Samorząd Uczniowski

MERITUM


Samorząd Uczniowski jest organizacją łączącą wszystkich uczniów szkoły. Jego organy wybierane są w sposób demokratyczny, a zasady jej działania określają najlepsze tradycje samorządności. Jego przedstawiciele składają się z uczniów pragnących mieć wpływ na rozwój szkoły, łączyć społeczność szkolną, a także prowadzić ciekawe inicjatywy mające kształtować obywatelskie postawy. Wierzymy, że to dzięki Samorządowi uczniowie mogą wywierać wpływ na życie szkoły.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

W roku szkolnym 2017/18 rolę opiekunów Samorządu pełni mgr Katarzyna Kempa.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Mateusz Gawin (2b) - Przewodniczący
Karolina Jopek (1e) - Zastępczyni przewodniczącego
Tomasz Worobiec (2A) - Sekretarz SU

Organizacja Samorządu Uczniowskiego


Samorząd tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, poprzez wybór Zarządu SU w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych, które odbywają się dorocznie w miesiącu wrześniu. Zadaniem Zarządu jest realizacja interesu uczniów, organizacja pracy Samorządu, reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją i nauczycielami, a także wsparcie rozwoju szkoły.

Organem samorządu jest Rada Samorządu, która składa się z Zarządu SU, oraz przewodniczących klas wybranych w demokratycznych, wewnątrzklasowych wyborach. Zadaniem Rady jest wspierać Zarząd SU w realizacji jego zadań, a także podejmować decyzje w imieniu koleżanek i kolegów w ważnych sprawach dotyczących pracy Samorządu.

Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu poprzez sekcje.

Nowy Regulamin SU


Regulamin jest fundamentalnym dokumentem organizującym pracę Samorządu Uczniowskiego. Określa jego zadania, kompetencję, oraz zasady wyboru przedstawicieli. Jest ważny, ponieważ na jego podstawie mogą oni podejmować działania, a uczniowie mogą realizować swoją wizję szkoły. Wobec powyższego, gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Do pobrania: http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/regulaminy-regulamin-samorz-du-uczniowskiego.pdf

Okrągły Stół


W bieżącym roku szkolnym odbywają się spotkania dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, a także przedstawicieli samorządu.Spotkania mają na celu wymianę myśli, potrzeb oraz naznaczenia kierunku rozwoju szkoły przy udziale wszystkich wyżej wymienionych podmiotów.

Szkoła Demokracji


W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (http://www.ceo.org.pl/pl). Jego celem jest zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu pracy szkoły poprzez:

• stworzenie stabilnej instytucji, której trwanie będzie wykraczać poza jednoroczne fluktuacje ograniczone wyłącznie talentami poszczególnych liderów,
• oparcie pracy SU na zaufaniu i zastosowanie współczesnych rozwiązań przy wykorzystaniu narzędzi nowoczesnych technologii,
• ukształtowanie Samorządu jako platformy służącej dialogowi uczniów z dyrekcją, radą rodziców, oraz gronem pedagogicznym.

W wyniku podjętych działań, rzetelnej pracy Zarządu SU, oraz jego opiekunów nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Demokracji w maju 2016 roku, Stanowi on dla nas dumę, a jednocześnie wyznacznik standardów które nie tylko chcemy utrzymać, ale także stale podnosić.