O szkole

Misja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną placówką edukacyjną, która otwiera drzwi do dorosłego życia.
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, realizowania planów, aspiracji i rozwijania zainteresowań.
Stale podwyższamy standardy kształcenia w oparciu o europejskie kompetencje kluczowe, które pozwolą naszym uczniom funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy, wykształcą elastyczność, zdolność do adaptacji, przedsiębiorczość i aktywność obywatelską jako wartość dodaną dla dalszego kształcenia.
Pokazujemy, że proces edukacyjny to nie zdobywanie ocen ale przygoda intelektualna, która pozwala identyfikować i oceniać mocne oraz słabe strony, wzmacnia motywację, wiarę we własne możliwości i wyrabia nawyk nieustannego uczenia się niezbędny dla obywatela XXI wieku.
Realizujemy proces dydaktyczno-wychowawczy we współpracy z rodzicami i środowiskiem, w oparciu o tradycję narodową, wartości humanistyczne i szeroko pojętą tolerancję niezbędną do życia we współczesnym świecie.

Wizja szkoły

Kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji, otwartych na innowacje, co pozwala skutecznie realizować cele i założenia w sposób satysfakcjonujący dla rodziców i uczniów.
Z pasją oraz entuzjazmem przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy niezbędne w zmieniającym się współczesnym świecie .
Stwarzamy warunki sprzyjające dojrzewaniu wychowanków do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych, do świadomych wyborów dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej.
Stosujemy pedagogikę różnic indywidualnych, uwzględniającą uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a także ich możliwości i ograniczenia, potrzeby i oczekiwania w rozwoju intelektualnym, społecznym i moralnym.
Kreujemy postawy twórcze ukierunkowane na interdyscyplinarne umiejętności w celu lepszego przystosowania się do życia w społeczeństwie poprzez włączanie się w przedsięwzięcia naukowe, społeczne, ekologiczne, charytatywne, artystyczne, sportowe, religijne.
Prowadzimy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów.
Rodzice angażują się w życie szkoły i wspomagają ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i promuje się w nim poprzez aktywną edukację poza własnymi murami.
Szkoła podejmuje współpracę zagraniczną w ramach programów europejskich oraz wymian międzyszkolnych i obozów językowych.
Szkoła monitoruje i analizuje efekty kształcenia i wychowania stosując narzędzia ewaluacji wewnętrznej, które prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których modyfikowane i planowane są działania na przyszłość.

Koncepcja pracy szkoły

I. LEPSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Podniesiemy jakość kształcenia poprzez:
1. Planowanie działań szkoły na podstawie diagnozy wstępnej w celu przyszłego określenia wskaźników EWD.
2. Monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej.
3. Analizę jakościową i ilościową akcji sprawdzających, próbnych i właściwych egzaminów maturalnych oraz wdrażanie wniosków.
4. Propagowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimediów.
5. Wprowadzenie do systemu oceniania zasad ocenia kształtującego w celu podniesienia motywacji uczniów do nauki.
6. Realizację projektów międzynarodowych w ramach programu E-TWINNING i ERASMUS+.
7. Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb uczniów ( grup, zespołów klasowych).
8. Doskonalenie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Planowanie, monitorowanie i ewaluację pracy z uczniem zdolnym:
a) powołanie Zespołu ds.Wspierania Uzdolnień
b) identyfikacja uczniów zdolnych, rozpoznanie zainteresowań
c) opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, np. koła naukowe we współpracy z uczniami gimnazjów, koło teatralne, klub filmowy
d) przyznawanie IPN lub ITN
e) współpraca ze środowiskiem lokalnym i uczelniami wyższymi w celu optymalizacji rozwoju uczniów zdolnych (np. klasy pod patronatem wydziałów poszczególnych uczelni, organizowanie wolontariatu w instytucjach i zakładach pracy dla uczniów wyróżniających się w danej dziedzinie)
10. Motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
11. Wdrażanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w procesie uczenia się poprzez powierzanie im funkcji liderów projektów edukacyjnych i przewodniczących kół naukowych.
12. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.
13. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Efektem powyższych działań będą sukcesy uczniów na etapach okręgowych i centralnych olimpiad przedmiotowych, wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach, wyższa pozycja szkoły w rankingu – zdobycie Srebrnej Tarczy, lepsze wyniki egzaminów maturalnych i większa liczba uczniów dostających się na wybrane prestiżowe kierunki studiów. Konsekwencją będzie wzrost zainteresowania naszą szkołą przez uczniów o wysokich aspiracjach naukowych.

II. INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ABSOLWENTAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

Znając wartość wkładu Rodziców, Absolwentów i szeroko pojętego środowiska lokalnego w rozwój placówki edukacyjnej zamierzamy:
1. Przekonać Rodziców do aktywnej współpracy i współdecydowania w kształtowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego:
a) systematyczny udział w spotkaniach przy „okrągłym stole” (rodzice, uczniowie, zespół kierowniczy)
b) zastąpienie klasycznej wywiadówki inną formą kontaktu, np. szkolenia, spotkania ze specjalistami, koncerty, prezentacje osiągnięć i talentów uczniów
c) wspólna organizacja pikników, balu, konkursów rodzinnych
d) dzielenie się wiedzą, pasją i umiejętnościami – prelekcje, pokazy, warsztaty
2. Stworzyć Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO.
3. Zaprosić Absolwentów do dzielenia się wiedzą, pasją i umiejętnościami – prelekcje, pokazy, warsztaty.
4. Kontynuować współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (policja, straż pożarna, MOK, domy opieki społecznej, PCK, IPN, Urząd Pracy, Stowarzyszenie Kresowian, Światowy Związek Żołnierzy AK –oddział w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenie Zenori Art., Stowarzyszenie Sybiraków)
5. Organizować wakacyjną pracę wolontariacką w lokalnych instytucjach.
6. Współorganizować i aktywnie uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach okolicznościowych miasta.

Efektem powyższych działań będzie zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły, poczucie współodpowiedzialności za jej rozwój na wielu płaszczyznach. Możliwość poznania losów absolwentów i ich sukcesów zawodowych podniesie wartość edukacji w oczach uczniów. Współpraca z lokalnymi instytucjami zaowocuje budowaniem więzi uczniów ze środowiskiem i pokaże im możliwości rozwoju kariery zawodowej i osobistych zainteresowań w naszym mieście.

III. CIEKAWA OFERTA EDUKACYJNA

Dostosujemy ofertę edukacyjną do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy:
1. Przeprowadzimy ankietę diagnozującą preferencje wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Zaplanujemy klasy z przedmiotami rozszerzonymi z uwzględnieniem
uzyskanych informacji.
3. Wzbogacimy ofertę ciekawymi innowacjami rozwijającymi treści programowe różnych przedmiotów i rozwijającymi europejskie kompetencje kluczowe.
4. Wznowimy współpracę ze szkołami zagranicznymi w ramach programów europejskich lub wymiany uczniów.
5. Uaktywnimy Szkolny Ośrodek Kariery, wykorzystamy wiedzę i umiejętności nauczycieli posiadających kwalifikacje doradców zawodowych oraz doświadczenie pracowników Urzędu Pracy.
6. Zapewnimy możliwość dodatkowego rozwoju uczniów poprzez organizowanie wakacyjnych obozów językowych.
7. Będziemy kontynuować organizację wyjazdowych warsztatów przedmiotowych we współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi.
8. Utworzymy koła naukowe i wzbogacimy ofertę zajęć pozalekcyjnych.
9. Efektywnie wykorzystamy posiadaną bazę dydaktyczną na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
10. Podejmiemy działania zmierzające do utworzenia KORPUSU KADETÓW przy II Liceum Ogólnokształcącym we współpracy z m.in. Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu.

Efektem powyższych działań będzie umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych, co zapewni im dobry start do dalszej edukacji. Wzrost atrakcyjności szkoły przyciągnie większą liczbę kandydatów również spoza powiatu.

