Misja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną placówką edukacyjną, która otwiera drzwi do dorosłego życia.
Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju, realizowania planów, aspiracji i rozwijania zainteresowań.
Stale podwyższamy standardy kształcenia w oparciu o europejskie kompetencje kluczowe, które pozwolą naszym uczniom funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy, wykształcą elastyczność, zdolność do adaptacji, przedsiębiorczość i aktywność obywatelską jako wartość dodaną dla dalszego kształcenia.
Pokazujemy, że proces edukacyjny to nie zdobywanie ocen ale przygoda intelektualna, która pozwala identyfikować i oceniać mocne oraz słabe strony, wzmacnia motywację, wiarę we własne możliwości i wyrabia nawyk nieustannego uczenia się niezbędny dla obywatela XXI wieku.
Realizujemy proces dydaktyczno-wychowawczy we współpracy z rodzicami i środowiskiem, w oparciu o tradycję narodową, wartości humanistyczne i szeroko pojętą tolerancję niezbędną do życia we współczesnym świecie.

Wizja szkoły

Kadra szkoły to zespół osób nastawionych na doskonalenie własnych kwalifikacji i kompetencji, otwartych na innowacje, co pozwala skutecznie realizować cele i założenia w sposób satysfakcjonujący dla rodziców i uczniów.
Z pasją oraz entuzjazmem przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności i postawy niezbędne w zmieniającym się współczesnym świecie .
Stwarzamy warunki sprzyjające dojrzewaniu wychowanków do odpowiedzialnego życia w świecie dorosłych, do świadomych wyborów dalszego kształcenia oraz pracy zawodowej.
Stosujemy pedagogikę różnic indywidualnych, uwzględniającą uzdolnienia i zainteresowania uczniów, a także ich możliwości i ograniczenia, potrzeby i oczekiwania w rozwoju intelektualnym, społecznym i moralnym.
Kreujemy postawy twórcze ukierunkowane na interdyscyplinarne umiejętności w celu lepszego przystosowania się do życia w społeczeństwie poprzez włączanie się w przedsięwzięcia naukowe, społeczne, ekologiczne, charytatywne, artystyczne, sportowe, religijne.
Prowadzimy atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb uczniów.
Rodzice angażują się w życie szkoły i wspomagają ją w działaniach opiekuńczo-wychowawczych.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym i promuje się w nim poprzez aktywną edukację poza własnymi murami.
Szkoła podejmuje współpracę zagraniczną w ramach programów europejskich oraz wymian międzyszkolnych i obozów językowych.
Szkoła monitoruje i analizuje efekty kształcenia i wychowania stosując narzędzia ewaluacji wewnętrznej, które prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których modyfikowane i planowane są działania na przyszłość.

Toalety dla planety

Nasza szkoła realizuje projekt PAH "Toalety dla planety", celem tego projektu jest:
- zdobycie wiedzy o kwestiach dostępu do odpowiednich warunków sanitarnych
- włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy i wspieranie działań PAH, których celem jest zapewnienie dostępu do toalet w Somalii

Pamiętajmy, że 2,5 miliarda osób na świecie nie ma stałego dostępu do toalet!
Naszym zadaniem będzie przeprowadzenie zajęć dotyczących kryzysów humanitarnych i problemów związanych z dostępem do toalet, a także zaplanowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej, związanej z Somalią.
Dla chcących dowiedzieć się więcej:
http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/218/5498/akcja_toalety_dla_planety_z_okazji_swiatowego_dnia_toalet

szkolny koordynator Jadwiga Kosalla

Projekt zakończył sie sukcesem - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła niosąca pomoc".

Wielka Brytania

Nasze wyjazdy do Wielkiej Brytanii trwają już 10 lat!
W tym czasie skorzystało z nich już ponad 150 uczniów naszej szkoły i były to dla nich niezapomniane wakacje z językiem angielskim połączone z odkrywaniem pięknych i znanych miejsc tego kraju, zapoznaniem się z kulturą i życiem codziennym Brytyjczyków, nawiązywaniem przyjźani które trwają do dziś.
Wysoki poziom nauki języka angielskiego prowadzonej przez doświadczonych i doskonale przygotowanych nauczycieli brytyjskich w East Anglia English Centre, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych angielskich szkół średnich, zróżnicowane metody nauczania oraz zakwaterowanie w rodzinach angielskich nie mogą być lepsza formą wszechstronnego kontaktu z językiem obcym i sposobem na jego szybkie przyswojenie!
Wielu z naszych uczestników zdecydowało się w okresie późniejszym na studia w Wielkiej Brytanii gdzie świetnie radzą sobie na wybranych kierunkach.
Poczytajcie z reszta sami co piszą o swym uczestnictwie na kursach językowych w Cromer na forum absolwentów!Za nami kolejny turnus językowy w Wielkiej Brytanii. Na przełomie czerwca i lipca 2016 grupa uczniów skorzystała z tej wspaniałej formy nauki doskonaląc znajomość języka i poznając realia życia w UK. Zapraszamy do obejrzenia filmu


10 osobowa grupa młodzieży z II LO uczestniczyła w całodniowym programie zajęć lekcyjnych w Ormiston Victory Academy mając okazję uczyć się matematyki, informatyki, historii, biologii i udziału w zajęciach z kinematografii w języku angielskim. Nasi uczniowie nie tylko doskonale poradzili sobie aktywnie uczestnicząc w tych zajęciach, ale także przedstawili prezentację swojej szkoły robiąc wrażenie umiejętnościami językowymi. Na zajęciach lekcyjnych pokazali także swe merytorycznym przygotowanie przynosząc chlubę naszej szkole.
Rozmowy w sprawie dalszej współpracy i rewizyty trwają i rokują na owocne kontynuowanie projektu polsko – angielskiej wymiany edukacyjno - kulturalnej w przyszłości.

W czerwcu 2017 roku kolejna grupa uczniów pod opieką M. Szatkowskiej-Strzały miała okazję podnosić swój poziom znajomości języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Oto krótka relacja z tego wspaniałego pobytu:
https://youtu.be/iVCs3N2lbPc

Za nami pobyt kolejnej grupy w Cromer (czerwiec 2018)
https://www.facebook.com/LOIIKK/videos/2171768876374780/

Hiszpania

W tym roku rozpoczynamy współpracę także ze szkołą hiszpańską El IES Luis García Berlanga w Alicante, gdyż ten piękny język cieszy się coraz większą popularnością wśród naszych uczniów.

Vamos a Alicante este ano para aprender más sobre Espana y mejorar nuestro espanol! Olé!

W dniach od 20 do 27 kwietnia 2016 roku gościła u nas siedmiu uczniów i dwie nauczycielki z hiszpańskiej szkoły El IES Luis García Berlanga w Alicante. Współpraca została zainicjowana przez nauczycielką Marionellę Szatkowską-Strzałę. Przygotowaliśmy dla naszych gości bogaty program, który miał na celu zapoznanie ich z naszą szkołą, miastem i regionem. Film przygotowany przez Szymona Szajdę ilustruje niektóre wspólnie spędzone chwile. Już we wrześniu udajemy się z rewizytą do Alicante!

Rewizyta 9 uczniów i 2 nauczycieli II LO miała miejsce we wrześniu 2016 i okazała się ogromnym sukcesem edukacyjno- kulturowym. Strona hiszpańska przygotowała bowiem ogromnie bogaty program zajęć lekcyjnych, w tym wiele z nich o charakterze interaktywnym, pozwalających na rzeczywiste poznanie systemu edukacji w hiszpańskich szkołach średnich . Młodzież II LO miała możliwość zapoznać się także z funkcjonowaniem władz lokalnych ( wizyta u burmistrza miasta, lokalnej policji, w archiwum miejskim), poznała zabytki i atrakcje regionu, uczestniczyła w codziennym życiu społeczności szkolnej Liceum Luis García Berlanga. Mieszkając w rodzinach hiszpańskich miała możliwość szlifowania języka obcego i poznania życia codziennego Hiszpanów.
Wspólne zajęcia edukacyjne zaowocowały przystąpieniem do polsko – hiszpańskiego projektu „ Agua”( Woda). Projekt posiada wieloaspektowe ujęcie problemu ochrony zasobów wodnych . Alicante jako prowincja zmaga się corocznie z dużym problemem braku wystarczającej ilości wody i temat ten jest szczególnie ważny w tym regionie. Uczniowie polscy podjęli wyzwanie przystąpienia do wspólnego projektu celem podniesienia ogólnej świadomości o ważności ochrony tego bezcennego elementu naszego środowiska naturalnego jakim jest woda.
Projekt rozpoczął konkurs fotograficzny- filmowy dla młodzieży obydwu szkół dot. Wody jako źródła życia. Jej wszechstronnego zastosowania i wagi jej istnienia. Konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem i zaowocował pięknymi pracami uczniów obu szkół wskazującymi na dojrzałe zrozumienie problemu ochrony zasobów wodnych.
Dalszymi etapami projektu „ Woda” będą wspólne warsztaty biologiczno- chemiczne dla młodzieży na Uniwersytecie w Alicante podczas następnej wizyty młodzieży II LO we wrześniu 2017.
Projekt współpracy przewiduje także szersze zapoznanie młodzieży obydwu szkół z historią Polski i Hiszpanii. Przewidziana na kwiecień 2017 kolejna wizyta delegacji liceum hiszpańskiego, ma w swoim programie oprócz lekcji prowadzonych w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, także zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu , zwiedzanie Krakowa i uczestniczenie w przygotowanych przez młodzież i grono pedagogiczne II LO wieczorach kultury polskiej z tradycyjną kuchnią i muzyką polską.
A oto garść wspomnień z wrześniowej wizyty w Alicante:BAJO EL MISMO SOL
W dniu 15 lutego został rozstrzygnięty polsko - hiszpański konkurs fotograficzny " Woda w obiektywie". Konkurs jest elementem projektu "Bajo el mismo sol" realizowanego przez II LO z liceum z Alicante.
Oto laureaci konkursu:
I miejsce - Roberto Almea " Deszcz" IES Luìs Garcia Berlanga w Alicante
II miejsce - Przemysław Cyran - " Muszla" - II LO im." Mikołaja Kopernika" w Kędzierzynie-Koźlu
III miejsce - Dario Santiago Castillo - " Szklanka wody"
IES Luìs Garcia Berlanga w Alicante
I wyróżnienie za pracę " Krople wody" dla Krzysztofa Antonik z II LO im. " Mikołaja Kopernika " w Kędzierzynie-Koźlu
Gratulujemy autorom ich wspaniałych prac fotograficznych.

W dniach 22-29 września 2017 roku grupa uczniów pod opieką pp. Marionelli Szatkowskiej-Strzały oraz Karoliny Wajman odwiedziła liceum w Alicante. Oto relacja filmowa z tej wizyty:


W dniach 23.04 - 3.05. 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć kolejną grupę uczniów i nauczycieli z liceum w Alicante. Bogaty program pobytu zawierał również Wieczór Hiszpański przygotowany przez uczniów uczących się tego języka. A oto relacja filmowa okiem kamery TVM:
http://www.kedzierzynkozle.tv/video_listing/hiszpanska-wymiana/
a oto Wieczór Hiszpański zarejestrowany okiem kamery Studia Kopernik


Zachęcamy do obejrzenia relacji z wrześniowego (2018) pobytu naszych uczniów i nauczycielek w Alicante:
https://www.facebook.com/LOIIKK/videos/2297311220483534/

Sprawiedliwy Wsród Narodów Świata - Sprawiedliwy Wśród Nas

W latach 2005-2010 uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie
"Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata - Sprawiedliwi Wśród Nas" organizowanym Przez Centrum Edukaji Obywatelskiej.
Liderem projektu była pani mgr Anna Kolasa-Kurek.
Nauczyciele koordynujący mgr Ryszard Wiœniowski i mgr Sylwia Swoboda.

Tematem przewodnim projektu był Holocaust. Uczniowie przeprowadzili wywiad w formie nagrania filmowego ze Sprawiedliwą z naszego miasta panią Marią Mikusz "Mewa", która wraz ze swoimi rodzicami w czasie II wojny światowej pomagała Żydom i uratowała małą żydowską dziewczynkę.
Materiał z projektu został umieszczony w książce/albumie o Sprawiedliwych z Polski. Jako wyróżnienie uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez Kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczysty koncert w Teatrze Wielkim w Warszawie.

http://www.lokalna.com.pl/main.php?act=czyt&artid=9712
http://www.sprawiedliwi.org.pl/pl/family/259,rodzina-dobruckich/

Szkoła Demokracji

W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to program, który zakłada zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu pracy szkoły, poprzez dostosowanie go do współczesnych wymogów. Uczestnictwo w nim polega na konieczności zastosowania zmian we współpracy uczniów, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły. Zmiany dotyczą kilku obszarów, z których najważniejsze to:
• stworzenie stabilnej instytucji, której trwanie będzie wykraczać poza jednoroczne fluktuacje ograniczone wyłącznie talentami poszczególnych liderów,
• reforma działania SU poprzez oparcie jego pracy o zaufanie i współczesne rozwiązania z wykorzystaniem narzędzi nowoczesnych technologii,
• ukształtowanie samorządu jako platformy służącej dialogowi uczniów z dyrekcją, radą rodziców, oraz gronem pedagogicznym.
Powyższy program jest spójny z wizją dyrektor szkoły mgr Katarzyny Arciszewskiej – Stępień, która wyraziła konieczność wsłuchiwania się w głos uczniów Liceum, oraz wolę przyznania współodpowiedzialności społeczności uczniowskiej w wyznaczaniu nowych kierunków działań (link do wywiadu).
Od strony merytorycznej działalność Samorządu Uczniowskiego w II LO oparta jest na współpracy demokratycznie wybranych przedstawicieli uczniów, w osobach: Marcela Gąski, Krzysztofa Glacela, Jakuba Śliwińskiego, a opiekunką SU mgr Katarzyną Kempą, która jest główną pomysłodawczynią i konstruktorką nowoczesnej struktury SU.
Nad oceną jakości wprowadzanych zmian, ich odbiorem w społeczności uczniów, kreacją nowych wyzwań, a także współpracą z CEO, będą czuwać uczniowie należący do zespołu ds. demokratyzacji szkoły: Krzysztof Glacel, oraz Łukasz Kocur z klasy 2c., oraz sekcji fotograficznej: Marta Burzan, Katarzyna Dybciak, Magda Hajduk, Letycja Lewicka, a także opiekun z grona pedagogicznego mgr Bartosz Tracz.

Linki/hiperłącza:
[1] http://www.ceo.org.pl/pl
[2] http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/15644-k-koźle-ii-lo-ma-nową-dyrektor

Jury konkursowe bardzo wysoko oceniło wszystkie działania i przyznało II LO certyfikat "SZKOŁA DEMOKRACJI". Jesteśmy z tego bardzo dumni, dziekujemy wszystkim, którzy zaangażowali sie w działania.

Media o nas

http://www.nto.pl/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/art/4669604,mistrzowie-pierwszej-pomocy-z-kedzierzynakozla,id,t.html

http://www.nto.pl/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/art/4655946,uczniowie-ii-lo-w-kedzierzyniekozlu-w-finale-olimpiady-wiedzy-o-unii-europejskiej,id,t.html

http://www.nto.pl/sport/koszykowka/art/4655308,sukces-mlodych-kedzierzynskich-koszykarek,id,t.html

http://www.nto.pl/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/art/4642435,zjazd-absolwentow-w-kedzierzynskim-ogolniaku,id,t.html

http://www.nto.pl/studniowki-opolskie/gal/4542153,ii-lo-w-kedzierzyniekozlu-na-studniowce-zdjecia,6177749,id,t,zid.html

http://www.kkozle.pl/galerie/190/1/Studniowka-2014-II-LO-Kedzierzyn

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/krapkowice/item/11999-zjazd-absolwent%C3%B3w-ii-lo-w-k-ko%C5%BAlu-foto

http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/12510-matura-na-100-procent-tak-w-ii-lo

http://eee.lokalna24.pl/index.php/miasto/99-biznes/12859-ii-lo-podczas-tygodnia-przedsiebiorczosci

http://pat.policja.gov.pl/pat/wydarzenia/3048,PaTosfera-w-Kedzierzynie-Kozlu.html

http://www.nto.pl/aktualnosci/art/4058065,kedzierzynkozle-agnieszka-glogowska-wygrala-indeks-na-uj,id,t.html

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12771-wieczornica-w-ii-lo-jest-w-nas-gen-wolnosci

http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/13183-nasze-szkoly-w-rankingu-perspektywy

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13236-niech-zyje-bal

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13293-bal-charytatywny-ii-lo-film

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13299-przyszly-prawnik-tez-moze-byc-kinomaniakiem

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/20146-wykl%C4%99ci-stali-si%C4%99-bohaterami-i-autorytetem-m%C5%82odzie%C5%BCy

http://kk24.pl/jak-inwestowac-zeby-zarabiac-uczniowie-z-kedzierzyna-kozla-stworzyli-gre-ktora-tego-uczy/

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5313/innowacje-jedno-slowo-na-lata.html

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14023-mistrzostw-pierwszej-pomocy-pck

http://info.radiopark.com.pl/index.php/wiadomosci/radio-park-939/kedzierzyn-kozle/item/24274-wolontariusze-%C5%9Bwi%C4%99towali-pomagaj%C4%85-mieszka%C5%84com-od-dw%C3%B3ch-dekad

http://kk24.pl/szkola-fajnie-sie-nosi-ii-liceum-ogolnoksztalcace-w-kedzierzynie-kozlu-ma-wlasna-kolekcje-odziezy/

http://kk24.pl/wspolne-spiewanie-piesni-narodowych-i-spotkanie-z-historia-wieczornica-w-ii-lo/

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - 2018/2019

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-oferta-zajec-pozalekcyjnych.pdf

A na zachętę krótki film przygotowany przez kandydatki na pracowników Studia Kopernik przedstawiający niektóre z proponowanych zajęć:
WYKAZ OLIMPIAD I KONKURSÓW

Olimpiada Historyczna http://olimpiadahistoryczna.pl
Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym http://www.owpsw.edu.pl
Olimpiada Prawa http://olimpiadaprawa.republika.pl
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie http://www.olimpiada.wspia.eu
Olimpiada Solidarności http://olimpiadasolidarnosci.pl
Olimpiady Coptiosh http://coptiosh.eu/Centrum_23.html
Konkurs fotograficzny BLIŻEJ ŚWIATA http://www.galeriaopole.pl/pl/konkursy-201516
Konkurs Manga http://www.xxilo.krakow.pl/index.php/homepage/aktualnosci/237-kolejna-edycja-konkursu-manga
Olimpiada Języka Polskiego i Literatury http://www.olijp.pl
Konkurs Języka Angielskiego http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/struktura/instytut-neofilologii/aktualnosci/499-viii-konkursie-jezyka-angielskiego-i.html
Olimpiada Języka Angielskiego http://oja.wsjo.pl/
Konkurs Droga na Harvard http://www.droganaharvard.pl
Pokaż Język: Odkryj Szekspira http://www.jazlowiecka.pl
Olimpiada Języka Francuskiego http://www.ojf.org.pl
Olimpiada Języka Niemieckiego http://www.ojn.wsjo.pl.
Ogólnopolski Konkurs na Niemieckojęzyczną Kartkę z Pamiętnika http://www.glossa.pl/tagfurtag/konkurs-jezyka-niemieckiego-tag-fur-tag/
Konkurs Języka Niemieckiego http://www.pwsz.raciborz.edu.pl/struktura/instytut-neofilologii/aktualnosci/499-viii-konkursie-jezyka-angielskiego-i.html
Olimpiada Języka Rosyjskiego http://www.ir.uw.edu.pl/ojr
Olimpiada Teologii Katolickiej Łowicz 2016 http://diecezja.opole.pl/wydział-katechetyczny/konkursy/OTK/
XIV Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki http://olimpiada.uksw.edu.pl/
Religia Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej http://okwb.pl/
Olimpiada Geograficzna http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/
Olimpiada Biologiczna http://www.olimpbiol.uw.edu.pl/
Olimpiada Chemiczna www.olchem.edu.pl
Olimpiada Filozoficzna www.olimpiada.ptfilozofia.pl/index.html
Olimpiada Artystyczna http://olimpiada-artystyczna.pl
Olimpiada Informatyczna www.oi.edu.pl/php/show.php
Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki www.planetarium.edu.pl/oa.htm
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie http://www.uwm.edu.pl
Olimpiada Cyfrowa www.nowoczesnapolska.org.pl
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej http://www.fn.org.pl
Olimpiada Wiedzy o Prawie www.http://slo2.pl
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej www.owe.com.pl
Olimpiada Medialna www.fundacjanowemedia.org
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach www.www.uksw.edu.pl
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności www.owobio.edu.pl
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej www.fmw.uni.wroc.pl/lingw
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie www.olimpiada.wspia.eu
Olimpiada Przedsiębiorczości www.olimpiada.edu.pl
Olimpiada z Wiedzy o planowaniu i zarządzaniu karierą zawodową www.sdsiz.pl


Pedagog Szkolny - Grażyna Całek-Zawadzka

Dyżury

poniedziałek 08.00-11.00
wtorek 13.15-16.45
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30

Warsztaty dla rodziców i wychowawców


DRODZY RODZICE !

" Rodzice są jak ogrodnicy, którzy kupują nasiona.
Tyle, że w przypadku dzieci nie ma takich ładnych torebeczek, gdzie widać, co z każdego nasionka wyrośnie i instrukcji jak się o to nasionko troszczyć. Wszystko jest wymieszane, wsadza się rękę do worka i bierze co popadnie.
Gdy rodzice zaczynają hodować swoje nasionko, to mogą mieć marzenie, by wyrósł z niego dąb. Ale może się okazać, że zasadzili bratek.
I wtedy rodzic, który się uprze przy dębie, będzie próbował z bratka zrobić dąb.
A w rezultacie nie będzie ani dębu, ani bratka. Wyhoduje jakąś hybrydę, coś bardzo nieszczęśliwego. I skrzywdzi to nasienie.
Mądry rodzic w takiej sytuacji dowie się jak hodować bratki, i zrobi wszystko, by jego bratek był jak najbardziej udany ".


Przypominamy o możliwości korzystania z konsultacji, porad, warsztatów, spotkań
i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Zapraszamy także do uczestnictwa w programie " Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", prowadzonego w naszej szkole cyklicznie ( w wybranym semestrze roku szkolnego) Informacje zwrotne adresatów wszystkich, realizowanych dotąd edycji programu pokazują, jak ważne
i potrzebne są tego typu zajęcia. Warto podkreślić, że uczestnikami spotkań mogą być zarówno rodzice pragnący wzmocnić swoje wychowawcze umiejętności, przychodzący niejako profilaktycznie, jak i tacy, którzy przeżywają pewne problemy czy trudności. Istotne jest jedynie
wcześniejsze zgłoszenie do realizatora programu - pedagoga szkolnego.
Poniżej zamieszczamy krótki opis wspomnianych spotkań, realizowanych w formie warsztatów psychoedukacyjnych, rozwijających kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

"Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.
Cele programu:
Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.
Tematyka zajęć:
Część pierwsza, podstawowa obejmuje m.in tematykę budowania relacji dorosły - dziecko, a w tym: świadomość własnych celów wychowania, wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane; rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie; motywowanie do współdziałania, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań. Ponadto na zajęciach kładziemy nacisk na uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Metoda:
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a także z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych.
Adresaci programu:
• rodzice
• nauczyciele, wychowawcy
Całość stanowi cykl cotygodniowych, popołudniowych spotkań, które odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny - w grupach do 15 osób ( w naszej szkole zajęcia realizowane są każdego roku, najczęściej w pierwszym półroczu )


Grupa "Volontarius"

Wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty - zgodnie z harmonogramem placówek współpracujących

Szczegółowe informacje na temat działalności grupy znajdziesz w zakładce "Dla uczniów".

Spotkania psychoedukacyjne w małych grupach

* pierwszy wtorek miesiąca 16.45 -II semestr

Indywidualne spotkania umówione - z uczniami, nauczycielami, rodzicami, konsultacje specjalistyczne, sprawy środowiskowe, współpraca z instytucjami, praca w zespołach d/s pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym także poza szkołą) praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym (w tym neurologopedyczne oraz badania diagnostyczno-terapeutyczne PBZ ) - zgodnie z ustaleniami

Placówki specjalistyczne i pomocowe

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 482 12 26
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 17.00
w piątek w godz. 7.30 - 15.00

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Judyma 4, Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 403 63 71

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
ul. Skarbowa 4 Kędzierzyn - Koźle

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Skarbowa 4 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 481 02 82,77 483 38 78

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkomanii i ich rodzin
ul. Skarbowa 4, Kędzierzyn - Koźle, pokój nr 16

Grupa dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
ul. Racławicka l, Kędzierzyn - Koźle, przychodnia B - MED
czwartek 15-30-19.30
tel. 77 4824752

Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Racławicka 1, Kędzierzyn - Koźle, przychodnia B - MED, gabinet nr 6
czwartek 16.00-19.00
tel. 77 482 47 52

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
ul. Głogowska 25 b, Opole
tel. 77 455 25 35
wotuiw.opole.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Parter i I piętro
telefon: 77 483-59-49 (sekretariat)
fax: 77 483-59-49
e-mail: mopsC@mops-kkozle.pl
Ośrodek czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 07.15 - 15.15

Komisariat Policji Kędzierzyn - Koźle
ul. Racławicka 3
Dyżurny 77 482 47 10
Komisariat Policji Kędzierzyn - Koźle
ul. Wojska Polskiego 18
Dyżurny 77 472 4666 (centrala) fax 77472 4645
Policyjny telefon zaufania 77 483 87 88

Diecezjalna Poradnia Rodzinna
pl. Katedralny 4, 45-005 Opole
dfoz.pl
tel./fax 77 44 25 550
e-mail: poradnia@dfoz.pl
Dyrektor Poradni, Sekretarz Zarządu:
ks. Paweł Landwójtowicz
e-mail: pawellandwojtowicz@dfoz.pl
Rejestracja wizyt
Zapisy do specjalistów przyjmujących w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej można dokonywać
· osobiście pl. Katedralny 4, Opole (pn.-pt. godz. 8 00 _ 15 30)
· telefonicznie 77 44-25-550 w sekretariacie Poradni (pn. - pt. godz. 800 _ 1530)
· e-maiłem: poradnia@dfoz.pl
· za pomocą formularza kontaktowego

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna
Towarzystwa Rozwoju Rodziny
ul. Damrota 6, Opole
tel. 77 454 48 45
godziny pracy 9.00-17.00

Sąd Rodzinny
ul. Żeromskiego 5, Kędzierzyn - Koźle
tel: (077) 40 53 171
Adres e-mail: rodzinny@kozle.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie - Koźlu
ul. Głubczycka 5, 47 - 200 Kędzierzyn - Koźle
tel. 77 403 44 00
e-mail: prkk@opole.po.gov.pl
godziny urzędowania:
Pn: 7.30 - 18.00 Wt - Pt: 7.30 - 15.30

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
www.niebieskalinia.pl
tel. 22 668 70 00
sekretariat 22 824 25 01
fax 22 823 96 64
w dni powszednie w godz. 12 00 - 18 00
w soboty od godz. 1000 - 1600

116111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 12 12 12 -dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, rodziców potrzebujących wsparcie oraz niepełnosprawnych
116000 - zaginione dzieci Itaka

116006 - telefon zaufania dla ofiar przestępstw

800 120 289 - infolinia dla osób uzależnionych, z nałogami

801199990 - telefon zaufania narkotyki - narkomania

801109696 - infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"

Projekt w ramach programu COMENIUS realizowany w latach 2006-2009

« Na rzecz solidarnej europejskiej szkoły. Nauczyć się żyć w różnorodności»

Projekt nagrodzony przez Agencję Narodową tytułem Przykładu Dobrej Praktyki.
W trzyletnim projekcie współpracowaliśmy z 7 szkołami z Węgier, Francji, Włoch, Rumunii i Łotwy. Głównymi celami były:
a) wzajemne poznanie środowisk szkolnych partnerów
b) poszerzanie horyzontów poprzez dialog interkulturowy
c) wzmacnianie wymiaru europejskiego w naszych szkołach
d) promowanie życia w pokoju poprzez wzmacnianie solidarności, zaangażowania, autonomii uczniów, ich poczucia przynależności
e) promowanie innowacyjnych praktyk pedagogicznych w różnych dziedzinach (stosowanie TIK, tworzenie dokumentów porównujących systemy edukacji, wymiana doświadczeń i narzędzi dydaktycznych).

W ramach projektu uaktywniliśmy kluby europejskie w każdej szkole partnerskiej, rozwijaliśmy « przestrzeń europejską » w szkołach, a przez to zwiększyliśmy możliwość przyswojenia sobie pojęcia Europy (dzięki korespondencji, wystawom, imprezom europejskim, kontaktom bezpośrednim, wzajemnemu poznawaniu kultur). Stworzyliśmy wspólną stronę internetową, zintensyfikowaliśmy dzialalność kółka teatralnego. Praktyczne działania wokół tematyki dialogu interkulturowego polegały na wymianach uczniów, doświadczeń oraz praktyk dydaktycznych i wychowawczych.

W wyniku działań związanych z projektem powstało wiele produktów, m.in.:
a) prezentacje multimedialne, filmy
b) plakaty, wystawy zdjęć, piosenka, scenariusze spektakli
c) maski obrazujące różne wartości europejskie (tolerancja, pokój, współpraca, różnorodność)
d) teksty monologów na temat wartości demokratycznych
e) internetowe ścieżki dydaktyczne dotyczące tradycji świątecznych
f) testy sprawdzające wiedzę uczniów o UE oraz krajach partnerskich, o Francji i jej prezydencji
g) ankieta badająca postawy ekologiczne
h) przyrodniczy opis wybranego obszaru miasta, zagospodarowanie terenu – przygotowanie miejsca do rekreacji – projekt „Moja mała ojczyzna”
i) ankieta ewaluacyjna projektu
j) konspekty lekcji języków obcych i historii
k) Kodeks Ekologa w kilku językach

W trakcie trwania projektu uczniowie i nauczyciele mieli okazję uczestnictwa w spotkaniach roboczych z partnerami w Budapeszcie, Paterno di Lucania (Włochy), Cluj Napoca (Rumunia), Casteljaloux (Francja), Marsylii i Rydze.

Oto kilka przykładowych wypowiedzi uczestników projektu:

Waldemar Lankauf, nauczyciel języka polskiego i teatru:
„Projekt Comenius dał mi możliwość pracy z międzynarodową grupą młodzieży. To niezapomniane doświadczenie! Pomimo ewidentnych różnic kulturowych, odmiennych stylów życia, języków, nasza wspólna praca zakończyła się sukcesem. Dwukrotnie ( w Cluj i w Rydze) udało nam się przygotować wspaniałe spektakle, dzięki ogromnej kreatywności i wielkiej chęci wspólnego tworzenia. Udowodniliśmy, że sztuka, w tym teatr, nie zna granic!
Wielką przyjemność sprawiła mi też możliwość obserwowania pracy moich kolegów z zagranicy. Podobne wymiany są bardzo wzbogacające a ich rola w naszym rozwoju osobistym i zawodowym jest nieoceniona. Bardzo chciałbym kontynuować tę przygodę! „

Katarzyna Arciszewska-Stępień, nauczycielka biologii :
« Dla wszystkich nauczycieli projekt Comenius jest wspaniałą platformą wymiany doświadczeń, co motywuje nas, zachęca do wprowadzania innowacji dydaktycznych, a to z kolei chroni nas przed rutyną, bardzo niebezpieczną w naszym zawodzie. Dzieki pracy w projekcie, jestem również bardziej zmotywowana do nauki języka angielskiego! Uczniowie pracujący w projekcie są zachęcani do dużego zaangażowania, odpowiedzialności i kreatywności. Metody pracy, które wymagają takich cech gwarantują sukces, zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie mają bezpośrednią możliwość współpracy z partnerami europejskimi!”

Koryna Warzecha, szkolny koordynator projektu, nauczycielka języka francuskiego :
„Projekt nasz dotyczył bardzo różnorodnych płaszczyzn, dał nam możliwość porównywania i szeroko rozumianej wymiany doświadczeń. Uruchomił w nas duże pokłady energii, przyniósł wiele satysfakcji, wzbogacił nie tylko nauczycieli ale i uczniów, młodych obywateli Europy, która potrzebuje ich siły i entuzjazmu. Spotkanie z różnorodnością kultur, historii, obyczajów dnia codziennego owocuje rozwojem osobistym, pokonywaniem uprzedzeń, kształceniem umiejętności współpracy oraz odpowiedzialności za wspólne dzieło. Bardzo ważnym dla mnie sukcesem jest również znaczący wzrost zainteresowania uczniów nauką języka francuskiego!”

