Projekty i warsztaty

Toalety dla planety

Nasza szkoła realizuje projekt PAH "Toalety dla planety", celem tego projektu jest:
- zdobycie wiedzy o kwestiach dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych
- włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy i wspieranie działań PAH, których celem jest zapewnienie dostępu do toalet w Somalii

Pamiętajmy, że 2,5 miliarda osób na świecie nie ma stałego dostępu do toalet!
Naszym zadaniem będzie przeprowadzenie zajęć dotyczących kryzysów humanitarnych i problemów związanych z dostępem do toalet, a także zaplanowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej, związanej z Somalią.
Dla chcących dowiedzieć się więcej:
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5498/akcja_toalety_dla_planety_z_okazji_swiatowego_dnia_toalet

szkolny koordynator Jadwiga Kosalla

Projekt zakończył sie sukcesem - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła niosąca pomoc".

Sprawiedliwy Wsród Narodów Świata - Sprawiedliwy Wśród Nas

W latach 2005-2010 uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie
"Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Sprawiedliwi Wśród Nas" organizowanym Przez Centrum Edukaji Obywatelskiej.
Liderem projektu była pani mgr Anna Kolasa-Kurek.
Nauczyciele koordynujący mgr Ryszard Wiœniowski i mgr Sylwia Swoboda.

Tematem przewodnim projektu był Holocaust. Uczniowie przeprowadzili wywiad w formie nagrania filmowego ze Sprawiedliwą z naszego miasta panią Marią Mikusz "Mewa", która wraz ze swoimi rodzicami w czasie II wojny światowej pomagała Żydom i uratowała małą żydowską dziewczynkę.
Materiał z projektu został umieszczony w książce/albumie o Sprawiedliwych z Polski. Jako wyróżnienie uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez Kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczysty koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie.

http://www.lokalna.com.pl/main.php?act=czyt&artid=9712
http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/259,rodzina-dobruckich/

Szkoła Demokracji

W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to program, który zakłada zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu pracy szkoły, poprzez dostosowanie go do współczesnych wymogów. Uczestnictwo w nim polega na konieczności zastosowania zmian we współpracy uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły. Zmiany dotyczą kilku obszarów, z których najważniejsze to:
• stworzenie stabilnej instytucji, której trwanie będzie wykraczać poza jednoroczne fluktuacje ograniczone wyłącznie talentami poszczególnych liderów,
• reforma działania SU poprzez oparcie jego pracy o zaufanie i współczesne rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnych technologii,
• ukształtowanie samorządu jako platformy służącej dialogowi uczniów z dyrekcją, radą rodziców, oraz gronem pedagogicznym.
Powyższy program jest spójny z wizją dyrektor szkoły mgr Katarzyny Arciszewskiej – Stępień, która wyraziła konieczność wsłuchiwania się w głos uczniów Liceum, oraz wolę przyznania współodpowiedzialności społeczności uczniowskiej w wyznaczaniu nowych kierunków działań (link do wywiadu).
Od strony merytorycznej działalność Samorządu Uczniowskiego w II LO oparta jest na współpracy demokratycznie wybranych przedstawicieli uczniów, w osobach: Marcela Gąski, Krzysztofa Glacela, Jakuba Śliwińskiego, a opiekunką SU mgr Katarzyną Kempą, która jest główną pomysłodawczynią i konstruktorką nowoczesnej struktury SU.
Nad oceną jakości wprowadzanych zmian, ich odbiorem w społeczności uczniów, kreacją nowych wyzwań, a także współpracą z CEO, będą czuwać uczniowie należący do zespołu ds. demokratyzacji szkoły: Krzysztof Glacel, oraz Łukasz Kocur z klasy 2c., oraz sekcji fotograficznej: Marta Burzan, Katarzyna Dybciak, Magda Hajduk, Letycja Lewicka, a także opiekun z grona pedagogicznego mgr Bartosz Tracz.

Linki/hiperłącza:
[1] http://www.ceo.org.pl/pl
[2] http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/15644-k-koźle-ii-lo-ma-nową-dyrektor

Jury konkursowe bardzo wysoko oceniło wszystkie działania i przyznało II LO certyfikat "SZKOŁA DEMOKRACJI". Jesteśmy z tego bardzo dumni, dziekujemy wszystkim, którzy zaangażowali sie w działania.

PoczytajMY

PoczytajMY” to program firmowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizowany jest przez Klub Czytelniczy przy naszej szkole w ramach edukacji czytelniczej. Opiekunem projektu jest Pani Grażyna Kochalska - nauczyciel bibliotekarz.

Partnerem szkoły w programie jest Publiczne Przedszkole Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu.
Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie u młodzieży motywacji do prowadzenia zajęć czytelniczych dla najmłodszych w celu kształtowania nawyku czytania. Projekt daje również możliwość wyrabiania postawy aktywnej u młodzieży, kształtowania umiejętności wystąpień publicznych i przełamywania barier.
W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 członkinie Klubu Czytelniczego (Katarzyna Samson, Estera Pytlik, Oliwia Węgrzyn, Milena Liszka, Edyta Franczyk, Karolina Ruczka, Natalia Tumiłowicz i Katarzyna Bielkiewicz przygotowały i przeprowadziły 4 spotkania z przedszkolakami na tematy: Miś Uszatek – już jesień; Miś Uszatek – szukamy kolorów jesiennych; Choinka z Misiem Uszatkiem; Zabawy karnawałowe z Misiem Uszatkiem.
Praca Klubu jest atrakcyjna dla odbiorców i prowadzących, młodzież konsekwentnie realizuje określony cel. Po każdych zajęciach przeprowadzana jest ewaluacja ( rozmowa z członkami Klubu i wychowawczyniami Grupy przedszkolnej). Realizacja programu przewidziana jest do końca czerwca.

W roku szkolnym 2016/2017 działania w ramach projektu są kontynuowane. Oto relacja zamieszczona na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej:
http://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/nowy-rok-szkolny-w-liceum-w-kedzierzynie-kozlu

