Matura

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2018/ 2019

do 30 września 2018 - termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Do 7 lutego 2019 - termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

- sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji

- termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

- zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

6 maja 2019 - rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

6 - 25 maja 2019 - część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

9 – 22 maja 2019 - część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (formuła od 2015 roku)

- przekazanie świadectw maturalnych

- złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

- informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

- pisemny egzamin poprawkowy

- ustny egzamin poprawkowy

- rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowejDostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego

Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wskazane są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku na przełomie sierpnia i września.

Zdający uprawnieni do dostosowania:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
• chorzy lub niesprawni czasowo
• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
• o którym mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Bliższe informacje dotyczące możliwych sposobów dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego, terminów składania deklaracji, koniecznych dokumentów, zaświadczeń i opinii uzyskasz bezpośrednio u pedagoga szkolnego ( lub w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku )
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/matura-komunikat-o-dostosowaniach.pdf

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2019 - TERMIN GŁÓWNY

EGZAMINY PISEMNE
6 maja 2019 - język polski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
7 maja 2019 - matematyka PP - godz. 9:00, język łaciński PP i PR - 14:00
8 maja 2019 - Język angielski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
9 maja 2019 - matematyka PR - godz. 9:00, filozofia - 14:00
10 maja 2019 - biologia - godz. 9:00, - 14:00 wiedza o społeczeństwie
13 maja 2019 - chemia - godz. 9:00 PP, 14:00 - informatyka
14 maja 2019 - język niemiecki - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
15 maja 2019 - geografia - 9:00, - 14:00 historia sztuki
16 maja 2019 - język rosyjski - 9:00, język rosyjski - 14:00 PR
17 maja 2019 - język francuski PP - 9:00, PR - 14:00
20 maja 2019 - fizyka - 9:00, historia - 14:00
21 maja 2019 - język hiszpański PP - 9:00, PR - 14:00

EGZAMINY USTNE -
9 maja - 22 maja 2019 - język polski
6 maja - 25 maja 2019 - języki obce
Szczegółowy harmonogram znajdą się w gablocie przeznaczonej dla maturzystów (obok sekretariatu) w miesiącu marcu.

MATURA PRÓBNA - NOWA ERA

Terminy egzaminów próbnych:
3 stycznia 2019 – język polski PP/ biologia PR
4 stycznia 2019 – matematyka PP/ historia PR
7 stycznia 2019 - język angielski PP/język francuski PP/język niemiecki PP/język angielski PR
8 stycznia 2019 - język polski PR/informatyka PR/chemia PR
9 stycznia 2019 – matematyka PR/wiedza o społeczeństwie PR
10 stycznia 2019 – geografia PR/fizyka PR
11 stycznia 2019 – język niemiecki PR, język francuski PR

CKE - INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/matura-cke-informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-nowej-formule-obowiazujaca-w-roku-szkolnym-2018-2019.pdf