Adam Orzech, uczeń:
„Program Comenius to było dla mnie fantastyczne doświadczenie! Naprawdę cieszę się, że mogłem poznać tylu wspaniałych ludzi z różnych części Europy. Chęć jak najlepszego porozumienia się z nimi stała się dla mnie wielką motywacją do nauki języków obcych, w szczególności języka francuskiego. Wciąż utrzymuję kontakt z przyjaciółmi z Francji, a rozwój moich zdolności lingwistycznych (tak naprawdę "pobudzony" dzięki wyjazdowi na wymianę w ramach programu Comenius) pozwala mi na prowadzenie z nimi swobodnej konwersacji.”

Paloma Aksman, uczennica:
„Program Comenius daje wielką możliwość zaprezentowania własnego kraju,
miasta, czy szkoły. Dla mnie była to ogromna możliwość pokazania kultury i tradycji, związanych z Polską. Mogłam opowiedzieć moim nowym przyjaciołom o życiu w Polsce i zasadach, jakimi się kierujemy. Nasz kraj jest znany z życzliwości i gościnności, dlatego też łatwo zawierałam nowe znajomości, a grupa polska zawsze była otwarta na różne propozycje.
Reprezentowanie Polski sprawiło mi naprawdę dużą satysfakcję, bo mogłam pozostawić po sobie dużo dobrego w pamięci innych.”

Anna Grzybek, uczennica:
„Program Comenius dał mi szansę poznać kulturę różnych krajów europejskich, ich tradycje, a także życie codzienne mieszkańców, na przykład Rumunii, Węgier, Łotwy czy Francji. Spędzenie kilku dni z kolegami z różnych krajów nauczyło mnie tolerancji dla różnic, jakie są między naszymi przyzwyczajeniami, choć czasem wynikały z tego śmieszne sytuacje. Ale przede wszystkim dzięki moim nowymi przyjaciołom mogłam poznać kulturę ich krajów. Mieszkanie przez kilka dni u rodziny pozwoliło mi zobaczyć, jak wygląda życie codzienne w innych krajach i jak bardzo różni się od naszego. Myślę, że dzięki temu jestem teraz bardziej tolerancyjna dla odmienności i łatwiej jest mi zrozumieć innych”.

Marta Zamora, uczennica:
„Dzięki pracy w tym projekcie miałam niezapomnianą okazję nawiązać znajomości z korespondentami z krajów partnerskich. Dzięki tym znajomościom oraz realizacji działań związanych z projektem mogłam poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę na temat krajów partnerskich.”

Michał Liszewski, uczeń:
„Projekt dał mi okazję podnieść swoje umiejętności pracy w grupie, również wielonarodowościowej i wielokulturowej. Nauczyłem się również większej samodzielności w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialności za wyniki pracy w grupie. Wielu z nas zyskało też dużo pewności siebie dzięki występom przed publicznością z wielu krajów. Swój udział w projekcie uważam za bardzo kształcący. Zyskałem wiele umiejętności, które mogę wykorzystywać w życiu codziennym.”

https://sites.google.com/site/comeniusecolesolidaire/comenius1paged%27accueil

Projekt w ramach programu Comenius realizowany w latach 2009-2011

„Podzielmy się pamięcią. Europejczycy o latach 60-tych.”

Projekt nagrodzony tytułem Przykładu Dobrej Praktyki przez Agencję Narodową Programu Comenius, wyróżniony jako jeden z 10 najlepszych w Europie znalazł się w publikacji Komisji Europejskiej.

II LO im. Mikołaja Kopernika pełniło w projekcie rolę koordynatora grupy szkół partnerskich z Francji (Marsylia i Bergerac), Włoch (Caltanissetta), Hiszpanii (Toledo), Rumunii (Cluj Napoca) i Węgier (Budapeszt).
Celem naszego projektu było lepsze poznanie atmosfery i ducha lat 60., gdy Europa była podzielona politycznie na Wschodnią i Zachodnią. Dekada ta położyła podwaliny pod aktualny kształt społeczeństw: wdrożenie Traktatów Rzymskich, ruchy społeczne, dążenie do wolności, rewolta młodzieży, początki społeczeństwa konsumpcyjnego, nowe formy ekspresji artystycznej.
W trakcie projektu odbyliśmy „podróż” poddając badaniom kilkanaście dziedzin: historię i nauki społeczne, teatr, kino, sztukę użytkową, muzykę… Poddaliśmy analizie teksty pisane, przedmioty, zdjęcia, plakaty filmowe, muzykę, wspomnienia rodzinne. Stworzyliśmy narzędzia, które pozwoliły nam pracować w sposób interkulturowy metodami interaktywnymi: wspólna strona internetowa, wystawy, kluby filmowe, zbiory źródeł informacji. Przekonani o tym, że przeszłość pomaga lepiej odnaleźć się w teraźniejszości, podejmowaliśmy działania zmierzające do ukształtowania obywatela europejskiego oraz budowania świadomości europejskiej poprzez „dzielenie się pamięcią”.
Rezultaty i produkty naszego projektu są bardzo zróżnicowane:
- strona internetowa – www.comenius.lo2kk.edu.pl - przedstawia cele projektu oraz zrealizowane działania. Jest również miejscem magazynowania rezultatów i różnych produktów oraz ekspozycji,
- materiały dydaktyczne na temat „Dążenia młodzieży w latach 60.” (zdjęcia, teksty, komentarze, pytania) dotyczące krajów partnerskich, utworzone przez wszystkich partnerów i wykorzystywane podczas wspólnych warsztatów i lekcji historii,
- warsztaty fotograficzno-filmowe, teatralne, taneczne, historii sztuki, których założeniem było zapoznanie z bogactwem kulturowym i tendencjami artystycznymi lat 60,
- wspólnie realizowane wydarzenia kulturalne – klub filmowy, wystawy, koncerty
- kalendarz na rok 2012 – Nostalgie 68 – ukazujący znaczące wydarzenia roku 1968 w krajach partnerskich,
- kolekcje przedmiotów z lat 60,
- kwestionariusze i ankiety (np. porównanie podręczników do historii, sprawdzenie wiedzy uczniów na temat poznawanego okresu),
- scenariusze lekcji i imprez,
- filmy i prezentacje multimedialne,
- karty obserwacji dzieła filmowego i dzieła sztuki.

W trakcie trwania projektu kilkakrotnie spotkaliśmy się z naszymi partnerami w Kędzierzynie-Koźlu, w Caltanissetta na Sycylii, w Bergerac i w Budapeszcie.
Osiągnięciem naszego projektu jest zachęcenie młodych ludzi i nauczycieli do lepszego zrozumienia różnorodności kulturowej, w szczególności między dwiema, częściami wówczas podzielonej Europy. Poprawa jakości i wymiaru europejskiego wśród nauczycieli i społeczności szkolnej, rozwijanie uniwersalnych umiejętności poprzez zachęcanie nauczycieli do pracy zespołowej, mającej na celu przełamanie barier pomiędzy różnymi dziedzinami włączonymi w projekt. Pomoc uczniom w nabywaniu umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego poprzez warsztaty ekspresji artystycznej. Przygotowanie ich do aktywnego obywatelstwa poprzez dzielenie wspólnych wartości, wspólnych doświadczeń, kładąc nacisk na "umieć być". Doskonalenie umiejętności czytania, pisania i porozumiewania się uczniów za pomocą stosownych ćwiczeń, z uwzględnieniem języków obcych. Rozwijanie innowacyjnych praktyk opartych na nowych technologiach informacyjnych (m.in. gromadzenie źródeł cyfrowych, ikonograficznych) oraz bezpośrednią wymianę między uczniami.
Dzięki dostępności wypracowanych materiałów poprzez stronę internetową mogą one być wykorzystywane przez innych uczniów i nauczycieli wpływając na poszerzenie programu nauczania.

Oto kilka wypowiedzi uczestników projektu:
Alina Pietrzykowska – nauczyciel – „Udział w projekcie był dla mnie motywacją i inspiracją do doskonalenie mojego warsztatu pracy, jako nauczyciela języka angielskiego”. […]Realizując projekt przekonaliśmy się również, że jako szkoła, nauczyciele i uczniowie mamy wiele do zaoferowania naszym obecnym i przyszłym partnerom z innych krajów europejskich. Okazało się, bowiem, iż mimo małej atrakcyjności naszego miasta dla obcokrajowców, wizyta w Polsce,[...] była jedną z najmilej wspominanych przez partnerów.

Barbara Warzecha – nauczyciel – “Projekt Comenius jest projektem ważnym dla każdej szkoły, która stara się o uczestnictwo w nim, ponieważ w znaczący sposób podnosi jej prestiż, pokazuje że jest to miejsce otwarte na nowe idee, że ludzie angażujący się w jego realizację chcą być kreatywni i rozwijać się.

Jadwiga Kosalla – nauczyciel historii - Projekt jest bardzo interesującym działaniem i myślę, ze niezapomnianym przeżyciem dla uczestniczących w nim uczniów. Mogą przede wszystkim poznać swoich rówieśników praktycznie z całej Europy, poznać ich styl życia, światopogląd przyzwyczajenia itp. Dla nauczycieli takie właśnie przedsięwzięcia są również najlepszym sposobem na wymianę myśli, na dyskusje, rozmowy, wspólną realizację zamierzeń, które zresztą wspólnie zostały wcześniej ustalone. W takim projekcie realizujemy się jako jeden zespół, pracujący jednak i indywidualnie i wspólnie.

Koryna Warzecha – koordynatorka projektu – Udział w projekcie pozwolił nauczycielom rozwinąć się zawodowo, a także osobiście – doskonalili, a czasem nawet odkryli w sobie nowe zdolności i umiejętności! Uczniowie stają się bardziej otwarci, pewni siebie, samodzielni, są doskonałymi ambasadorami swojej szkoły i Polski.

Martyna Gancewska – uczennica – projekt pozwolił mi na nawiązanie znajomości z ludźmi pochodzącymi z 5 różnych krajów, miałam możliwość lepszego poznania ich kultury. Ponadto jestem przekonana, że pomogło mi to w bieglejszym posługiwaniu się językiem obcym.

Zuzanna Lamber – uczennica - udział w programie Comenius zachęca mnie do nauki języków obcych i ciągle poszerza moje horyzonty. Z każdym działaniem odkrywam inną stronę lat sześćdziesiątych i co najważniejsze – lubię to robić ! ;) Projekt dał mi możliwość stawienia czoła zupełnie nowemu wyzwaniu – zagrałam w przedstawieniu teatralnym! Dzięki temu odkryłam w sobie artystkę!

Maja Nowaczyńska – uczennica - Jestem bardzo zadowolona, że poznałam tylu młodych z różnych krajów, teraz mogę kontaktować się z nimi przez Internet. Miałam też okazję rozwinąć swoje umiejętności prezentacji i autoprezentacji, co jest bardzo przydatne w codziennym życiu [...]

Katarzyna Leśko – uczennica - W ramach programu Comenius dowiedziałam się więcej o latach sześćdziesiątych i historii krajów europejskich w tym czasie. Mogliśmy też pokazać naszym kolegom z zagranicy trochę kultury polskiej oraz przełamać niektóre stereotypy.

https://sites.google.com/site/comenius60/
https://sites.google.com/site/comenius602/

Materiał prezentujący pracę nad adaptacją fragmentów sztuki Samuela Becketta "Końcówka" przygotowaną w ramach europejskiego partnerstwa szkół Comenius "Podzielmy się pamięcią. Europejczycy o latach 60."


PoczytajMY

PoczytajMY” to program firmowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizowany jest przez Klub Czytelniczy przy naszej szkole w ramach edukacji czytelniczej. Opiekunem projektu jest Pani Grażyna Kochalska - nauczyciel bibliotekarz.

Partnerem szkoły w programie jest Publiczne Przedszkole Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu.
Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie u młodzieży motywacji do prowadzenia zajęć czytelniczych dla najmłodszych w celu kształtowania nawyku czytania. Projekt daje również możliwość wyrabiania postawy aktywnej u młodzieży, kształtowania umiejętności wystąpień publicznych i przełamywania barier.
W I półroczu roku szkolnego 2015/2016 członkinie Klubu Czytelniczego (Katarzyna Samson, Estera Pytlik, Oliwia Węgrzyn, Milena Liszka, Edyta Franczyk, Karolina Ruczka, Natalia Tumiłowicz i Katarzyna Bielkiewicz przygotowały i przeprowadziły 4 spotkania z przedszkolakami na tematy: Miś Uszatek – już jesień; Miś Uszatek – szukamy kolorów jesiennych; Choinka z Misiem Uszatkiem; Zabawy karnawałowe z Misiem Uszatkiem.
Praca Klubu jest atrakcyjna dla odbiorców i prowadzących, młodzież konsekwentnie realizuje określony cel. Po każdych zajęciach przeprowadzana jest ewaluacja ( rozmowa z członkami Klubu i wychowawczyniami Grupy przedszkolnej). Realizacja programu przewidziana jest do końca czerwca.

W roku szkolnym 2016/2017 działania w ramach projektu są kontynuowane. Oto relacja zamieszczona na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej:
http://poczytajmy.ceo.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/nowy-rok-szkolny-w-liceum-w-kedzierzynie-kozlu

Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 2018/ 2019

do 30 września 2018 - termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych oraz dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

Do 7 lutego 2019 - termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna) możliwość uzupełnienia dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków egzaminu maturalnego

- sprawdzenie poprawności danych z deklaracji przesłanych do OKE, podpisanie list do weryfikacji

- termin złożenia dyrektorowi szkoły wniosku o zmianę wyboru przedmiotu lub poziomu egzaminu w przypadku gdy absolwent uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji

- zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

6 maja 2019 - rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE

6 - 25 maja 2019 - część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych

9 – 22 maja 2019 - część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego (formuła od 2015 roku)

- przekazanie świadectw maturalnych

- złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

- informacja na stronie internetowej OKE o miejscu przeprowadzenia egzaminów poprawkowych

- pisemny egzamin poprawkowy

- ustny egzamin poprawkowy

- rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowejCzas pracy sekretariatu

Sekretarz szkoły - Agata Kapusta
SEKRETARIAT CZYNNY:
od 8:00 do 15:00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Sylwia Artuna
Specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania tri. 668 620 344
Godziny przyjęć :
PONIEDZIAŁEK - 11.00 -15.00
WTOREK - 12.00 - 15.00
ŚRODA - GABINET NIECZYNNY
CZWARTEK - 12:00 - 14:00
PIĄTEK - 7:20 - 11:20
/ z możliwością wyjść służbowych /

Czas pracy pedagoga szkolnego

Grażyna Całek-Zawadzka
DYŻURY:
(konsultacje, porady, zgłoszenia spraw nowych,spotkania umówione):
poniedziałek 08.00-11.00,
wtorek 13.15-16.45,
środa 08.00-11.00
czwartek 08.00-11.30
piątek 08.00-11.30
"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW" - program wspierania umiejętności wychowawczych - każdy wtorek 16.45 - 20.00 - I sem.
- indywidualne spotkania umówione - II sem.

GRUPA "VOLONTARIUS":
• spotkania integracyjne wolontariuszy z podopiecznymi - środy lub piątki 14.00-t6.15 (placówki współpracujące)
• wolontariat związany z realizowanymi przedsięwzięciami - od poniedziałku do soboty- zgodnie z harmonogramem
• wolontariat indywidualny - od poniedziałku do piątku - według wcześniejszych ustaleń
SPRAWY ŚRODOWISKOWE - środy (zamiennie piątki) 12.00 -14.00

UWAGA:
Istnieje możliwość konsultacji dla rodziców i uczniów w innym, dogodnym dla zainteresowanych terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z pedagogiem lub sekretariatem szkoły.

Skład Zarządu Rady Rodziców

Przewodnicząca - Katarzyna Dysarz
Jacek Król
Szymon Gidel
Adam Basta

Składki na rzecz Rady Rodziców

Uchwała Nr 1/2015/2016 Zarządu Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu


W dniu 10.09.2015 roku Zarząd Rady Rodziców uchwalił jednogłośnie wysokość składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 w kwocie 50 złotych .


Podpisy Zarządu Rady Rodziców:
Przewodnicząca: Pani Małgorzata Albin .
Zastępca Przewodniczącego: Pan Mirosław Sieja
Sekretarz Pani Edyta Nowak - Jasek
Członek Zarządu Pani Katarzyna Tomczyk

Nr konta Rady Rodziców

PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1 listopada 2018 - Święto Wszystkich Świętych
23 grudnia 2018 - 01 stycznia 2019 - Zimowa przerwa świąteczna
22 stycznia 2019 - Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej
28 stycznia - 10 lutego 2019 - Ferie zimowe
17 kwietnia 2019 - zatwierdzenie klasyfikacji uczniów klas trzecich
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 - Zakończenie nauki w klasach trzecich
1 maja 2019 - Święto Pracy
3 maja 2019 - Święto Konstytucji 3 Maja
6 - 23 maja 2019 - egzaminy maturalne
3 – 7 czerwca 2019 – wyjazdowe warsztaty przedmiotowe i wycieczki turystyczne
18 czerwca 2019 – zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej uczniów klas I-II
20 czerwca 2019 – Boże Ciało
21 czerwca 2019 – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca-31 sierpnia 2019 – ferie letnie


Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

12 października 2018 (piątek)
2 listopada 2018 (piątek)
2 stycznia 2019 (środa)
29 kwietnia 2019 (poniedziałek)
30 kwietnia 2019 (wtorek)
2 maja 2019 (czwartek)
8 maja 2019 (środa)
Konsultacje nauczycieli dla Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Konsultacje odbywać się będą w/g wykazu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny-774832162.

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-konsultacje-nauczycieli-dla-rodzicow.pdf

Koncepcja pracy szkoły

I. LEPSZA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Podniesiemy jakość kształcenia poprzez:
1. Planowanie działań szkoły na podstawie diagnozy wstępnej w celu przyszłego określenia wskaźników EWD.
2. Monitorowanie rzetelnej realizacji podstawy programowej.
3. Analizę jakościową i ilościową akcji sprawdzających, próbnych i właściwych egzaminów maturalnych oraz wdrażanie wniosków.
4. Propagowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimediów.
5. Wprowadzenie do systemu oceniania zasad ocenia kształtującego w celu podniesienia motywacji uczniów do nauki.
6. Realizację projektów międzynarodowych w ramach programu E-TWINNING i ERASMUS+.
7. Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb uczniów ( grup, zespołów klasowych).
8. Doskonalenie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
9. Planowanie, monitorowanie i ewaluację pracy z uczniem zdolnym:
a) powołanie Zespołu ds.Wspierania Uzdolnień
b) identyfikacja uczniów zdolnych, rozpoznanie zainteresowań
c) opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych, np. koła naukowe we współpracy z uczniami gimnazjów, koło teatralne, klub filmowy
d) przyznawanie IPN lub ITN
e) współpraca ze środowiskiem lokalnym i uczelniami wyższymi w celu optymalizacji rozwoju uczniów zdolnych (np. klasy pod patronatem wydziałów poszczególnych uczelni, organizowanie wolontariatu w instytucjach i zakładach pracy dla uczniów wyróżniających się w danej dziedzinie)
10. Motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
11. Wdrażanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestniczenia w procesie uczenia się poprzez powierzanie im funkcji liderów projektów edukacyjnych i przewodniczących kół naukowych.
12. Wprowadzanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.
13. Systematyczne doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Efektem powyższych działań będą sukcesy uczniów na etapach okręgowych i centralnych olimpiad przedmiotowych, wysokie miejsca w ogólnopolskich konkursach, wyższa pozycja szkoły w rankingu – zdobycie Srebrnej Tarczy, lepsze wyniki egzaminów maturalnych i większa liczba uczniów dostających się na wybrane prestiżowe kierunki studiów. Konsekwencją będzie wzrost zainteresowania naszą szkołą przez uczniów o wysokich aspiracjach naukowych.

II. INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, ABSOLWENTAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

Znając wartość wkładu Rodziców, Absolwentów i szeroko pojętego środowiska lokalnego w rozwój placówki edukacyjnej zamierzamy:
1. Przekonać Rodziców do aktywnej współpracy i współdecydowania w kształtowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego:
a) systematyczny udział w spotkaniach przy „okrągłym stole” (rodzice, uczniowie, zespół kierowniczy)
b) zastąpienie klasycznej wywiadówki inną formą kontaktu, np. szkolenia, spotkania ze specjalistami, koncerty, prezentacje osiągnięć i talentów uczniów
c) wspólna organizacja pikników, balu, konkursów rodzinnych
d) dzielenie się wiedzą, pasją i umiejętnościami – prelekcje, pokazy, warsztaty
2. Stworzyć Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II LO.
3. Zaprosić Absolwentów do dzielenia się wiedzą, pasją i umiejętnościami – prelekcje, pokazy, warsztaty.
4. Kontynuować współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym (policja, straż pożarna, MOK, domy opieki społecznej, PCK, IPN, Urząd Pracy, Stowarzyszenie Kresowian, Światowy Związek Żołnierzy AK –oddział w Kędzierzynie-Koźlu, Stowarzyszenie Zenori Art., Stowarzyszenie Sybiraków)
5. Organizować wakacyjną pracę wolontariacką w lokalnych instytucjach.
6. Współorganizować i aktywnie uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych, imprezach okolicznościowych miasta.

Efektem powyższych działań będzie zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły, poczucie współodpowiedzialności za jej rozwój na wielu płaszczyznach. Możliwość poznania losów absolwentów i ich sukcesów zawodowych podniesie wartość edukacji w oczach uczniów. Współpraca z lokalnymi instytucjami zaowocuje budowaniem więzi uczniów ze środowiskiem i pokaże im możliwości rozwoju kariery zawodowej i osobistych zainteresowań w naszym mieście.

III. CIEKAWA OFERTA EDUKACYJNA

Dostosujemy ofertę edukacyjną do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz do rynku pracy:
1. Przeprowadzimy ankietę diagnozującą preferencje wśród uczniów szkół gimnazjalnych.
2. Zaplanujemy klasy z przedmiotami rozszerzonymi z uwzględnieniem
uzyskanych informacji.
3. Wzbogacimy ofertę ciekawymi innowacjami rozwijającymi treści programowe różnych przedmiotów i rozwijającymi europejskie kompetencje kluczowe.
4. Wznowimy współpracę ze szkołami zagranicznymi w ramach programów europejskich lub wymiany uczniów.
5. Uaktywnimy Szkolny Ośrodek Kariery, wykorzystamy wiedzę i umiejętności nauczycieli posiadających kwalifikacje doradców zawodowych oraz doświadczenie pracowników Urzędu Pracy.
6. Zapewnimy możliwość dodatkowego rozwoju uczniów poprzez organizowanie wakacyjnych obozów językowych.
7. Będziemy kontynuować organizację wyjazdowych warsztatów przedmiotowych we współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi.
8. Utworzymy koła naukowe i wzbogacimy ofertę zajęć pozalekcyjnych.
9. Efektywnie wykorzystamy posiadaną bazę dydaktyczną na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
10. Podejmiemy działania zmierzające do utworzenia KORPUSU KADETÓW przy II Liceum Ogólnokształcącym we współpracy z m.in. Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, Ministerstwem Obrony Narodowej, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, Komendą Powiatową Policji w Kędzierzynie-Koźlu, Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu.

Efektem powyższych działań będzie umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczniów i wyrównanie ich szans edukacyjnych, co zapewni im dobry start do dalszej edukacji. Wzrost atrakcyjności szkoły przyciągnie większą liczbę kandydatów również spoza powiatu.

IV. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE

Realizując misję i wizję II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w obszarze zarządzania kadra kierownicza zamierza:
1. Systematycznie doskonalić wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach dla kadry kierowniczej, śledzenie zmian w przepisach oświatowych, korzystanie z doradztwa ekspertów.
2. Tworzyć atmosferę sprzyjającą emocjonalnemu wiązaniu się nauczycieli i innych pracowników i uczniów ze szkołą, z którą się identyfikują.
3. Inspirować nauczycieli do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pod kątem potrzeb szkoły, propagować zasadę dwukierunkowości, motywować do twórczych rozwiązań pedagogicznych.
4. Wykorzystywać potencjał kadry pedagogicznej i niepedagogicznej do realizacji zadań wynikających z koncepcji szkoły.
5. Wypracować model pracy zespołowej nauczycieli poczynając od powołania ZESPOŁU KIEROWNICZEGO przez zespoły przedmiotowe i zespoły powoływane do realizacji poszczególnych zadań.
6. Zachęcać rodziców i uczniów do współudziału w tworzeniu i realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego, wprowadzić tradycję OKRĄŁEGO STOŁU (uczniowie, rodzice, nauczyciele).
7. Wzbogacać ofertę edukacyjną szkoły poprzez nawiązywanie współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem społecznym, władzami samorządowymi i oświatowymi.
8. Pozyskiwać środki finansowe na realizację zajęć pozalekcyjnych.
9. Przeprowadzać planową ewaluację wewnętrzną realizacji wymagań wobec szkoły poprzez powołanie Zespołu ds. Ewaluacji, wypracowanie stosownych narzędzi i badanie opinii wśród pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców.
10. Sporządzać sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które stanowić będzie rzetelną informację na temat efektywności podejmowanych działań.
11. Promować szkołę i jej osiągnięcia w sposób planowy i długofalowy, szczególnie w warunkach obecnej konkurencyjności, poprzez powołanie Zespołu ds. Promocji (z uwzględnieniem różnych form pracy, np. konkursy dla gimnazjalistów, lekcje otwarte, wspólne debaty i projekty, redagowanie i
przesyłanie newslettera, koncerty, wystawy, itd.)
12. Opracować plan wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia szkoły w celu stwarzania uczniom i nauczycielom coraz lepszych warunków nauki i pracy (np. przekształcenie małej sali gimnastycznej w aulę, stworzenie Izby Pamięci i Tradycji, sali świetlicowej dla młodzieży, przekształcenie biblioteki szkolnej w centrum multimedialne, zakup oprogramowania do tablic interaktywnych, itd.)
13. Systematycznie pozyskiwać sojuszników i środki finansowe na realizację planu.

Powyższe działania będą kluczem do sukcesu w budowaniu pozycji II LO, w którym panują jasne zasady współpracy, sprawny system komunikacji, działania są planowane, monitorowane i ewaluowane, a wyciągane wnioski są wdrażane.

V. UCZENIE W PRZYJAZNEJ I BEZPIECZNEJ SZKOLE

W celu zapewnienia uczniom właściwego rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz wykształcenia właściwych postaw wobec problemów współczesnego świata należy prowadzić proces edukacyjno-wychowawczy w sprzyjającej atmosferze. By ją stworzyć zamierzamy:
1. Angażować uczniów w życie szkoły, zachęcać do samorządności kreatywności wykazywania inicjatywy w podejmowaniu działań służących ich rozwojowi.
2. Traktować uczniów jako partnerów w tworzeniu i realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
3. Działać na podstawie jasnych zasad opartych na wspólnie wypracowanych kontraktach i regulaminach szkoły.
4. Dbać o prawidłowe relacje między uczniami i nauczycielami.
5. Zapewnić możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez edukację na wysokim poziomie i ciekawe propozycje zajęć pozalekcyjnych.
6. Prowadzić działania ułatwiające rozwój kariery zawodowej.
7. Realizować programy profilaktyczne i wychowawcze podnoszące bezpieczeństwo uczniów we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (policja, sąd, prokuratura, straż pożarna) pod kierunkiem Zespołu ds. Profilaktyki.
8. Dać uczniom możliwość poznania i współpracy z różnymi instytucjami prowadzącymi działalność wolontariacką, społeczną, kulturalną, charytatywną, itp.
9. Budować zaufanie rodziców do szkoły poprzez zapewnienie stałego kontaktu, prowadzenie pedagogizacji, angażowanie ich w proces tworzenia i ewaluacji
planu dydaktyczno-wychowawczego.
10. Organizować wspólne imprezy – rodzice – uczniowie – nauczyciele.
11. Zorganizować w szkole miejsca służące do nauki i odpoczynku uczniów.
12. Dalsze kształtowanie tradycji szkoły związanych z jej historią i patronem.
13. Monitorować stan techniczny szkoły.

Efektem tych działań będzie szkoła, w której panuje atmosfera nauki, wzajemnego zaufania i partnerstwa. Każdy z podmiotów będzie się czuł bezpieczny i współodpowiedzialny za efekty wspólnej pracy. Będzie się identyfikował z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

VI. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu to człowiek, który posiadł kluczowe kompetencje będące połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw, stanowiące europejski azymut dla edukacji:
1. Porozumiewa się sprawnie w języku ojczystym i językach obcych.
2. Posiada zdolność matematycznego i naukowego rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji i rozumienie wpływ nauki i technologii na
funkcjonowanie we współczesnym świecie.
3. Potrafi wykorzystać technologie informacyjne w nauce, pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.
4. Posiada motywację i wiarę we własne możliwości oraz świadomość konieczności uczenia się przez całe życie w szybko zmieniającym się świecie.
5. Jest przygotowany do życia w społeczeństwie obywatelskim.
6. Jest aktywny, kreatywny, inicjatywny, niezależny zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
7. Potrafi współpracować w zespole przyjmując role adekwatne do jego predyspozycji.
8. Rozumie różnorodność kulturową i językową Europy i świata oraz znaczenie czynników estetycznych.
9. Zna, szanuje i kultywuje tradycje lokalne i narodowe.
10. W życiu kieruje się kodeksem etycznym.

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego swoim wykształceniem i postawą życiową podnosi markę naszej szkoły i jest jej najlepszą wizytówką.
Krótka historia szkoły

KALENDARIUM
1954 – 1 września nastąpiło uroczyste otwarcie Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kozielskiej 28 powołane do życia zarządzeniem Ministra Oświaty w dniu 22 czerwca 1954 roku . Do nauki przystąpiło 84 uczniów. Pierwszym dyrektorem zostaje Franciszek Brodziński – biolog.
1956 – W październiku szkoła została przeniesiona do nowego budynku przy ul. Leśnej, gdzie jako tzw. „jedenastolatka” funkcjonuje pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 24.
1958 – 19 abiturientów (12 dziewcząt i 7 chłopców) przystąpiło z sukcesem do pierwszego egzaminu dojrzałości. Dyrektorem szkoły został matematyk Władysław Jamka.
1966 – Nastąpiło oficjalne rozłączenie szkół na Szkołę Podstawową nr 8 i Liceum Ogólnokształcące.
1968 – Przeniesiono liceum do budynku przy ul. Matejki 19. Szkoła przyjęła imię Janka Krasickiego.
1969 – Na stanowisko dyrektora szkoły został powołany mgr Henryk Tustanowski – nauczyciel historii.
1970 – W budynku szkoły rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne z Wydziałem dla Pracujących.
1972 – Stanowisko dyrektora szkoły objął dr fizyki Rudolf Golonka.
1973 – Nowym dyrektorem został mgr Edward Niewczas – nauczyciel matematyki.
1974 – Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski i Zakłady Chemiczne „Blachownia”.
1975 – Nastąpiło połączenie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ekonomicznego w Zespół Szkół im. Janka Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu.
1979 – Stanowisko dyrektora objął mgr Janusz Korczyk – nauczyciel historii. Odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia Szkoły.
1983 – Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Zawodowe (specjalność biurowo-administracyjna).
1984 – 23 czerwca odbył się I Zjazd Absolwentów.
1985 - Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Administracji Państwowej.
1991 - Zespół Szkół im. Janka Krasickiego został rozszerzony o Liceum Handlowe.
1992 – Nowym dyrektorem szkoły została mgr Aldona Kaczmarczyk – nauczycielka matematyki.
1993 – Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu zaakceptowało wniosek Rady Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej o rezygnacji z imienia Janka Krasickiego. Władze oświatowe podjęły decyzję o przeniesieniu Liceum Ekonomicznego i Liceum Handlowego do gmachu Technikum Chemicznego w Sławięcicach.
1994 – 15 października odbył się II Zjazd Absolwentów.
1997 – Obowiązki dyrektora przejął mgr Tadeusz Guzewicz – nauczyciel Matematyki.
1998 – w wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły została powołana mgr Jadwiga Kuźbida – nauczycielka języka rosyjskiego.
1999 – 6 listopada odbył się III Zjazd Absolwentów.
2004 – Szkoła przyjęła imię Mikołaja Kopernika. 16 października odbył się IV Zjazd Absolwentów.
2009 – 10 października odbył się V Zjazd Absolwentów.
2010 – Oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
2011 – Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Zofia Wyrozumska – nauczycielka języka polskiego.
2014 – 22 listopada odbył się VI Zjazd Absolwentów, który uwieńczył obchody 60-lecia Szkoły.
2015 – Nowym dyrektorem szkoły została mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień – nauczycielka biologii.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły - mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień - nauczyciel biologii
Wicedyrektor szkoły - mgr Koryna Warzecha - nauczyciel języka francuskiego

Nauczyciele (wg nauczanych przedmiotów):
JĘZYK POLSKI
mgr Urszula Kałamarz
mgr Danuta Klityńska
mgr Anna Kolasa-Kurek
WIEDZA O KULTURZE
mgr Danuta Klityńska
mgr Urszula Kałamarz
mgr Ewa Kampa
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Monika Michaliszyn
mgr Alina Pietrzykowska
mgr Karolina Wajman
mgr Marionella Szatkowska-Strzała
mgr Barbara Warzecha
mgr Bożena Żuchowska-Bugaj
JĘZYK FRANCUSKI
mgr Elżbieta Kobiałka
mgr Koryna Warzecha
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marionella Szatkowska-Strzała
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Tatiana Mazurkiewicz
mgr Joanna Cyba
JĘZYK ROSYJSKI
mgr Ewa Kampa
JĘZYK ŁACIŃSKI
mgr Jadwiga Kosalla
HISTORIA oraz HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
mgr mgr Jadwiga Kosalla
mgr Bartosz Tracz
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
mgr Jadwiga Kosalla
ELEMENTY PRAWA Z MEDIACJĄ
mgr Marzanna Gądek-Radwanowska
BIOLOGIA
mgr Katarzyna Arciszewska-Stępień
mgr Renata Dworaczek
mgr Katarzyna Polinowska-Miłek
CHEMIA DOŚWIADCZALNA - przedmiot uzupełniający
mgr Dorota Gajewska
CHEMIA
mgr Dorota Gajewska
FIZYKA
mgr Katarzyna Iskra-Kiecana
mgr Ryszard Wiśniowski
MATEMATYKA
mgr Mirosław Mazur
mgr Iwona Palarczyk
mgr Małgorzata Sypko
INFORMATYKA
mgr Ryszard Wiśniowski
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Piotr Jahn
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Katarzyna Kempa/mgr Joanna Stachowicz
mgr Tomasz Mikoluk
mgr Marek Słota
RELIGIA
mgr Angelika Gricman
BIBLIOTEKA
mgr Grażyna Kochalska
PEDAGOG SZKOLNY
mgr Grażyna Całek-Zawadzka
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
mgr Wojciech Zawadzki
mgr Agnieszka Mikoluk

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

RANKING LICEÓW 2016
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Miło nam poinformować, że II Liceum Ogolnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu znalazło się na 288 miejscu w kraju i otrzymało tytuł SREBRNEJ SZKOŁY 2016.
Przypadło nam 6 miejsce w województwie opolskim i zaszczytne I miejsce w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
Jesteśmy dumni z uzyskanego wyniku i mocno zmotywowani do dalszej pracy w celu utrzymania, a nawet poprawienia lokaty w kolejnym rankingu.