Szkoła wolna od dopalaczy

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 01.10.2015 do 31.03.2016 wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła wolna od dopalaczy.
W ramach realizacji zadania 1 - " Używkom mówię nie" 22 marca 2016 w sali gimnastycznej Pan Waldemar Lankauf – prowadzący szkolny teatr – zaprezentował dwa spektakle „Carpe diem” i „ Zabić was to mało” przygotowane przez młodzież naszej szkoły oraz uczennicę z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach i studentkę Uniwersytetu Opolskiego. Sztuki te ukazywały tematykę narkotyków i dopalaczy oraz przemocy psychicznej, manipulacji i trudnych wyborów życiowych.Zadanie 2 wymagało przeprowadzenia konwersatoriów na temat - Dopalacze jak się przed nimi bronić - w terminie październik -grudzień 2015 w ramach Edukacji Zdrowotnej prowadzonej na lekcji wychowania fizycznego. W każdej klasie przeprowadzono cykl prezentacji i pogadanek na temat uzależnień i problematyki narkomanii. Zajęcia zakończone były mini testem znajomości problematyki dopalaczy. W pogadankach zachęcano do korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i nauczycieli.
W ramach realizacji zadania „Nie daj się wypalić” Samorząd Uczniowski przygotował ulotki " #bezdopalaczy- prawdy i mity" , które zostały udostępnione uczniom. Celem kampanii była informacja na temat dopalaczy ich działania i skutków zażywania środków niewiadomego pochodzenia i składu.
Zadanie 4 wymagało przygotowania plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”. Ogłoszono konkurs dla wszystkich uczniów.
Dostarczone prace zaprezentowano na szkolnej wystawie w holu szkoły . W czasie Dnia Otwartego II LO gimnazjaliści odwiedzający szkołę głosowali na najlepszy plakat. Laureatką została uczennica z klasy I C Kamila Czarnogłowska.
W ramach realizacji kolejnego zadania zorganizowano spotkanie z psychologiem klinicznym, pracownikiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu - Panem Robertem Warzechą. Tematem prelekcji był problem uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Wystąpienie było poparte przykładami związanymi z doświadczeniami zawodowymi w kontaktach z młodymi ludźmi – uzależnionymi i wykazującymi skłonności samobójcze. Całość wystąpienia uzupełniała prezentacja multimedialna pokazująca między innymi statystyki dotyczące uzależnień wśród młodzieży.W celu spełnienie wymogów zadania szóstego Szkolna Drużyna PCK zorganizowała dla klas pierwszych szkolenie i zajęcia praktyczne z pomocy przedmedycznej . Zostały przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy oraz omówiono teorię ratownictwa medycznego. Podsumowaniem akcji był konkurs praktyczny dla uczniów klas pierwszych.
Ostatnim aktem projektu było zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję zbierania podpisów na liście popierającej " Pakt przeciwko dopalaczom". Celem było uwrażliwienie młodzieży, uświadomienie, że bardzo wielu młodych ludzi jest przeciwko dopalaczom i narkotykom, a ich postawa na "Nie" jest akceptowana i pożądana wśród młodzieży Naszego Liceum.
Uzupełnieniem projektu jest prezentacja na lekcjach wychowawczych spotów konkursowych , w tym filmy naszych uczniów, biorących udział w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia a także przeprowadzenie ankiety dotyczącej wiedzy na temat dopalaczy. Celem akcji „Przytomni” „Dopalacze Kradną Życie” było zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. ( link do zwycięzców ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13813,Konkurs-na-najlepszy-film-antydopalaczowy-rozstrzygniety.html )
Działania przeprowadzone w czasie realizacji programu konkursowego „ Szkoła wolna od dopalaczy” będą kontynuowane w kolejnych latach. Uczniowie świadomie uczestniczą w podjętych działaniach a nauczyciele chętnie angażują się w akcje promujące zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia. Tematyka narkomanii i stosowania dopalaczy staje się tematem bardzo aktualnym i dotyczącym młodych ludzi często w wieku szkolnym. Wiadomości , rozmowy i prelekcje uwrażliwiają młodzież i dają nadzieję , że w trudnych sytuacjach życiowych skierują swoje kroki do przyjaciół, rodziców i pedagogów, a nie do narkotyków i uzależnień.

Koordynator projektu – Katarzyna Kempa – nauczycielka wychowania fizycznego

Ocal Poetę

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna
http://www.etwinning.pl/

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju.
Pierwszym projektem tego typu w naszej szkole jest projekt „Ocal poetę” koordynowany przez Annę Kolasę-Kurek.

Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcić uczniów do samodzielnych poszukiwań informacji dotyczących wskazanych poetów (np. Miłosz, Szymborska, Różewicz) oraz pomóc w rozbudzaniu autentycznych pasji czytelniczych.
Naszym partnerem jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Nauczyciele biorący udział w projekcie umieścili na platformie e-Twinnig esej uczniowski (na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza), który stanowi punkt wyjścia do indywidualnych poszukiwań informacji związanych z treścią eseju. Rezultatem działań uczniów jest samodzielne napisanie analiz, interpretacji, esejów na temat wierszy, biografii, kontekstów. Zgromadzone prace zostaną opublikowane w formie książki elektronicznej i/lub hipertekstu.

Projekty e-Twinning

Projekt „The Walls Around Us” odbywał się na platformie internetowej programu eTwinning w terminie styczeń-czerwiec 2016. Realizowały go szkoły: nasze liceum oraz Lycée Kleber ze Strasbourga. Uczniowie zaangażowani w ten projekt to z naszej strony 9 osób z klasy II D (głównie grupy rozszerzonej języka angielskiego): Wiktoria Kocula, Kamil Krzysik, Joanna Ochlast, Nina Mickiewicz, Adriana Minkiewicz, Dominika Ochlast, Michał Woźnica, Wiktoria Piechota oraz Magdalena Żabska. Motywem przewodnim było pojęcie muru – jako przestrzeni artystycznej, fizycznego odgrodzenia się od problemów społecznych oraz mur mentalny – istniejący w ludzkiej świadomości. W związku z tym wszystkie działania podejmowane w trakcie projektu miały odniesienie do tego pojęcia. Językiem roboczym projektu był język angielski. Uczniowie spotykali się na platformie eTwinningowej, aby się poznać oraz wymieniać poglądy na związane z projektem tematy. W ramach projektu odbył się również wyjazd do Domu Św. Karola w Koźlu, aby porozmawiać z pracownikami i podopiecznymi tego miejsca o murach pomiędzy osobami w pełni sprawnymi, a niepełnosprawnymi, z czego powstał materiał w formie filmowego reportażu. Każde podejmowane działanie dawało uczniom możliwość rozwoju – językowego, społecznego, historycznego oraz pomagało pokonywać w wypadku niektórych – mury istniejące w nich samych (a związane min. lękiem przed osobami niepełnosprawnymi). Projekt wniósł wiele doświadczenia w pracy na platformie eTwinningowej dla nauczyciela prowadzącego projekt; dzięki aktywności na platformie nauczyciel mógł również odbyć dwa kursy: pracy z programem Prezi oraz Excel.
Koordynator projektu - Monika Michaliszyn

Projekt „Meet Me at My School”
Dzięki nowoczesnej platformie internetowej eTwinning po raz kolejny nasza szkoła może wziąć udział w projekcie edukacyjnym wraz z dwoma szkołami europejskimi. Tym razem są to szkoły Harms – Schule z Niemiec oraz Osnova Škola Molve z Chorwacji. Projekt „Meet Me at My School” (tak brzmi jego tytuł) jest oparty na wymianie doświadczeń ze szkolnego podwórka – czyli prezentacja trzech szkół w formie alfabetu, gdzie każda litera opisuje jakiś wybrany aspekt z życia szkoły. W terminie od marca do czerwca 2017 prezentacje trzech szkół są uzupełniane o kolejne litery, a materiały stale umieszczane na wspólnej platformie TwinSpace. Projekt ma również na celu podzielenie się dobrą praktyką w pracy i funkcjonowaniu poszczególnych szkół, ciekawych metod stosowanych przez nauczycieli oraz zajęć oferowanych uczniom. W projekcie bierze udział 15 uczniów z klasy II C (Paulina B., Kamila, Bianca, Hania G., Karolina, Ala, Sandra, Paulina P. Hania P. Rafał, Ania, Weronika S., Marcel W. Oliwia W., Natalia W.), którzy w niesamowicie twórczy oraz innowacyjny sposób tworzą swoje prezentacje poszczególnych liter, co już na samym początku projektu budzi ogromny podziw ze strony pozostałych szkół. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest nauczyciel języka angielskiego, pani M. Michaliszyn.