IV. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Realizując misję i wizję II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w obszarze zarządzania kadra kierownicza zamierza:
1. Systematycznie doskonalić wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach dla kadry kierowniczej, śledzenie zmian w przepisach oświatowych, korzystanie z doradztwa ekspertów.
2. Tworzyć atmosferę sprzyjającą emocjonalnemu wiązaniu się nauczycieli i innych pracowników i uczniów ze szkołą, z którą się identyfikują.
3. Inspirować nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły, propagować zasadę dwukierunkowości, motywować do twórczych rozwiązań pedagogicznych.
4. Wykorzystywać potencjał kadry pedagogicznej i niepedagogicznej do realizacji zadań wynikających z koncepcji szkoły.
5. Wypracować model pracy zespołowej nauczycieli poczynając od powołania ZESPOŁU KIEROWNICZEGO przez zespoły przedmiotowe i zespoły powoływane do realizacji poszczególnych zadań.
6. Zachęcać rodziców i uczniów do współudziału w tworzeniu i realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego, wprowadzić tradycję OKRĄŁEGO STOŁU (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
7. Wzbogacać ofertę edukacyjną szkoły poprzez nawiązywanie współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, władzami samorządowymi i oświatowymi.
8. Pozyskiwać środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych.
9. Przeprowadzać planową ewaluację wewnętrzną realizacji wymagań wobec szkoły poprzez powołanie Zespołu ds. Ewaluacji, wypracowanie stosownych narzędzi i badanie opinii wśród pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców.
10. Sporządzać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które stanowić będzie rzetelną informację na temat efektywności podejmowanych działań.
11. Promować szkołę i jej osiągnięcia w sposób planowy i długofalowy, szczególnie w warunkach obecnej konkurencyjności, poprzez powołanie Zespołu ds. Promocji (z uwzględnieniem różnych form pracy, np. konkursy dla gimnazjalistów, lekcje otwarte, wspólne debaty i projekty, redagowanie i
przesyłanie newslettera, koncerty, wystawy, itd.)
12. Opracować plan wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia szkoły w celu stwarzania uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy (np. przekształcenie małej sali gimnastycznej w aulę, stworzenie Izby Pamięci i Tradycji, sali świetlicowej dla młodzieży, przekształcenie biblioteki szkolnej w centrum multimedialne, zakup oprogramowania do tablic interaktywnych, itd.)
13. Systematycznie pozyskiwać sojuszników i środki finansowe na realizację planu.

Powyższe działania będą kluczem do sukcesu w budowaniu pozycji II LO, w którym panują jasne zasady współpracy, sprawny system komunikacji, działania są planowane, monitorowane i ewaluowane, a wyciągane wnioski są wdrażane.

V. UCZENIE W PRZYJAZNEJ I BEZPIECZNEJ SZKOLE

W celu zapewnienia uczniom właściwego rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz wykształcenia właściwych postaw wobec problemów współczesnego świata należy prowadzić proces edukacyjno-wychowawczy w sprzyjającej atmosferze. By ją stworzyć zamierzamy:
1. Angażować uczniów w życie szkoły, zachęcać do samorządności kreatywności wykazywania inicjatywy w podejmowaniu działań służących ich rozwojowi.
2. Traktować uczniów jako partnerów w tworzeniu i realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
3. Działać na podstawie jasnych zasad opartych na wspólnie wypracowanych kontraktach i regulaminach szkoły.
4. Dbać o prawidłowe relacje między uczniami i nauczycielami.
5. Zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez edukację na wysokim poziomie i ciekawe propozycje zajęć pozalekcyjnych.
6. Prowadzić działania ułatwiające rozwój kariery zawodowej.
7. Realizować programy profilaktyczne i wychowawcze podnoszące bezpieczeństwo uczniów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (policja, sąd, prokuratura, straż pożarna) pod kierunkiem Zespołu ds. Profilaktyki.
8. Dać uczniom możliwość poznania i współpracy z różnymi instytucjami prowadzącymi działalność wolontariacką, społeczną, kulturalną, charytatywną, itp.
9. Budować zaufanie rodziców do szkoły poprzez zapewnienie stałego kontaktu, prowadzenie pedagogizacji, angażowanie ich w proces tworzenia i ewaluacji
planu dydaktyczno-wychowawczego.
10. Organizować wspólne imprezy – rodzice – uczniowie – nauczyciele.
11. Zorganizować w szkole miejsca służące do nauki i odpoczynku uczniów.
12. Dalsze kształtowanie tradycji szkoły związanych z jej historią i patronem.
13. Monitorować stan techniczny szkoły.