RANKING LICEÓW 2017
Najnowszy ranking "Perspektyw" potwierdza naszą najwyższą lokatę wśród liceów w powiecie. Zajmujemy 7 lokatę w województwie opolskim oraz 287 miejsce w kraju. Ten sukces potwierdza przyznanie II LO SREBRNEJ TARCZY 2017!

RANKING LICEÓW 2018
Szkoła zajęła 1 miejsce w powiecie, 7 miejsce w województwie opolskim oraz 345 miejsce w Polsce wśród liceów oraz uzyskała tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY 2018.

RANKING LICEÓW 2019
Tytuł Srebrnej Szkoły 2019 (ponownie 1 m-ce w powiecie i 7 m-ce w województwie)

RANKING STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
W rankingu liceów (wśród 200 najlepszych w Polsce) znalazły się cztery opolskie ogólniaki – III LO w Opolu (25. miejsce), Diecezjalne Humanistyczne Liceum w Nysie (42. miejsce), II LO w Opolu (84. miejsce) oraz II LO w Kędzierzynie-Koźlu (182. miejsce).
Ranking wskazuje szkoły, które najlepiej przygotowują kandydatów na studia inżynierskie oraz w naukach ścisłych i mogą być inspirującym przykładem dla innych. Inicjatorzy rankingu są przekonani, że stanie się on rekomendacją zarówno dla kandydatów do liceów zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, jak i dla wiodących uczelni, ceniących absolwentów szkół najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych.
http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2977:prosta-droga-do-kariery&catid=208&Itemid=397

RANKING SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
II LO zajęło 83 miejsce w Polsce w rankingu szkół, które uczą zarządzania projektami.
W roku szkolnym 2015/16 ponad 11 tysięcy uczniów z 1109 szkół ponadgimnazjalnych zainicjowało swój autorski projekt społeczny w pierwszej praktycznej i zespołowej olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Uczniowie ukończyli łącznie 506 projektów, które przyniosły korzyść ponad 5 mln Polaków.
Ranking przedstawia 150 szkół, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą im nie tylko poradzić sobie na rynku pracy, ale też założyć własną firmę. Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.
Nasi uczniowie: Krzysztof Glacel, Bartosz Staniek, Łukasz Kocur, Paulina Gacek i Julia Szczepaniec realizowali wysoko oceniony projekt pod nazwą "Od Youngstera do Biznes($)mena".

Komentarz „Rzeczypospolitej”
Żyjemy w epoce ciągłych zmian. Ambitnych planów cywilizacyjnych i gonitwy za rozwojem. Nowy rząd tworzy zręby nowego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Forsuje inwestycje i innowacyjność.
Wierzymy, że Polska dołączy od liderów rozwoju i innowacji. Nie jest i nigdy nie będzie to możliwe bez dobrej, nowoczesnej edukacji. Bez pielęgnowania kreatywności i inicjatywy. Uruchamiania pasji i wyobraźni młodych ludzi. Dlatego „Rzeczpospolita” popiera i udziela patronatu inicjatywie „Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości”. Wierzymy, że szkoły w których model edukacji
preferuje praktyczne myślenie, rozwiązywanie konkretnych dylematów społecznych, wychowują dla Polski kadrę nowych liderów, którzy będą potrafili sprostać wyzwaniom stawianym przez nowoczesność. W coraz mniejszym stopniu to wyzwania dla jednostek, coraz częściej dla zespołów. I to kolejna wartość projektu. Wesprzeć myślenie zespołowe. Nauczyć szacunku dla innych. Umieć kreować synergię. Wierzę w sukces tego projektu tak jak wierzę w przyszłość Polski.
Redaktor Naczelny Dziennika Rzeczpospolita - Bogusław Chrabota

Komentarz Social Wolves
Marcin Bruszewski
Już drugi raz oddajemy w Państwa ręce ranking szkół, których uczniowie udowodnili, że potrafią się odnaleźć w praktycznym działaniu, często osiągając efekty godne najwyższego uznania, realnie wpływające na ich społeczności. Skąd pomysł na nasz Ranking? Jako organizatorzy olimpiady Zwolnieni z Teorii jesteśmy zmartwieni tym, że mimo często nawet 18 lat edukacji, wciąż co piąta osoba w Polsce poniżej 25. roku życia nie mogła znaleźć zatrudnienia w 2015 r. Młodzi ludzie nadzieję na pozyskanie pracy i sukces w dorosłym życiu widzą w formalnej edukacji. Niestety, mimo dobrze zdanych matur i dyplomów, często okazuje się, że ich wysiłki idą na marne. Przyczyny tego stanu rzeczy widzimy w systemie edukacji, który zbytnio kładzie nacisk na wiedzę, a za mało na praktyczne umiejętności oraz w bardzo niskim poziomie doświadczenia zawodowego u młodych Polaków. Młodzi wpadają w błędne koło. Słabo wyposażeni przez system edukacji w odpowiednie kompetencje, nie mogą zdobyć staży i praktyk. Z kolei bez praktyk i staży trudno o dalszy rozwój praktycznych kompetencji. Dlatego pokazujemy uczniom i studentom w Polsce nowy sposób na zdobycie doświadczenia i kompetencji - zrobienie własnego projektu społecznego. Kompetencje potrzebne do wykonania takiego projektu, np. zorganizowania zbiórki charytatywnej, czy pikniku sąsiedzkiego, niewiele różnią się od tych potrzebnych do założenia kawiarni czy wdrożenia projektu technologicznego w korporacji. Wszędzie trzeba pracować w zespole, wykazać się kompetencjami przywódczymi, czy umieć skutecznie się komunikować. Zdaniem prestiżowego badania Job Outlook 2015, badającego preferencje 260 największych amerykańskich pracodawców, to właśnie dowody na te kompetencje są najbardziej poszukiwane w życiorysach kandydatów do pracy. To kompetencje przyszłości. Ranking, który Państwu przedstawiamy, docenia szkoły, których uczniowie tymi kompetencjami się wykazali. Nie twierdzimy, że inne szkoły tych kompetencji nie kształcą. Nie przedstawiamy też naukowego dowodu, że szkoły ujęte w rankingu je faktycznie kształcą. Na pewno nie przeszkadzają. Wyróżnione przez nas szkoły udowodniły, że stwarzają miejsce na rozwój takich kompetencji. I to już jest dobry początek.

SREBRNA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI 2017
W dn. 03.04.2017 r. na Zamku Golubskim, podczas III Kongresu COPTIOSH, nastąpiło podsumowanie VI Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH 2017 roku.
Sukcesy olimpijskie w olimpiadach społeczno – prawnych zaowocowały wysokim miejscem 35. miejscem II LO w VI Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim COPTIOSH (XI-L) i uzyskaniem statusu Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2017 roku. Tytuł ten świadczy o tym, iż nasza szkoła jest placówką, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, historyczna i/lub z dziedziny praw człowieka, stoi na wysokim poziomie.
Dziękujemy uczniom oraz nauczycielom historii i wos, a szczególnie Pani Jadwidze Kosalli, której uczniowie odnieśli największe sukcesy w olimpiadach COPTIOSH.
Pani Profesor pracowała również w Komitecie Głównym Olimpiady Wiedzy Historycznej.
Link do VI Rankingu 2017 roku: http://coptiosh.eu/VI-Ranking-2017-za-rok-szkolny-2015-16_589.html

SREBRNA EUROPEJSKA SZKOŁA PRAWORZĄDNOŚCI 2019
"W imieniu Wysokiej Kapituły Rankingu Olimpijskiego COPTIOSH gratulujemy Państwa Szkole znalezienia się w pierwszej "setce" Rankingu i tym samym uzyskania zacnego tytułu Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2019 roku."
Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno - Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH.
Więcej o projekcie:
https://coptiosh.eu/Ranking-COPTIOSH_4.html

Olimpiady przedmiotowe

ROK SZKOLNY 2015/2016

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego we Wrocławiu:
Mikołaj Szczęsny - 3D (opiekun Bożena Żuchowska-Bugaj)
Patrycja Śliwińska - 2B (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego w Sosnowcu (uczniowie Koryny Warzechy):
Agata Grzybek - 3B
Mikołaj Szczęsny - 3D

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
Uczestnicy etapu okręgowego w Opolu (opiekun Danuta Klityńska)
Agata Grzybek - 3B
Mikołaj Szczęsny - 3D

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O III RP w Białymstoku
Sławomir Luber - 3D - finalista szczebla centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

III OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Karol Stanioch - 3D - finalista szczebla centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Sławomir Luber -3D - laureat 8. miejsca (opiekun Jadwiga Kosalla)

XXXI OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Monika Olszanecka - 1B (opiekun - Renata Dworaczek) - uczestniczka etapu ustnego eliminacji okręgowych
Agnieszka Brzezińska i Szymon Ruczka - 2B (opiekun - Katarzyna Arciszewska-Stępień) - uczestnicy etapu pisemnego eliminacji okręgowych

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ (Białystok)
Michał Kopała - 3D - laureat XIX miejsca (opiekun Jadwiga Kosalla)

OLIMPIADA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH "ZWOLNIENI Z TEORII"
Zespół w składzie: Krzysztof Glacel, Bartosz Staniek, Łukasz Kocur, Paulina Gacka, Julia Szczepaniec - tytuł FINALISTY na szczeblu ogólnopolskim

Rok szkolny 2016/2017

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
Marek Kampa (1A) - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Danuta Klityńska)

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Patrycja Śliwińska (3B) - uczestniczka etapu okręgowego (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Monika Olszanecka (2B) - 37 miejsce w zawodach centralnych (opiekun Renata Dworaczek)

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Agnieszka Brzezińska i Matylda Wojtanowicz - uczestniczki etapu okręgowego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

ROK SZKOLNY 2017/2018

I OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
Patryk Krzyż - IIA - FINALISTA zawodów centralnych - opiekun Jadwiga Kosalla

VI OLIMPIADA WIEDZY O III RP
Gilbert Kandziora - IIID - finalista etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

V OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ
Sonia Gołąbek - IIID - finalistka etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI - II DEKADY HISTORII
Marcel Wróblewski - IID (opiekun M. Gądek-Radwanowska) i Patryk Krzyż - IIA (opiekun Jadwiga Kosalla) - uczestnicy etapu wojewódzkiego

OLIMPIADA HISTORYCZNA
Patryk Krzyż - IIA - FINALISTA etapu centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Sajmon Małek - IIID - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Koryna Warzecha)

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jakub Kukiełka - IIC - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Barbara Warzecha)

OLIMPIADA BIOLOGICZNA
Katarzyna Muzyka - IIC - uczestniczka etapu okręgowego (opiekun Renata Dworaczek)
Monika Olszanecka - IIIB - FINALISTA etapu centralnego

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Katarzyna Muzyka - IIC - uczestniczka etapu okręgowego
Aleksander Żydek - IIC - finalista etapu okręgowego
Monika Olszanecka - IIIB - finalistka etapu okręgowego (opiekun Renata Dworaczek)

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Daria Warner - FINALISTKA etapu centralnego (opiekun Angelika Gricman)

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
Marcel Wróblewski (2D), Dominik Kamiński, Arkadiusz Małachowski (1A) - uczestnicy etapu regionalnego

OLIMPIADA FIZYCZNA
Krzysztof Wołkonowski (1A) - uczestnik etapu regionalnego

OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ - Patryk Krzyż (2A), Paweł Dróżdż (2D), K. Larysz - uczestnicy etapu regionalnego.

OLIMPIADA ZNAJOMOŚCI AFRYKI - Jakub Kukiełka (2C), Natalia Bielica (3D) - uczestnicy etapu regionalnego

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA - Paulina Maroń (2D) - uczestniczka etapu regionalnego - opiekun Piotr Jahn

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO - Patryk Krzyż (2A) - uczestnik etapu regionalnego - opiekun Danuta Klityńska

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE - Gilbert Kandziora i Sonia Gołąbek (3D) - uczestnicy zawodów okręgowych - opiekun Jadwiga Kosalla


2018/2019
OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Jakub Kukiełka (3C) - udział w eliminacjach okręgowych - opiekun Barbara Warzecha

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO
Marzena Markiewicz (3D) - awans do etapu okręgowego - opiekun Koryna Warzecha

OLIMPIADA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Julia Szymańska (2A) - uczestniczka etapu okręgowego - opiekun Ewa Kampa

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O LAUREATACH POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA
Uczestnicy finału okręgowego w Częstochowie - Dominik Kamiński (3D), Paweł Piasecki (2D), Jędrzej Irla (1C)
Pawł Dróżdż (3D) - finalista etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Martyna Kalita - II miejsce w etapie rejonowym - opiekun - Dorota Gajewska

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI
Kamil Grabiński (2D) - awans do etapu centralnego
Przemysław Hołobut (2C) - uczestnik zawodów okręgowych - opiekun Marzanna Gądek-Radwanowska i Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA WIEDZY O MÓZGU
Jakub Stawarz (2B) i Emilia Piątek (2B) - udział w etapie centralnym - opiekun Renata Dworaczek i Katarzyna Arciszewska-Stępień

MAŁA OLIMPIADA MATEMATYCZNA
Krzysztof Urbisz (2A) - tytuł laureata - opiekun Małgorzata Sypko
Krzysztof Wołkonowski (2A) - wyróżnienie - opiekun Małgorzata Sypko
Piotr Cichoń (1A) - wyróżnienie - opiekun Mirosław Mazur
Drużynowo - III miejsce

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Konrad Wandrasz (1B) - uczestnik etapu wojewódzkiego
Daria Warner (2B) - awans do etapu centralnego - opiekun Angelika Gricman

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ
Klaudia Chrząszcz (3C) - udział w eliminacjach regionalnych - opiekun Renata Dworaczek
Katarzyna Muzyka (3C) - awans do etapu centralnego - opiekun Renata Dworaczek
Mateusz Gawin (3B) - awans do etapu centralnego - opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA "ZWOLNIENI Z TEORII"
Piotr Cichoń, Adam Wróbel, Oskar Budyński i Jan Ochał oraz Filip Kołakowski (Zespół Szkół nr 3) - Nagroda Złotego Wilka za najlepszy projekt technologiczny w Polsce i Nagroda Srebrnego Wilka za najlepszy projekt w województwie - opiekun - Alina Pietrzykowska

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE
Patryk Krzyż (3A) - finalista etapu centralnego - opiekun - Jadwiga Kosalla

OLIMPIADA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Kamil Larysz (2A) - finalista etapu centralnego - opiekun - Jadwiga Kosalla

Konkursy

ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURS SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - "MŁODZI W SAMORZĄDZIE"
Tytuł LAUREATA konkursu uzyskali uczniowie Marzanny Gądek-Radwanowskiej i Jadwigi Kosalli:
Iga Jasek
Adam Pietras
Jadwiga Ptaszyńska
Grzegorz Wojtaszek
Maciej Zydel

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY "PTAKI WODNE"
Paulina Kędziora - VI miejsce w Polsce (opiekun - Renata Dworaczek)

MIEJSKI KONKURS "JESIEŃ LITERACKA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU"
Agnieszka Frankowska - wyróżnienie w kategorii plakat (opiekun - Danuta Klityńska)

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO (WSZ w RACIBORZU)
Patrycja Śliwińska - VI miejsce w kategorii języka angielskiego (opiekun Barbara Warzecha)

V TURNIEJ "PRAWDA O AIDS - PRZEKAŻ JĄ DALEJ"
Tadeusz Kłosiński i Paulina Osmann - II miejsce w województwie (opiekun - Dorota Gajewska)

POWIATOWY KONKURS NA ULOTKĘ ZWIĄZANĄ TEMATYCZNIE Z AIDS I HIV
Paulina Gacka - I miejsce
Julia Szczepaniec - II miejsce
Opiekun Dorota Gajewska
(Prace można zobaczyć na stronie http://www.sanepid.k-k.pl/aktualne.html)

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
Mikołaj Szczęsny - I miejsce (opiekun Danuta Klityńska)
Agata Grzybek - II miejsce (opiekun Anna Kolasa-Kurek)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFRORMATYCZNY
Tomasz Homoncik 3A -finalista etapu centralnego
Marek Pospiech 3C - finalista etapu centralnego

61. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - eliminacje rejonowe w Strzelcach Opolskich (opiekun Urszula Kałamarz)
Natalia Dylewska - I miejsce
Angelika Majkowska - II miejsce
Maciej Zydel - wyróżnienie

KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Tytuł LAUREATA oraz indeks na UJ zdobyli:
Paulina Dysarz
Sławomir Luber
Jadwiga Ptaszyńska
Grzegorz Wojtaszek

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ "BRAIN BEE" (Uniwersytet Jagielloński) (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)
Joanna Sałek - LAUREATKA II miejsca

XXIV MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK
I miejsce w eliminacjach rejonowych (opiekun - Piotr Jahn)
I miejsce w eliminacjach okręgowych (opiekun - Dorota Gajewska)
VII miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
W skład drużyny wchodzą:
Kacper Podgórski
Agnieszka Kozioł
Beata Kozioł
Oliwia Węgrzyn
Wiktoria Majewska
Magdalena Chrzanowska

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY "NA WSCHÓD OD BUGU"
Angelika Majkowska - wyróżnienie jury

Jestem eKKo – KAWKA - miejski konkurs na plakat promujący zachowania proekologiczne
- Aleksandra Pogwizd - I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
- Oliwia Lach - III miejsce

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "TALENT ZA TALENT" organizowany pod patronatem MEN
- Jadwiga Ptaszyńska - tytuł LAUREATA

III MATEMATYCZNO-FIZYCZNO-INFORMATYCZNA GRA TERENOWA - Uniwersytet Opolski
I miejsce - Krzysztof Glacel IIC, Szymon Gajewski IIC i Bartosz Zięba IIC (opiekun - Katarzyna Iskra-Kiecana)
II miejsce - Jacek Fica IIA, Piotr Wątorski IIA i Mikołaj Bieniek IIA (opiekun - Ryszard Wiśniowski)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA ROSYJSKIEGO?
I miejsce w kategorii szkół średnich - Tomasz Stożek IB (opiekun Ewa Kampa)

ROK SZKOLNY 2016/2017
KONKURS SIENKIEWICZOWSKI (organizowany przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego)
- Marek Kampa - FINALISTA (opiekun Danuta Klityńska)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ"
III miejsce - zespół w składzie: Marek Kampa i Patryk Krzyż (opiekun Ewa Kampa)

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZADRZEWIENIE Z DALEKA I BLISKA (organizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych)
Wyróżnienie - Krzysztof Antonik (opiekun Danuta Klityńska)

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD TEATRÓW w Głogówku
I miejsce dla grupy teatralnej LOT za spektakl BOŻE ZAUŁKI oparty na dramacie Anatola Wierzchowskiego - Marta Burzan (I nagroda za rolę żeńską), Milena Liszka, Łukasz Nossek (opiekun Waldemar Lankauf)


OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI -
DWIE DEKADY HISTORII
Laura Foltys - 2D - awans do etapu centralnego (opiekun Jadwiga Kosalla)
Marcel Wróblewski - I miejsce (startował poza konkursem) (opiekun Marzanna Gądek-Radwanowska)

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii - Martyna Graczyk -1A (opiekun Danuta Kltyńska)

TEST WIEDZY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH "NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"
I miejsce - Agnieszka Kozioł - 3A - opiekun Jadwiga Kosalla

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY"
Patryk Krzyż - 1A - II miejsce w etapie wojewódzkim i wyróżnienie za esej "E-voting - szansa i zagrożenie" (opiekun Jadwiga Kosalla)

MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ I REGIONACH PARTNERSKICH EUROQUIZZ
I miejsce - drużyna w składzie - Patryk Krzyż (1A), Marek Kampa (1A), Kacper Kerner (1A), Kamil Nakielski (1A) i Marcel Wróblewski (1D) - opiekun Jadwiga Kosalla.

KONKURS OTWP "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
Natalia Strzeduła (1A) - awans do etapu powiatowego (opiekun Piotr Jahn)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA MATURZYSTÓW TALENT ZA TALENT
Julia Kolasa (3A) - Laureatka I miejsca na etapie centralnym

Rok szkolny 2017/2018

MARATON JĘZYKOZNAWCZY organizowany przez Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2017
Martyna Graczyk, Jakub Kukiełka i Aleksander Żydek - I miejsce (opiekun Barbara Warzecha)

KONKURS KOLĘD - LEĆ KOLĘDO W ŚWIAT - organizowany przez Nyski Dom Kultury - I nagroda dla chóru szkolnego - opiekun Mateusz Gancarczyk

KONKURS WIEDZY NEUROBIOLOGICZNEJ - BRAIN BEE - organizowany przez Uniwersytet Jagielloński
Tytus Klimczak - IIB - uczestnik etapu okręgowego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)
Wiktoria Moszko - IIB - FINALISTKA etapu centralnego - XVII miejsce w Polsce (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

ZACHODNIOPOMORSKI KONKURS WIEDZY O MÓZGU
Wiktoria Moszko - IIB - finalistka etapu centralnego (opiekun Katarzyna Arciszewska-Stępień)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
Remigiusz Krzyż - IE - III miejsce w etapie miejskim, IV miejsce w etapie powiatowym (opiekun Piotr Jahn)

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI - Maciej Wójtowicz (1C) - uczestnik etapu regionalnego

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM "WYBIERAM WYBORY" - Gilbert Kandziora (3D) - uczestnik etapu regionalnego - opiekun Jadwiga Kosalla

KONKURS WIEDZY O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM - Rafał Rossoliński (3C) - LAUREAT

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "TALENT ZA TALENT" - Paulina Sawicka (3D) - FINALISTKA etapu centralnego - opiekun Jadwiga Kosalla

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY "NABÓJ" - drużyna klasy 1A - XI miejsce w Polsce - opiekun Małgorzata Sypko

OGÓLNOPOLSKI KONKURS IT I CYBERBEZPIECZEŃSTWA - Tomasz Worobiec (2A) - uczestnik etapu centralnego - opiekun Ryszard Wiśniowski

ROK SZKOLNY 2018/2019

KONKURS ALMATUR "We invite tourists from the whole world to visit Poland" - I nagroda Dominika Jędrzejczak

VII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MASZYN WIATROWYCH - Adam Wróbel (1A) - XIV miejsce w Polsce

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ
Anita Dziendzioł (1B) - awans do etapu centralnego

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY MATEMATYCZNE "NABÓJ"
XIV m-ce W kategorii JUNIOR- drużyna w składzie: Marysia Gawin (1A), Piotr Cichoń (1A), Adam Wróbel (1A), Emilia Piątek (1B) i Natalia Orzołek (1B).
XXII m-ce w kategorii SENIOR - drużyna: Katarzyna Zawadka, Krzysztof Wołkonowski, Krzysztof Urbisz, Damian Hyla i Marcin Bartodziej (wszyscy 2A)

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ - Młodzież zapobiega pożarom
I m-ce w etapie miejskim - Remigiusz Krzyż (2E), III m-ce - Natalia Feliks (1A) - opiekun Piotr Jahn

III KONKURS "NIEZŁOMNI BOHATEROWIE"
I m-ce - Paweł Piasecki (2D)
III m-ce - Oliwia Pabisiak (1D)

KONKURS POETYCKI ""Polski Czerwony Krzyż- od 100 lat wszędzie dla Wszystkich"
I m-ce w etapie powiatowym - Miłosz Nowak (2E) - opiekun Danuta Klityńska

MIEJSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
I m-ce - Jakub Kukiełka (3C) - opiekun Barbara Warzecha

Współzawodnictwo sportowe

"PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO UCZNIA - SPORTOWCA OPOLSZCZYZNY"

Dnia 15.01.2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie odbyło się podsumowanie Plebiscytu na 10 Najlepszych Uczniów – Sportowców Województwa Opolskiego za rok 2015.
Nasi Uczniowie: Patryk Kościelny i Magdalena Giet jako szkolni lekkoatleci wraz ze swoimi trenerami , zostali wybrani i docenieni przez Kapitułę za najwyższe lokaty w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Ponadgimnazjalnych i za wysokie osiągnięcia na arenach ogólnopolskich.
Patryk Kościelny uplasował się na III miejscu zaś Magdalena Giet na miejscu V.
Na co dzień Patryk trenuje lekkoatletykę pod okiem swojego trenera p. Marka Skrzydlewskiego w klubie sportowym LUKS Podium Kup wcześniej MMKS Kędzierzyn-Koźle.
Magda wytrwale i z wielkim zdyscyplinowaniem trenuje triathlon w klubie AZS-AWF KATOWICE . Pod nieobecność Magdy i trenera wyróżnienie odebrał nauczyciel II LO.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych oraz równie wysokich wyników na maturze. Powodzenia

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO

10 marca 2016 roku 4 uczniowie naszej szkoły otrzymali z rąk Wicestarosty Powiatu Józefa Gismana stypendia za osiągnięcia sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Są to: Mateusz Gibaszek, Magdalena Giet, Marta Hassny oraz Aneta Komor.

MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA W SIATKÓWCE CHŁOPCÓW
21 marca 2016 roku w Nysie odbył się finałowy turniej LICEALIADY województwa opolskiego. Drużyna II LO zdobyła tytuł MISTRZA WOJEWÓDZTWA po zwycięstwach nad 1 LO - klasa ZAKS-y, Ekonomikiem Nysa i ZSPIO Nysa - klasa SOS.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową relacją zamieszczoną na stronie http://lokalna24.pl/index.php/sport/13710-zloty-kopernik

oraz relacją filmową przygotowaną przez TVM Kędzierzyn-Koźle http://tvm.info.pl/video_listing/pokazali-siatkarski-pazur/ .

Gratulujemy i już dziś trzymamy kciuki za sukces na majowych Mistrzostwach Polski w Ostródzie.

XV OGÓLNOPOLSKA LICEALIADA w PIŁCE SIATKOWEJ CHŁOPCÓW
Turniej finałowy odbył się w Ostródzie w dniach 27-29 maja 2016
Drużyna II LO zajęła - IV miejsce w Polsce!STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Marta Hasny (2A) - Mistrzyni Polski i brązowa medalistka Mistrzostw Polski w pływaniu - znalazła się wśród wyróżnionych za wyniki sportowe w roku 2015 w kategorii sport olimpijski.
Serdecznie gratulujemy!!

Rok szkolny 2016/2017
II miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce siatkowej chłopców (opiekun - Marek Słota)
III miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej chłopców
I miejsce w Szkolnej Lidze Szachowej Kędzierzyna-Koźla

III miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach drużynowych - awans do Mistrzostw Polski - Ela Krawiec kl.III a, Milewski Wiktor kl. III e, Narewski Paweł kl.III a, Wojtek Witczak kl. II B i Bryan Gohla kl.I A (opiekunowie - Katarzyna Kempa i Bartosz Tracz)

II miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym - Adam Prokopczuk i Kacper Kerner - kl. IA

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt (opiekun Marek Słota)

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców (opiekun Marek Słota i Bartosz Tracz)

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej chłopców (opiekun Tomasz Mikoluk)

2018/2019

III miejsce w Mistrzostwach Województwa w szachach drużynowych i awans do Mistrzostw Polski - drużyna w składzie Dawid Szczyrba, Michał Sadowczyk, Bryan Gohla, Oliwia Jewtuch oraz Mateusz Goździk (r)

I miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym dziewcząt - Katarzyna Bomba, Dominika Kwaśnik, Zuzanna Jankowska
II miejsce w Mistrzostwach Województwa w badmintonie drużynowym chłopców - Jakub Dysarz, Karol Budny oraz Adam Prokopczuk

III miejsce w powiatowych zawodach drużynowych w tenisie stołowym - Bartosz Kotowicz i Marek Podborączyński (1A)

I miejsce w powiatowych mistrzostwach w piłce ręcznej chłopców

II miejsce w Finale Mistrzostw Miasta w piłce nożnej chłopców

I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Szkół w badmintonie - Dominika Kwaśnik (2D) i Zuzanna Jankowska (1A)

STYPENDIA STAROSTY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO
Edycja letnia 2016
Julia Kopaniecka – III miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Polski w konkurencji Snowboard Big Air -FREESTYL w kategorii OPEN LADY
Konrad Pierzchlewicz – III miejsce w Ogólnopolskim Pucharze Polski w Snowboardzie

Edycja zimowa 2017
Aleksandra Tkacz – W Otwartych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym zajęła: IV miejsce na dystansie 200m z przeszkodami, IX miejsce na dystansie 50m, holowanie manekina, IV miejsce na dystansie 100m, ratownik, IX miejsce na dystansie 100m, ratowanie manekina, V i VI miejsce w sztafecie MUKS Kędzierzyn-Koźle 4×25 i 4×50 z przeszkodami, V – IX miejsca w Finałowym Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym, II – V Miejsca w Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym

Aleksander Adamów – II miejsce Mistrzostwa Polski Karate WKF (Kata), II miejsce Mistrzostwa Polski Karate Shotokan (Kata), I miejsce Mistrzostwa Europy (Kata drużynowe) I miejsce Puchar Polski w Karate, IV miejsce Mistrzostwa Polski Karate Shotokan.