Projekt "Teacher for a day"
Projekt jest realizowany od listopada 2017 roku pod kierunkiem M. Michaliszyn. Klasa 1C współpracuje z kolegami ze szkół we Włoszech, Serbii, Turcji i Czechach. Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć w języku angielskim na podstawie konspektu powstającego w trakcie projektu.

TAK dla transplantacji

Projekt wchodzi w fazę realizacji w marcu 2016 roku.
Uczniowie biorący udział w projekcie przechodzą szkolenie związane z wiedzą o przeszczepie.
Przewidziany jest cykl prezentacji na lekcjach wychowawczych na tematy " Biologia przeszczepu" oraz "Religia i kultura a przeszczep".
W klasach I , II, III przeprowadzona zostanie ankieta wstępna na temat przeszczepu, która określi jaki jest poziom wiedzy i świadomości na temat transplantacji i przeszczepu.
W kolejnym etapie uczniowie koła "Biologia i medycyna a prawo" przygotują wystawę informacyjną na temat przeszczepu i transplantacji.

Uchodźcy

Rozpoczyna się przygotowanie do realizacji projektu Uchodźcy [tytuł roboczy]
Zespół koordynacyjny projektu podejmuje działania wstępne:
a) opracowuje zasady, cele i metody projektu.
b) przechodzi szkolenie na temat "Kompetencje personalne i interpersonalne trenera"
c) przechodzi szkolenie na temat "Co mogę zrobić, gdy zetknę się z mową nienawiści"
d) opracowuje scenariusz warsztatów dla uczniów II LO i dla uczniów gimnazjum pod tym samym tytułem.
W kolejnym etapie zespół koordynujący projekt przeprowadzi warsztaty na temat "Co mogę zrobić gdy zetknę się z mową nienawiści" dla uczniów klas I, II, III."
Ich celem jest rozbudzenie i pogłębienie indywidualnej świadomości uczniów na temat dyskryminacji.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych działaniach uczniów prowadzonych w ramach projektu pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej.

Od Youngstera do Biznes($)mena

Od Youngstera do Biznes($)mena – projekt realizowany w ramach Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z teorii”. ( http://zwolnienizteorii.pl )
Jest to pierwsza praktyczna olimpiada dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. To gra zespołowa, w której uczestnicy robią prawdziwy projekt społeczny czyli podejmują lokalna inicjatywę pobudzającą ludzi do działania.
Przez realizację projektu prowadzi krok po kroku interaktywny portal. Każdy, kto dotrze do końca, wygrywa i otrzymuje Certyfikat PMI R.E.P., a najlepsi dostają renomowane tytuły i dyplomy.
Uczniowie klasy IIc - Julia Szczepaniec, Paulina Gacka, Krzysztof Glacel, Łukasz Kocur oraz Bartek Staniek stworzyli w ramach projektu grę internetową. Może w nią zagrać każdy, ponieważ gra znajduje się na stworzonej przez nich stronie internetowej (www.youngster.890m.com). Obecnie projekt zajmuje 6 miejsce w kraju w kategorii projekt technologiczny. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny projekt na etapie realizacji z Kędzierzyna-Koźla. W działania zaangażowały się szkoły podstawowe (w szczególności PSP nr 9 i PSP nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu). Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom, że pieniądze nie biorą się znikąd i trzeba na nie zapracować, np. inwestując. Uczestnicy projektu przygotowują i przeprowadzają spotkania, podczas których w przystępny sposób - rozmową, prezentacją multimedialną, grą symulacyjną wyjaśniają, na czym polega zarządzanie pieniądzem. Tym samym mają na celu wprowadzenie przyszłość naszego narodu w tajniki pieniądza. Gra jest symulacją giełdy, gdzie każdy może stać się wirtualnym inwestorem. Pokazuje, że swoje decyzje trzeba przemyśleć - pieniądze można równie łatwo zdobyć, jak i stracić. Postępy licealistów możecie śledzić na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz na fanpageu projektu na Facebooku Od Youngstera do Biznes($)mena - https://www.facebook.com/odyoungsteradobiznesmena/?ref=aymt_homepage_panel

O projekcie napisała Gazeta Lokalna - http://kk24.pl/jak-inwestowac-zeby-zarabiac-uczniowie-z-kedzierzyna-kozla-stworzyli-gre-ktora-tego-uczy/WIELKI FINAŁ "ZWOLNIONYCH Z TEORII"
Nasi tam byli! Wielkie brawa!

https://www.facebook.com/zwolnienizteorii/videos/475337342676472/


WYJAZDOWE WARSZTATY WOKALNE

2015/2016
Dziewczęta ze szkolnego chóru pod opieką Panów Mateusza Gancarczyka i Bartosza Tracza spędziły 3 dni (11 - 13 maja) w urokliwym zakątku w Wiśle. Program warsztatów był bardzo napięty. Codzienne kilkugodzinne ćwiczenia doskonalące warsztat wokalny i praca nad wzbogacaniem repertuaru chóru okazały się bardzo owocne. Zespół zarejestrował efekty swojej fantastycznej pracy. Dodatkowymi bardzo istotnymi rezultatami warsztatów jest na pewno integracja zespołu oraz wzrost motywacji do dalszej intensywnej pracy!

https://youtu.be/m8Q95pKLzgE

2016/2017
W dniach 30-31 października 2016 roku odbyły się warsztaty chóru II Liceum Ogólnokształcącego. Warsztaty miały miejsce w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w mieście Prudnik. W warsztatach uczestniczyło łącznie dziewiętnaścioro uczniów szkoły z klas drugich, oraz pierwszych. Za cel organizacji wycieczki obrano: integrację grupy, ćwiczenia wspomagające warsztat wokalny uczestników, oraz promocję aktywnego, kulturalnego sposobu spędzania czasu nieopodal miejsca zamieszkania. Organizator - firma Snigway Studio - dołożyła wszelkich starań, by uczestnicy mieli zapewniony komfort pobytu podczas warsztatów. Uczniowie posiadali do dyspozycji pokoje kilkuosobowe wyposażone w łazienkę, dostęp do pomieszczeń kuchennych, a także do sali konferencyjnej, w której obywały się warsztaty. Prowadzący warsztaty - Mateusz Gancarczyk - wykazał się dużym wyczuciem i umiejętnościami interpersonalnymi w zakresie aktywizacji uczestników. Już od pierwszych minut pokazał swoją wielką pasję i talent do realizacji tego typu wyzwań. Zajęcia były niezwykle wartościowe pod względem merytorycznym. Wycieczka spełniła także swoje zadania w zakresie poznania kultury i tradycji regionu. Późnym wieczorem został zorganizowany wieczorek legend i mitów gór Opawskich, podczas których uczestnicy mogli poznać historię regionu i obiektów militarnych Śląska, oraz wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu turystyki górskiej. Wieczorek poprzedził spacer w świetle gwiazd urzekającymi uliczkami centrum Prudnika. Atmosferę wieczornego spotkania podkreślały płonące ogniki świec przygotowanych przez Organizatora. Całość natomiast, została urozmaicona interesującą oprawą muzyczną.
Członkowie chóru z dużym zaangażowaniem i nieskrywaną satysfakcją włączali się w kolejne zajęcia przygotowane przez organizatora. Dowodem takiej postawy były nie tylko zmęczone ciężką pracą gardła, ale przede wszystkim szczere uśmiechy udokumentowane na licznych fotografiach, a także przychylne komentarze uczniów już podczas powrotu i w pierwszym listopadowym tygodniu szkoły.
Kierownikiem warsztatów z ramienia szkoły był Pan Bartosz Tracz.

