Matura

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2017/ 2018

do 30 września 2017 - termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Do 7 lutego 2018 - termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

15 - 22 lutego 2018 - sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji

20 kwietnia 2018 - termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

27 kwietnia 2018- zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

4 maja 2018 - rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

4 - 26 maja 2018 - część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

8 – 20 maja 2018 - część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (formuła od 2015 roku)

3 lipca 2018 - przekazanie świadectw maturalnych

do 10 lipca 2018 - złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

do 10 sierpnia 2018 - informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

21 sierpnia 2018 - pisemny egzamin poprawkowy

21 – 22 sierpnia 2018 - ustny egzamin poprawkowy

11 września 2018 - rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowejDostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego

Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wskazane są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku na przełomie sierpnia i września.

Zdający uprawnieni do dostosowania:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
• chorzy lub niesprawni czasowo
• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
• o którym mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Bliższe informacje dotyczące możliwych sposobów dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego, terminów składania deklaracji, koniecznych dokumentów, zaświadczeń i opinii uzyskasz bezpośrednio u pedagoga szkolnego ( lub w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku )

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2018 - TERMIN GŁÓWNY

EGZAMINY PISEMNE
4 maja 2018 - język polski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
7 maja 2018 - matematyka PP - godz. 9:00, język łaciński PP i PR - 14:00
8 maja 2018 - Język angielski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
9 maja 2018 - matematyka PR - godz. 9:00, filozofia - 14:00
10 maja 2018 - biologia - godz. 9:00, historia sztuki - 14:00
11 maja 2018 - wiedza o społeczeństwie - godz. 9:00, informatyka - 14:00
14 maja 2018 - fizyka - 9:00, geografia - 14:00
15 maja 2018 - język niemiecki PP - 9:00, PR - 14:00
16 maja 2018 - chemia - 9:00, historia - 14:00
17 maja 2018 - język rosyjski PP - 9:00, PR - 14:00
18 maja 2918 - język francuski PP - 9:00, PR - 14:00

EGZAMINY USTNE
Szczegółowy harmonogram znajdą się w gablocie przeznaczonej dla maturzystów (obok sekretariatu) w miesiącu marcu.

MATURA PRÓBNA - NOWA ERA

Terminy egzaminów próbnych:
4 stycznia 2018 (czwartek) – język polski PP/ biologia PR
5 stycznia 2018 (piątek) – matematyka PP/ historia PR
8 stycznia 2018 (poniedziałek) - język angielski PP/język francuski PP/język niemiecki PP/język angielski PR
9 stycznia 2018 (wtorek) - język polski PR/informatyka PR/chemia PR
10 stycznia 2018 (środa) – matematyka PR/wiedza o społeczeństwie PR
11 stycznia 2018 (czwartek) – geografia PR/fizyka PR
12 stycznia 2018 (piątek) – język niemiecki PR, język francuski PR

PROCEDURY MATURALNE

Szczegółowe informacje dotyczące procedur maturalnych znajdziecie w prezentacji http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-procedury-maturalne-2018.pdf