Tobiasz Gall – udział w Grand Prix Polski 2016 w Ratownictwie Wodnym, VII miejsce w na dystansie 200m z przeszkodami, VIII miejsce na dystansie 100m ratownik, VII, VII, IX miejsca w Otwartych Zimowych Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym w sztafecie MUKS Kędzierzyn-Koźle 4x25m i 4x50m z przeszkodami i 4x50m z pasem

Szkoła wolna od dopalaczy

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od 01.10.2015 do 31.03.2016 wykonywało zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła wolna od dopalaczy.
W ramach realizacji zadania 1 - " Używkom mówię nie" 22 marca 2016 w sali gimnastycznej Pan Waldemar Lankauf – prowadzący szkolny teatr – zaprezentował dwa spektakle „Carpe diem” i „ Zabić was to mało” przygotowane przez młodzież naszej szkoły oraz uczennicę z Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach i studentkę Uniwersytetu Opolskiego. Sztuki te ukazywały tematykę narkotyków i dopalaczy oraz przemocy psychicznej, manipulacji i trudnych wyborów życiowych.Zadanie 2 wymagało przeprowadzenia konwersatoriów na temat - Dopalacze jak się przed nimi bronić - w terminie październik -grudzień 2015 w ramach Edukacji Zdrowotnej prowadzonej na lekcji wychowania fizycznego. W każdej klasie przeprowadzono cykl prezentacji i pogadanek na temat uzależnień i problematyki narkomanii. Zajęcia zakończone były mini testem znajomości problematyki dopalaczy. W pogadankach zachęcano do korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i nauczycieli.
W ramach realizacji zadania „Nie daj się wypalić” Samorząd Uczniowski przygotował ulotki " #bezdopalaczy- prawdy i mity" , które zostały udostępnione uczniom. Celem kampanii była informacja na temat dopalaczy ich działania i skutków zażywania środków niewiadomego pochodzenia i składu.
Zadanie 4 wymagało przygotowania plakatu pod hasłem „Stop dopalaczom!”. Ogłoszono konkurs dla wszystkich uczniów.
Dostarczone prace zaprezentowano na szkolnej wystawie w holu szkoły . W czasie Dnia Otwartego II LO gimnazjaliści odwiedzający szkołę głosowali na najlepszy plakat. Laureatką została uczennica z klasy I C Kamila Czarnogłowska.
W ramach realizacji kolejnego zadania zorganizowano spotkanie z psychologiem klinicznym, pracownikiem Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu - Panem Robertem Warzechą. Tematem prelekcji był problem uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Wystąpienie było poparte przykładami związanymi z doświadczeniami zawodowymi w kontaktach z młodymi ludźmi – uzależnionymi i wykazującymi skłonności samobójcze. Całość wystąpienia uzupełniała prezentacja multimedialna pokazująca między innymi statystyki dotyczące uzależnień wśród młodzieży.W celu spełnienie wymogów zadania szóstego Szkolna Drużyna PCK zorganizowała dla klas pierwszych szkolenie i zajęcia praktyczne z pomocy przedmedycznej . Zostały przedstawione zasady udzielania pierwszej pomocy oraz omówiono teorię ratownictwa medycznego. Podsumowaniem akcji był konkurs praktyczny dla uczniów klas pierwszych.
Ostatnim aktem projektu było zorganizowanie akcji „Pakt przeciwko dopalaczom”. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję zbierania podpisów na liście popierającej " Pakt przeciwko dopalaczom". Celem było uwrażliwienie młodzieży, uświadomienie, że bardzo wielu młodych ludzi jest przeciwko dopalaczom i narkotykom, a ich postawa na "Nie" jest akceptowana i pożądana wśród młodzieży Naszego Liceum.
Uzupełnieniem projektu jest prezentacja na lekcjach wychowawczych spotów konkursowych , w tym filmy naszych uczniów, biorących udział w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia a także przeprowadzenie ankiety dotyczącej wiedzy na temat dopalaczy. Celem akcji „Przytomni” „Dopalacze Kradną Życie” było zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. ( link do zwycięzców ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13813,Konkurs-na-najlepszy-film-antydopalaczowy-rozstrzygniety.html )
Działania przeprowadzone w czasie realizacji programu konkursowego „ Szkoła wolna od dopalaczy” będą kontynuowane w kolejnych latach. Uczniowie świadomie uczestniczą w podjętych działaniach a nauczyciele chętnie angażują się w akcje promujące zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia. Tematyka narkomanii i stosowania dopalaczy staje się tematem bardzo aktualnym i dotyczącym młodych ludzi często w wieku szkolnym. Wiadomości , rozmowy i prelekcje uwrażliwiają młodzież i dają nadzieję , że w trudnych sytuacjach życiowych skierują swoje kroki do przyjaciół, rodziców i pedagogów, a nie do narkotyków i uzależnień.

Koordynator projektu – Katarzyna Kempa – nauczycielka wychowania fizycznego

Ocal Poetę

Program eTwinning – europejska społeczność szkolna
http://www.etwinning.pl/

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.
Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju.
Pierwszym projektem tego typu w naszej szkole jest projekt „Ocal poetę” koordynowany przez Annę Kolasę-Kurek.

Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcić uczniów do samodzielnych poszukiwań informacji dotyczących wskazanych poetów (np. Miłosz, Szymborska, Różewicz) oraz pomóc w rozbudzaniu autentycznych pasji czytelniczych.
Naszym partnerem jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu. Nauczyciele biorący udział w projekcie umieścili na platformie e-Twinnig esej uczniowski (na temat życia i twórczości Tadeusza Różewicza), który stanowi punkt wyjścia do indywidualnych poszukiwań informacji związanych z treścią eseju. Rezultatem działań uczniów jest samodzielne napisanie analiz, interpretacji, esejów na temat wierszy, biografii, kontekstów. Zgromadzone prace zostaną opublikowane w formie książki elektronicznej i/lub hipertekstu.

Projekty e-Twinning

Projekt „The Walls Around Us” odbywał się na platformie internetowej programu eTwinning w terminie styczeń-czerwiec 2016. Realizowały go szkoły: nasze liceum oraz Lycée Kleber ze Strasbourga. Uczniowie zaangażowani w ten projekt to z naszej strony 9 osób z klasy II D (głównie grupy rozszerzonej języka angielskiego): Wiktoria Kocula, Kamil Krzysik, Joanna Ochlast, Nina Mickiewicz, Adriana Minkiewicz, Dominika Ochlast, Michał Woźnica, Wiktoria Piechota oraz Magdalena Żabska. Motywem przewodnim było pojęcie muru – jako przestrzeni artystycznej, fizycznego odgrodzenia się od problemów społecznych oraz mur mentalny – istniejący w ludzkiej świadomości. W związku z tym wszystkie działania podejmowane w trakcie projektu miały odniesienie do tego pojęcia. Językiem roboczym projektu był język angielski. Uczniowie spotykali się na platformie eTwinningowej, aby się poznać oraz wymieniać poglądy na związane z projektem tematy. W ramach projektu odbył się również wyjazd do Domu Św. Karola w Koźlu, aby porozmawiać z pracownikami i podopiecznymi tego miejsca o murach pomiędzy osobami w pełni sprawnymi, a niepełnosprawnymi, z czego powstał materiał w formie filmowego reportażu. Każde podejmowane działanie dawało uczniom możliwość rozwoju – językowego, społecznego, historycznego oraz pomagało pokonywać w wypadku niektórych – mury istniejące w nich samych (a związane min. lękiem przed osobami niepełnosprawnymi). Projekt wniósł wiele doświadczenia w pracy na platformie eTwinningowej dla nauczyciela prowadzącego projekt; dzięki aktywności na platformie nauczyciel mógł również odbyć dwa kursy: pracy z programem Prezi oraz Excel.
Koordynator projektu - Monika Michaliszyn

Projekt „Meet Me at My School”
Dzięki nowoczesnej platformie internetowej eTwinning po raz kolejny nasza szkoła może wziąć udział w projekcie edukacyjnym wraz z dwoma szkołami europejskimi. Tym razem są to szkoły Harms – Schule z Niemiec oraz Osnova Škola Molve z Chorwacji. Projekt „Meet Me at My School” (tak brzmi jego tytuł) jest oparty na wymianie doświadczeń ze szkolnego podwórka – czyli prezentacja trzech szkół w formie alfabetu, gdzie każda litera opisuje jakiś wybrany aspekt z życia szkoły. W terminie od marca do czerwca 2017 prezentacje trzech szkół są uzupełniane o kolejne litery, a materiały stale umieszczane na wspólnej platformie TwinSpace. Projekt ma również na celu podzielenie się dobrą praktyką w pracy i funkcjonowaniu poszczególnych szkół, ciekawych metod stosowanych przez nauczycieli oraz zajęć oferowanych uczniom. W projekcie bierze udział 15 uczniów z klasy II C (Paulina B., Kamila, Bianca, Hania G., Karolina, Ala, Sandra, Paulina P. Hania P. Rafał, Ania, Weronika S., Marcel W. Oliwia W., Natalia W.), którzy w niesamowicie twórczy oraz innowacyjny sposób tworzą swoje prezentacje poszczególnych liter, co już na samym początku projektu budzi ogromny podziw ze strony pozostałych szkół. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest nauczyciel języka angielskiego, pani M. Michaliszyn.

Projekt "Teacher for a day"
Projekt jest realizowany od listopada 2017 roku pod kierunkiem M. Michaliszyn. Klasa 1C współpracuje z kolegami ze szkół we Włoszech, Serbii, Turcji i Czechach. Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć w języku angielskim na podstawie konspektu powstającego w trakcie projektu.

SZKOLNA GRUPA AMNESTY INTERNATIONAL

Szkolna Grupa Amnesty International została reaktywowana w tym roku z inicjatywy uczniów klasy 2D: Dominiki Rockstein, Wiktorii Piechoty, uczniów klasy 2B: Pauliny Pieczarki, Agnieszki Brzezińskiej, a także przy aktywnym włączeniu się w pierwsze działania uczniów klasy 1D: Sonii Gołąbek, Kingi Gibaszek, Filipa Baczyńskiego, oraz Gilberta Kandziory. Opiekunem grupy jest mgr Bartosz Tracz. Grupa jest cały czas otwarta na nowe osoby pragnące zaangażować się we współpracę z Amnesty International.
Naszym celem jest promocja praw człowieka wśród społeczności uczniów, prowadzenie działań edukacyjnych, a także prowadzenie konkretnych inicjatyw na rzecz obrony praw człowieka. W naszych działaniach odwołujemy się do tradycji Szkolnej Grupy II LO mającej początek już 11 lat temu, ale poszukujemy także nowych wyzwań!

Naszym pierwszym sukcesem jest powrót do organizacji Maratonu Pisania Listów. W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu, a także było przygotowanie spotkanie z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

Linki/hiperłącza:
[1] http://amnesty.org.pl/maraton/


[2] http://www.schuman.pl/pl/

MARATON PISANIA LISTÓW 20169 grudnia 2016
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

SZKOLNA GRUPA PCK I DRUŻYNA RATOWNICZA

Szkolna Grupa Ratownicza przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu


Szkolna Grupa Ratownicza działa od 2002 roku, będąc wspierana przez
Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Rejonowy PCK. Inicjatorką utworzenia grupy była długoletnia opiekunka szkolnej grupy PCK Pani Ewa Wrana. Obecnie opiekunem jest pan Piotr Jahn – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie wchodzący w jej skład przez cały rok szkolny bardzo rzetelnie podnoszą swoje umiejętności w zakresie niesienia pierwszej pomocy. Mają możliwość ukończenia Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy PCK. Grupa niejednokrotnie miała okazję do zaprezentowania swoich umiejętności w praktyce nie tylko na forum szkoły, ale i wśród szerszej społeczności. Pokazy zorganizowane w szkole i środowisku lokalnym podczas imprez i uroczystości udowodniły wysoki poziom kompetencji, czym wzbudziły ogromne zainteresowanie zebranych.

Członkowie grupy w roku szkolnym 2015/2016:
Agnieszka Kozioł - kapitan
Beata Kozioł
Kinga Kossakowska
Paulina Grzesiata
Kacper Podgórski
Wiktoria Majewska
Magdalena Chrzanowska
Oliwia Węgrzyn


Nasza grupa ma bardzo dobre kontakty ze służbami porządkowymi między innymi:
A) Państwowa Straż Pożarna,
B) Ochotnicza Straż Pożarna,
C) Straż Miejska,
D) Policja,
E) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.


Osiągnięcia:

• II miejsce w Etapie Centralnym XVII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – Opole 2009
• III miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2010 i 2014
III miejsce w Etapie Centralnym XXIII Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża – Lublin 2015
I miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w roku 2016
VII miejsce na Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Gdańsku w 2016 roku
VII miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK w Rzeszowie w 2017 roku


Wyposażenie Szkolnej Grupy Ratowniczej:

A) 5 apteczek w formie plecaków
B) 5 kompletnych strojów ratowników medycznych
C) 4 przyrządy do symulacji wypadków i ran
D) 5 fantom typu Lille Annę firmy Laberdan
E) 1 profesjonalny fantom z pełnym wyposażeniem do nauki resuscytacji duża Ania

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5058/z-pucharem-u-starosty.html

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14023-mistrzostw-pierwszej-pomocy-pck

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6117/ratownicy-z-ii-lo-najlepsi-w-wojewodztwie-teraz-czeka-ich-wielki-final-w-gdansku.html

http://gdansk.tvp.pl/25652385/ogolnopolskie-mistrzostwa-pierwszej-pomocy

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego z udziałem naszej drużyny ratowniczej:http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/7148/mamy-siodma-najlepsza-druzyne-ratownicza-w-kraju.html

WYNIKI MATURY

MATURA na 100% - 2015
Matura na 100% to ogólnopolski projekt organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pod patronatem premiera RP oraz fundację „Zawsze Warto”.
Aby zakwalifikować się do konkursu trzeba spełnić bardzo wysokie kryteria, wszystkie egzaminy maturalne zdane przynajmniej na 90 procent. Spośród aż 1400 osób, finalistami zostało 114 maturzystów w Polsce, potem 21 najlepszym z najlepszych wręczono tytuły laureatów. Wśród nich znalazł się w tym roku tegoroczny absolwent II LO Paweł Matus - laureat Olimpiady Matematycznej i Fizycznej.
Uroczystość wręczenia wyróznień odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
W gronie 100 najlepszych polskich maturzystów znaleźli się również - Aleksandra Barton i Paweł Drozdowski.
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5331/matura-na-100-procent-tak-w-ii-lo.html

NAJLEPSZY wynik zdawalności matury 2016 wśród szkół ogólnokształcących w powiecie - 98,6%!

Matura 2017 - Nadal nasza pozycja lidera powiatu wśród liceów ogólnokształcących jest niezagrożona! Tegoroczna zdawalność - 99,3%

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

5-10 września 2018 - spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami klas pierwszych
18 września 2018 - spotkania z wychowawcami - organizacja roku szkolnego, regulaminy i procedury obowiązujące w szkole
13 grudnia 2018 - omówienie wyników nauczania i zachowania, zagrożenie oceną niedostateczną
24 stycznia 2019 - podsumowanie wyników I półrocza i sprawy bieżące.
26 marca 2019 - przypomnienie procedur maturalnych w klasach III, sprawy bieżące, organizacja wycieczek i warsztatów
21 maja 2019 - przewidywane oceny roczne, sprawy różne

Grupa "VOLONTARIUS"

CO WYRÓŻNIA “VOLONTARIUS" - czyli opis działalności grupy ( pod kątem zaangażowania, innowacyjności, skuteczności i partnerstwa )

1. DŁUGI CZAS ISTNIENIA, czyli
- grupa istnieje od 20 lat, ma bardzo długą i ciekawą historię, warto zaznaczyć, że grupa powstała w czasach, gdy o wolontariacie mówiło się niewiele ( była pierwszą zorganizowaną i profesjonalnie działającą grupą wolontariatu w terenie ) do dzisiaj funkcjonuje bez jakiejkolwiek przerwy, z dużym zaangażowaniem.
Od początku stałym opiekunem grupy jest Grażyna Całek-Zawadzka, pedagog
II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.

2. SYSTEMATYCZNOŚĆ, czyli
- grupa realizuje swoje zadania (cele) każdego tygodnia, krok po kroku, podstawową formą jej działalności jest zatem wolontariat systematyczny, natomiast uzupełnieniem tzw. wolontariat akcyjny, czy okazjonalny
-najdłużej, bo 18 lat funkcjonowały cotygodniowe spotkania integracyjne młodzieży niepełnosprawnej z młodzieżą licealną, “zawsze w środę” organizowane w Promyczku,
a zainicjowane wcześniej wtorkowymi spotkaniami integracyjnymi Klubu Młodzieży Niepełnosprawnej działającym przy MOPS, aktualnie objęliśmy swym patronatem dzieci z placówek integracyjnych, w tym przedszkolaki o specjalnych potrzebach edukacyjnych (spotkania piątkowe lub środowe)

3.RÓŻNORODNOŚĆ ADRESATÓW,czyli
- grupa adresuje swoje działania do osób w każdym wieku ( dzieci, młodzieży, ludzi starszych) o zróżnicowanych potrzebach oraz oczekiwaniach;
-od 20 lat obejmuje swoim patronatem dzieci i młodzież niepełnosprawną,
- od 14 lat współpracuje z seniorami,
- od 12 lat zajmuje się dziećmi z placówek integracyjnych, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, współpracuje z podopiecznymi stowarzyszeń, osobami chorymi, dziećmi z rodzin zaniedbanych.

4. WSPÓŁPRACA Z WIELOMA PLACÓWKAMI, czyli
-przez wszystkie lata swojej działalności grupa współpracowała z różnymi placówkami z terenu miasta i okolic: Integracyjny Klub Młodzieży Niepełnosprawnej, działający przy MOPS, Środowiskowy Dom Samopomocy"PROMYCZEK", Domy Dziennego Pobytu, placówki oświatowe-przedszkola, świetlice środowiskowe; szpital, stowarzyszenia: Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa; Uniwersytetem III wieku, Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;

5. NOWATORSKIE METODY DZIAŁANIA, czyli
grupa ma swoje własne, wypracowane przez lata metody pracy, m.in.
- autorskie programy szkoleń opracowane przez opiekuna grupy ( warsztaty o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, a także spotkania poruszające specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, osobami chorymi itp.) Materiały szkoleniowe obejmują swoim zakresem wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, neurologopedii.
- autorskie programy pracy np." Bliżej Siebie" “Sekwencja Rycerska”, programy przygotowujące wolontariuszy do wspierania inicjatyw pomocowych, wzbogacające uczestników o praktyczne doświadczenia; działania ukierunkowane na promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań społecznych, związanych np. z pojęciem rycerskość; programy integracyjne “Czy naprawdę jesteśmy inni?” itp.
- autorskie projekty i przedsięwzięcia np."Teatr w plecaku" , "Wędrujący wolontariusze" “Cyrkowcy Volontariusa” “Terapia śmiechem i zabawą” programy pobudzania aktywności twórczej, integrujące wolontariuszy oraz podopiecznych

6. OTWARTOŚĆ NA SPRAWDZONE, ALE I NOWE WYZWANIA, czyli
- grupa chętnie uczestniczy w dobrych, sprawdzonych działaniach, tak np. było
w przypadku zorganizowanej akcji “Cała Polska czyta dzieciom” (przez kilka lat czytała dzieciom w szpitalu) Warto jednak zaznaczyć, że chętnie podejmuje się nowych wyzwań, na prośbę różnych instytucji; tak było w przypadku współtworzenia III Opolskiego Festiwalu Nauki z ramienia Uniwersytetu Opolskiego, czy też przy rozpoczęciu współpracy z różnymi stowarzyszeniami, na których prośbę grupa podejmowała się organizacji wspólnie zaplanowanych działań i przedsięwzięć
np. spotkań dla Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych czy balu dla dzieci z terenu całego powiatu przygotowywanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Niejednokrotnie podjęcie takiej współpracy wiązało się z kontynuacją szeregu działań, oraz planowaniem nowych zadań, a co za tym idzie poszukiwaniem nowatorskich, twórczych rozwiązań oraz tworzeniem nowych projektów. Przykładem mogą być działania na rzecz dzieci z zespołem Downa - tradycją stały się organizowane z dużym rozmachem spotkania ze św. Mikołajem oraz inne zajęcia organizowane dla dzieci ze SPD z ZD i ich rodzin.

7. INNOWACYJNY SPOSÓB KOŃCZENIA KAŻDEGO KOLEJNEGO ROKU PRACY, czyli
-każdego roku, tydzień przed wakacjami grupa organizuje happening o ściśle określonej tematyce (zawsze innej), jest on poprzedzony wyborem tematu oraz wspólną wielotygodniową pracą wolontariuszy i podopiecznych, grupa
ma podobny sposób przygotowania całodniowego happeningu-przez wiele tygodni pracuje nad jego scenariuszem , dekoracjami, scenografią, strojami, uczestniczy
w odpowiednich zajęciach tematycznych, konkursach, uczy się ról, przygotowuje oprawę muzyczną, rozdziela zadania itp. Wszystkie te działania mają charakter pracy sekwencyjnej i dotyczą określonego tematu:
2001- Indiańska Wioska, 2002 - Mundial Volontariusa, 2003 - Biesiada Rycerska
2004 - Piraci i Wyspa Skarbów, 2005 - Szalone Ranczo, 2006 - Jubileusz Volontariusa - zakończenie obchodów 10-latki, 2007-Festiwal Muzyczny i Przegląd Teatralny, 2008-Czechy, wyprawa Velkie Losiny, 2009 - Indie, 2010- Warsztaty Artystyczne, 2011-Miasteczko Cyrkowe, 2012 -Teatr Poezji, 2013 - Wspólne Biesiadowanie, 2014 - Przegląd Piosenki, 2015 -"Nie ma tego złego"- prezentacja teatralna - Festyn, 2016-Jubileusz Volontariusa - DWIE DEKADY!

8. SPORO NAGRÓD, WYRÓŻNIEŃ, PODZIĘKOWAŃ dla grupy wraz z opiekunem, czyli
- nagroda MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej ( na wniosek MOPS )
-nagroda w konkursie regionalnym pod nazwą “WOLONTARIAT-NOWE SPOJRZENIE NA PRACĘ SPOŁECZNĄ” w kategorii WOLONTARIAT GRUPOWY organizowanym przez Centrum Wolontariatu w Dzierżonowie
-w Konkursie w ŚWIATOWYM ROKU WOLONTARIATU, zakończonym Uroczystą Galą ( działalność grupy została udokumentowana oraz wyemitowana przez Telewizję Polską)
- I wyróżnienie w konkursie "BARWY WOLONTARIATU", organizowanym przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej oraz sieć Centrów Wolontariatu
- "Niezapominajki MOPS" za wieloletnią pomoc na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia
-“Przyjaciel Promyczka” za wieloletnią pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
-“Przyjaciel Biblioteki” za współpracę z biblioteką (m.in.w akcji “Cała Polska czyta dzieciom”)
-zwyciezkie konkursy “8 WSPANIAŁYCH”, każdego roku członkowie grupy “Volontarius” otrzymywali zaszczytne tytuły w każdej miejskiej edycji konkursu
“8 WSPANIAŁYCH” ( łącznie tytuł otrzymało kilkadziesiąt osób )
- nagrody w regionalnym konkursie “Ja – Wolontariusz”
- liczne dyplomy uznania, podziękowania, wyróżnienia itp.- od stowarzyszeń, instytucji, zaprzyjaźnionych placówek oraz osób indywidualnych

9. INNE
-FUNKCJONOWANIE BEZ ŚRODKÓW FINANSOWYCH, czyli praca grupy nie jest dotowana finansowo
- OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY- W SPOSÓB PROSTY I NAUKOWY, czyli
informacje o grupie można znaleźć zarówno w gazetach, referatach, ale także
w pracach badawczych ( w trzech pracach magisterskich )
Grupa posiada wiele pięknych opinii oraz rekomendacji podsumowujących wieloletnią współpracę z zaprzyjaźnionymi placówkami ( m.in. Środowiskowego
Domu Samopomocy"PROMYCZEK", MOPS, Uniwersytetu III wieku, Przedszkola Integracyjnego, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa itp.)

http://www.nto.pl/wiadomosci/kedzierzyn-kozle/art/4466411,kedzierzynkozle-docenili-volontariusa-w-warszawie,id,t.html

https://www.facebook.com/II-Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Miko%C5%82aja-Kopernika-546774165373930/photos/?tab=album&album_id=943671795684163

https://www.facebook.com/546774165373930/photos/a.918562298195113.1073741845.546774165373930/918562424861767/

8 grudnia 2016
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali pierwszą nagrodę w konkursie "Barwy Wolontariatu", którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!


Certyfikat "SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE"

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny nadało naszej szkole certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.
Jest on potwierdzeniem tego, że należymy do placówek chroniących dzieci przed treściami kwestionującymi znaczenie rodziny w życiu człowieka oraz podejmujących działania formacyjne nakierowane na promocję wartości prorodzinnych. Przyjęcie certyfikatu jest swego rodzaju gwarancją realizacji przez szkołę wychowania dzieci i młodzieży w duchu szacunku dla rodziny.

Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła 2016

Otrzymaliśmy tytuł „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”.

Do konkursu „Projekt z klasą” zgłosiliśmy projekt „Tak dla transplantacji” opracowany przez mgr Marzannę Gądek-Radwanowską wraz z uczniami. Już wkrótce projekt wchodzi w fazę realizacji.
Przyznanie II LO tytułu „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła” oznacza, że nasza szkoła podchodzi do edukacji w sposób nowoczesny,jest otwarta na uczniowskie inicjatywy, tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów, a poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność), jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.
Gratulujemy pomysłu i z niecierpliwością czekamy na efekty projektu!

Zespół Kierowniczy

Skład Zespołu - 2018/2019
mgr Katarzyna Arciszewska-Stepień - Dyrektor Szkoły
mgr Koryna Warzecha - Wicedyrektor Szkoły
mgr Dorota Gajewska - przewodnicząca zespołu biologiczno-chemicznego
mgr Urszula Kałamarz - przewodnicząca zespołu polonistycznego
mgr Barbara Warzecha - przewodnicząca zespołu językowego
mgr Piotr Jahn - przewodniczący zespołu historyczno-geograficznego
mgr Ryszard Wiśniowski - przewodniczący zespołu matematyczno-fizycznego
mgr Tomasz Mikoluk - przewodnicząca zespołu sportowo-obronnego
mgr Marek Słota - opiekun Samorządu Szkolnego
mgr Grażyna Całek-Zawadzka - pedagog szkolny

Uniwersytet Opolski

W roku szkolnym 2015/2016 czniowie klas maturalnych realizujący rozszerzony program chemii juz dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych na wydziale chemii. Inicjatorem i organizatorem tych wyjazdów jest nauczycielka chemii mgr Dorota Gajewska. Ta forma nauki daje między innymi możliwość wykonywania i obserwacji ciekawych doświadczeń oraz poznania specyfiki studiów chemicznych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży i dzięki otwartości władz uczelni z całą pewnością bedą kontynuowane.
http://uni.opole.pl/
http://chemia.uni.opole.pl/shownews.php?lang=pl&m=1
Prezentację z pobytu naszych uczniów znajdziecie w Materiałach do pobrania/chemia

W dniu 14 marca 2016 roku odwiedziła naszą szkołę Pani dr Małgorzata Ganczarska z Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Wraz ze studentkami Wydziału Historyczno-Pedagogicznego przeprowadziła warsztaty kreatywności dla uczniów klas trzecich "Ja i moja przyszłość". Spotkanie zakończyło się prezentacją kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.
http://whp2.uni.opole.pl/show.php?id=5

W dniu 2 czerwca 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły odwiedziła Uniwersytet Opolski. Po przyjeździe na kampus odbyło się spotkanie z Maciejem Kochańskim - przewodniczącym Samorządu Studenckiego UO oraz z przedstawicielem firmy SINBAD „Ucz się i pracuj jednocześnie”. Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i udali się na interesujące ich wydziały: Wydział Prawa i Administracji (http://www.prawo.uni.opole.pl/ ), Wydział Chemii (http://wch.uni.opole.pl/ ) , Instytut Matematyki (http://www.math.uni.opole.pl/ ) i Fizyki (http://www.fizyka.uni.opole.pl ) oraz do Radio Sygnały (http://radiosygnaly.pl/ – Studencka Telewizja SETA (http://100.uni.opole.pl/ ). Kolejnym punktem programu był wykład dr. Jarosława Bogackiego. Po przerwie obiadowej w Studenckim Centrum Kultury uczniowie przeszli do Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej ( http://www.wsm.opole.pl/pl/), która proponuje studia na kierunkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Położnictwo, Fizjoterapia i Dietetyka.
Poznanie oferty najbliższego uniwersytetu jest bardzo ważne dla przyszłych kandydatów na studentów. Dziękujemy za tę możliwość.

Dnia 13.06.2016 r. Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w III Matematyczno-Fizyczno-Informatycznej Grze Terenowej na Uniwersytecie Opolskim w ramach XIV Opolskiego Festiwalu Nauki.
Drużyna w składzie: Krzysztof Glacel IIC, Szymon Gajewski IIC i Bartosz Zięba IIC zajęła I miejsce, a drużyna w składzie: Jacek Fica IIA, Piotr Wątorski IIA i Mikołaj Bieniek IIA - II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim.
Gratulujemy.

13 grudnia 2017
Grupa 23 uczniów z klasy IA, 1B i 1C uczestniczyła w wykładzie dr Marleny Marciniak o Wiliamie Szekspirze w Instytucie Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Opolskim. Przed prezentacją w języku angielskim uczniowie otrzymali quiz o znanym pisarzu i samodzielnie udzielali pisemnie odpowiedzi, aby później skonfrontować ich poprawność w czasie wykładu. Było to doskonałe ćwiczenie rozumienia tekstu mówionego i pisanego, okazja do poznania ciekawostek z życia znanego barda.
Po wykładzie młodzież została zaproszona na spotkanie z rzecznikiem rektora UO p. Maciejem Kochańskim. Była to bardzo cenna rozmowa motywująca uczniów do uczenia się, dokonywania mądrego wyboru studiów, żeby nie żałowali później swoich życiowych decyzji. Uczniowie poznali również zalety studiowania na UO.

21 marca 2019
Grupa uczniów z klas 3b i 3c profil biologiczno - chemiczny wzięła udział w dniu otwartym zorganizowanym w Instytucie Medycyny Uniwersytetu Opolskiego. Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawych wykładów, zapoznani zostali z prężnie działającymi kołami naukowymi ( biochemiczne, internistyczne, pediatryczne, onkologiczne ginekologiczne, neonatologiczne i chirurgiczne). W wybranych jednostkach dydaktycznych Instytutu Medycyny zorganizowano dla uczniów zajęcia z możliwością praktycznego uczestnictwa w symulowanych ćwiczeniach związanych z danym przedmiotem. Udział w tych zajęciach był dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat kształcenia na kierunku lekarskim oraz zapoznaniem z najnowocześniejszymi możliwościami technik edukacyjnych. Wyjazd był bardzo udany, pełen wrażeń. Trzymam kciuki za moich maturzystów aby spełniali swoje marzenia.

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

W ramach projektu współpracy ze szkołami średnimi "Strefa Młodziezy" gościli u nas przedstawiciele Uniwersytetu SWPS z Wrocławia. Tegoroczni maturzyści uczestniczyli w ciekawych warsztatach dotyczących efektywnego zarządzania czasem. Mieli okazję uświadomić sobie, jak ważne jest właściwe rozplanowanie pracy przed czekającymi ich egzaminami.
Spotkanie zakonczyło się krótką prezentacją uczelni.
http://www.swps.pl/wroclaw

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu - Wydział Ekonomiczny w Opolu

9 grudnia 2015 uczniowie klas trzecich wzięli udział w warsztatach organizowanych przez członków Koła Naukowego WSB - Wydziału Ekonomicznego w Opolu. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu "Bezpieczeństwo w Internecie". Ma on na celu uświadomienie młodzieży, w jaki sposób nieumiejętne korzystanie z internetu oraz nowych technologii i narzędzi typu social media (jak Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter), może wpłynąć na ich życie. Działanie jest odpowiedzią na zatrważającą ilość informacji spływającą z mediów na temat tragedii, jakie wyniknęły z rosnącej skali cyberprzemocy. Jest także uzupełnieniem podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych na temat bezpieczeństwa życia i mienia o najnowszą formę zagrożeń wynikających z cyberprzemocy. Warsztaty pod nazwą "Autoprezentacja i wizerunek w sieci" spotkały sie z dużym zainteresowaniem uczestników. Uczniowie zdobyli umiejętności przewidywania skutków działań w Internecie, radzenia sobie w przypadku nękania, rozpoznawania manipulacji czy unikania źródeł i przejawów agresji w sieci, a także dowiedzieli się, jak chronić siebie i swoja prywatność.

http://www.wsb.pl/opole/

15 grudnia 2016
Uczniowie klasy 3b, 3c, 3d i 3e wzięli udział w warsztatach na temat "Wystąpienia publiczne - jak przeżyć od a do z?" przygotowane przez studentki Wydziału Ekonomicznego WSB w Opolu.

16 listopada 2017
Uczniowie klasy 3A wzięli udział w warsztatach myślenia projektowego. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele uczelni zachęcając uczestników do planowania swojej kariery już na tym etapie edukacji. Przekazane wskazówki mogą się przydać do zaprojektowania przygotowań do egzaminu maturalnego.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

II LO nawiązało współpracę z WST w Katowicach. Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie naszej szkoły będą mogli brać udział w wykładach otwartych, demonstracjach nowoczesnych technologii, spotkaniach z wybitnymi ludźmi nauki, kultury i polityki, konkursach dla maturzystów oraz imprezach organizowanych przez samorząd studencki, a także w zajęciach tematycznych organizowanych na terenie szkoły przez przedstawicieli uczelni.
Koordynatorem współpracy z WST jest p. Ryszard Wiśniowski.
Tu możecie się zapoznać z ofertą edukacyjną uczelni:
http://www.wst.com.pl/

21 marca 2016 uczniowie klas II uczestniczyli w warsztatach w ramach dni otwartych WST.
Warsztaty obejmowały zajęcia z zakresu architektury, designu, grafiki oraz mechatroniki. Uczestnicy mogli też wziąć udział w grze terenowej, oraz konkursach.