2017/2018
Warsztaty wokalne odbyły się w Poroninie w dniach 30.09.-2.10.2017 w Poroninie. Poza doskonaleniem warsztatu wokalnego i realizacją programu chóru szkolnego, uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z tradycjami góralskimi i legendami regionu Tatr. Wspólnie spędzony czas wpłynął pozytywnie na atmosferę w grupie oraz wzmocnił ducha współpracy.

WYJAZDOWE WARSZTATY PRZYRODNICZE

2015/2016
Młodzież naszej szkoły po raz jedenasty uczestniczyła w Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych w Kątach Rybackich. Ich celem był krótki wypoczynek połączony z zajęciami prowadzonymi przez przyrodników-pasjonatów. Uczniowie zwiedzili największą w Polsce kolonię kormoranów, na zajęciach terenowych nauczyli się rozpoznawać gatunki ptaków, roślin oraz zwierząt żyjących na plaży. Poznali biologię nietoperzy żerujących w okolicy i po niezwykle ciekawych obserwacjach przełamali nieuzasadnioną do nich niechęć. Uczestnicy warsztatów zwiedzili Akwarium Gdyńskie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, w którym zapoznali się z historią szkutnictwa i rybołówstwa nad zalewem.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W latach 2016-2018 II LO będzie realizowało projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pod nazwą "Nowatorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły".
Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER 2014-2020 w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.
W ramach projektu 9 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych kursach podnoszących ich kwalifikacje językowe i metodyczne w zakresie nauczanych przedmiotów. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności z całą pewnością podniesie jakość i atrakcyjność nauczania w II LO.

Jako pierwsze z możliwości tego programu skorzystały p. Monika Michaliszyn, nauczycielka języka angielskiego oraz p. Marionella Szatkowska- Strzała nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego. Obydwie panie w miesiącu listopadzie 2016 brały udział w kursach doskonalących.
Pani Monika Michaliszyn wzięła udział w kursie w Strasbourgu pt. „How to teach and learn Europe in an attractive way” obejmującym zajęcia dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską; zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, Rady Europy; warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości z różnych organizacji działających na rzecz Praw Człowieka oraz poznawaniu Strasbourga. Kurs ten był pracowicie spędzonym czasem, wniósł również świeże patrzenie na sprawy związane z bieżącymi wydarzeniami w Europie, co zaowocuje być może już wkrótce podjęciem konkretnych działań proeuropejskich w naszej szkole.

Pani Marionella Szatkowska – Strzała uczestniczyła w kursie w Maladze : „ Curso intensivo de español”, który doskonalił umiejętności warsztatowe nauczycieli języka hiszpańskiego poprzez zaprezentowanie nowatorskich metod nauczania języka obcego w powiązaniu z interesującym programem kulturalnym, wzbogacającym wiedzę o historii, kulturze i pochodzeniu języka hiszpańskiego. Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z innych krajów pozwoli w znacznym stopniu uatrakcyjnić i zintensyfikować nauczanie języka hiszpańskiego w naszej szkole. Jest to także początek dalszej współpracy naszego liceum ze szkołami w Hiszpanii w ramach wspólnych projektów edukacyjno- kulturalnych.
Poniższy link prowadzi do prezentacji przedstawionej przez uczestniczki szkoleń na zebraniu Rady Pedagogicznej II LO:
https://prezi.com/xc9c8zevpixf/szkolenie-nauczycieli-w-ramach-europejskiego-programu-quotpower/

W kwietniu 2017 roku Pani Barbara Warzecha wzięła udział w kursie w Portugalii.
https://prezi.com/8e7zljwyk_fv/ict-and-free-web-tools/?webgl=0

W październiku 2017 roku swoje mobilności zagraniczne odbyli Pani Małgorzata Sypko, Pan Marek Słota i Pani Koryna Warzecha.

Pani Koryna Warzecha odbyła dwutygodniowe szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w Langue Onze w Tuluzie (Francja). Program kursu był bardzo bogaty, obejmował zajęcia doskonalące dotyczące nauczania fonetyki, gramatyki i elementów realioznawczych z wykorzystaniem nowych technologii oraz różnorodnych technik zwiększających dynamikę zajęć lekcyjnych.
Link do prezentacji:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/j-zyk-francuski-kurs-dla-nauczycieli-jezyka-francuskiego-tuluza-x-2017.pdf

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

W dniach 17-23 października 2016 roku odbyła się druga edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach wydarzenia prawnicy prowadzili zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy w przystępny i interesujący sposób starali się pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Głównym celem Tygodnia Konstytucyjnego była promocja świadomego obywatelstwa i zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

17 października 2016 r.grupa uczniów mgr Jadwigi Kosalli z klas drugich rozszerzających Wiedzę o Społeczeństwie, miała okazję uczestniczyć w zajęciach z mecenasem Panem Krzysztofem Kiełbickim. Zajęcia warsztatowe poprzedziła prelekcja dotycząca Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Po krótkim omówieniu, czym jest ten najważniejszy w Polsce akt prawny i przeanalizowaniu jego struktury oraz zawartości, uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych – czyli omawiania i wyjaśniania przygotowanych przez stowarzyszenie kazusów. Obcowanie z paragrafami, artykułami, ustępami i możliwość poruszenia różnych przypadków szczegółowych spowodowała, że uczniowie poczuli się jak w sądzie. Kazusy jakie podjęli, być może przyszli prawnicy, dotyczyły między innymi: ubezwłasnowolnionego brata umieszczonego za jego zgodą w domu pomocy społecznej, czy też odebrania prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość pojazdu, gdyż wiózł zemdlonego pasażera do szpitala. Padające skróty kk (Kodeks Karny), kc (Kodeks Cywilny), kpk (Kodeks Postępowania Karnego) rozpalały „serca i umysły”.Dzięki tej lekcji uczniowie mogli bliżej przyjrzeć się działalności Trybunału Konstytucyjnego i zwrócić uwagę na praktyczne aspekty związane z korzystaniem z praw i wolności wynikających z Konstytucji.

19 października w warsztatach uczestniczyli również uczniowie mgr Marzanny Gądek-Radwanowskiej z klas III A, C i D.

Rok szkolny 2017/2018
Od 4 listopada 2017 r. w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu zorganizowane zostały warsztaty związane z Tygodniem Konstytucyjnym. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszeniu prof. Hołdy zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach przeprowadzanych kolejnych edycji Tygodnia Konstytucyjnego adwokaci i sędziowie promują świadome obywatelstwo i zachęcają młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
W II LO zajęcia z młodzieżą (klasy 3D, 1D, 1E, 2D, 1A, 1C i 1B) prowadzili Mecenas Jacek Różycki, Mecenas Krzysztof Kiełbicki oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin Piotrowska.
Zajęcia poświęcone były ustawie zasadniczej, dyskusji, debacie wymagającej refleksji i wspólnym poszukiwaniom argumentów. Prawnicy otrzymali kazusy oparte na autentycznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które są interesujące dla młodzieży (między innymi dotyczące prawa do nauki, wolności słowa, organizacji zgromadzeń spontanicznych).