Efektem tych działań będzie szkoła, w której panuje atmosfera nauki, wzajemnego zaufania i partnerstwa. Każdy z podmiotów będzie się czuł bezpieczny i współodpowiedzialny za efekty wspólnej pracy. Będzie się identyfikował z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

VI. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu to człowiek, który posiadł kluczowe kompetencje będące połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw, stanowiące europejski azymut dla edukacji:
1. Porozumiewa się sprawnie w języku ojczystym i językach obcych.
2. Posiada zdolność matematycznego i naukowego rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji i rozumienie wpływ nauki i technologii na
funkcjonowanie we współczesnym świecie.
3. Potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce, pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.
4. Posiada motywację i wiarę we własne możliwości oraz świadomość konieczności uczenia się przez całe życie w szybko zmieniającym się świecie.
5. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie obywatelskim.
6. Jest aktywny, kreatywny, inicjatywny, niezależny zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
7. Potrafi współpracować w zespole przyjmując role adekwatne do jego predyspozycji.
8. Rozumie różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz znaczenie czynników estetycznych.
9. Zna, szanuje i kultywuje tradycje lokalne i narodowe.
10. W życiu kieruje się kodeksem etycznym.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego swoim wykształceniem i postawą życiową podnosi markę naszej szkoły i jest jej najlepszą wizytówką.
Krótka historia szkoły

KALENDARIUM
1954 – 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kozielskiej 28 powołane do życia zarządzeniem Ministra Oświaty w dniu 22 czerwca 1954 roku . Do nauki przystąpiło 84 uczniów. Pierwszym dyrektorem zostaje Franciszek Brodziński – biolog.
1956 – W październiku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Leśnej, gdzie jako tzw. „jedenastolatka” funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 24.
1958 – 19 abiturientów (12 dziewcząt i 7 chłopców) przystąpiło z sukcesem do pierwszego egzaminu dojrzałości. Dyrektorem szkoły został matematyk Władysław Jamka.
1966 – Nastąpiło oficjalne rozłączenie szkół na Szkołę Podstawową nr 8 i Liceum Ogólnokształcące.
1968 – Przeniesiono liceum do budynku przy ul. Matejki 19. Szkoła przyjęła imię Janka Krasickiego.
1969 – Na stanowisko dyrektora szkoły został powołany mgr Henryk Tustanowski – nauczyciel historii.
1970 – W budynku szkoły rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne z Wydziałem dla Pracujących.
1972 – Stanowisko dyrektora szkoły objął dr fizyki Rudolf Golonka.
1973 – Nowym dyrektorem został mgr Edward Niewczas – nauczyciel matematyki.
1974 – Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Zakłady Chemiczne „Blachownia”.
1975 – Nastąpiło połączenie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznego w Zespół Szkół im. Janka Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu.
1979 – Stanowisko dyrektora objął mgr Janusz Korczyk – nauczyciel historii. Odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Szkoły.
1983 – Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Zawodowe (specjalność biurowo-administracyjna).
1984 – 23 czerwca odbył się I Zjazd Absolwentów.
1985 - Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Administracji Państwowej.
1991 - Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Handlowe.
1992 – Nowym dyrektorem szkoły została mgr Aldona Kaczmarczyk – nauczycielka matematyki.
1993 – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu zaakceptowało wniosek Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej o rezygnacji z imienia Janka Krasickiego. Władze oświatowe podjęły decyzję o przeniesieniu Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego do gmachu Technikum Chemicznego w Sławięcicach.
1994 – 15 października odbył się II Zjazd Absolwentów.
1997 – Obowiązki dyrektora przejął mgr Tadeusz Guzewicz – nauczyciel Matematyki.
1998 – w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły została powołana mgr Jadwiga Kuźbida – nauczycielka języka rosyjskiego.
1999 – 6 listopada odbył się III Zjazd Absolwentów.
2004 – Szkoła przyjęła imię Mikołaja Kopernika. 16 października odbył się IV Zjazd Absolwentów.
2009 – 10 października odbył się V Zjazd Absolwentów.
2010 – Oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
2011 – Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Zofia Wyrozumska – nauczycielka języka polskiego.
2014 – 22 listopada odbył się VI Zjazd Absolwentów, który uwieńczył obchody 60-lecia Szkoły.
2015 – Nowym dyrektorem szkoły została mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień – nauczycielka biologii.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły - mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień - nauczyciel biologii
Wicedyrektor szkoły - mgr Koryna Warzecha - nauczyciel języka francuskiego