Rekrutacja 2019/2020 - Informacje MEN oraz list Opolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do szkół średnich na rok szkolny 2019/2020 przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Informacje dotyczą uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych klas trzecich.
Szczegóły dotyczące rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika pojawią się na stronie szkoły w zakładce Dla kandydatów po podjęciu stosownych decyzji przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu.
List Ministra Edukacji Narodowej - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-list-ministra-edukacji-narodowej.pdf
Prezentacje MEN dotyczące ogólnych zasad rekrutacji - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-1.pdf
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-prezentacja-men-2.pdf
Plakat - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-plakat-men.pdf
Ulotka - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-1.jpg
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-ulotka-men-2.jpg
List Opolskiego Kuratora Oświaty - http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-list-opolskiego-kuratora-oswiaty.pdf

Planowane klasy

ODDZIAŁY PONADGIMNAZJALNE
We wszystkich oddziałach przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.

ODDZIAŁ MATEMATYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -matematyka (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY (innowacja pedagogiczna) – edukacja przez szachy

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - W oddziale tym (w zależności od wybranych przedmiotów rozszerzonych) uczeń ma szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty matematyczne, kółka matematyczne, informatyczne, fizyczne, projekt CYFROWA SZKOŁA, współpraca z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ODDZIAŁ BIOLOGICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -biologia (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka, matematyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, chemia doświadczalna

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten pozwoli uczniowi kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty przyrodnicze, kółka biologiczne, chemiczne, fizyczne, współpraca z Amerykańskimi Klinikami Chorób Serca i z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym SOLUTARIS, z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski

ODDZIAŁ LINGWISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –język angielski (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, matematyka, informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – historia i społeczeństwo, przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY – kultura hiszpańskojęzyczna

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język hiszpański

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – obozy językowe w Wielkiej Brytanii, wymiana uczniów ze szkołą w Hiszpanii, projekty Erazmus+ i e-Twinning, współpraca z uczelniami - Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Alicante, Ormiston Victory Academy w Norfolk

ODDZIAŁ PRAWNICZY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -historia (obowiązkowy dla wszystkich), II – wybrany spośród: fizyka, chemia, język polski, geografia, III – spośród: WOS, język angielski, informatyka, matematyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (w zależności od wyboru przedmiotów rozszerzonych) – przyroda, chemia doświadczalna

PRZEDMIOT DODATKOWY- edukacja prawna z mediacją( innowacja pedagogiczna), język łaciński dla prawników

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA – Po ukończeniu tego oddziału uczeń będzie mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – warsztaty tematyczne z prawnikami, współpraca z IPN, Amnesty International, Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Polskim Centrum Mediacji Rówieśniczej


ODDZIAŁY PONADPODSTAWOWE
We wszystkich oddziałach trzy przedmioty rozszerzone realizowane będą od klasy pierwszej. Pierwszy i drugi przypisane są do profilu, trzeci przedmiot kandydat wybierze spośród dwóch proponowanych po przyjęciu do szkoły.

ODDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -matematyka , II – fizyka, III - informatyka lub język angielski

PRZEDMIOT DODATKOWY (innowacja pedagogiczna) – edukacja przez szachy

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - W oddziale tym (w zależności od wybranego przedmiotu rozszerzonego) uczeń ma szansę przygotować się do studiów na wielu kierunkach technicznych i ekonomicznych (np. architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, energetyka, fizyka, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria środowiska, inżynieria systemów biotechnicznych, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, technologia chemiczna, transport, administracja, finanse i rachunkowość, ekonomia, logistyka czy zarządzanie)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty matematyczne, kółka matematyczne, informatyczne, fizyczne, projekt CYFROWA SZKOŁA, współpraca z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

ODDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –biologia, II –chemia, III – matematyka lub język angielski

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten pozwoli uczniowi kontynuować naukę na wielu kierunkach przyrodniczych (np. analityka medyczna, astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, farmacja, fizjoterapia, kosmetologia, medycyna, leśnictwo, neurobiologia, oceanografia, oceanotechnika, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zootechnika), a także psychologia, pedagogika i wiele innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – wyjazdowe tygodniowe warsztaty przyrodnicze, kółka biologiczne, chemiczne, fizyczne, cotygodniowe zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni chemicznej CKPiU, współpraca z Amerykańskimi Klinikami Chorób Serca i z Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnym SOLUTARIS, z uczelniami - Politechnika Śląska, Uniwersytet Opolski

ODDZIAŁ LINGWISTYCZNY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I –język angielski , II –język polski , III - geografia lub informatyka

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: English and IT

PRZEDMIOT DODATKOWY – kultura hiszpańskojęzyczna/kultura krajów francuskojęzycznych

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język hiszpański

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Oddział ten przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach filologicznych (np. filologia polska, anglistyka, amerykanistyka, germanistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana), a także wielu kierunkach humanistycznych (np. wiedza o teatrze, etnologia, etnografia, ochrona dóbr kultury, stosunki międzynarodowe) i innych (np. geografia, kartografia, oceanografia, turystyka i rekreacja).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – obozy językowe w Wielkiej Brytanii, wymiana uczniów ze szkołą w Hiszpanii, projekty Erazmus+ i e-Twinning, współpraca z uczelniami - Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Alicante, Ormiston Victory Academy w Norfolk

ODDZIAŁ PRAWNICZY

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: I -historia , II – wiedza o społeczeństwie, III – język angielski lub geografia

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY- edukacja prawna z mediacją( innowacja pedagogiczna)

PRZEDMIOT DODATKOWY - język łaciński dla prawników

NAUCZANE JĘZYKI – I – język angielski, II (do wyboru) – język francuski, język niemiecki, język rosyjski

MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA KSZTAŁCENIA - Po ukończeniu tego oddziału uczeń będzie mógł ubiegać się o status studenta na wielu kierunkach humanistycznych, w tym oczywiście prawa, administracji, europeistyki, prawa europejskiego, prawa gospodarczego i podatkowego, prawa kanonicznego, prawa własności intelektualnej i nowych mediów, prawa zatrudnienia, politologii, stosunków międzynarodowych, kierunku prawno-biznesowego, ale także archeologii, historii, dziennikarstwa, socjologii, i wieli innych.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – warsztaty z prawnikami, współpraca z IPN, Amnesty International, Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Polskim Centrum Mediacji Rówieśniczej

Terminy rekrutacji

Terminy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych publicznego trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego są takie same. Zostały określone w załącznikach do zarządzenia nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 roku

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

13 maja 2019 - 21 czerwca 2019 - złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły (pokój nr 2, parter)

21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego (kopia lub oryginał)

do 26 czerwca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

10 lipca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4 art. 165 ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

11 lipca 2019 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 11 lipca 2019 - 15 lipca 2019 do godziny 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

16 lipca 2019 - godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

16 lipca 2019 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (niezwłocznie po podaniu listy do publicznej wiadomości).


Terminy rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym (w przypadku wolnych miejsc)

Do 16 lipca 2019 - złożenie wniosku o przyjęcie (wygenerowanego w systemie elektronicznej rekrutacji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - sekretariat szkoły (pokój nr 2, parter)

do 22 lipca 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 6 sierpnia 2019 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ustalonych przez wójta ( burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach (art.20t ust.7 ustawy o systemie oświaty, art.149 ust.4 art. 165 ust.3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe)

6 sierpnia 2019 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

od 26 sierpnia 2019 – 28 sierpnia 2019 do godziny 12:00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

30 sierpnia 2019 - godzina 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Rekrutacja elektroniczna

https://opolskie.edu.com.pl

Oferujemy pomoc w wypełnianiu formularza elektronicznego w dniach 10 czerwca 2019 - 13:20 - 15:00 i 11 czerwca 2019 w godzinach 14:10 - 16:00 w sali nr 6.

Warunki przyjęcia do II LO

Warunki przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego wynikają bezpośrednio z obowiązującej podstawy prawnej,
- w przypadku kandydatów do trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum - ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
- w przypadku kandydatów do czteroletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie szkoły podstawowej - ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Zasady przeliczania wyników egzaminu zewnętrznego na punkty

Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
1. języka polskiego
2. historii i wiedzy o społeczeństwie
3. matematyki
4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
Wyniku z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty , wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1 języka polskiego – kandydat może otrzymać maksymalnie 35 pkt (100%x0,35)
2 matematyki - kandydat może otrzymać maksymalnie 35 pkt (100%x0,35)
3 języka obcego nowożytnego – kandydat może otrzymać maksymalnie 30 pkt (100%x0,3)


Zasady przeliczania na punkty ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty następująco:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Przedmioty wybrane dla poszczególnych oddziałów:
Matematyczny / matematyczno-fizyczny - język angielski i informatyka
Biologiczny /biologiczno-chemiczny - biologia i język angielski
Lingwistyczny - język angielski i geografia
Prawniczy - historia i wiedza o społeczeństwie

Zasady przeliczania na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie

Za świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

- Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
- Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
- Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Wykaz olimpiad i konkursów

Zarządzenie nr 7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-zarzadzenie-nr-7-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2019-r.pdf


Zarządzenie nr 8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2019/2020 w województwie opolskim.
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-zarzadzenie-nr-8-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2019-r.pdf

TAK dla transplantacji

Projekt wchodzi w fazę realizacji w marcu 2016 roku.
Uczniowie biorący udział w projekcie przechodzą szkolenie związane z wiedzą o przeszczepie.
Przewidziany jest cykl prezentacji na lekcjach wychowawczych na tematy " Biologia przeszczepu" oraz "Religia i kultura a przeszczep".
W klasach I , II, III przeprowadzona zostanie ankieta wstępna na temat przeszczepu, która określi jaki jest poziom wiedzy i świadomości na temat transplantacji i przeszczepu.
W kolejnym etapie uczniowie koła "Biologia i medycyna a prawo" przygotują wystawę informacyjną na temat przeszczepu i transplantacji.

Uchodźcy

Rozpoczyna się przygotowanie do realizacji projektu Uchodźcy [tytuł roboczy]
Zespół koordynacyjny projektu podejmuje działania wstępne:
a) opracowuje zasady, cele i metody projektu.
b) przechodzi szkolenie na temat "Kompetencje personalne i interpersonalne trenera"
c) przechodzi szkolenie na temat "Co mogę zrobić, gdy zetknę się z mową nienawiści"
d) opracowuje scenariusz warsztatów dla uczniów II LO i dla uczniów gimnazjum pod tym samym tytułem.
W kolejnym etapie zespół koordynujący projekt przeprowadzi warsztaty na temat "Co mogę zrobić gdy zetknę się z mową nienawiści" dla uczniów klas I, II, III."
Ich celem jest rozbudzenie i pogłębienie indywidualnej świadomości uczniów na temat dyskryminacji.

Będziemy informować na bieżąco o kolejnych działaniach uczniów prowadzonych w ramach projektu pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Zgodnie z postanowieniami art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) stypendium przyznaje się uczniowi, który uczęszcza do szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i spełnia przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:
1.otrzymał promocję z wyróżnieniem, czyli posiada średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
2.wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2015/2016 uczniem tym jest MIKOŁAJ SZCZĘSNY z klasy IIID.

W roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymał KRZYSZTOF GLACEL - uczeń klasy IIIC.

W roku szkolnym 2017/2018 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała MONIKA OLSZANECKA z klasy IIIB

W roku szkolnym 2018/2019 Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała KATARZYNA MUZYKA z klasy IIIC

Od Youngstera do Biznes($)mena

Od Youngstera do Biznes($)mena – projekt realizowany w ramach Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z teorii”. ( http://zwolnienizteorii.pl )
Jest to pierwsza praktyczna olimpiada dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. To gra zespołowa, w której uczestnicy robią prawdziwy projekt społeczny czyli podejmują lokalna inicjatywę pobudzającą ludzi do działania.
Przez realizację projektu prowadzi krok po kroku interaktywny portal. Każdy, kto dotrze do końca, wygrywa i otrzymuje Certyfikat PMI R.E.P., a najlepsi dostają renomowane tytuły i dyplomy.
Uczniowie klasy IIc - Julia Szczepaniec, Paulina Gacka, Krzysztof Glacel, Łukasz Kocur oraz Bartek Staniek stworzyli w ramach projektu grę internetową. Może w nią zagrać każdy, ponieważ gra znajduje się na stworzonej przez nich stronie internetowej (www.youngster.890m.com). Obecnie projekt zajmuje 6 miejsce w kraju w kategorii projekt technologiczny. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny projekt na etapie realizacji z Kędzierzyna-Koźla. W działania zaangażowały się szkoły podstawowe (w szczególności PSP nr 9 i PSP nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu). Projekt ma na celu pokazanie młodym ludziom, że pieniądze nie biorą się znikąd i trzeba na nie zapracować, np. inwestując. Uczestnicy projektu przygotowują i przeprowadzają spotkania, podczas których w przystępny sposób - rozmową, prezentacją multimedialną, grą symulacyjną wyjaśniają, na czym polega zarządzanie pieniądzem. Tym samym mają na celu wprowadzenie przyszłość naszego narodu w tajniki pieniądza. Gra jest symulacją giełdy, gdzie każdy może stać się wirtualnym inwestorem. Pokazuje, że swoje decyzje trzeba przemyśleć - pieniądze można równie łatwo zdobyć, jak i stracić. Postępy licealistów możecie śledzić na wyżej wymienionej stronie internetowej oraz na fanpageu projektu na Facebooku Od Youngstera do Biznes($)mena - https://www.facebook.com/odyoungsteradobiznesmena/?ref=aymt_homepage_panel

O projekcie napisała Gazeta Lokalna - http://kk24.pl/jak-inwestowac-zeby-zarabiac-uczniowie-z-kedzierzyna-kozla-stworzyli-gre-ktora-tego-uczy/WIELKI FINAŁ "ZWOLNIONYCH Z TEORII"
Nasi tam byli! Wielkie brawa!

https://www.facebook.com/zwolnienizteorii/videos/475337342676472/


Dzień Otwarty II LO

20 marca 2019 roku II LO zaprezentuje swą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 w trakcie Targów Edukacji, które odbędą się w Hali Sportowej "Śródmieście" w godzinach od 10:00 - 12:00.

25 kwietnia 2019 roku zapraszamy serdecznie na PODWIECZOREK BIOLOGÓW organizowany przez klasę 2e w ramach projektu "Szkoła dla nas - My dla szkoły". Wydarzenie to ma na celu przekazanie wiedzy przyrodniczej oraz poznanie szkoły z innej perspektywy. Pragniemy zainteresować was biologią i chemią oraz pokazać czego uczymy się na codzień. Wydarzenie odbędzie się 25.04.2019 od godziny 16.00 w blokach półgodzinnych. Tematy wykładów do wyboru, (każdy może przyjść na więcej niż 1 wykład):
1.Tajemnicza podróż - układ pokarmowy
2.Kim jestem? Jak powstałem?
3.Czy to żyje? Rośliny pod mikroskopem.
4. Dotknij chemii (warsztaty, doświadczenia).

Szczegóły już wkrótce w wydarzeniu na naszym profilu facebookowym.

DNI NAUKI w II LO
W dniach od 27 maja do 31 maja 2019 zaprosimy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na lekcje prowadzone przez naszych nauczycieli. Wkrótce wystosujemy zaproszenia do wszystkich szkół, w których określimy zasady udziału w lekcjach.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA

W obecnej kadencji przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta jest uczennica II Liceum Ogolnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - Julia Kolasa.
Gratulujemy wyboru i trzymamy kciuki za sukces w realizacji wszystkich zamierzeń!

Zapraszamy do śledzenia działań Rady:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12831-wladza-w-rekach-mlodziezy

http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&fid=6015

https://www.facebook.com/MRMKKozle

Wybory uzupełniające do MRM
http://kk24.pl/swieza-krew-w-mlodziezowej-radzie-miasta-siedmioro-nowych-radnych-zlozylo-slubowanie-zdjecia/

Politechnika Śląska

Dnia 9.03.2016 roku klasa IIIe i IIIb uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez studentów z Wydziału Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechniki Śląskiej. Zajęcia polegały na przedstawieniu oferty jaką zaprezentowała kandydatom uczelnia z Gliwic, oraz pokazaniu uczniom II LO, doświadczeń z zakresu biotechnologii. Każdy został zaangażowany i brał czynny udział w przeprowadzaniu eksperymentów. Między innymi uczniowie mieli okazję przeprowadzić elektroforezę białek i z bliska przyjrzeć się, jak dokładnie zachodzi owy proces, lub obserwować jak zachowuje się ocet w reakcji z sodą oczyszczoną w oleju. Pod koniec spotkania zostały rozdane ulotki oraz była możliwość rozmowy ze studentami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat uczelni.
Zapraszamy do galerii zdjęć:
https://www.dropbox.com/sh/tjfazswbdzijwjw/AAAb121tD-KiloxSdiKhVn2aa?dl=0

Strona uczelni: http://www.polsl.pl

W roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w blokach zajęć na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Oferta dydaktyczna przygotowana przez pracowników uczelni jest niezwykle atrakcyjna. tematyka zajęć wpisuje się w zakres przedmiotów: fizyka, chemia i biologia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE BLOK 1 - 28 października 2016
Uczniowie mieli okazję wgłębić się w następujące tematy:
- Co w trawie piszczy, czyli jak rozpoznać izotopy promieniotwórcze?
- Mechanika newtonowska w sporcie.
- Płyny nienewtonowskie czyli zabawy mechaniką płynów.
- Układ okresowy pierwiastków - próba uporządkowania materii.
- Fantastyczna helisa i biochemiczna kuchnia.
ZAJĘCIA WYJAZDOWE - BLOK 2 - 16 grudnia 2016
Uczniowie klas 1C, 2A, 2B, 2C i 3D wzięli udział w wykładach i pokazach dotyczących sposobów zagospodarowania odpadów, budowy i sposobu działania oczyszczalni ścieków w Polsce i na świecie, składu spalin i ich wpływu na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego, budowy i roli DNA.

BIOBUS w II LO - 3 listopada 2016

Do czego służą kulki alginianowe, a czym jest "wstrząśnięty błękit"? Między innymi tego dowiedzieli się uczniowie naszego liceum podczas wyjątkowego spotkania z BioBusem - Studenckim Kołem Naukowym Biotechnologów z Politechniki Śląskiej - w ramach Roadshow ADAMED SmartUP.
Studenci zachęcali uczniów do poznawania fascynującego świata nauk ścisłych i przyrodniczych oraz uczestnictwa w programie ADAMED SmartUP, który daje szanse na wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a także wygranie stypendium marzeń.
Program ADAMED SmartUP jest realizowany przez Fundację Grupy Adamed. Fundacja Grupy Adamed została stworzona aby wpierać działalność badawczo-rozwojową, naukową i oświatową w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wspierać rozwój młodzieży i środowiska naukowego.
Pomysłodawcą programu ADAMED SmartUP jest Michał Adamkiewicz – który już w wieku 12 lat zbudował własną drukarkę 3D. Uczęszczał na kursy organizowane przez John Hopkins Center for Talented Youth. Te kursy oraz London International Youth Science Forum były inspiracją do projektu ADAMED SmartUP. Z inicjatywy Michała pierwszy tego typu program został stworzony w Polsce.
Grupa Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Dziś firma jest producentem ponad 250 produktów oferowanych pacjentom w 60 krajach świata. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi.

24 marca 2017
Uczniowie klasy 2B i 2C wzięli udział w zajęciach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
W czasie zajęć poznali metody poboru próbek gazowych różnymi metodami, uczestniczyli w wykładom poświęconym złotu, jego występowaniu, właściwościom i wykorzystani oraz zagrożeniom stwarzanym przez odpady komunalne oraz ich wykorzystaniu.

19 kwietnia 2017 roku
Uczniowie klas 2B,2C po raz kolejny wzięli udział w zajęciach na Politechnice Śląskiej. Tym razem były to zajęcia laboratoryjne: "Kuchenne rewolucje czyli kuchnia molekularna"; , "Dobre bakterie-pożeracze trucizn" oraz "Bioluminescencja"
Zajęcia praktyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży i pozwoliły na samodzielną pracę w laboratorium.

21 kwietnia 2017
Grupa uczniów klas drugich rozszerzających fizykę (pod opieką Pani Katarzyny Iskry-Kiecany) uczestniczyła w zajęciach w bloku fizycznym. Poruszane tematy to: Energetyka Jądrowa - zagrożenia i systemy bezpieczeństwa, Silnik Stirlinga, historia czy przyszłość?, Zobaczyć temperaturę, Energy harvesting czyli pobieranie energii z rozmaitych źródeł.

8 listopada 2017
Uczniowie klas 2B i 2C, w ramach kolejnej edycji programu ,,Śląski Biobus” uczestniczyli w pokazowych zajęciach studentów Biotechnologii. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (SKNB) przy Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej jest kołem naukowym na Politechnice Śląskiej o charakterze międzywydziałowym. Studenci w niezwykle ciekawy i przystępny sposób zapoznali uczniów naszej szkoły z podstawowymi zagadnieniami z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej.

15 grudnia 2017
Uczniowie klas 2B i 2C uczestniczyli w wykładach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematy wykładów dotyczyły biomimetyków hormonalnych w środowisku człowieka, rekultywacji wód powierzchniowych i pomiaru stanu czystości powietrza w aglomeracjach miejskich.

12 kwietnia 2018
Uczniowie kilkunastu klas wzięli udział w spotkaniu z pracownikami naukowymi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zostali zapoznani z kierunkami kształcenia na PŚ, ale przede wszystkim uczestniczyli w ciekawych wykładach w ramach bloku biologiczno-chemicznego:
1. Niskie emisje,
2. Świat kolorów
3. Bio-Eko-świat enzymów w ochronie środowiska.
Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży, uczniowie wyrazili zainteresowanie zajęciami praktycznymi na uczelni, a maturzyści przyszłymi studiami na wydziale

27 września 2018
Uczniowie klas 3b i 3c wzięli udział w ciekawych zajęciach laboratoryjnych na wydziale chemii.

Realizowane programy profilaktyczno-wychowawcze

"SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW"-warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego, podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców, uczące nie tyle „metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, budowanie satysfakcjonujących relacji, dających zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Elementy programu " SPRAWY ISTOTNE I WAŻNE"-warsztaty psychoedukacyjne w małych grupach, adresowane do młodzieży, będące częścią autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego pedagoga szkolnego. Program profilaktyczno-wychowawczy “Sprawy istotne i ważne” powstał przy współudziale młodzieży licealnej i od wielu lat jest systematycznie konfrontowany z jej oczekiwaniami (analiza pierwszej konfrontacji, w oparciu o wyniki badań, znajduje się w artykule autora programu p.t.”Świat życia licealisty. Z doświadczeń pedagoga szkolnego”) Nazwa programu wiąże się z możliwością wyboru przez młodzież tematów spotkań ( takich, które zostają wskazane jako szczególnie" istotne i ważne", a tym samym warte poruszania w szkole)

Program pracy grupy "VOLONTARIUS"- założona przez pedagoga i prowadzona przez blisko 20 lat grupa łączy pokolenia, promuje ideę integracji z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi i młodzieżą potrzebującą wsparcia, prowadzi szereg działań na rzecz zaprzyjaźnionych placówek z terenu miasta i okolic. Na wniosek współpracujących organizacji grupa wraz z opiekunem otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia (m.in..nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej - na wniosek MOPS) Grupa posiada własne, wypracowane przez lata metody pracy, m.in.autorskie programy, projekty i przedsięwzięcia, także propozycje szkoleń (warsztaty o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, spotkania poruszające specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych itp.)

Program "NARKOTYKI - sprawa rodziny"- adresowany do rodziców, prowadzony przez pedagoga w formie zajęć psychoedukacyjnych, jego celem jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej oraz inspirowanie rodziców do pogłębienia wiedzy z zakresu profilaktyki. Ważnym przesłaniem programu jest motto "Bliżej siebie-dalej od narkotyków"


Elementy programu "ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ"- realizowany w małych grupach przez pedagoga szkolnego, w formie warsztatów w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym. Jego celem jest dotarcie z przekazem edukacyjnym i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież w wieku prokreacyjnym.


Rządowy program pomocy uczniom "WYPRAWKA SZKOLNA"
W ramach programu udzielana jest pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Dotyczy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego

Możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego wskazane są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku na przełomie sierpnia i września.

Zdający uprawnieni do dostosowania:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
• chorzy lub niesprawni czasowo
• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
• objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:
a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną
• o którym mowa w art. 94a ust. 1a ustawy (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Dostosowanie formy egzaminu maturalnego polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym zdającego
b. zapewnieniu zdającemu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu maturalnego
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne zdającego
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu maturalnego nauczyciela wspomagającego zdającego w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Bliższe informacje dotyczące możliwych sposobów dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego, terminów składania deklaracji, koniecznych dokumentów, zaświadczeń i opinii uzyskasz bezpośrednio u pedagoga szkolnego ( lub w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, publikowanym każdego roku )
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/matura-komunikat-o-dostosowaniach.pdf

Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA

Po raz kolejny otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA!
Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.
DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE?
Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.
Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.
Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:
• wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
• akceptacja Regulaminu Programu,
• pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.
Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.
http://www.wiarygodna-szkola.pl/10101209

CHÓR SZKOLNY "RED VOICES"

Zespół wokalny działa w naszej szkole od września 2015 roku. Został założony i jest prowadzony przez Mateusza Gancarczyka. Występy chóru uświetniają wszystkie ważne imprezy szkolne. Ci, którzy mieli okazję choć raz usłyszeć zespół, doceniają jakość jego pracy i zapraszają do udziału w różnych wydarzeniach.
W maju tego roku członkowie chóru doskonalili swoje umiejętności na warsztatach wokalnych w Wiśle. Poniżej mała próbka efektu wspólnej pracy:
https://youtu.be/m8Q95pKLzgE

A tak chór zaprezentował się na uroczystej gali pożegnania absolwentów 28 kwietnia 2017 roku:

12 stycznia 2018 roku w Konkursie Kolęd "Leć kolędo w świat" chór zdobył I nagrodę.

13 grudnia 2018
Premiera teledysku do piosenki "Białe święta"
Tekst: Dominik Rossa
Chór: Red Voices
Gitara: Mateusz Klein
Piano: Jarek Mrożek
Perkusja: Jakub Kalisz
Programowanie instrumentów elektronicznych: Krystian Migocz
Skrzypce: Asia Glagla, Wiktoria Rypa
Teledysk: Marcin Matyjak i Melani Matyjak (Matyjak Studio)
Realizacja dźwięku: Singway Studio
Teledysk zrealizowano dzięki środkom Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu

Certyfikat SZKOŁA DEMOKRACJI

Program Szkoła Demokracji został opracowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w oparciu o 8 lat pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, Wypracowano zestaw kryteriów, które zdaniem autorów, są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic.

Kryteria zawierają się w 7 obszarach:

Wybory reprezentacji
Komunikacja i media
Działania uczniów
Podejmowanie decyzji
Uczenie się i nauczanie
Zasoby i kwestie formalne
Otwarta szkoła

Do programu zgłaszały się zespoły szkolne złożone z nauczyciela lub nauczycielki oraz 2-8 uczniów i uczennic, konieczna była również współpraca z dyrekcją. Zadaniem zespołu było: po pierwsze zdiagnozowanie działania szkoły w każdym z obszarów, a następnie, w oparciu o wyniki diagnozy, przygotowanie i wprowadzenie w życie planu poprawy funkcjonowania tych obszarów, które tego wymagały. W całym procesie zespół szkolny był wspierany przez mentorkę lub mentora – w 20 szkołach mentorzy i mentorki prowadzili cykl 5 warsztatów, z ponad 150 szkołami współpracowali online. Relacje ze spełniania kryteriów w każdym z obszarów zespoły szkolne publikowały na stronie:www.szkolademokracji.ceo.org.pl. Szkoły zamieściły ostatecznie niemal 900 relacji dokumentujących spełnienie kryteriów! 87 szkół spełniło wszystkie kryteria i otrzymało certyfikat „Szkoła Demokracji”.
Nasza szkoła znalazła się wśród tych szczęsliwców. Szczegółową relację z realizacji poszczególnych wymagań znajdziecie tutaj:
http://szkolademokracji.ceo.org.pl/szkoly/ii-liceum-ogolnoksztalcace-im-mikolaja-kopernika,1529

Warto dodac, że certyfikat jest ważny przez dwa najbliższe lata. W tej edycji w województwie opolskim otrzymały go tylko dwie szkoły!
Bardzo dziekujemy Panu Bartoszowi Traczowi, Pani Katarzynie Kempie i uczniom - Krzyśkowi Glacelowi i Łukaszowi Kocurowi, którzy intensywnie pracowali na wszystkich etapach projektu.

TYTUŁ "SZKOŁA NIOSĄCA POMOC"

W związku z zakończeniem projektu "Toalety dla Planety" zrealizowanego pod egidą Polskiej Akcji Humanitarnej" otrzymaliśmy podziękowania i tytuł "Szkoły Niosącej Pomoc". Certyfikat podpisała sama Pani Janina Ochojska! Jesteśmy dumni z tego tytułu i składamy podziękowania Pani Jadwidze Kosalli, liderom projektu z klasy 1D oraz wszystkim, którzy swoimi datkami wsparli akcję.

ZDROWA ŚRODA

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego akcja "Zdrowa Środa" była realizowana przez cały rok szkolny. W każdą środę kolejne klasy przygotowywały stoisko ze zdrowymi posiłkami. Akcja miała formę konkursu, dało się odczuć ducha rywalizacji, pomysły na warzywno-owocowe dania były bardzo urozmaicone. Podsumowanie akcji nastapiło 1 czerwca w czasie Dnia Sportu:
I miejsce zajęła klasa IIE ( nagrody : dzień wolny, opłacone wejście do kręgielni, bon o wartości 150 zł na klasową pizzę);
II miejsce- IIB (bon o wartości 150 zł i tort dla klasy)
III miejsce - II A (bon o wartości 50 zł na lody i tort dla klasy)
Mamy nadzieje, że akcja będzie prowadzona również w następnym roku szkolnym.

MEDAL MICKIEWICZ - PUSZKIN

02 czerwca 2016 roku, w podwojach Muzeum Śląska Opolskiego, II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu na wniosek opolskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód otrzymało odznaczenie – Medal Mickiewicz - Puszkin. Takie wyróżnienie nadaje Zarząd Krajowy instytucjom i osobom prywatnym, które w szczególny sposób propagują kulturę rosyjską, naukę języka rosyjskiego i poprzez liczne swoje działania zbliżają oba narody.
II LO od wielu lat jest ambasadorem języka i kultury rosyjskiej w województwie opolskim, a jego uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Poprzez swoje działania, postawę dyrekcji, grona pedagogicznego i nauczycielek języka rosyjskiego pani Jadwigi Kuźbidy i Ewy Kampy stworzono dobry klimat dla nauki języka i kultury, ocieplając wzajemne stosunki między Polakami i Rosjanami.
Liczne osiągnięcia i wkład wniesiony przez szkołę w popularyzację oraz nauczanie języka rosyjskiego został zauważony i doceniony, a na ręce pani dyrektor K. Arciszewskiej-Stępień Prezes Stowarzyszenia E. Brudkiewicz wręczył wspomniany medal.
Prezentację osiągnięć szkoły w zakresie języka rosyjskiego można obejrzeć w zakładce Materiały do pobrania/Język rosyjski.