A oto relacja mec. J. Różyckiego dla Stowarzyszenia prof. Hołdy po zajęciach listopadowych:
"W ubiegłym tygodniu adwokaci Jacek Różycki i Krzysztof Kiełbicki przeprowadzili zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu.
Tamtejsza szkoła jest zawsze bardzo zaangażowana w Tydzień Konstytucyjny. W szkole realizowany jest autorski program edukacji prawnej, odbywa się tam także Festiwal Praw Człowieka, który ostatnio patronatem objęli (m. in.) Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka i opolska Rada Adwokacka. Bo warto. Bo trzeba. W ubiegłym tygodniu uczniowie rozmawiali z prowadzącymi o idei trójpodziału władzy. Wiążą się z nią ściśle niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Czyli Wartości, które muszą realnie istnieć, aby każdy z nas mógł korzystać ze wszystkich swoich wolności i praw. Dzięki kazusom przesłanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, młodzi ludzie mogą te fakty nie tylko poznać, ale i zrozumieć ich wagę. Adw. Jacek Różycki napisał: „Tym razem trochę "pobawiliśmy się" w sąd. Rozprawa wyglądała jednak nieco inaczej, niż zazwyczaj. Oczywiście, była mowa oskarżyciela, mówili także obrońcy - nawet dwóch. Skład sędziowski wzbogacił się też o ławników. Sędzia zawodowy (ja) każdorazowo pozostawał w ilościowej mniejszości. Czy jednak - mimo to - miał zasadniczy wpływ na głosowanie podczas narady nad wyrokiem? Uważam, że podczas takiej "zabawy" w sąd, udaje się pokazać i wytłumaczyć najwięcej ważnych zagadnień. Mieć poczucie, że to wszystko ma głęboki sens.” Po raz czwarty odbył się Tydzień Konstytucyjny. Z pewnością nie był to ostatni raz. Bo edukacja jest najważniejsza na świecie.
PS. W Kędzierzynie-Koźlu nasza akcja jeszcze się nie kończy. W przyszłym tygodniu odbędą się jeszcze kolejne zajęcia. "

TYDZIEŃ KARIERY

W ramach Tygodnia Kariery, którego celem jest inspirowanie młodych ludzi do planowania własnego rozwoju i pomoc w wyborze drogi zawodowej zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów klas trzecich. Zajęcia prowadziła Pani Anna Jaskulska - doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Stworzono także możliwość indywidualnych konsultacji.

WARSZTATY HISTORYCZNE

Warsztaty w Domu Pamięci Żydów Górnosląskich
4 października 2016 roku młodzi "wosowcy" i "historycy" wyruszyli do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich na zajęcia warsztatowe. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to szczególne miejsce, to miejsce historycznie związane z obecnością Żydów na Górnym Śląsku. Muzeum w Gliwicach przejmując dawny dom przedpogrzebowy uratowało wspaniały zabytek żydowskiej tradycji, kultury oraz historii. Obecnie jednak jego działalność to przede wszystkim edukacja wynikająca z pamięci o wielokulturowej przeszłości regionu, ale także z tolerancji i szacunku do odmienności. Pierwsze warsztaty Ja / Ty / My / Oni. O tolerancji, akceptacji i integracji dzisiaj pozwoliły nam doświadczyć własnego stereotypowego spostrzegania innych, a drugie Dlaczego żydostwo dziedziczy się po matce? Kobieta ostoją judaizmu pozwoliły nam poznać podstawowe wiadomości dotyczące min.: ubioru, odżywiania, małżeństwa, celebrowania świąt. Swoją wiedzę mogliśmy następnie zaprezentować przygotowując np. nakrycie stołu szabasowego, dokonując zamówienia w katalogu i robiąc koszerne zakupy.
Takie zajęcia uczą nas otwartości, tolerancji i empatii wobec ludzi.

22 listopada 2017
Uczniowie klasy ID, oraz uczniowie klas II i III szczególnie zainteresowani historią odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach i wystawy stałe w ramach XII Dni Otwartych. Ta niezwykła lekcja historii pozwoliła im nie tylko poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca. Wzięli też udział w interesujących warsztatach, które pokazały im drogę, jaką rodzinna pamiątka pokonuje zanim staje się muzealium. Wśród nich korespondencja „przez druty”. Pod tym zagadkowym tytułem kryją się listy uczestników Powstania Warszawskiego, którzy w liczbie ok. 6 tys. w październiku 1944 r. trafili do Stalagu 344 Lamsdorf. Listy zapisywane były na skrawkach papieru, a następnie przerzucane między sektorami przez kobiety i mężczyzn. Korespondencja to pożółkłe skrawki papieru różnej wielkości, wypełnione drobnym, odręcznym pismem, które trafiły do zbiorów Muzeum przekazane przez rodziny lub samych powstańców.

Warsztaty z wolontariuszkami Fundacji Dr Clown

21 grudnia 2016 roku uczniowie klas 1c i 1d wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez wolontariuszki Fundacji „Dr Clown”. Przedstawiły cele i zadania Fundacji oraz przeprowadziły zajęcia praktyczne pokazujące wybrane techniki rozweselania małych pacjentów.
Fundacja prowadzi terapię śmiechem. Jej działania charakteryzuje:
- niesamowita energia płynąca z uśmiechu i dzielenia się nim z innymi,
- satysfakcja i spełnienie,
- rozwój poprzez szkolenia m.in. z pedagogiki cyrku, iluzji, pracy z małym pacjentem,
- odkrywanie siebie poprzez pokonywanie własnej strefy komfortu.
Kto może zostać „doktorem clownem”?
Każdy, kto
- ukończył 16 rok życia
- ma poczucie humoru i dystans do siebie (kolorowe, nietuzinkowe stroje to nieodłączny element „doktora clowna”),
- jest dyspozycyjny (2 godziny raz na tydzień, ewentualnie raz na 2 tygodnie),
- systematyczny,
- otwarty na innych, nowe rzeczy i wyzwania:)
Zachęcamy do współpracy.

CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ

II LO przystąpiło do realizacji wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń". Program powstał z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, we współpracy z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty, jest pierwszą tego typu inicjatywną w kraju.
Program ma za zadanie:
- kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
- przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej wśród dzieci i młodzieży (child grooming, pedofilia, seksting),
- podniesienie świadomości nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci,
- podniesienie świadomości wśród społeczeństwa województwa opolskiego o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postepowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
- ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
- zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
- podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY - GAME X REAKTYWACJA

(realizacja w klasie II a - 2016/2017- 4 godziny lekcyjne)

Celem programu jest zwiększenie oddziaływań profilaktycznych wśród młodzieży, rozwijających wiedzę i kompetencje w zakresie uzależnień behawioralnych oraz kształtujących prawidłowe postawy i zachowania, zwłaszcza w kontekście pomocy rówieśniczej .

Wiedza:
-dostarczenie podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych oraz mechanizmów ich powstawania;
-wskazanie metod i narzędzi pomocy rówieśniczej;
-wskazanie metod i narzędzi pomocy rodzicielskiej/pedagogicznej.

Umiejętności i kompetencje:
- rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród młodzieży;
- inicjowanie działań związanych z pomocą rówieśniczą w w/w zakresie;
- przeciwdziałanie postawie bierności i obojętności;
- inicjowanie działań związanych z pomocą rodzicielską/pedagogiczną w w/w zakresie.