Nauczyciele (wg nauczanych przedmiotów):
JĘZYK POLSKI
mgr Urszula Kałamarz
mgr Danuta Klityńska
mgr Anna Kolasa-Kurek
mgr Kinga Dębska
WIEDZA O KULTURZE
mgr Danuta Klityńska
mgr Anna Kolasa-Kurek
mgr Ewa Kampa
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Monika Michaliszyn
mgr Alina Pietrzykowska
mgr Karolina Wajman
mgr Marionella Szatkowska-Strzała
mgr Barbara Warzecha
mgr Bożena Żuchowska-Bugaj
mgr Austin Sheils
JĘZYK FRANCUSKI
mgr Elżbieta Kobiałka
mgr Koryna Warzecha
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marionella Szatkowska-Strzała
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Tatiana Mazurkiewicz
mgr Katarzyna Sitnik
JĘZYK ROSYJSKI
mgr Ewa Kampa
JĘZYK ŁACIŃSKI
mgr Jadwiga Kosalla
HISTORIA oraz HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
mgr mgr Jadwiga Kosalla
mgr Bartosz Tracz
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
mgr Jadwiga Kosalla
ELEMENTY PRAWA Z MEDIACJĄ
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
FILOZOFIA
Mgr Jadwiga Kosalla
BIOLOGIA
mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień
mgr Renata Dworaczek
mgr Katarzyna Polinowska-Miłek
CHEMIA DOŚWIADCZALNA - przedmiot uzupełniający
mgr Dorota Gajewska
CHEMIA
mgr Dorota Gajewska
mgr Katarzyna Polinowska-Miłek
FIZYKA
mgr Katarzyna Iskra-Kiecana
mgr Ryszard Wiśniowski
MATEMATYKA
mgr Mirosław Mazur
mgr Iwona Palarczyk
mgr Małgorzata Sypko
mgr Joanna Iwanejko
mgr Beata Tomanek
INFORMATYKA
mgr Ryszard Wiśniowski
mgr Witold Joniak
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Piotr Jahn
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Katarzyna Kempa
mgr Joanna Stachowicz
mgr Tomasz Mikoluk
mgr Marek Słota
RELIGIA
mgr Angelika Gricman
ks. Mateusz Wieczorek
BIBLIOTEKA
mgr Grażyna Kochalska
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Grażyna Całek-Zawadzka
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
mgr Wojciech Zawadzki
mgr Agnieszka Sebrala
mgr Marek Słota

Zespół Kierowniczy

Skład Zespołu - 2019/2020
mgr Katarzyna Arciszewska-Stepień - Dyrektor Szkoły
mgr Koryna Warzecha - Wicedyrektor Szkoły
mgr Katarzyna Polinowska-Miłek - przewodnicząca zespołu biologiczno-chemicznego
mgr Anna Kolasa-Kurek - przewodnicząca zespołu polonistycznego
mgr Karolina Wajman - przewodnicząca zespołu językowego
mgr Bartosz Tracz - przewodniczący zespołu historyczno-geograficznego
mgr Małgorzata Sypko - przewodniczący zespołu matematyczno-fizycznego
mgr Katarzyna Kempa - przewodnicząca zespołu sportowo-obronnego
mgr Marek Słota - opiekun Samorządu Szkolnego
mgr Grażyna Całek-Zawadzka - pedagog szkolny