WYJAZDOWE WARSZTATY WOKALNE

2015/2016
Dziewczęta ze szkolnego chóru pod opieką Panów Mateusza Gancarczyka i Bartosza Tracza spędziły 3 dni (11 - 13 maja) w urokliwym zakątku w Wiśle. Program warsztatów był bardzo napięty. Codzienne kilkugodzinne ćwiczenia doskonalące warsztat wokalny i praca nad wzbogacaniem repertuaru chóru okazały się bardzo owocne. Zespół zarejestrował efekty swojej fantastycznej pracy. Dodatkowymi bardzo istotnymi rezultatami warsztatów jest na pewno integracja zespołu oraz wzrost motywacji do dalszej intensywnej pracy!

https://youtu.be/m8Q95pKLzgE

2016/2017
W dniach 30-31 października 2016 roku odbyły się warsztaty chóru II Liceum Ogólnokształcącego. Warsztaty miały miejsce w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Dąbrówka" w mieście Prudnik. W warsztatach uczestniczyło łącznie dziewiętnaścioro uczniów szkoły z klas drugich, oraz pierwszych. Za cel organizacji wycieczki obrano: integrację grupy, ćwiczenia wspomagające warsztat wokalny uczestników, oraz promocję aktywnego, kulturalnego sposobu spędzania czasu nieopodal miejsca zamieszkania. Organizator - firma Snigway Studio - dołożyła wszelkich starań, by uczestnicy mieli zapewniony komfort pobytu podczas warsztatów. Uczniowie posiadali do dyspozycji pokoje kilkuosobowe wyposażone w łazienkę, dostęp do pomieszczeń kuchennych, a także do sali konferencyjnej, w której obywały się warsztaty. Prowadzący warsztaty - Mateusz Gancarczyk - wykazał się dużym wyczuciem i umiejętnościami interpersonalnymi w zakresie aktywizacji uczestników. Już od pierwszych minut pokazał swoją wielką pasję i talent do realizacji tego typu wyzwań. Zajęcia były niezwykle wartościowe pod względem merytorycznym. Wycieczka spełniła także swoje zadania w zakresie poznania kultury i tradycji regionu. Późnym wieczorem został zorganizowany wieczorek legend i mitów gór Opawskich, podczas których uczestnicy mogli poznać historię regionu i obiektów militarnych Śląska, oraz wymieniać się swoimi doświadczeniami z zakresu turystyki górskiej. Wieczorek poprzedził spacer w świetle gwiazd urzekającymi uliczkami centrum Prudnika. Atmosferę wieczornego spotkania podkreślały płonące ogniki świec przygotowanych przez Organizatora. Całość natomiast, została urozmaicona interesującą oprawą muzyczną.
Członkowie chóru z dużym zaangażowaniem i nieskrywaną satysfakcją włączali się w kolejne zajęcia przygotowane przez organizatora. Dowodem takiej postawy były nie tylko zmęczone ciężką pracą gardła, ale przede wszystkim szczere uśmiechy udokumentowane na licznych fotografiach, a także przychylne komentarze uczniów już podczas powrotu i w pierwszym listopadowym tygodniu szkoły.
Kierownikiem warsztatów z ramienia szkoły był Pan Bartosz Tracz.

2017/2018
Warsztaty wokalne odbyły się w Poroninie w dniach 30.09.-2.10.2017 w Poroninie. Poza doskonaleniem warsztatu wokalnego i realizacją programu chóru szkolnego, uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z tradycjami góralskimi i legendami regionu Tatr. Wspólnie spędzony czas wpłynął pozytywnie na atmosferę w grupie oraz wzmocnił ducha współpracy.

WYJAZDOWE WARSZTATY PRZYRODNICZE

2015/2016
Młodzież naszej szkoły po raz jedenasty uczestniczyła w Nadmorskich Warsztatach Przyrodniczych w Kątach Rybackich. Ich celem był krótki wypoczynek połączony z zajęciami prowadzonymi przez przyrodników-pasjonatów. Uczniowie zwiedzili największą w Polsce kolonię kormoranów, na zajęciach terenowych nauczyli się rozpoznawać gatunki ptaków, roślin oraz zwierząt żyjących na plaży. Poznali biologię nietoperzy żerujących w okolicy i po niezwykle ciekawych obserwacjach przełamali nieuzasadnioną do nich niechęć. Uczestnicy warsztatów zwiedzili Akwarium Gdyńskie oraz Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, w którym zapoznali się z historią szkutnictwa i rybołówstwa nad zalewem.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - 2018/2019

Pełny wykaz znajdziecie w zakładce Materiały do pobrania/inne
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/inne-wykaz-podrecznikow-na-rok-szkolny-2018-2019.pdf


UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH
Podręcznik do wiedzy o kulturze oraz edukacji dla bezpieczeństwa znajduje się na wyposażeniu pracowni, nie ma więc potrzeby dokonywania zakupu.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2019 - TERMIN GŁÓWNY

EGZAMINY PISEMNE
6 maja 2019 - język polski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
7 maja 2019 - matematyka PP - godz. 9:00, język łaciński PP i PR - 14:00
8 maja 2019 - Język angielski - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
9 maja 2019 - matematyka PR - godz. 9:00, filozofia - 14:00
10 maja 2019 - biologia - godz. 9:00, - 14:00 wiedza o społeczeństwie
13 maja 2019 - chemia - godz. 9:00 PP, 14:00 - informatyka
14 maja 2019 - język niemiecki - godz. 9:00 PP, godz. 14:00 PR
15 maja 2019 - geografia - 9:00, - 14:00 historia sztuki
16 maja 2019 - język rosyjski - 9:00, język rosyjski - 14:00 PR
17 maja 2019 - język francuski PP - 9:00, PR - 14:00
20 maja 2019 - fizyka - 9:00, historia - 14:00
21 maja 2019 - język hiszpański PP - 9:00, PR - 14:00

EGZAMINY USTNE -
9 maja - 22 maja 2019 - język polski
6 maja - 25 maja 2019 - języki obce
Szczegółowy harmonogram znajdą się w gablocie przeznaczonej dla maturzystów (obok sekretariatu) w miesiącu marcu.

Francja

W roku szkolnym 2015/2016 grupa uczniów klasy 2D pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego - Pani Moniki Michaliszyn realizowała projekt „The Walls Around Us” współpracując z uczniami z Lycée Kleber ze Strasbourga. Projekt odbywał się na platformie internetowej programu eTwinning w terminie styczeń-czerwiec 2016. Motywem przewodnim było pojęcie muru – jako przestrzeni artystycznej, fizycznego odgrodzenia się od problemów społecznych oraz mur mentalny – istniejący w ludzkiej świadomości. W związku z tym wszystkie działania podejmowane w trakcie projektu miały odniesienie do tego pojęcia. Językiem roboczym projektu był język angielski. Uczniowie spotykali się na platformie eTwinningowej, aby się poznać oraz wymieniać poglądy na związane z projektem tematy. W ramach projektu odbył się również wyjazd do Domu Św. Karola w Koźlu, aby porozmawiać z pracownikami i podopiecznymi tego miejsca o murach pomiędzy osobami w pełni sprawnymi, a niepełnosprawnymi, z czego powstał materiał w formie filmowego reportażu. Każde podejmowane działanie dawało uczniom możliwość rozwoju – językowego, społecznego, historycznego oraz pomagało pokonywać w wypadku niektórych – mury istniejące w nich samych (a związane min. lękiem przed osobami niepełnosprawnymi).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

W latach 2016-2018 II LO będzie realizowało projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pod nazwą "Nowatorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły".
Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER 2014-2020 w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.
W ramach projektu 9 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych kursach podnoszących ich kwalifikacje językowe i metodyczne w zakresie nauczanych przedmiotów. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności z całą pewnością podniesie jakość i atrakcyjność nauczania w II LO.

Jako pierwsze z możliwości tego programu skorzystały p. Monika Michaliszyn, nauczycielka języka angielskiego oraz p. Marionella Szatkowska- Strzała nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego. Obydwie panie w miesiącu listopadzie 2016 brały udział w kursach doskonalących.
Pani Monika Michaliszyn wzięła udział w kursie w Strasbourgu pt. „How to teach and learn Europe in an attractive way” obejmującym zajęcia dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską; zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, Rady Europy; warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości z różnych organizacji działających na rzecz Praw Człowieka oraz poznawaniu Strasbourga. Kurs ten był pracowicie spędzonym czasem, wniósł również świeże patrzenie na sprawy związane z bieżącymi wydarzeniami w Europie, co zaowocuje być może już wkrótce podjęciem konkretnych działań proeuropejskich w naszej szkole.

Pani Marionella Szatkowska – Strzała uczestniczyła w kursie w Maladze : „ Curso intensivo de español”, który doskonalił umiejętności warsztatowe nauczycieli języka hiszpańskiego poprzez zaprezentowanie nowatorskich metod nauczania języka obcego w powiązaniu z interesującym programem kulturalnym, wzbogacającym wiedzę o historii, kulturze i pochodzeniu języka hiszpańskiego. Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z innych krajów pozwoli w znacznym stopniu uatrakcyjnić i zintensyfikować nauczanie języka hiszpańskiego w naszej szkole. Jest to także początek dalszej współpracy naszego liceum ze szkołami w Hiszpanii w ramach wspólnych projektów edukacyjno- kulturalnych.
Poniższy link prowadzi do prezentacji przedstawionej przez uczestniczki szkoleń na zebraniu Rady Pedagogicznej II LO:
https://prezi.com/xc9c8zevpixf/szkolenie-nauczycieli-w-ramach-europejskiego-programu-quotpower/

W kwietniu 2017 roku Pani Barbara Warzecha wzięła udział w kursie w Portugalii.
https://prezi.com/8e7zljwyk_fv/ict-and-free-web-tools/?webgl=0

W październiku 2017 roku swoje mobilności zagraniczne odbyli Pani Małgorzata Sypko, Pan Marek Słota i Pani Koryna Warzecha.

Pani Koryna Warzecha odbyła dwutygodniowe szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w Langue Onze w Tuluzie (Francja). Program kursu był bardzo bogaty, obejmował zajęcia doskonalące dotyczące nauczania fonetyki, gramatyki i elementów realioznawczych z wykorzystaniem nowych technologii oraz różnorodnych technik zwiększających dynamikę zajęć lekcyjnych.
Link do prezentacji:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/j-zyk-francuski-kurs-dla-nauczycieli-jezyka-francuskiego-tuluza-x-2017.pdf

STUDIO KOPERNIK

Tutaj będziecie mogli obejrzeć filmy nakręcone i zmontowane przez uczniów tworzących naszą szkolną telewizję. Zapraszamy do śledzenia kolejnych relacji z ważnych i ciekawych wydarzeń z życia II LO!
Studio Kopernik tworzą operatorzy kamery: Szymon Zamczewski, Alan Zamirski, szef działu technicznego Filip Siemiginowski, redaktorzy Paulina Sawicka oraz gościnnie w pierwszym odcinku Dominik Wojewoda oraz Mateusz Pasternak. Nad całością czuwa koordynator projektu Marek Słota.
A oto pierwsza (bardzo udana) próbka...Wiadomości prosto z II LO - Listopad


Mannequin challenge - 23 listopada 2016


Garść informacji z życia II LO zredagowana przez nową ekipę STUDIA KOPERNIK


Relacja z I Kędzierzyńsko-Kozielskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych organizowany przez Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle pod honorowym patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu:


Krótkie podsumowanie działalności Studia Kopernik w roku szkolnym 2016/2017


Co mówią uczniowie klas pierwszych o II LO?


Bicie rekordu w RKO - 16 października 2017


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - 22 czerwca 2018


TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

W dniach 17-23 października 2016 roku odbyła się druga edycja Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach wydarzenia prawnicy prowadzili zajęcia dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Celem projektu było zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego prawnicy w przystępny i interesujący sposób starali się pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Głównym celem Tygodnia Konstytucyjnego była promocja świadomego obywatelstwa i zachęcenie młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

17 października 2016 r.grupa uczniów mgr Jadwigi Kosalli z klas drugich rozszerzających Wiedzę o Społeczeństwie, miała okazję uczestniczyć w zajęciach z mecenasem Panem Krzysztofem Kiełbickim. Zajęcia warsztatowe poprzedziła prelekcja dotycząca Konstytucji Rzeczpospolitej Polski. Po krótkim omówieniu, czym jest ten najważniejszy w Polsce akt prawny i przeanalizowaniu jego struktury oraz zawartości, uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych – czyli omawiania i wyjaśniania przygotowanych przez stowarzyszenie kazusów. Obcowanie z paragrafami, artykułami, ustępami i możliwość poruszenia różnych przypadków szczegółowych spowodowała, że uczniowie poczuli się jak w sądzie. Kazusy jakie podjęli, być może przyszli prawnicy, dotyczyły między innymi: ubezwłasnowolnionego brata umieszczonego za jego zgodą w domu pomocy społecznej, czy też odebrania prawa jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość pojazdu, gdyż wiózł zemdlonego pasażera do szpitala. Padające skróty kk (Kodeks Karny), kc (Kodeks Cywilny), kpk (Kodeks Postępowania Karnego) rozpalały „serca i umysły”.Dzięki tej lekcji uczniowie mogli bliżej przyjrzeć się działalności Trybunału Konstytucyjnego i zwrócić uwagę na praktyczne aspekty związane z korzystaniem z praw i wolności wynikających z Konstytucji.

19 października w warsztatach uczestniczyli również uczniowie mgr Marzanny Gądek-Radwanowskiej z klas III A, C i D.

Rok szkolny 2017/2018
Od 4 listopada 2017 r. w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu zorganizowane zostały warsztaty związane z Tygodniem Konstytucyjnym. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom przedsięwzięcia, czyli Stowarzyszeniu prof. Hołdy zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach przeprowadzanych kolejnych edycji Tygodnia Konstytucyjnego adwokaci i sędziowie promują świadome obywatelstwo i zachęcają młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
W II LO zajęcia z młodzieżą (klasy 3D, 1D, 1E, 2D, 1A, 1C i 1B) prowadzili Mecenas Jacek Różycki, Mecenas Krzysztof Kiełbicki oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin Piotrowska.
Zajęcia poświęcone były ustawie zasadniczej, dyskusji, debacie wymagającej refleksji i wspólnym poszukiwaniom argumentów. Prawnicy otrzymali kazusy oparte na autentycznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, które są interesujące dla młodzieży (między innymi dotyczące prawa do nauki, wolności słowa, organizacji zgromadzeń spontanicznych).

A oto relacja mec. J. Różyckiego dla Stowarzyszenia prof. Hołdy po zajęciach listopadowych:
"W ubiegłym tygodniu adwokaci Jacek Różycki i Krzysztof Kiełbicki przeprowadzili zajęcia w II Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu.
Tamtejsza szkoła jest zawsze bardzo zaangażowana w Tydzień Konstytucyjny. W szkole realizowany jest autorski program edukacji prawnej, odbywa się tam także Festiwal Praw Człowieka, który ostatnio patronatem objęli (m. in.) Rzecznik Praw Obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka i opolska Rada Adwokacka. Bo warto. Bo trzeba. W ubiegłym tygodniu uczniowie rozmawiali z prowadzącymi o idei trójpodziału władzy. Wiążą się z nią ściśle niezawisłość sędziowska i niezależność sądów. Czyli Wartości, które muszą realnie istnieć, aby każdy z nas mógł korzystać ze wszystkich swoich wolności i praw. Dzięki kazusom przesłanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, młodzi ludzie mogą te fakty nie tylko poznać, ale i zrozumieć ich wagę. Adw. Jacek Różycki napisał: „Tym razem trochę "pobawiliśmy się" w sąd. Rozprawa wyglądała jednak nieco inaczej, niż zazwyczaj. Oczywiście, była mowa oskarżyciela, mówili także obrońcy - nawet dwóch. Skład sędziowski wzbogacił się też o ławników. Sędzia zawodowy (ja) każdorazowo pozostawał w ilościowej mniejszości. Czy jednak - mimo to - miał zasadniczy wpływ na głosowanie podczas narady nad wyrokiem? Uważam, że podczas takiej "zabawy" w sąd, udaje się pokazać i wytłumaczyć najwięcej ważnych zagadnień. Mieć poczucie, że to wszystko ma głęboki sens.” Po raz czwarty odbył się Tydzień Konstytucyjny. Z pewnością nie był to ostatni raz. Bo edukacja jest najważniejsza na świecie.
PS. W Kędzierzynie-Koźlu nasza akcja jeszcze się nie kończy. W przyszłym tygodniu odbędą się jeszcze kolejne zajęcia. "

TYDZIEŃ KARIERY

W ramach Tygodnia Kariery, którego celem jest inspirowanie młodych ludzi do planowania własnego rozwoju i pomoc w wyborze drogi zawodowej zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów klas trzecich. Zajęcia prowadziła Pani Anna Jaskulska - doradca zawodowy z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
Stworzono także możliwość indywidualnych konsultacji.

DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

2016
Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną mł.asp. Małgorzata Cisowska oraz dzielnicowy asp.szt. Piotr Chodorski odwiedzili naszą szkołę 17 października.
Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej. Policjanci przestrzegali uczniów przed sytuacjami, w których najczęściej może dochodzić do łamania prawa, a także przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Zwłaszcza dopalaczy, które ze względu na ich często zmieniający się skład są szczególnie niebezpieczne.
Mundurowi przypomnieli nastolatkom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Jednocześnie przekonując ich, że młodzi ludzie zawsze mają wybór i dobre wzory, z których warto brać przykład.
IV EDYCJA OPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ - PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ!
13 stycznia 2017 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej naszego powiatu.
Kampania jest cyklem działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Władze oświatowe reprezentował Pan Robert Gwóźdź - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pani Aurelia Stępień – kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
W trakcie spotkania Pan Maciej Milewski - podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu - dokonał prezentacji na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na przyczyny wypadków i skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi do wyobraźni zdjęciami.
Pan Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – przedstawił Złote Zasady FIA, zachowania zalecane wszystkim kierowcom.
Ostatnim prelegentem był – Pan Dominik Grabowski – egzaminator WORD Opole -, który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Umożliwił również uczniom skorzystanie z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania pojazdem. Było to niezwykle pouczające doświadczenie.
Podsumowaniem spotkania był konkurs drużynowy sprawdzający wiedzę młodych ludzi w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Najlepsi zostali nagrodzeni kamizelkami oraz opaskami odblaskowymi.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wiedza merytoryczna występujących osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji i podniesie ich poziom odpowiedzialności za siebie oraz innych użytkowników dróg.

CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ - wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
II LO przystąpiło do programu, który ma na celu:
- kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
- przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej wśród dzieci i młodzieży (child grooming, pedofilia, seksting),
- podniesienie świadomości nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci,
- podniesienie świadomości wśród społeczeństwa województwa opolskiego o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postępowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
- ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
- zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
- podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.
W ramach programu odbywają się regularne zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczyciela informatyki oraz wychowawców. Dodatkowo w dniu 30 marca 2017 roku zaprosiliśmy rodziców na spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

GAME X REAKTYWACJA
20 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty rozwijające wiedzę i kompetencje w zakresie uzależnień behawioralnych. Pracując z uczniami klasy 2A prowadzący wykorzystali edukacyjną grę planszową. Jednym z jej współautorów jest współpracujący z naszą szkołą - prof.zw.dr hab.- Piotr Morciniec, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. (szczegółowy opis zajęć w zakładce Projekty i warsztaty)

2017/2018
DRUG STOP
W listopadzie uczniowie klas pierwszych odbyli spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji na temat zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków i dopalaczy. Poruszano również bardzo ważną kwestię odpowiedzialności karnej niepełnoletnich osób. Zorganizowano również podobne spotkanie dla rodziców.

PRZYHAMUJ! ŻYCIE PRZED TOBĄ!
24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Po powitaniu uczestników przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Szkół głos zabrał Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii.
Następnie prezentacje multimedialne uzupełnione dużą dawką ciekawych informacji przedstawili:
Pan Maciej Milewski – podinspektor z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który omówił Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym
Pan Dominik Grabowski – instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z Wybranymi zagadnieniami techniki kierowania samochodem – ich wpływem na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego
Pan Wojciech Kluk – Prezes Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego omówił ZŁOTE ZASADY FIA

Równocześnie trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały w konkursie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy w praktyce oraz sprawdzały swój refleks na symulatorze czasu reakcji.

Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół, najlepsza okazała się reprezentacja I liceum Ogólnokształcącego. W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze dachowania i symulatorze czasu reakcji.

TU NIE CHODZI O JEDZENIE
GRUDZIEŃ 2017
Tu nie chodzi o jedzenie to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy i możliwy jest powrót do zdrowia, ale konieczne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście. Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego i wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jedzenie.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizatorem zadania jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

Nasza szkoła znalazła się wśród 85 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten program. W ramach projektu uczniowie 10 klas (wszystkie pierwsze, drugie i jedna trzecia) biorą udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania. Odbyło się również spotkanie dla grona pedagogicznego, w trakcie którego przeprowadzono warsztat pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” . Rodzice uczniów otrzymają materiały informacyjne.

7 lutego 2018
AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spektaklu "Pętla zdarzeń" poruszającym problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej - równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje: obelgi, groźby, szantaże, poniżanie, plotki i wyśmiewanie.Spektakl skłania do refleksji na temat przyczyn i reakcji na zjawisko przemocy, w tym milczącego przyzwolenia na nią. Prelekcja po spektaklu została poprowadzona przez specjalistów przeszkolonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Zademonstrowali oni uczniom różne sposoby neutralizacji przemocy, między innymi poprzez rozwijanie poczucia empatii, skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz opieranie się naciskom ze strony otoczenia. Wskazali także miejsca, gdzie można szukać pomocy.
Spektakl i prelekcję zaprezentowali przedstawiciele Impresariatu Artystycznego Inspiracja z Krakowa.

18-19 kwietnia 2018
MISJA MAŁGORZATA
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez streetworkerki z Misji Małgorzata, inicjatywy, która zrodziła się w ramach struktury "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008r.
Celem "Misji" jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.
Misja Małgorzata prowadzi między innymi zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach oraz placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Zajęcia dotyczą zagrożeń uzależnienia od pornografii, prostytucji i sponsoringu, a także przedstawiają problematykę handlu ludźmi.
Celem profilaktyki jest:
• ograniczenie korzystania przez młodych ludzi z materiałów pornograficznych, podważenie obecnych w pop - kulturze i pornografii silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności oraz ukazanie konsekwencji korzystania
z pornografii. ;
• ostrzeżenie przed konsekwencjami wchodzenia w relacje sponsoringu, zapobieganie wchodzeniu na drogę prostytucji jako sposobu życia i zarobkowania oraz przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu osoby, jakie ma miejsce w relacji sponsoringu i prostytucji;
• wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększają szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
• zapobieganie postawie konsumpcyjnej w dziedzinie relacji międzyludzkich.
W zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki wzięli udział uczniowie 10 klas pierwszych, drugich i trzecich.

2018/2019
2 października 2018
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - Festiwal HAT NOT HATE
Od 2006 roku na mocy postanowienia Zgromadzenia Generalnego ONZ 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. W tym roku zrealizowaliśmy wspólny projekt z Fundacją Wychowanie dla Pokoju dzięki inicjatywie Pani Prezes Aleksandry Droni - absolwentki II LO. Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych i drugich w ramach Festiwalu HAT NOT HATE zaprezentował się m. in. szkolny chór. Wykonywane utwory oraz wystąpienia Pani Prezes skłaniały do dyskusji i głębokiej refleksji na ten niezwykle ważny we współczesnym świecie temat.Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii, plakatu oraz wspólne tworzenie malowidła na płótnie. Zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele otrzymali ręcznie wykonane na drutach i szydełku czapki z logo HatNotHate.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Ogólnopolska akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych bądź biegnących wzdłuż drogi uczestników ruchu drogowego.
W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób biegnących wzdłuż ulicy w warunkach niedostatecznej widoczności oraz osób prawidłowo oznakowanych.
Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych umożliwiło zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co w zdecydowany sposób wpływa na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze. Zachęcamy gorąco do obejrzenia i refleksji.
„Świeć życiem – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo:POMAGAMY INNYM

28 września 2016 roku - X Integracyjny Festiwal Piosenki rozpoczął obchody XX-lecia działalności szkolnej grupy VOLONTARIUS, która ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zarówno opiekunka grupy - Pani Grażyna Całek-Zawadzka jak i młodzi wolontariusze zasłużyli na wielkie słowa podziękowania za niesłabnący entuzjazm i poświęcenie we wspieraniu potrzebujących dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

27-28 września grupa uczniów II LO wzięła udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji oddawania krwi.

26 października 2016 - udział wolontariuszy (pod opieką Pani Katarzyny Kempy) w INAUGURACJI ROKU SPORTOWEGO organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

SZLACHETNA PACZKA II LO
Wasza empatia przebiła wszystko! Niesamowity rezultat uzyskaliśmy jako szkoła w charytatywnym projekcie "Szlachetna Paczka". Kiedy przystępowaliśmy do programu nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie to wyglądało w Liceum Kopernika... Już drugiego dnia okazało się, że okno, które miało być największym problemem, znalazło się dzięki firmie Filplast Sp. z oo. Powolutku spływały dary od osób prywatnych, nauczycieli, uczniów, później w akcję włączyły się całe klasy, Samorząd Uczniowski organizując zbiórki pieniędzy lub przynosząc dary rzeczowe. W naszym pomieszczeniu gospodarczym robiło się coraz to bardziej ciasno. W sumie cała społeczność szkolna z pomocą sponsorów uzbierała , UWAGA , 28 dużych kartonów darów!!! Do tego wspomniane okno, pralkę przywiezioną spod Grodkowa, 5 worków zaprawy, bon do Deichmanna na kwotę 300 zł. W gotówce zebraliśmy ponad 400 zł., za które zakupiliśmy prezenty dla rodziny. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pomoc rodzinie. Serdeczne dzięki dziewczynom z klasy IID, które bardzo zaangażowały się w projekt Kinga Thiel, Monika Szenkel, na szczególne podziękowania zasługuje Paulina Sawicka!

3 grudnia 2016
97 ROCZNICA PCK
W Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie - Koźlu odbyła się uroczysta akademia związana z 97 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz zaproszeni goście. Zasłużeni krwiodawcy, wolontariusze, podmioty i firmy współpracujące z PCK otrzymały odznaki, dyplomy i gratulacje.
Również nasi wolontariusze zostali wyróżnieni: Paulina Pieczarka, Agnieszka Brzezińska, Agata Serwaczak, Wiktoria Ptak, Dominika Rockstein, Aleksandra Martyka, Magdalena Chrzanowska, Beata Kozioł, Agnieszka Kozioł, Kacper Podgórski.
Jesteśmy dumni z ich postawy i zaangażowania.

8 grudnia 2016
GALA WOLONTARIATU
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie "Barwy Wolontariatu",którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!
Media o wydarzeniu:
http://www.ocwip.pl/…/Wyniki-konkursu-Barwy-Wolontariatu-20…
http://www.24opole.pl/22620,Opolscy_wolontariusze_odebrali_

RODACY - BOHATEROM
18 grudnia 2016 w naszej szkole zakończyła się akcja przygotowywania paczek dla Polaków na Kresach. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu uczniów klas III A, II C i II D oraz trzem uczniom klasy I A czyli Adamowi i obu Kacprom - z naszej szkoły na Kresy wyruszyło aż 6 paczek, każda z nich zawierała m.in. cukier, konserwy mięsne, ryż, kawę, herbatę, makaron, słodycze, kawę, etc. Do paczek dołączona zostały kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami, również dar Waszych talentów plastycznych! Właśnie te kartki świąteczne to – oprócz darów rzeczowych – najważniejszy element, na który "Kresowi Bohaterowie" często czekają cały rok. Celem akcji „Rodacy-Bohaterom” jest przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a po wojnie zmuszeni byli pozostać za wschodnią granicą Polski. To także wsparcie weteranów, którzy żyją w bardzo skromnych warunkach socjalnych lecz dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach AK i innych formacji wolnościowych.
W Kędzierzynie akcję Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN koordynuje Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle już po raz czwarty.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którym los Polaków na Kresach nie jest obcy, pamiętajcie, że dobro, które czynicie wraca do Was po dziesięciokroć!
Koordynatorem akcji była Pani Jadwiga Kosalla

11 stycznia 2017
Samorząd Szkolny zakończył zbiórkę i przekazał pomoc na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dziękujemy darczyńcom i prosimy o stałą pamięć o potrzebujących zwierzakach!

14 kwietnia 2017
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przygotowaniu darów dla Domu Matki i Dziecka w Opolu. Dary zostały przekazane ku wielkiej radości sióstr zakonnych prowadzących tę placówkę. Dziękujemy uczniom, a zwłaszcza Paulinie Sawickiej i Monice Szenkel. Brawo Dziewczyny!

10 grudnia 2017
Tego dnia odbył się finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Nasza szkoła, podobnie jak rok temu włączyła się do akcji. Dwa tygodnie uczniowie, nauczyciele, znajomi dostarczali potrzebne produkty. W ostatnich kilku dniach kantorek WF przeżył oblężenie! Dary zaczęły spływać w tempie ekstremalnym. Trzeba było przyjechać sporym busem, żeby to wszystko pomieścić. Zebraliśmy niesamowitą ilość podarunków! BYŁO TEGO 45 KARTONÓW! Z tego miejsca w imieniu rodziny składamy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za Waszą bezinteresowność, hojność, dobroć. Było Nam bardzo miło wręczać paczkę w Waszym imieniu! Nie sposób wymienić tu wszystkich obdarowujących, bo było ich na prawdę wielu. DZIĘKUJEMY
Inicjatorem i koordynatorem zbiórki był Pan Marek Słota.

20 grudnia 2017
Już po raz kolejny uczniowie naszego liceum włączyli się do akcji „Rodacy Bohaterom - Wesprzyj Polskich Kombatantów na Kresach"” organizowanej przez fundację ODRA - NIEMEN i Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle.Jak co roku robiliśmy paczki żywnościowe dla polskich kombatantów na Kresach. Chociaż pozostali poza granicami naszego państwa, to jako Polacy kultywują historię i tradycje naszego narodu a swoją postawą i niezłomnością uczą nas patriotyzmu!.
Uczniowie klasy IIA (szczególne brawa dla KACPRA KRÓLA i KACPRA KERNERA) i klasy IIID oraz nauczyciele przygotowali 5 paczek.
Za pamięć, empatię i chęć pomocy ogromne podziękowania. Akcję koordynowała Pani Jadwiga Kosalla.

7 grudnia 2018
Zakończyła się szkolna akcja pomocy w ramach "Szlachetnej Paczki". Ogromne podziękowania dla WSZYSTKICH,którzy włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka". Organizowana w naszej szkole już po raz trzeci, kolejny raz pokazała, że ludzie potrzebujący mogą na Was liczyć👍 Zebraliśmy wspólnie 33 paczki, które sprawiły mnóstwo radości na twarzach dzieciaków, tych młodszych jak i strasznych. Ich mama, wyraźnie wzruszona, kazała wszystkim z całego serca podziękować!
DZIĘKUJEMY szczególnie Panu Markowi Słocie za koordynację zbiórki.

10 grudnia 2018
RODACY-BOHATEROM
Już po raz kolejny nasi uczniowie (Dominika Jędrzejczak, Kacper Kerner, Kacper Król, Michał Oronowicz), klasy (IC, IE, IIIA, IIID) oraz nauczyciele przygotowali aż 8 paczek dla Kombatantów, dawnych żołnierzy AK, którzy pozostali na Kresach! Poprzez akcję zbierania żywności do świątecznych paczek, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, starszym ludziom, możemy okazać im naszą pamięć i słowa otuchy. Ich losy były, ale i wciąż są często wprost tragiczne. Dla rodaków spędzających święta na dawnych Kresach takie wyrazy wsparcia i zwykłej życzliwości są bardzo potrzebne. Do każdej paczki dołączyliśmy kartki z życzeniami.
Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy pełni empatii przygotowali paczki. Inicjatorką zbiórki była Pani Jadwiga Kosalla.

WARSZTATY HISTORYCZNE

Warsztaty w Domu Pamięci Żydów Górnosląskich
4 października 2016 roku młodzi "wosowcy" i "historycy" wyruszyli do Domu Pamięci Żydów Górnośląskich na zajęcia warsztatowe. Dom Pamięci Żydów Górnośląskich to szczególne miejsce, to miejsce historycznie związane z obecnością Żydów na Górnym Śląsku. Muzeum w Gliwicach przejmując dawny dom przedpogrzebowy uratowało wspaniały zabytek żydowskiej tradycji, kultury oraz historii. Obecnie jednak jego działalność to przede wszystkim edukacja wynikająca z pamięci o wielokulturowej przeszłości regionu, ale także z tolerancji i szacunku do odmienności. Pierwsze warsztaty Ja / Ty / My / Oni. O tolerancji, akceptacji i integracji dzisiaj pozwoliły nam doświadczyć własnego stereotypowego spostrzegania innych, a drugie Dlaczego żydostwo dziedziczy się po matce? Kobieta ostoją judaizmu pozwoliły nam poznać podstawowe wiadomości dotyczące min.: ubioru, odżywiania, małżeństwa, celebrowania świąt. Swoją wiedzę mogliśmy następnie zaprezentować przygotowując np. nakrycie stołu szabasowego, dokonując zamówienia w katalogu i robiąc koszerne zakupy.
Takie zajęcia uczą nas otwartości, tolerancji i empatii wobec ludzi.