Obrazowym wprowadzeniem do dyskusji o uzależnieniach behawioralnych i pomocy koleżeńskiej
jest pierwsza część programu - gra szkoleniowa GAME X REAKTYWACJA ( poprzedzająca drugi etap programu - podsumowanie ) Jednym z rekomendowanych modeli podsumowania jest system, który zakłada przeprowadzenie uczestników przez cztery fazy podsumowania:

Opis (zachowań i uczuć) - rozgrywka budzi wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Uczestnicy mają możliwość porozmawiania o tym, co się wydarzyło, podzielenia się wrażeniami. W rezultacie tej fazy gracze oczyszczają się z negatywnych emocji, a nie wzmacniają poczucie winy, gorycz przegranej, wzajemne obwinianie itp. Wartym podkreślenia jest fakt, że w grach szkoleniowych niektórzy wygrywają, a inni wychodzą z cennym bagażem doświadczeń.

Analiza (zachowań i działań) - w tej części ważna jest interpretacja zachowań graczy. Jak oceniają swoje decyzje? Dlaczego grali tak, a nie inaczej? Jakie było znaczenie poszczególnych elementów?

Zestawienie - najtrudniejsza część podsumowania, czyli zainspirowanie graczy do poszukiwania analogii między grą a rzeczywistością.

Aplikacja - czyli co można zrobić, by przenieść wnioski z gry na rzeczywistość?

Podsumowanie maksymalnie angażuje uczestników i włącza ich do wspólnej dyskusji. Przykładowe pytania:
-Czym są kryształy w Waszym życiu?
-Co to znaczy, że kryształy mogą wyłączać pewne obszary życia? W grze wyłączany był dom, szkoła, czas wolny, jakie inne obszary mogą być wyłączone przez uzależnienia behawioralne?
-Dlaczego kryształy po pewnym czasie przestają przynosić korzyści dla postaci? Czy kryształy są dobre czy złe ?
-Jakie działania w codziennym życiu mogą być odpowiednikiem tarcz? Jak rozumiecie ulepszenia?
-Jakie przeciwności w Waszym życiu mogą obniżać relacje, osiągnięcia i samoocenę?

Jednym z współautorów edukacyjnej gry planszowej w zakresie uzależnień behawioralnych jest współpracujący z naszą szkołą - prof.zw.dr hab.- Piotr Morciniec, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

WARSZTATY GEOGRAFICZNE

8 listopada 2017
Uczniowie klas II i III realizujący geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej, której głównym celem było bliższe poznanie walorów przyrodniczych w tym geologicznych, parku krajobrazowego.

TU NIE CHODZI O JEDZENIE

Tu nie chodzi o jedzenie to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy i możliwy jest powrót do zdrowia, ale konieczne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście. Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego i wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jedzenie.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizatorem zadania jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

Nasza szkoła znalazła się wśród 85 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten program. W ramach projektu uczniowie 10 klas (wszystkie pierwsze, drugie i jedna trzecia) biorą udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania. Odbyło się również spotkanie dla grona pedagogicznego, w trakcie którego przeprowadzono warsztat pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” . Rodzice uczniów otrzymają materiały informacyjne.


SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wartościach w sporcie, zachowaniu fair play autorstwa Dominiki Jędrzejczak oraz Michała Domiańskiego:MISJA MAŁGORZATA

"Misja Małgorzata" jest inicjatywą, która zrodziła się w ramach struktury "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008r.
Celem "Misji" jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.
Misja Małgorzata prowadzi między innymi zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach oraz placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Zajęcia dotyczą zagrożeń uzależnienia od pornografii, prostytucji i sponsoringu, a także przedstawiają problematykę handlu ludźmi.
Celem profilaktyki jest:
• ograniczenie korzystania przez młodych ludzi z materiałów pornograficznych, podważenie obecnych w pop - kulturze i pornografii silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności oraz ukazanie konsekwencji korzystania
z pornografii. ;
• ostrzeżenie przed konsekwencjami wchodzenia w relacje sponsoringu, zapobieganie wchodzeniu na drogę prostytucji jako sposobu życia i zarobkowania oraz przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu osoby, jakie ma miejsce w relacji sponsoringu i prostytucji;
• wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększają szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
• zapobieganie postawie konsumpcyjnej w dziedzinie relacji międzyludzkich.
W zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki wzięli udział uczniowie 10 klas pierwszych, drugich i trzecich.

SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W grudniu 2017 roku po odbyciu szkolenia przez Panią M. Michaliszyn w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego rozpoczęto w naszej szkole realizację programu. Z uczniów klas IC i IA utworzono grupę Młodszych Ambasadorów. Nawiązano współpracę ze szkołą w Holandii (Emerwelda College), która wcześniej uczestniczyła w programie. Zorganizowano video-konferencję mającą na celu poznanie ich doświadczeń. Członkowie grupy stworzyli biblioteczkę europejską oraz kącik informacji europejskiej.

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniach 14-25 maja 2018 roku uczniowie ośmiu klas pierwszych i drugich wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym - Panią Anną Jaskulską. Uczniowie wybrali interesujące ich tematy zorientowane na budowanie motywacji do rozwoju, podejmowanie ważnych decyzji, wybór kierunku studiów i przyszłej pracy.

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Nasza szkoła w okresie od maja 2018r.. do 30.października 2018r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w VII edycji w sposób następujący:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
Wykonanie:
Uczniowie klas drugich, oraz trzecich w ramach realizacji zadania, we wrześniu i październiku 2018 r. pochylili się nad tekstem Janusza Tazbira „Patriotyzm na przestrzeni dziejów”. Ich zadaniem było odnieść się do przedstawianych w nim różnorodnych interpretacji pojęcia ojczyzny. W dalszej części zadania uczniowie wskazywali na możliwe postawy patriotyczne wobec tak pojmowanych pojęć. Wykonane przez siebie prace uczniowie prezentowali na wybranych lekcjach wychowawczych w tygodniu poprzedzającym obchody stulecia niepodległości wraz z omówieniem powodów dokonanego wyboru. Krótkie wprowadzenie oraz różnorodne plakaty stały się następnie podstawą do "minikonwersatoriów" w klasach pierwszych.
W tym zadaniu oprócz konwersatoriów przeprowadziliśmy także w ramach Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich debatę : „Patriotyzm to anachronizm”. 30 października 2018 r. Szkolny Klub Debat Oksfordzkich w II LO
Mówcy strony PRO ( Kasia, Arek i Mikołaj) starali się przekonać do swojego stanowiska oponentów czyli stronę CONTRA ( Zosia, Jakub i Konrad). Dyskusja była bardzo gorąca, wiele osób z publiczności zgłaszało swoje uwagi, pytania czy opinie.
Ostatecznie znaczną różnicą głosów wygrała strona CONTRA, a najlepszym mówcą debaty został Jakub Wieczorek z klasy ID.
Zadanie 2.
Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Wykonanie:
Wzięło udział 130 uczniów z klas I. Z każdej klasy wybrano po dwa najlepsze plakaty:
kl. IA - Piotr Cichoń I miejsce; Marlena Kupka II miejsce,
kl. IB - Sławomir Antonik I miejsce; Emilia Piątek II miejsce,
kl. IC - Aleksandra Bednorz I miejsce; Agnieszka Mrówka II miejsce,
kl. ID - Aleksandra Rak I miejsce; Julia Atłachowicz II miejsce,
kl. IE - Sara Wróbel I miejsce; Natalia Szymańska II miejsce.
Spośród tej grupy uczniów wyróżniono prace pięciu uczniów, a następnie wybrano ostatecznie plakaty, przydzielając miejsca:
1 miejsce - Sławomir Antonik
2 miejsce - Aleksandra Bednorz
3 miejsce - Aleksandra Rak

Przygotowano w szkole wystawę wszystkich prac. Prace wyróżnionych uczniów wyeksponowano na głównym miejscu szkolnej wystawy - hol prowadzący do małej sali gimnastycznej, gdzie 8 listopada odbędzie się konferencja historyczna „Stu wybitnych Polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Pozostałe plakaty zaprezentowano na korytarzach szkolnych.
Zadanie 3.
Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
Wykonanie:
Sondaż został przeprowadzony we wrześniu i październiku 2018r. wśród uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
Celem sondażu było poznanie postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego wśród ankietowanych.
Sondaż został zaprojektowany w postaci ankiety anonimowej uzupełnianej indywidualnie przez respondentów.

