 (środa) – matematyka PR/wiedza o społeczeństwie PR
12 stycznia 2017 (czwartek) – geografia PR/fizyka PR
13 stycznia 2017 (piątek) – język niemiecki PR, język francuski PR

PROCEDURY MATURALNE

Szczegółowe informacje dotyczące procedur maturalnych znajdziecie w prezentacji zamieszczonej w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA/INNE