22 listopada 2017
Uczniowie klasy ID, oraz uczniowie klas II i III szczególnie zainteresowani historią odwiedzili Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach i wystawy stałe w ramach XII Dni Otwartych. Ta niezwykła lekcja historii pozwoliła im nie tylko poczuć niezwykłą atmosferę tego miejsca. Wzięli też udział w interesujących warsztatach, które pokazały im drogę, jaką rodzinna pamiątka pokonuje zanim staje się muzealium. Wśród nich korespondencja „przez druty”. Pod tym zagadkowym tytułem kryją się listy uczestników Powstania Warszawskiego, którzy w liczbie ok. 6 tys. w październiku 1944 r. trafili do Stalagu 344 Lamsdorf. Listy zapisywane były na skrawkach papieru, a następnie przerzucane między sektorami przez kobiety i mężczyzn. Korespondencja to pożółkłe skrawki papieru różnej wielkości, wypełnione drobnym, odręcznym pismem, które trafiły do zbiorów Muzeum przekazane przez rodziny lub samych powstańców.

STYPENDIUM KRAJOWEGO FUNDUSZU NA RZECZ DZIECI

Fundusz wspiera wybitnie uzdolnionych uczniów w rozwoju ich zainteresowań i talentów, umożliwiając im bezpłatny udział w specjalnie przygotowanych zajęciach:warsztatach, obozach i seminariach, koncertach i wystawach. W roku szkolnym 2016/2017 stypendystką Funduszu została MONIKA OLSZANECKA - uczennica klasy IIB.
Monika została zakwalifikowana na wielodyscyplinarny obóz naukowy, który odbędzie się w dniach 27.o4 - 7.05 2017 w Serocku koło Warszawy. Celem obozu jest pogłebienie i poszerzenie oraz dostarczenie doświadczeń sprzyjających rozwojowi ogólnemu. Obóz będzie prowadzony przez pracowników wyższych uczelni i placówek PAN oraz dawnych stypendystów Funduszu.

MATURA PRÓBNA - NOWA ERA

Terminy egzaminów próbnych:
3 stycznia 2019 – język polski PP/ biologia PR
4 stycznia 2019 – matematyka PP/ historia PR
7 stycznia 2019 - język angielski PP/język francuski PP/język niemiecki PP/język angielski PR
8 stycznia 2019 - język polski PR/informatyka PR/chemia PR
9 stycznia 2019 – matematyka PR/wiedza o społeczeństwie PR
10 stycznia 2019 – geografia PR/fizyka PR
11 stycznia 2019 – język niemiecki PR, język francuski PR

Informacje na temat BALU CHARYTATYWNEGO

TEGOROCZNY BAL zaplanowany jest na 19 stycznia 2019 w Magicznym Zakątku w Raszowej.
Koszt od pary - 270 zł
Zgłoszenia w sekretariacie szkoły osobiście lub pod nr 774832162.

Wpłaty na konto Rady Rodziców PEKAO SA: 23 1240 1659 1111 0010 6516 6429 z dopiskiem Bal Charytatywny (prosimy o podanie nazwisk osób, których dotyczą wpłaty)
Dochód z balu przeznaczony będzie na potrzeby uczniów, m.in. dofinansowanie projektów realizowanych przez uczniów (m.in. escape room, stacja meteorologiczna)
Zabawę już tradycyjnie umilą swym występem nauczyciele. Planujemy również loterię fantową i licytację.
Istnieje możliwość skorzystania z transportu.
Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty z wolontariuszkami Fundacji Dr Clown

21 grudnia 2016 roku uczniowie klas 1c i 1d wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez wolontariuszki Fundacji „Dr Clown”. Przedstawiły cele i zadania Fundacji oraz przeprowadziły zajęcia praktyczne pokazujące wybrane techniki rozweselania małych pacjentów.
Fundacja prowadzi terapię śmiechem. Jej działania charakteryzuje:
- niesamowita energia płynąca z uśmiechu i dzielenia się nim z innymi,
- satysfakcja i spełnienie,
- rozwój poprzez szkolenia m.in. z pedagogiki cyrku, iluzji, pracy z małym pacjentem,
- odkrywanie siebie poprzez pokonywanie własnej strefy komfortu.
Kto może zostać „doktorem clownem”?
Każdy, kto
- ukończył 16 rok życia
- ma poczucie humoru i dystans do siebie (kolorowe, nietuzinkowe stroje to nieodłączny element „doktora clowna”),
- jest dyspozycyjny (2 godziny raz na tydzień, ewentualnie raz na 2 tygodnie),
- systematyczny,
- otwarty na innych, nowe rzeczy i wyzwania:)
Zachęcamy do współpracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

II LO realizuje projekt mobilności kadry edukacji szkolnej pod nazwą "Nowatorskie podejście do edukacji gwarancją sukcesu szkoły".
Głównym celem projektów realizowanych ze środków PO WER 2014-2020 w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności.
W ramach projektu 9 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych kursach podnoszących ich kwalifikacje językowe i metodyczne w zakresie nauczanych przedmiotów. Wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności z całą pewnością podniesie jakość i atrakcyjność nauczania w II LO.

Jako pierwsze z możliwości tego programu skorzystały p. Monika Michaliszyn, nauczycielka języka angielskiego oraz p. Marionella Szatkowska- Strzała nauczycielka języka angielskiego i hiszpańskiego. Obydwie panie w miesiącu listopadzie 2016 brały udział w kursach doskonalących.
Pani Monika Michaliszyn wzięła udział w kursie w Strasbourgu pt. „How to teach and learn Europe in an attractive way” obejmującym zajęcia dotyczące zagadnień związanych z Unią Europejską; zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego, Rady Europy; warsztaty prowadzone przez zaproszonych gości z różnych organizacji działających na rzecz Praw Człowieka oraz poznawaniu Strasbourga. Kurs ten był pracowicie spędzonym czasem, wniósł również świeże patrzenie na sprawy związane z bieżącymi wydarzeniami w Europie, co zaowocuje być może już wkrótce podjęciem konkretnych działań proeuropejskich w naszej szkole.
Pani Marionella Szatkowska – Strzała uczestniczyła w kursie w Maladze : „ Curso intensivo de español” który doskonalił umiejętności warsztatowe nauczycieli języka hiszpańskiego poprzez zaprezentowanie nowatorskich metod nauczania języka obcego w powiązaniu z interesującym programem kulturalnym, wzbogacającym wiedzę o historii, kulturze i pochodzeniu języka hiszpańskiego. Możliwość wymiany doświadczeń między nauczycielami z innych krajów pozwoli w znacznym stopniu uatrakcyjnić i zintensyfikować nauczanie języka hiszpańskiego w naszej szkole. Jest to także początek dalszej współpracy naszego liceum ze szkołami w Hiszpanii w ramach wspólnych projektów edukacyjno- kulturalnych.
Poniższy link prowadzi do prezentacji przedstawionej przez uczestniczki szkoleń na zebraniu Rady Pedagogicznej II LO:
https://prezi.com/xc9c8zevpixf/szkolenie-nauczycieli-w-ramach-europejskiego-programu-quotpower/

W kwietniu 2017 roku Pani Barbara Warzecha wzięła udział w kursie w Portugalii "ICT and Free Web Tools in Education"
https://prezi.com/8e7zljwyk_fv/ict-and-free-web-tools/?webgl=0 .

W październiku 2017 roku swoje mobilności zagraniczne odbyli Pani Małgorzata Sypko, Pan Marek Słota i Pani Koryna Warzecha.

Pani Koryna Warzecha odbyła dwutygodniowe szkolenie dla nauczycieli języka francuskiego w Langue Onze w Tuluzie (Francja). Program kursu był bardzo bogaty, obejmował zajęcia doskonalące dotyczące nauczania fonetyki, gramatyki i elementów realioznawczych z wykorzystaniem nowych technologii oraz różnorodnych technik zwiększających dynamikę zajęć lekcyjnych.
Link do prezentacji:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/j-zyk-francuski-kurs-dla-nauczycieli-jezyka-francuskiego-tuluza-x-2017.pdf

CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ

II LO przystąpiło do realizacji wojewódzkiego programu podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu w ramach inicjatywy „Cyberbezpieczny Uczeń". Program powstał z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, we współpracy z Wojewodą Opolskim oraz Opolskim Kuratorem Oświaty, jest pierwszą tego typu inicjatywną w kraju.
Program ma za zadanie:
- kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
- przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej wśród dzieci i młodzieży (child grooming, pedofilia, seksting),
- podniesienie świadomości nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci,
- podniesienie świadomości wśród społeczeństwa województwa opolskiego o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postepowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
- ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
- zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
- podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.

FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

26 kwietnia 2017
W MOK "Chemik" odbyła się uroczysta gala I Festiwalu Praw Człowieka zorganizowanego z inicjatywy Marzanny Gądek-Radwanowskiej przez II LIceum Ogólnokształcące. Impreza odbywała się pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem festiwalu była promocja szeroko rozumianych praw człowieka oraz edukacja w przedszkolach, szkołach oraz w środowisku lokalnym. Na uroczystość zaproszone zostały placówki oświatowe z całego powiatu.
Galę otworzyła dyrektor II LO Katarzyna Arciszewska-Stępień wraz z pomysłodawczynią festiwalu, Marzanną Gądek-Radwanowską, nauczycielką liceum.
Uczniowie przygotowywali szereg widowiskowych działań: pantomimę, spoty reklamowe, plakaty i rysunki. To ostatnie dotyczyło głównie przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie nauczyciele, opiekunowie i przedstawiciele współpracujących instytucji oraz organizacji ocenili przygotowane zadania.
Do współpracy przystąpiło 15 placówek oświatowych z całego powiatu, a wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W trakcie imprezy pojawiały się również ciekawe przerywniki, takie jak występ Anny Jelinek z dziećmi szkoły specjalnej, którzy wykonali piosenkę "Masz prawo" autorstwa Anny Jelinek. Autorka podarowała piosenkę organizatorom festiwalu, by w kolejnych edycjach była tematem przewodnim.
W imprezie nie mógł uczestniczyć Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ale jego przedstawicielka przekazała specjalne pismo wystosowane przez rzecznika na ręce dyrekcji II LO, wyraziła również nadzieję, że festiwal będzie miał swoją kolejną edycję na rok, władzom liceum pogratulowała wspaniałej inicjatywy.
- Wstajemy rano, wychodzimy do szkoły, uczymy się, mamy bezpieczny dom, ale pamiętajcie, że nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko to może bardzo szybko przybrać inną rzeczywistość, wskutek działań ludzi, na które my w danej chwili nie mamy bezpośredniego wpływu, dlatego tak ważne jest, abyśmy również wiedzieli, jak o nasze prawa walczyć – mówił podczas otwarcia wicestarosta Józef Gisman.
Dlaczego należy nagłaśniać kwestie związane z prawami człowieka? Czy młodzież ma ich świadomość? Odpowiada starosta Małgorzata Tudaj, która objęła festiwal swym patronatem:
- Świadomość młodych ludzi jest coraz większa, szczególnie w kontekście mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia z całego świata. Nie chodzi tu o kraje opanowane przez wojnę, gdzie nie ma mowy o żadnych prawach, ale o te, gdzie praworządność jest łamana. Z pewnością młodzi ludzie widzą i wiedzą coraz więcej, nic jednak nie zastąpi rzetelnej edukacji na poziomie szkolnym, ale też tej, jaką wynoszą oni z domu, stąd ogromna rola nie tylko pedagogów, ale również rodziców.
Projekt wspierany był również przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Amnesty International Polska, Fundację Wiedzieć Więcej oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie–Koźlu. Podczas gali finałowej swoje występy dali wychowankowie II LO: szkolny chór, zespół taneczny oraz młodzi aktorzy.
(źródło: Nawa Gazeta Lokalna/Lokalna 24)

2017/2018
II FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA
O projekcie
II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym. Uczestnicy zebrania organizacyjnego, które odbyło się 23 listopada w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu, podjęli decyzję o tematyce II Festiwalu, są nią Prawa Dziecka. Zebranie organizacyjne zaproponowało ścisłe określenie wymagań dotyczących podejmowanych działań. Uczniowie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie mogą przygotować:
a) plakat w rozmiarach a2 lub A3 [3 z każdej placówki]
b) formę teatralną do 10 minut [1 z każdej placówki]
c) film do 2 min [1 z każdej placówki]
d) spot reklamowy 23-30 sek. [1 z każdej placówki]
Zapraszamy również pilotażowo do dwóch nowych zadań:
e) piosenka o prawach człowieka [solista lub zespół 3-4 osób 1 z każdej placówki]
d) turniej debat oksfordzkich na temat praw człowieka/dziecka dla uczniów kl. gimnazjum i ponadgimnazjalnych[ jedna 4 osobowa drużyna na szkołę]

Postęp działań
23 listopada 2017 zebranie organizacyjne / zgłoszenie placówek do projektu
10 grudnia 2017 ostateczny termin zgłoszenia przedszkoli i szkół do projektu poprzez logowanie na platformie eTweeningowej
02 stycznia 2018 zgłoszenie do organizatora projektu informacji o przygotowywanym działaniu i ilości osób zaangażowanych w projekt
05 stycznia 2018 szkolenie techniczne dla drużyn startujących w Turnieju Debat
Oksfordzkich w II LO przekazanie drużynom tez do dyskusji
31 stycznia 2018 powołanie komisji oceniającej przebieg Turnieju Debat Oksfordzkich
31 stycznia 2018 zamieszczenie informacji o II Festiwalu Praw Człowieka na stronie placówki, która przystąpiła do projektu
02 lutego 2018 Turniej Debat Oksfordzkich
16 lutego 2018 koniec zbierania prac przez zespół oceniający
16 lutego odbiór plakatów promujących II Festiwal Praw Człowieka i wyeksponowanie ich w placówce uczestniczącej w projekcie
22 lutego 2018 obrady zespołu oceniającego
15 marca 2018 Gala II Festiwalu Praw Człowieka

8-9 grudnia 2017
I OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAW OBYWATELSKICH
Z inicjatywy Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie. Program Kongresu był bardzo bogaty, odbyło się 36 paneli na ważne tematy - od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas. Uczestniczyło w nich w sumie ponad 1500 osób z całego kraju i zagranicy, na miejscu i drugie tyle widzów transmisji online. Głos zabierało ponad 150 panelistów. U źródeł organizacji Kongresu legło przekonanie, że prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są prawa obywateli, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. To są kwestie, o których należy rozmawiać.
W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat. Postanowiono więc zastanowić się, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.
Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował ich spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).
Wśród wielu poruszanych tematów na Kongresie podjęto kwestie praw człowieka widzianych z perspektywy różnych pokoleń, metod nauczania o prawach człowieka, roli sądów w służbie obywatelom, ochrony praw obywatelskich.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy ID, IC, IA i IID pod opieką Pani M. Gądek-Radwanowskiej.
Mecenas Jacek Różycki tak napisał w swojej spontanicznej relacji:
[...] wśród uczestników dyskusji znalazła się także delegacja uczennic i uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna-Koźla wraz ze swoją Nauczycielką (tak – przez wielkie „N”) – niezawodną Marzanną Gądek-Radwanowską. Ten fakt radował mnie szczególnie – z bardzo wielu przyczyn. Wspaniała kędzierzyńska młodzież to bowiem – przede wszystkim – beneficjenci naszych działań. Ale także i ich kreatorzy – oprócz uczestnictwa w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizują „u siebie” cudowny Festiwal Praw Człowieka – inicjatywę edukacyjną, która angażuje w prawa człowieka szkoły wszystkich szczebli całego powiatu. Mam zaszczyt w tym wszystkim uczestniczyć. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Praw Człowieka przy NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz nasza izbowa Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich także. Bo „chce się” „tylko” kilkunastu osobom. Gorąco wierzę, że temat podchwyci kilkaset następnych."
Dziękujemy uczestnikom za godne reprezentowanie II LO.

5 stycznia 2018
w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się, w ramach II Festiwalu Praw Człowieka warsztaty przygotowujące uczniów Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Turnieju Debat Oksfordzkich na temat praw dziecka. W warsztatach, obok 9 drużyn II LO, 8 drużyn ze szkół z terenu powiatu.
W ramach warsztatów mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole drużyny z PSP nr 3 pod opieką Pana Adama Liperta, PSP nr 19 pod opieką Pani Korneli Lerch - Kozuli, PSP nr 12 pod opieką Pani Adriany Piliszko, PSP nr 6 pod opieką Pani Agnieszki Kamuselli, PSP nr 1 pod opieką Pani Anny Jaksiewicz, ZS nr 3 pod opieką Pani Jolanty Hyli oraz z I LO pod opieką Pani Grażyny Stelmach.
Warsztaty na temat "Debata oksfordzka krok po kroku" prowadzili uczniowie II LO. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest debata oksfordzka i jakie są zasady jej przebiegu. Omówiono m.in. historię debaty oksfordzkiej, przedstawiono Regulamin oparty na konwencji Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, przedstawiono cel debaty, zasygnalizowano jak powinien wyglądać strój mówców pokazano rozkład sali w debacie oksfordzkiej.
Omówiono też techniczne zasady przebiegu debaty oksfordzkiej i zasady wystawiania punktów. Uczestnicy szkolenia wykazali olbrzymie zainteresowanie tematem, a udział symulacjach, które odbyły się po zakończeniu szkolenia sprawił im dużą przyjemność.

W najbliższym czasie drużyny II LO czeka wewnętrzna rozgrywak, która zadecyduje kto będzie reprezentował naszą szkołę namiędzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich, który odbędzie się w naszej szkole 02.02.2018 r

15 marca 2018 odbyła się uroczysta Gala podsumowująca II Festiwal Praw Człowieka. Była ona zwieńczeniem różnorodnych działań edukacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne) w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Uczniowie tworzyli filmy, spoty, przedstawienia teatralne, plakaty promujące prawa człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na prawa dziecka. W tym roku zorganizowano również Turniej Debat Oksfordzkich, w trakcie których uczniowie podejmowali niezwykle ważne kwestie związane z tematyką Festiwalu. Galę uświetnili swoją obecnością goście honorowi, a wśród nich Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Draginja Nadaždin, dyrektor Amnesty International Polska, Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Wojciech Jagiełło – Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Mecenas Justyna Metelska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Mecenas Bartosz Rodak – członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Mecenas Jacek Różycki – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Mecenas Krzysztof Kiełbicki – Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Jolanta Jaworek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Danuta Wróbel – Przewodnicząca Rady Powiatu, Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Bożena Jankowska – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Katarzyna Dysarz – radna miasta i przedstawicielka Rady Rodziców przy II LO oraz dyrektorzy kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych, nauczyciele i uczniowie szkół zaangażowanych w realizację projektu.
Festiwal został objęty patronatem honorowym przez kilka ważnych instytucji: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Amnesty International, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Naczelna Radę Adwokacką, Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
W trakcie Gali podsumowano wszystkie działania, zaprezentowano najlepsze prace uczniów w poszczególnych kategoriach, a także wręczono dyplomy, wyróżnienia i podziękowania. Wiele wzruszeń dostarczyły również występy artystyczne chóru II LO oraz przedszkolaków i uczniów kilku szkół.
Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i zachwytu, nie szczędzili pochwał i słów uznania dla pomysłodawców, organizatorów oraz dokonań uczestników.
Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział m. in.
– Słyszałem z mediów o pierwszej edycji festiwalu, i kiedy zobaczyłem, co robicie w Kędzierzynie-Koźlu, uznałem, że koniecznie muszę wybrać się na kolejną edycję. Sporo jeżdżę po kraju, ale z taką inicjatywą spotykam się po raz pierwszy, gdzie łączycie pokolenia, od dzieci z przedszkoli po młodzież szkolną, i dodajecie różnego rodzaju formy ekspresji. […] Musimy trafiać do wyobraźni, do emocji, i wy to dziś pokazujecie, gratuluję organizatorom – mówił Adam Bodnar.
Dyrekcja II LO serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w realizację założeń Festiwalu i pracując wspólnie przyczynili się do jego wielkiego sukcesu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej, pomysłodawczyni i koordynatorki Festiwalu.
A oto relacja filmowa przygotowana przez Studio KopernikROK SZKOLNY 2018/2019
III FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do współpracy i udziału w III Festiwalu Praw Człowieka. Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod hasłem praw osób niepełnosprawnych.
Mając w pamięci sukces poprzednich edycji żywimy nadzieję, że w tym roku szkolnym będziemy mogli po raz kolejny współpracować w ramach Festiwalu z licznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i szkołami ponadgimnazjalnymi, promując i edukując w szczytnym celu o prawach osób niepełnosprawnych.
Szczegóły działań w bieżącej edycji przedstawione są w załączonym piśmie i zostaną zamieszczone przez koordynatora przedstawicielowi każdej zgłaszającej się szkoły na platformie eTwinnig. Koordynatorem III Festiwalu Praw Człowieka jest Marzanna Gądek-Radwanowska, z którą można się kontaktować pod numerem 602858797 lub pod adresem marzanna_g@wp.pl

ZASADY UDZIAŁU
1. W Festiwalu Praw Człowieka mogą uczestniczyć przedszkola i szkoły z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, które zgłoszą swój akces przesyłając stosowną informację na adres e-mail II LO im. M. Kopernika sekretariat@lo2kk.edu.pl do dnia 11 stycznia 2019r.
2. Działania podejmowane w ramach Festiwalu będą się odbywały w okresie od 14 stycznia 2019 do 14 marca 2019 roku.
3. Zasadniczym celem Festiwalu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych.
4. Placówki uczestniczące w Festiwalu zobowiązują się do zarejestrowania na platformie e-Twinning i nawiązania kontaktu z koordynatorem Festiwalu Marzanną Gądek-Radwanowską.
5. Każda placówka przygotowuje:
a) przedsięwzięcie realizujące cele Festiwalu skierowane do swojej społeczności,
b) plakat w formacie A3 (technika dowolna),
c) 3-5 minutowy pokaz artystyczny w dowolnej formie, zarejestrowany na filmie.
6. Powyższe działania muszą zostać zrealizowane do końca lutego 2019 roku.
7. Do 6 marca 2019 roku należy dostarczyć do koordynatora Festiwalu oraz zamieścić na platformie e-Twinning:
a) dokumentację przedsięwzięcia (sprawozdanie, zdjęcia lub zapis filmowy, ewentualne przykładowe produkty], które zostanie poddane ocenie wg następujących kryteriów:
- zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców w organizację działań (ilość osób)
- wielkość grupy odbiorców podjętych działań,
- oryginalność pomysłu,
- wartość merytoryczną przedsięwzięcia;
b) plakat, który zostanie oceniony pod względem estetyki, siły przekazu, oryginalności;
c) nośnik z zarejestrowanym pokazem artystycznym, który będzie oceniany przez pryzmat wartości artystycznej i merytorycznej.
8. Najwyżej ocenione pokazy zostaną zaprezentowane na żywo na scenie DK Chemik podczas uroczystej Gali podsumowującej III Festiwal Praw Człowieka, która odbędzie się 14 marca 2019 roku.
9. Najlepsze plakaty zostaną wyeksponowane na wystawie towarzyszącej Gali w holu Domu Kultury.
10. Na uroczystości zostaną również zaprezentowane najciekawsze przedsięwzięcia jako przykłady dobrych praktyk.
11. W ramach Festiwalu odbędzie się także II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich o Prawach Człowieka adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
a) zainteresowana szkoła winna zgłosić chęć udziału w turnieju do dnia 11 stycznia 2019,
b) szkoła podstawowa ma prawo wystawić dwie drużyny – jedną złożoną z uczniów klas 4-6, drugą złożoną z uczniów klas 7-8 i klas gimnazjalnych
c) drużyna składa się z 4 uczniów + 1 rezerwowy
d) turniej planowany jest na 22 lutego 2019 r. i odbędzie się w II LO.
12. Działania w ramach Festiwalu będą rozstrzygane w kategoriach:
a) przedszkola
b) szkoły podstawowe – klasy 1-3;
c) szkoły podstawowe – klasy 4-6;
d) szkoły podstawowe klasy 7-8, klasy gimnazjalne
e) szkoły ponadgimnazjalne
W przypadku Turnieju Debat obowiązują kategorie c, d, e.
13. W skład Komisji oceniającej działania konkursowe wejdą osoby niezależne, niepowiązane ze startującymi szkołami.

28 lutego 2019
Uczniowie klas IB, IC i IE zorganizowali akcję wpisująca się w założenia III Festiwalu Praw Człowieka. Podjęte działania dały do myślenia. Jak czują się i funkcjonują osoby niepełnosprawne, mogli się przez chwilę przekonać uczniowie Kopernika. Uczniowie klas Ib, Id oraz Ie na małej sali gimnastycznej i sali nr 37 pokazali zainteresowanym, na jakie trudności natrafiają na swojej drodze osoby niepełnosprawne, ile wysiłku muszą włożyć w to, aby móc funkcjonować w rzeczywistości, która nie zawsze jest przystosowana do ich potrzeb. Duże znaczenie ma dla nich nasze wsparcie- głębszego sensu nabiera hasło tegorocznego Festiwalu: "Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie"
https://youtu.be/NcsZn_Vo9h4

1 marca 2019
II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich
W tym roku uczniowie pochylili się nad tezami dotyczącymi praw osób niepełnosprawnych. Turniej debat cieszył się niebywałym zainteresowaniem, do walki na argumenty przystąpiło bowiem 76 mówców w 19 drużynach. Walka na słowa toczyła się w kategoriach klasy 4-6, klasy 7-8- klasy gimnazjalne oraz szkoły średnie.
Nad przebiegiem debat czuwało pięć komisji sędziowskich. Na czele tych komisji stali sędziowie główni, w których wcielili się zaproszeni prawnicy i doświadczeni nauczyciele. W rolę sędziów wcielili się m.in. sędzia Sądu Rejonowego Radosław Jamroży, mecenas Jacek Różycki, przewodniczący Komisji Praw Człowieka w opolskiej ORA, mecenas Agata Wróbel absolwentka II LO i doktorantka Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani Sandra Langer absolwentka II LO, prawnik i nauczyciel Szkoły Podstawowej Koźle Rogach oraz Pan Krzysztof Kazanowski absolwent II LO i nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w PSP nr 11. W ocenie sędziów debaty miały bardzo wysoki poziom w każdej kategorii.
Łącznie przeprowadzono 28 debat, które odbyły się zgodnie z regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Tezy przygotowali nauczyciele we współpracy ze Stowarzyszeniem Mówców działającym przy II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
https://youtu.be/YUUsH6D1wyE

PODSUMOWANIE III edycji Festiwalu Praw Człowieka
https://youtu.be/uXnksFhfCgw

PROGRAM PROFILAKTYCZNY - GAME X REAKTYWACJA

(realizacja w klasie II a - 2016/2017- 4 godziny lekcyjne)

Celem programu jest zwiększenie oddziaływań profilaktycznych wśród młodzieży, rozwijających wiedzę i kompetencje w zakresie uzależnień behawioralnych oraz kształtujących prawidłowe postawy i zachowania, zwłaszcza w kontekście pomocy rówieśniczej .

Wiedza:
-dostarczenie podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych oraz mechanizmów ich powstawania;
-wskazanie metod i narzędzi pomocy rówieśniczej;
-wskazanie metod i narzędzi pomocy rodzicielskiej/pedagogicznej.

Umiejętności i kompetencje:
- rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi wśród młodzieży;
- inicjowanie działań związanych z pomocą rówieśniczą w w/w zakresie;
- przeciwdziałanie postawie bierności i obojętności;
- inicjowanie działań związanych z pomocą rodzicielską/pedagogiczną w w/w zakresie.

Obrazowym wprowadzeniem do dyskusji o uzależnieniach behawioralnych i pomocy koleżeńskiej
jest pierwsza część programu - gra szkoleniowa GAME X REAKTYWACJA ( poprzedzająca drugi etap programu - podsumowanie ) Jednym z rekomendowanych modeli podsumowania jest system, który zakłada przeprowadzenie uczestników przez cztery fazy podsumowania:

Opis (zachowań i uczuć) - rozgrywka budzi wiele emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Uczestnicy mają możliwość porozmawiania o tym, co się wydarzyło, podzielenia się wrażeniami. W rezultacie tej fazy gracze oczyszczają się z negatywnych emocji, a nie wzmacniają poczucie winy, gorycz przegranej, wzajemne obwinianie itp. Wartym podkreślenia jest fakt, że w grach szkoleniowych niektórzy wygrywają, a inni wychodzą z cennym bagażem doświadczeń.

Analiza (zachowań i działań) - w tej części ważna jest interpretacja zachowań graczy. Jak oceniają swoje decyzje? Dlaczego grali tak, a nie inaczej? Jakie było znaczenie poszczególnych elementów?

Zestawienie - najtrudniejsza część podsumowania, czyli zainspirowanie graczy do poszukiwania analogii między grą a rzeczywistością.

Aplikacja - czyli co można zrobić, by przenieść wnioski z gry na rzeczywistość?

Podsumowanie maksymalnie angażuje uczestników i włącza ich do wspólnej dyskusji. Przykładowe pytania:
-Czym są kryształy w Waszym życiu?
-Co to znaczy, że kryształy mogą wyłączać pewne obszary życia? W grze wyłączany był dom, szkoła, czas wolny, jakie inne obszary mogą być wyłączone przez uzależnienia behawioralne?
-Dlaczego kryształy po pewnym czasie przestają przynosić korzyści dla postaci? Czy kryształy są dobre czy złe ?
-Jakie działania w codziennym życiu mogą być odpowiednikiem tarcz? Jak rozumiecie ulepszenia?
-Jakie przeciwności w Waszym życiu mogą obniżać relacje, osiągnięcia i samoocenę?

Jednym z współautorów edukacyjnej gry planszowej w zakresie uzależnień behawioralnych jest współpracujący z naszą szkołą - prof.zw.dr hab.- Piotr Morciniec, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Niemcy i Chorwacja

Dzięki nowoczesnej platformie internetowej eTwinning po raz kolejny nasza szkoła może wziąć udział w projekcie edukacyjnym wraz z dwoma szkołami europejskimi. Tym razem są to szkoły Harms – Schule z Niemiec oraz Osnova Škola Molve z Chorwacji. Projekt „Meet Me at My School” (tak brzmi jego tytuł) jest oparty na wymianie doświadczeń ze szkolnego podwórka – czyli prezentacja trzech szkół w formie alfabetu, gdzie każda litera opisuje jakiś wybrany aspekt z życia szkoły. W terminie od marca do czerwca 2017 prezentacje trzech szkół są uzupełniane o kolejne litery, a materiały stale umieszczane na wspólnej platformie TwinSpace. Projekt ma również na celu podzielenie się dobrą praktyką w pracy i funkcjonowaniu poszczególnych szkół, ciekawych metod stosowanych przez nauczycieli oraz zajęć oferowanych uczniom. W projekcie bierze udział 15 uczniów z klasy II C (Paulina B., Kamila, Bianca, Hania G., Karolina, Ala, Sandra, Paulina P. Hania P. Rafał, Ania, Weronika S., Marcel W. Oliwia W., Natalia W.), którzy w niesamowicie twórczy oraz innowacyjny sposób tworzą swoje prezentacje poszczególnych liter, co już na samym początku projektu budzi ogromny podziw ze strony pozostałych szkół. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest nauczyciel języka angielskiego, pani M. Michaliszyn.

Uniwersytet Śląski

13 września 2017
Klasy 2B i 2C wzięły udział w zajęciach interaktywnych, wykładach i pokazach Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego -Wszechnicy Śląskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.Uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: ,,Mikroroboty w kardiochirurgii”, ,,Bioniczne oko” i ,,Rola polimerów w tworzeniu modeli anatomicznych- druk 3D". Zajęcia praktyczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem młodzieży, pozwoliły na poszerzenie wiedzy z zakresu mikrorobotyki. Wykładowcy podczas zajęć starali się przekazać uczniom nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinąć ciekawość i pasję do nauki, dzięki której każdy może odkryć nieznane dotąd zdolności i umiejętności. Udało się im ze sobą połączyć różne dziedziny wiedzy, czasem nawet tak odległe jak informatyka i biologia tworząc wyjątkowo ciekawe oraz zróżnicowane tematycznie zajęcia.

22 września 2017
Wydział Fizyki
Uczniowie wzięli udział w 3 wykładach z pokazami doświadczalnymi w ramach cyklu „Osobliwości świata fizyki”, dzięki którym mogli usystematyzować swoją wiedzę z zakresu fizyki a także poszerzyć ją o nowe treści oraz oglądnąć ciekawe doświadczenia. Zajęcia przygotowane były w ramach Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego. Projekt skierowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i miał na celu popularyzowanie nauki.
Seans obejmował wykłady o następującej tematyce:
- „Elektromagnetyzm wokół nas”
- „Fizyka na wakacjach”
- „ Ciepło, zimno, gorąco, mróz”
Prezentacje i doświadczenia związane były z prawami fizyki, eksperymentami naukowymi z zakresu zjawisk elektromagnetyzmu a także temperatur, z jakimi mamy do czynienia z laboratoriach i w kosmosie. Wykorzystano znajomości praw fizyki w niecodziennych sytuacjach.
Zajęcia były bardzo ciekawe, wykłady usystematyzowały wiedzę uczniów, a także wniosły nowe treści. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów przeprowadzone doświadczenia.