Zadanie 4
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu historycznego
wykonanie:
We wrześniu i październiku 2018 r. w naszej szkole odbył się Turniej Historyczny „ Niepodległa” w ramach programu „Szkoła Młodych Patriotów”. Do turnieju przystąpili chętni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich( 34 osoby). Uczestnicy turnieju musieli wykazać się nie tylko znajomością historii Polski, ale także kreatywnością i umiejętnością korzystania z multimediów. Uczniowie od września do 25 października mogli rozwiązywać quizy multimedialne z historii Polski (umieszczone na stronie Historyczny Kopernik) – przykładowe pytania:1. Pierwsza kobieta-szpieg w wywiadzie brytyjskim to.........
2. Najpopularniejszą monetą średniowiecznej Polski był..........
3. Na czyim grobowcu widnieją słowa będące tłumaczeniem z Horacego;"Jak słodko jest umierać za ojczyznę"?
4. Ostatnią unią polsko-litewską była.....
Bezkonkurencyjnym okazał się uczeń klasy IE Grzegorz M. , który rozwiązał 6 na 8 testów.

Zadanie 5.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
Wykonanie :
17 października 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie Koźlu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
Przyznano następujące miejsca:
I Miejsce - Jakub Biliński ( kl. I A )
II Miejsce – Laura Sporek ( kl. II C )
III Miejsce – Patrycja Asman ( kl. I B )
Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. To zadanie przeprowadziliśmy w ramach eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych.
Wykonanie:
Konkurs Pieśni Patriotycznych został przeprowadzony w ramach etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej (którego jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami), a który miał miejsce 25 października 2018 r. w naszej szkole. Uczestnikami byli soliści oraz zespoły z PSP nr 19, PSP nr 16, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. W jury konkursu zasiadły panie: Małgorzata Tudaj (starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego), Aurelia Stępień (kierownik Wydziału Oświaty) oraz Anna Zamora (PSP nr 9). Wszystkie występy zachwyciły widownię, natomiast do następnego etapu przeszła Emilia Kluger z PSP nr 16 oraz zespół muzyczny z Zespołu Szkół nr 3.
Zadanie 7:
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Kodeks był przygotowywany przez uczniów, a następnie po wakacjach – we wrześniu 2018 r. powstała jego wersja ostateczna – w konsultacji z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim uczniami naszej szkoły
Wykonanie:
Kodeks Postaw Patriotycznych:
• używamy poprawnego języka polskiego
• dbamy o dobre imię Polski za granicą
• znamy historię Polski
• szanujemy symbole narodowe
• obchodzimy święta państwowe – bierzemy czynny udział w uroczystościach patriotycznych i wywieszamy flagę narodową
• znamy artykuł 28 Konstytucji RP
• znamy tekst Mazurka Dąbrowskiego i zachowujemy właściwą postawę podczas jego wykonywania
• dbamy o polskie tradycje i obyczaje
• bierzemy czynny udział w wyborach i referendach
• wypełniamy obywatelskie obowiązki, które nakłada na nas Konstytucja RP
• w miarę możliwości kupujemy polskie produkty i wspieramy polskie przedsiębiorstwa
• działamy społecznie – niesiemy wsparcie i pomagamy słabszym i ludziom w potrzebie
• bierzemy udział w lokalnych przedsięwzięciach
• walczymy z własnymi słabościami, doskonalimy się i rozwijamy
• kultywujemy pamięć o bohaterach narodowych
• tworzymy odpowiednie wzorce dla następnych pokoleń
• szanujemy własność prywatną, ale dbamy też o dobro wspólne

Nauczyciele biorący udział w realizacji priojektu:
K.Wajman, T.Mazurkiewicz, A.Kolasa-Kurek, D.Klityńska, E.Kampa, U.Kałamarz, G.Kochalska, B.Tracz, M.Gancarczyk oraz koordynator projektu J.Kosalla

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH

14-15 lutego 2019 roku uczniowie wszystkich klas trzecich wzięli udział w szkoleniach - Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0".
"Rozwój Kompetencji Cyfrowych" to projekt Przestrzeń from Facebook, który ruszył we wrześniu w całej Polsce. W województwie śląskim partnerem regionalnym została Fundacja Media 3.0. Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Skierowany jest do osób młodych, wchodzących na rynek pracy, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności cyfrowe, mające coraz większy wpływ na sukces zawodowy w gwałtownie rozwijającej się e-gospodarce.
Na szkoleniu uczniowie mieli okazję dowiedzieć się:
- jak zaistnieć w sieci- spotkanie przybliżyło narzędzia internetowe, dzięki którym można zaistnieć online. Uczniowie mogli dowiedzieć się , co sprawia, że ludzie chętnie korzystają z niektórych serwisów, a inne omijają szerokim łukiem. Poznali też bezpłatne, łatwe w obsłudze narzędzia, które ułatwiają stworzenie wiarygodnego i przynoszącego korzyści miejsca w sieci- własnej wizytówki, bloga czy strony internetowej;
- jak się projektuje aplikacje mobilne- uczniowie zapoznali się z metodą tworzenia innowacji nazywaną myśleniem projektowym i sprawdzili, jak można szybko wypróbować swój pomysł, by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Myślenie projektowe jest podejściem, które zachęca do kreatywnego poszukiwania rozwiązań, także z wykorzystaniem technologii i które można wykorzystać nie tylko w życiu zawodowym;
- jak się nie dać się hackerom- uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki, jak można bezpiecznie korzystać z urządzeń podłączonych do Internetu oraz dowiedzieli się, jakie pułapki zastawiają na użytkowników oszuści i co można zrobić, by ochronić siebie/swój biznes przed osobami wyłudzającymi dane personalne i przed złośliwym oprogramowaniem.
- jak zaplanować kampanię w mediach społecznościowych- uczniowie dowiedzieli się, jak tworzy się strategię marketingową w czterech krokach i jakie korzyści może nam przynieść marketing społecznościowy w różnych obszarach działalności- w karierze, społeczności, w jakiej żyjemy czy też własnym biznesie.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

SZKOLNE KLUBY DEBAT OKSFORDZKICH

Szkolne Kluby Debat Oksfordzkich to projekt realizowany przez Fundację "Projekty Edukacyjne", którego celem jest szerzenie debaty oksfordzkiej jako holistycznego narzędzia edukacyjnego dla młodzieży i dla nauczycieli.
Debaty są odpowiedzią na potrzebę rozwijania w szybko zmieniającym się świecie umiejętności miękkich, takich jak przemawianie publiczne, merytoryczna argumentacja, praca w grupie czy logiczne myślenie. Przede wszystkim, celem debat jest budowanie odpowiedzialnego i aktywnego społeczeństwa odpornego na demagogię i populizm.
Działania projektu koncentrują się na utworzeniu na terenie Polski 16 Szkolnych Klubów Debat Oksfordzkich (SKDO) w szkołach ponadpodstawowych. Każda ze szkół, która weźmie udział w projekcie, będzie miała przypisanego wykwalifikowanego trenera z zakresu debat oksfordzkich i wystąpień publicznych. Będzie on prowadził wszystkie zajęcia w konkretnej szkole. Trener od 1 września 2019 do 30 września 2020 roku przeprowadzi łącznie 13 warsztatów z tą samą grupą, obejmującą minimalnie 12 a maksymalnie 20 uczniów danej placówki oświatowej. Każdy z warsztatów będzie trwał 2 godziny zegarowe. Spotkania będą obywały się raz lub dwa razy w miesiącu i będą kompatybilne z planem pracy roku szkolnego 2019/2020.
Warsztaty będą obejmowały zagadnienia: zasady debaty oksfordzkiej, elementy logiki, sztukę argumentacji, obronę przed nieuczciwą argumentacją (sofistyka, erystyka), strukturę wypowiedzi, analizę źródeł, komunikację werbalną i niewerbalną, debatanckie strategię, dress code w wystąpieniach publicznych. Kluczowym elementem będzie przeprowadzenie kilku debat treningowych wraz z dokładnym omówieniem. Tematyka debat będzie dotyczyła problematyki obywatelskiej i społecznej. Projekt zakończony będzie turniejem debat oksfordzkich, zorganizowanym w Katowicach. Każdy z SKDO będzie miał obowiązek wystawienia jednej drużyny.
Turniej odbędzie się w październiku 2020 roku i będzie połączony z konferencją ewaluacyjną. Organizatorzy projektu zapewniają wszelkie materiały merytoryczne, które pomogą uczniom przygotować się zarówno do debat treningowych, jak i turnieju debat oksfordzkich, m.in. dwa webinary z udziałem ekspertów z zakresu edukacji obywatelskiej, skrypt wraz z bibliografią oraz dostęp do tematycznego bloga "Debaty w szkole". Rezultaty (m.in. scenariusze zajęć) i wnioski wypracowane w trakcie projektu zostaną opublikowane w formie bezpłatnego poradnika dla nauczycieli.
W II LO w szkoleniu uczestniczą członkowie utworzonego przez uczniów Stowarzyszenia Mówców "Oratores", którego Prezesem jest Arkadiusz Małachowski z klasy III A.
Wszystko dzieje się pod okiem wykwalifikowanego trenera z zakresu debat oksfordzkich i wystąpień publicznych, Anny Skiendziel.

ERASMUS+

2019/2020
PROJEKT WSPÓŁPRACY SZKÓŁ - AKCJA 229
Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom, a także wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. Na każdym etapie realizacji projektu rekomendowane jest wykorzystywanie platformy eTwinning.
II LO realizuje dwuletni projekt pod nazwą „Jak skutecznie budować trwałe relacje interpersonalne w dobie Internetu i portali społecznościowych?” w partnerstwie z Liceul Technologic Sfantul Pantelimon Hamabarului z Bukaresztu, Instituto d’Istruzione Superiore Margherita Hack z Morlupo (Prowincja Rzym) i Şehremini Anadolu Lisesi ze Stambułu. II LO pełni role koordynatora projektu.
W kolejnych etapach projektu zamierzamy:
- poznać wpływ portali społecznościowych na budowanie i jakość relacji rówieśniczych w konkretnym środowisku edukacyjnym (nasza szkoła i szkoły partnerskie)
- skłonić młodych ludzi do refleksji nad rolą kontaktów wirtualnych w ich życiu, ich wpływie (pozytywnym i negatywnym) na ich funkcjonowanie w realnym społeczeństwie, by przeciwdziałać uzależnieniom od Internetu, portali społecznościowych.
- rozwijać u uczniów potrzebę i umiejętności tworzenia wartościowych oraz trwałych bezpośrednich relacji z innymi osobami
- ukształtować umiejętności niezbędne w bezpośrednich interakcjach (rozumienie mowy ciała, umiejętność autoprezentacji, praca w grupie, dzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem, asertywność)
- podnosić poczucie własnej wartości uczniów, wspierać ich w poznawaniu i wykorzystywaniu mocnych stron, umiejętności i talentów,
- rozwijać kompetencje językowe uczniów
- stworzyć warunki do nawiązywania bezpośrednich kontaktów uczniów i podejmowania wspólnych działań

W wyniku działań podjętych w ramach projektu spodziewamy się uzyskać:
- podniesienie świadomości uczniów odnośnie znaczenia kontaktów bezpośrednich w funkcjonowaniu społecznym
- wykształcenie ostrożnej postawy uczniów wobec mediów społecznościowych i aktywności w Internecie
- zbudowanie umiejętności przeprowadzania badań socjologicznych (tworzenie narzędzi, analiza danych i konstruowanie wniosków)
- doskonalenie umiejętności planowania działań, przydziału zadań zgodnych z umiejętnościami i predyspozycjami, odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia,
- doskonalenie umiejętności autoprezentacji oraz prezentacji swoich poglądów, ich argumentowania i obrony
- wykształcenie umiejętności ułatwiających kontakty interpersonalne w realnym świecie
- podniesienie samooceny uczniów jako niezbędnego elementu przy nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów z innymi
- rozwinięcie kompetencji językowych poprzez bezpośrednie kontakty z rówieśnikami ze szkół zagranicznych
- organizowanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako konkurencję dla spędzania czasu w Internecie

Zamierzamy osiągnąć cele poprzez:
- badanie socjologiczne - opracowanie narzędzi badawczych na temat wpływu portali społecznościowych na życie uczniów (ankiety, wywiady pogłębione) i raport z przeprowadzonych badań
- warsztaty dla młodzieży i nauczycieli na temat tworzenia relacji, budowania własnego wizerunku, mowy ciała
- szkolenia prowadzone przez młodzież dla rówieśników
- kampanię społeczną (przygotowaną przez uczestników projektu) skierowaną do młodzieży i dorosłych na temat rozsądnego korzystania z portali społecznościowych (wykorzystanie formy dramy, filmu, plakatu)
- spotkania partnerów projektu w szkołach partnerskich (m. in. wspólne zajęcia artystyczne (wokalne, teatralne, plastyczne), tworzenie elementów kampanii społecznej)
- debatę na temat komunikacji w świecie wirtualnym i realnym
- wystawę pamiątek związanych z cenną znajomością/przyjaźnią z życia nastolatków wraz z historią tej znajomości
- propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego jako kontrpropozycji dla spędzania czasu w sieci (kółka tematyczne w szkole, działania wolontariackie, inicjatywy SU)
- promocję uzdolnień i talentów jako sposobu budowania własnej wartości

18-22 listopada 2019
Wizyta partnerów projektu w II LO - http://lo2kk.edu.pl/kategoria/wydarzenia#181

10 grudnia 2019
Udział przedstawicieli szkoły (uczniowie:Jakub Karbownik, Kornelia Stańczyk, nauczyciele:Koryna Warzecha, Monika Michaliszyn) w Konferencji promocyjno-informacyjnej programu Erasmus+ w Opolu zorganizowanej przez Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Opolu.