18 grudnia 2017
Uczniowie klas trzecich wzięli udział w spotkaniu z Tomaszem Narynieckim - przedstawicielem organizacji Kastu International, która jest oficjalnym przedstawicielem ponad 60 zagranicznych uczelni z krajów Unii Europejskiej. Jej celem jest pomoc w aplikacji na studia bezpłatne lub ze wsparciem finansowym, prowadzone w pełni w języku angielskim. Organizacja oferuje całkowicie bezpłatne konsultacje oraz wsparcie w całym procesie aplikacji na studia za granicę.
https://www.kastu.pl/

11 stycznia 2019
W ramach wycieczki przedmiotowej uczniowie klasy 2E uczestniczyli w Nocy Biologów na Uniwersytecie Śląskim. Zanim jednak zagłębili wiedzę nt. zasadności i bezpieczeństwa stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (popularny ibuprofen i paracetamol) jak również kwestii obecności tych leków w środowisku i ich wpływu na organizmy żywe dotlenili swoje umysły na największym parku trampolin na Śląsku. Po wykładzie przyszedł czas na wisienkę na torcie – uczniowie uczestniczyli w warsztatach poświęconych sercu. W trakcie interaktywnych zajęć uczestnicy mieli możliwość zobaczenia sekcji prawdziwego serca. Najpierw uczestnicy dowiedzieli się lub przypomnieli sobie czym jest i jak funkcjonuje układ krwionośny, by potem uczestniczyć w sekcji narządu. Każda osoba mogła dotknąć tętnic, zastawek, przedsionków, komór serca – bo biologię poznaje się nie tylko wzrokiem.

WARSZTATY GEOGRAFICZNE

8 listopada 2017
Uczniowie klas II i III realizujący geografię na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej, której głównym celem było bliższe poznanie walorów przyrodniczych w tym geologicznych, parku krajobrazowego.

TU NIE CHODZI O JEDZENIE

Tu nie chodzi o jedzenie to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy i możliwy jest powrót do zdrowia, ale konieczne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście. Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego i wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jedzenie.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizatorem zadania jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

Nasza szkoła znalazła się wśród 85 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten program. W ramach projektu uczniowie 10 klas (wszystkie pierwsze, drugie i jedna trzecia) biorą udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania. Odbyło się również spotkanie dla grona pedagogicznego, w trakcie którego przeprowadzono warsztat pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” . Rodzice uczniów otrzymają materiały informacyjne.


SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW

Zapraszamy do obejrzenia filmu o wartościach w sporcie, zachowaniu fair play autorstwa Dominiki Jędrzejczak oraz Michała Domiańskiego:Włochy, Serbia, Turcja i Czechy

W listopadzie 2017 roku klasa 1C rozpoczęła realizację projektu e-Twinning z 4 partnerami zagranicznymi. Tematem projektu jest "Teacher for a Day", a jego celem jest przeprowadzenie zajęć w języku angielskim na podstawie konspektu wypracowanego w trakcie projektu. Podczas pośrednich zadań uczniowie zastanawiali się nad rolą nauczyciela w generalnym ujęciu, tworzyli plakat reklamujący projekt oraz przez cały czas trwania projektu są zachęcani do stałego kontaktu z rówieśnikami w celu nawiązania znajomości, rozwijania umiejętności językowych i dzielenia się swoimi doświadczeniami w realizacji poszczególnych zadań. Projekt przewidziany jest do końca maja 2018 roku.

CERTYFIKAT "SZKOŁA SPORTOWYCH TALENTÓW"

GRUPA TEATRALNA LOT

Grupa teatralna LOT oficjalnie została założona jesienią 2001 roku. Przez LOT przewinęło się kilkadziesiąt osób, a wśród nich, m. in. Magdalena Turczeniewicz - aktorka znana z seriali "Egzamin z życia", "Galeria", "Na dobre i na złe" oraz Jakub Krzak - członek Teatru Komedii Improwizowanej "Narwani z kontekstu".
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
2002 - Nagroda za poszukiwania nowych form wyrazu scenicznego - XX Wojewódzkie Spotkania Teatrów Dramatycznych - PROSCENIUM w Nysie - "Warsztaty na otwarcie"
2004 - Wyróżnienie - XXII PROSCENIUM w Nysie - "Byle do soboty"
2005 - III nagroda - IX Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych MASKA w Chełmie "Byle do soboty"
I nagroda ZŁOTY BUT za spektakl "Byle do soboty", nagroda aktorska dla Karoliny Bytnar - Ogólnopolska Brodnicka Uczta Teatralna BUT w Brodnicy
Wyróżnienie za scenariusz i reżyserię - XI Ogolnopolskie Spotkania Małych Form SŁODKOBŁĘKITNY w Zgierzu - "Byle do soboty"
Nagroda Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla dla zespołu oraz Karoliny Bytnar
2006 - I nagroda - wojewódzki finał 51 ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Brzegu w kategorii monodramu dla Karoliny Bytnar - "Pamiętnik Ewy"
Wyróżnienie aktorskie - XXIV PROSCNIUM w Nysie - Karolina Bytnar "Pamietnik Ewy"
Nagroda aktorska - XXIV PROSCENIUM - Magdalena Burzan - "Mój przyjacielu"
III nagroda dla zespołu - XXIV PROSCENIUM w Nysie - "Łysa Szkoła"
2016 - I Nagroda - Międzyszkolny Przegląd Teatrów w Głogówku - "Boże zaułki"
I nagroda za rolę żeńską - Marta Burzan - "Boże zaułki"Uniwersytet Jagielloński

11 kwietnia 2018
Uczniowie klasy 2a i grupa uczniów z 1a wzięli udział w wykładzie „Fizyka w Gwiezdnych Wojnach” na Wydziale Fizyki i Astronomii UJ. Wykładowca wykorzystał sceny z filmu „Gwiezdne wojny” i próbował interpretować je w kategoriach praw fizyki demonstrując efekty specjalne w doświadczeniach fizycznych, w których również wzięli udział nasi uczniowie ochotnicy.
Po prezentacji dotyczącej oferty edukacyjnej uczelni w Muzeum UJ Collegium Maius uczniowie mogli zobaczyć ślady z życia naszego patrona dotyczące jego edukacji i pracy jako astronoma, m.in. faksymile manuskryptu De revolutionibus orbium coelestium.

Uniwersytet Wrocławski

20 kwietnia 2018
„Drony w służbie geografii/kartografii/hydrografii”. „Świat w obliczu głodu. Czy rozwiązanie problemu jest możliwe?”. „Wielkie katastrofy lawinowe w Karkonoszach”, to tematy prelekcji, w których uczestniczyli uczniowie klas drugich (A i D) biorący udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Podsumowując wyjazd jednym zdaniem należy stwierdzić, że geografia to pasjonująca dyscyplina wiedzy, która łączy zagadnienia przyrodnicze i społeczne.

MISJA MAŁGORZATA

"Misja Małgorzata" jest inicjatywą, która zrodziła się w ramach struktury "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008r.
Celem "Misji" jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.
Misja Małgorzata prowadzi między innymi zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach oraz placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Zajęcia dotyczą zagrożeń uzależnienia od pornografii, prostytucji i sponsoringu, a także przedstawiają problematykę handlu ludźmi.
Celem profilaktyki jest:
• ograniczenie korzystania przez młodych ludzi z materiałów pornograficznych, podważenie obecnych w pop - kulturze i pornografii silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności oraz ukazanie konsekwencji korzystania
z pornografii. ;
• ostrzeżenie przed konsekwencjami wchodzenia w relacje sponsoringu, zapobieganie wchodzeniu na drogę prostytucji jako sposobu życia i zarobkowania oraz przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu osoby, jakie ma miejsce w relacji sponsoringu i prostytucji;
• wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększają szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
• zapobieganie postawie konsumpcyjnej w dziedzinie relacji międzyludzkich.
W zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki wzięli udział uczniowie 10 klas pierwszych, drugich i trzecich.

SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W grudniu 2017 roku po odbyciu szkolenia przez Panią M. Michaliszyn w siedzibie Biura Parlamentu Europejskiego rozpoczęto w naszej szkole realizację programu. Z uczniów klas IC i IA utworzono grupę Młodszych Ambasadorów. Nawiązano współpracę ze szkołą w Holandii (Emerwelda College), która wcześniej uczestniczyła w programie. Zorganizowano video-konferencję mającą na celu poznanie ich doświadczeń. Członkowie grupy stworzyli biblioteczkę europejską oraz kącik informacji europejskiej.

CERTYFIKAT SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

8 czerwca 2018 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowania programu EPAS. Z rąk Pani europoseł Lidii Geringer de Oedenberg oraz Pani Haliny Wysokińskiej - koordynatorki programu otrzymaliśmy certyfikat oraz dyplomy dla Starszych i Młodszych Ambasadorów - nauczycieli (Monika Michaliszyn i Jadwiga Kosalla) i uczniów (Laura Sporek, Agnieszka Pyrsz, Zofia Szafarczyk, Weronika Małota, Oliwia Nowicka, Agata Misterkiewicz, Aleksandra Zduńczuk, Mikołaj Kowalski, Michał Grzegorczyk, Akadiusz Małachowski).
Program ma na celu pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej dzięki udostępnieniu jej wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności o Parlamencie Europejskim. Program obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. Celem programu jest upewnienie się, że młodzi ludzie mają świadomość swoich możliwości działania w kontekście integracji europejskiej oraz rozumieją znaczenie głosowania w wyborach europejskich w 2019 r.
Szkoły biorące udział w programie miały do wykonania następujące zadania obowiązkowe:
• założenie szkolnego punktu informacyjnego poświęconego Europie, Unii Europejskiej oraz instytucjom europejskim. Zadaniem zarówno starszych i młodszych ambasadorów jest zadbanie o jego bieżącą działalność.
• organizację działań poświęconych bieżącej legislacji Parlamentu Europejskiego lub innym istotnym kwestiom europejskim
• wykorzystanie otrzymanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy lekcji europejskich w czasie zajęć lekcyjnych i podczas specjalnych spotkań dla szczególnie zainteresowanych uczniów.
• organizację na terenie szkoły lub poza nią wydarzenia pod hasłem "Dzień Europy" w okolicach 9 maja.
W naszej szkole w ramach tego działania zorganizowano debatę na temat "Jesteśmy gotowi na Euro".
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w te działania.

WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniach 14-25 maja 2018 roku uczniowie ośmiu klas pierwszych i drugich wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym - Panią Anną Jaskulską. Uczniowie wybrali interesujące ich tematy zorientowane na budowanie motywacji do rozwoju, podejmowanie ważnych decyzji, wybór kierunku studiów i przyszłej pracy.

STYPENDIA STAROSTY POWIATU

20 czerwca 2018 roku w II LO odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu. Stypendia były rozdane w kategoriach naukowych, kulturalnych, sportowych oraz specjalnej kategorii L-ka. Tegoroczna impreza miała nazwę "Asy Powiatu". Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Oto lista wyróżnionych ASÓW z naszego liceum:
1. Rafał Rosoliński, uczeń II LO - laureat 23. Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
2. Monika Olszanecka, uczennica II LO - finalista 47. Olimpiady Biologicznej, finalistka etapu okręgowego 33. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
3. Sonia Gołąbek, uczennica II LO - Finalistka etapu Centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
4. Wiktoria Moszko, uczennica II LO - finalistka etapu Centralnego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Mózgu „Brain Bee”,
5. Dominik Ostrowski, uczeń II LO – zdobywca wysokich miejsc I, III, VI w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat I, III, VIII w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle.
6. Aleksandra Tkacz, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc III, VII, IX w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Kędzierzyn-Koźle oraz wysokich lokat w IX Otwartych Zimowe Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin.
7. Konrad Pierzchlewicz, uczeń II LO - II m. w BIG AIR w snowboardzie i IV miejsce w SNOWCROSS w snowboardzie podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
8. Tobiasz Gall, uczeń II LO - VII i IX m. w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle, V m. w IX Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin,
9. Aleksandra Lisowska, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc IV, V X w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat IV, V w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle,
10. Julia Kopaniecka, uczennica II LO - II m. w Snowboardowym Pucharze Polski w konkurencji Slopestyle - IV m. w BIG AIR na XXIV Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych,
Nagrodę Zarządu Powiatu L-ka otrzymał:
Mateusz Gawin, uczeń II LO - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącego młodzieżowej rady miasta, redaktor Szkolnego Studia „Kopernik”, członek pocztu sztandarowego, uczeń, który angażuje się w życie i promocję szkoły, czynnie bierze udział w olimpiadach i konkursach biologicznych, jest członkiem WOPR i chóru szkolnego „Red Voices

Działania wychowawczo-profilaktyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły znajduje się tutaj:
http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/dzialania-wychowawcze-i-profilaktyczne-program-wychowawczo-profilaktyczny.pdf

KRAJOWA ODZNAKA JAKOŚCI E-TWINNING

Dla projektu e-Twinning "Teacher for a day" realizowany w roku szkolnym 2017/2018 pod kierunkiem p. Moniki Michaliszyn.

ROK SZKOLNY 2015/2016

ŚWIĘTO SZKOŁY


12 października 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły. Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, przyznano wyróżnienia uczniowskie najlepszym nauczycielom oraz Kopernikusy najlepszym uczniom. W tym roku Kopernikusy zostały przyznane w pięciu kategoriach:
BIOLOG I SPORTOWIEC -JOANNA SAŁEK (klasa III A),
LINGWISTA I MUZYK - MIKOŁAJ SZCZĘSNY (klasa III D),
POLITOLOG - JADWIGA PTASZYŃSKA (klasa III D),
INFORMATYK - MICHAŁ JANECZKO ( klasa IIC) oraz MAREK POSPIECH (klasa III C),
WOKALISTA - FILIP SEMENIUK (klasa III B),
WOKALISTKA - AGATA NIESOBSKA (klasa III D),
MUZYK- SZYMON HOMONCIK (klasa III A).
Statuetkę "Belfer na szóstkę" odebrali: pan Piotr Jahn, pan Tomasz Mikoluk,
pan Mirosław Mazur, pan Bartosz Tracz
"Super belfra " otrzymała pani Katarzyna Arciszewska - Stępień.
Akademię uświetnił pokaz musztry Jednostki Strzeleckiej 3064.Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych Julii Szczepaniec, uczennicy klasy II c.20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w projekcji znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
10 listopada 2015
Wieczornica to uroczystość, która weszła na stałe do kalendarza imprez II LO ma na celu upamiętnienie święta państwowego, a także promowanie patriotyzmu wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, poszerzenie wiedzy o historii ojczystej i rozwijanie świadomości narodowej.

Wieczornica jest organizowana w szkole już od 2003 roku i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania to: "Jest w nas gen wolności". Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania można było również kupić książki historyczne. Uroczystości prowadzili: Marzanna Gądek-Radwanowska i Bartosz Tracz.
W programie spotkania znalazły się: prezentacja fragmentów poezji patriotycznej, pieśni narodowe w wykonaniu chóru szkolnego, wspólny śpiew młodych artystów i gości.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12771-wieczornica-w-ii-lo-jest-w-nas-gen-wolnosci

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniach pomiędzy 16 a 22 listopada 2015 roku , po raz pierwszy na Opolszczyźnie, odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Opolskim Koordynatorem organizacji ŚTP w naszym województwie był *Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. * *Global Entrepreneurship Week to więcej niż jeden tydzień w roku! *To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci, to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość, jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu brali udział między innymi w wykładach: "Szlachta start-upuje" oraz "Strategia sukcesu firmy".
Aktywnie w debacie "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" brał udział uczeń Krzysztof Glacel z klasy II C. Natomiast w wystąpieniu profesora Leszka Balcerowicza, „Co przed polską gospodarką?"- czterdziestoosobowa grupa maturzystów na czele z panią Jadwigą Kosallą zaczerpnęła wiele cennych informacji. Klasa II D miała okazję wziąć udział w "Wystąpieniu mówcy inspirującego Łukasza Jakóbiaka, 20 m Łukasza". Swoim talentem mogli się wykazać także uczniowie klasy ID, którzy włączyli się w organizację poprzez malowanie twarzy i zabawę z najmłodszymi. Wewnętrznie w naszej szkole odbyły się także wykłady pani Marty Pałki "Nowoczesne inwestowanie w Polsce", w których wzięło udział ponad 80 uczniów. Uczniowie z klasy IC brali udział w konferencji "Równość płci a innowacyjność i przedsiębiorczość kobiet".
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Medycznym “Solutaris” odbyły się także warsztaty "Fizyka w medycynie", w których brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te pokazywały, na jakiej zasadzie działają i jakie zasady fizyczne wykorzystywane są w sprzętach do fizykoterapii.
Uczniowie i mieszkańcy biorący udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości zdobyli wiele wskazówek i rad, które na pewno wykorzystają w przyszłości.
Paulina Sawicka

JARMARK ŚWIĄTECZNY
5 grudnia 2018
Przy wielkim zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli zorganizowano w naszej szkole I Jarmark Świąteczny. Zaoferowaliśmy pachnące wypieki, przepiękne ozdoby i kartki świąteczne. Choinka przed szkołą i płynące z głośników dźwięki kolęd pozwoliły wszystkim odwiedzającym poczuć klimat zbliżających się świąt.

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII 2015). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

SPOTKANIE JASEŁKOWE
Okres przedświąteczny, zbliżający się koniec roku to Czas Szczególny – czas spotkań z bliskimi, odpoczynku od obowiązków, refleksji . Magia świąt Bożego Narodzenia skłania nas do zatrzymania się w codziennym pośpiechu, zwalniają wskazówki zegara …
W naszym liceum , jak co roku, uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali przedstawienie jasełkowe. Tym razem koordynacją imprezy zajęła się p. Urszula Kałamarz , przy pomocy p. Tatiany Mazurkiewicz i p. Angeliki Gricman.
Uczniowie klasy I D z dużym zaangażowaniem pracowali przez kilka tygodni, przygotowując przedstawienie pantomimy – szczególne podziękowania dla p. Waldemara Lankaufa , prowadzącego na co dzień w naszej szkole kółko teatralne.
Pan Mateusz Gancarczyk z właściwą sobie pasją zmotywował do występu swój zespół wokalny – wprowadzili nas w szczególną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, wykonując przepiękne kolędy i pastorałki. W jednym z utworów do wspólnego kolędowania dołączyli również nauczyciele II LO wraz z Dyrekcją , śpiewając pamiętny utwór z musicalu ,, Metro” - ,, Uciekali”.
Nad dekoracją i scenografią czujną opiekę sprawowały panie – Urszula Kałamarz i Tatiana Mazurkiewicz, przy cennej pomocy uczennic klas I D i III E.
Na Koncert zaproszeni zostali Specjalni goście ze Starostwa Powiatowego – pani Starosta, Małgorzata Tudaj i pani Aurelia Stępień – dyrektor ds. oświaty.
W trakcie imprezy rozdane zostały nagrody uczniom szczególnie utalentowanym, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursie na koszulkę promującą II Liceum Ogólnokształcące i w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
Tegoroczny koncert jasełkowy wprowadził wszystkich gości , nauczycieli i młodzież w niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego Narodzenia i miejmy nadzieję, na długo pozostanie w naszej pamięci.
Urszula Kałamarz

BAL CHARYTATYWNY II LO
30 stycznia 2016
Bal Charytatywny II LO został zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców. Zabawa odbyła się w sali hotelu Solidaris. W przygotowania włączyli się również nauczyciele i uczniowie. Datki zebrane dzięki hojnym darczyńcom zostaną przeznaczone na zorganizowanie kącika rekreacji dla uczniów oraz na zakup stojaków na rowery. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

STUDNIÓWKA
Wspaniała zabawa już za nami. Teraz czas na intensywne przygotowania do matury!MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
22 lutego 2016
21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu. W 1952 r. zginęło tam pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.
W ten sposób UNESCO promuje wielojęzyczne podejście do edukacji, oparte na promocji i poszanowaniu języka ojczystego, dostrzegając w nim skuteczne narzędzie walki z wykluczeniami społecznymi i warunek dostępu do wysokiej jakości edukacji .
W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego miały miejsce w dniu 22 lutego 2016 roku. Wydarzenie przygotowała pani Urszula Kałamarz, nauczyciel języka polskiego, wraz z uczniami klasy I D.
Na sali gimnastycznej odbył się konkurs językowy. Reprezentanci klas przez godzinę zmagali się z językowymi łamigłówkami. Ponadto w całej szkole można było zobaczyć plakaty wskazujące na istotną rolę rodzimego języka w życiu narodu.
Nauczyciele i uczniowie naszego liceum mogli skosztować babeczek z ,,językową niespodzianką", które rozprowadzała klasa 1D. Niespodzianka zawierała tzw. ,,wyraz trudny” bądź frazeologizm. Dzięki temu licealiści mogli delektować się słodyczami, ucząc się jednocześnie.
Celem obchodów jest wskazanie, że znajomość rodzimego języka, jego historii - określa naszą tożsamość narodową i kulturę, a pielęgnowanie poprawności naszej mowy świadczy o szacunku do własnego kraju i dumie z polskiego pochodzenia.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13476-po-polsku-w-ii-lo

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
3 marca 2016
Poniżej kilka relacji z tej niezwykłej lekcji historii, które zamieściły:
- Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna 24:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13496-uroczystosc-w-ii-lo-ku-pamieci-zolnierzy-wykletych-film-i-zdjecia
- Starostwo Powiatowe:
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5748/ostatni-rycerze-rzeczpospolitej-kim-byli-zolnierze-wykleci.html
- TVP3 Opole:
http://opole.tvp.pl/24161286/uczcili-pamiec-zolnierzy-wykletych
- TVM Kędzierzyn-Koźle
http://tvm.info.pl/video_listing/ii-lo-zolnierzom-wykletym/

Dziękujemy za utrwalenie i upowszechnienie tego ważnego dla nas wydarzenia.

Znakomitym uzupełnieniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz okazją do głębokich refleksji był udział uczniów klas pierwszych i drugich w projekcji filmu Jerzego Zalewskiego "Historia Roja".

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
10 marca 2016
W II LO odbyła się gala wręczenia wyróżnień dla szkół ponadgimnazjalnych, które zostały uhonorowane tytułami Srebrnej i Brązowej Szkoły 20016 oraz stypendiów Starosty Powiatu dla uczniów za wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Organizacja tej uroczystości została powierzona naszej szkole. Zachęcamy do przeczytania relacji zamieszczonych na stronie http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/13622-gala-w-ii-lo oraz na stronie Starostwa Powiatowego http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5797/powiat-dopinguje-mlodych-sportowcow-sa-kolejne-stypendia-za-wysokie-wyniki.htmlTARGI PRACY I EDUKACJI
17 kwietnia 2016
Kilkadziesiąt firm, szkół i instytucji zaprezentowało się na X Targach Pracy i Edukacji, które po raz kolejny odbyły się w murach naszej szkoły. W programie tegorocznych Targów zaplanowano również specjalny pokaz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Oprócz tradycyjnych stoisk każda szkoła mogła zaprezentować swoje atuty w nieco lżejszej formie za pomocą scenek i piosenek. Nowa formuła spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem licznie przybyłych gimnazjalistów.
Krótki film przygotowany przez Szymona Szajdę i Aleksandrę Szymańską (3C) świetnie obrazuje klimat imprezy.


DZIEŃ ZIEMI
21 kwietnia 2016
"Palący Temat- Niska Emisja!"
Tegoroczne święto poświęcone jest problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.
Z tej okazji klasy pierwsze i drugie przyszły do szkoły ubrane na zielono i ozdobiły swoje klasopracownie, przypominając tym samym, że przyszłość Niebieskiej Planety leży w naszych rękach. Najpiękniej zaprezentowali się uczniowie klas 1b,
1c oraz 1d. Obchodom towarzyszyła wystawa zdjęć o tematyce przyrodniczej autorstwa Przemysława Cyrana, ucznia klasy 1b. Pamiętajmy - Dzień Ziemi obchodzimy każdego dnia.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
ZATAŃCZ Z NAMI POLONEZA
22 kwietnia 2016
Uczniowie II LO pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej przygotowali niekonwencjonalną formę obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie na uroczystość, która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku, przyjęli Starosta Powiatu Pani Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień, a także dyrektorzy kędzierzyńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odtańczeniem poloneza. Barwny korowód przeszedł po Placu Wolności. W części zasadniczej uczniowie II LO zaprezentowali inscenizację obrazującą uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzoną przedstawieniem kontekstu historycznego.
Zaproponowana forma obchodów tego niezwykle ważnego dla Polaków Święta, przepełniona radością i pozbawiona patosu, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników i obserwatorów.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13975-polonez-na-placu-wolnosci

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5939/spontanicznie-i-barwnie-polonez-na-placu-wolnosci.htmlFESTIWAL JĘZYKOWY 2016
26 kwietnia 2016
Tym razem imprezę zorganizowano pod hasłem "Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków obcych". Uczniowie poszczególnych klas przygotowali zabawne scenki ilustrujące tę znaną myśl J. W. Goethego. Trudność zadania polegała na tym, że wymagane było wykorzystanie znajomości wszystkich języków obcych nauczanych w szkole. Dodatkową konkurencją było wspólne wymyślenie hasła zachęcającego do nauki języków. Najlepiej zaprezentowała się klasa IIE, tuz za nią uplasowały się IA i IIA.
Zmagania klas odbyły się w obecności naszych gości z Hiszpanii. Nie ma lepszej motywacji do nauki języków niż korzystanie z możliwości bezpośrednich kontaktów, jakie daje ich znajomość!
Nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy czuwała Pani Bożena Żuchowska-Bugaj.

WIECZÓR HISZPAŃSKI
26 kwietnia 2016
Na zakończenie wizyty naszych gości z liceum Luis Garcia Berlanga z Alicante przygotowaliśmy spotkanie z muzyką, tańcem i kuchnią hiszpańską. Nie zabrakło również smaków typowych polskich dań! Zabawa była bardzo sympatyczna. Wkrótce pełniejsza relacja z całej wizyty, która ma być początkiem regularnej wymiany uczniów obydwu szkół.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14025-hiszpanie-z-wizyta-w-ii-lo-zdjecia


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
29 kwietnia 2016
W sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły.
Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Panią Małgorzatę Tudaj. Doceniono uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, ale także za ich zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. W stronę młodych ludzi wchodzących właśnie w dorosłe życie popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń sukcesu na czekających ich egzaminach. Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień powiedziała między innymi „Dla nas nauczycieli na zawsze pozostaniecie naszymi Uczniami. Towarzyszyliśmy Wam w Waszej wyprawie po dojrzałość. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg II LO z pewnymi obawami, ale daliście radę i my jesteśmy z Was dumni. Dzisiaj staliście się absolwentami tej szkoły. Życzę Wam głodu wiedzy, młodzieńczej pasji odkrywania świata, która na pewno pozwoli Wam dotrzeć do wytyczonych celów. Nie bójcie się marzeń, bo to one pozwalają nam być o krok dalej. Ukończenie kolejnego etapu edukacji to solidny fundament, na którym możecie budować swoją Przyszłość. W Waszych głowach i sercu znajdźcie kolejne cegiełki, by tworzyć "wieżę swoich możliwości". Niech nigdy nie zabraknie przy Was najbliższych, z którymi będziecie dzielić swoją radość i szczęście, ale i trudne chwile. Nie żegnamy się z Wami, bo mamy nadzieję, że będziecie nas odwiedzać, że II Liceum pozostanie w Waszej pamięci i sercu jako WASZA SZKOŁA i spotkamy się w przyszłości na Zjeździe Absolwentów.
Zatem do zobaczenia:)
Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w pięknej oprawie artystycznej. Składamy serdeczne podziękowania Pani Danucie Klityńskiej za przygotowanie i nadzór nad całością imprezy, Panu Mateuszowi Gancarczykowi za uświetnienie spotkania występami szkolnego chóru oraz wszystkim młodym artystom, którzy po raz kolejny zachwycili nas swoimi talentami.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14052-zegnaj-szkolo-witaj-maturo

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5983/szkoly-uroczyscie-zegnaly-swoich-absolwentow.html

TYDZIEŃ MŁODZIEŻY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniach zaproponowanych przez Młodzieżową Radę Miasta w ramach Tygodnia Młodzieży 2016.
30 maja na stadionie Odry odbył się koncert "Młodzież Miastu". Wystąpił w nim szkolny chór prowadzony przez Pana Mateusza Gancarczyka oraz Laura Osyra, tancerze Szymon Pawliczek i Daria Chmielowiec, a także zespół SPIN, ktorego trzon stanowią nasze niezrównane uczennice. Nie zabrakło również naszej wspaniałej drużyny ratowniczej.
31 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza wzięliśmy udział w debacie z udziałem władz miasta "Zostać czy wyjechać?".
2 czerwca w siedzibie naszej szkoły miało miejsce spotkanie z Panią Moniką Ptaszyńską - kierownikiem Biura Polityki Personalnej Grupy Azoty ZAK S.A. - poświęcone zawodowi chemika.

DZIEŃ SPORTU
1 czerwca 2016
Tradycyjnie w Dniu Dziecka katedra wychowania fizycznego przygotowała pełen atrakcji Dzień Sportu. Uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję zmierzyć się w rywalizacji sportowej w piłce nożnej halowej i w siatkówce gumowymi piłkami. Konkurencje przygotowane dla uczniów to piłka wodno-balonowa, przeciąganie liny, piłkarzyki oraz aerobic. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w pokazie pt. Możliwości ludzkiego ciała.
Na zakończenie dnia nastąpiło uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego obok budynku szkoły. Powstał on z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców dzięki funduszom zebranym na Balu Charytatywnym.

Relacja fotograficzna znajduje się na Sportowym Koperniku https://www.facebook.com/SportowyKopernik
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14347-uczniowei-dwojki-maja-swoj-kat

Dziękujemy TVM za zarejestrowanie tego miłego wydarzenia!


DEBATA OKSFORDZKA
14 czerwca 2016
W naszym liceum odbyła się debata na temat Odnawialne źródła energii - szansa czy problem?. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków, pragniemy, by pozyskiwanie energii było związane z minimalnym, a najlepiej żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu odnawialne źródła energii stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. Temat debaty okazał się trafiony, gdyż dla wielu z nas terminy np. Porozumienie z Kioto czy elektrownia torowa są wciąż nieznane. Sekretarzami debaty byli Julia Kolasa i Wojciech Kapusta, zaproszonym ekspertem natomiast dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej pani Jolanta Gądek - Rypel, która przygotowała prezentację na temat systemu pozyskiwania energii w Kędzierzynie-Koźlu. Mówcami debaty byli uczniowie klasy 1C(contra) i 1D(pro). Debata była bardzo interesująca, wypowiedzi mówców były na wysokim poziomie, a argumenty, którymi bronili swoich racji sprawiały, że dyskusja przybierała w pewnych momentach zaskakujący przebieg. Zwycięzcami debaty zostali uczniowie klasy 1C, natomiast tytuł najlepszego mówcy zdobyła Sonia Gołąbek z klasy 1D. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Wojciech Jagiełło - Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, gimnazjaliści pod opieką swoich nauczycieli, absolwenci, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz lokalne media, którym po debacie mówcy udzielali krótkich wywiadów. Organizatorką całego przedsięwzięcia była Pani Jadwiga Kosalla ( opiekun Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich).

ROK SZKOLNY 2016/2017

NARODOWE CZYTANIE
2 września 2016
W kędzierzyńskiej filii MBP odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w całym kraju ( 3 września) publicznie czytano książkę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, p. Wicedyrektor Koryna Warzecha oraz nauczyciel bibliotekarz Grażyna Kochalska wraz z trójką uczennic: Hanią Posid, Edytą Franczyk i Dominiką Biernacką przeczytali fragmenty dzieła Sienkiewicza.

2 września 2016
UROCZYSTOŚĆ odsłonięcia pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii.
"Na peronie musieliśmy padać na twarz"
Na rampie dworca towarowego w Koźlu odbyło się bardzo przejmujące i niezmiernie ważne wydarzenie: odsłonięcie pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii. Przy rampie 9000 mężczyzn i chłopców w 1942 r. zostało oddzielonych od bliskich i skierowanych do obozów pracy na terenie Śląska. Ich bliscy wywożeni byli do KL Auschwitz-Birkenau i najczęściej całe transporty były mordowane w komorach gazowych. Od 29 sierpnia do 10 grudnia 1942 r zatrzymano tutaj 39 transportów jadących z Holandii, Francji i Belgii do Auschwitz-Birkenau. Z 9000 mężczyzn i chłopców prawdopodobnie przeżyło około 700-900 osób.
"Hans Bonn z Venlo jechał w pierwszym transporcie z Westerbrok, który zatrzymał się przy kozielskiej stacji. - W Koźlu dobre życie się zakończyło. Byliśmy bici kolbami podczas wysiadania z pociągów. Na peronie musieliśmy padać na twarz"- czytała jego wspomnienia historyk Annelies van Rens-Wilms.
Uroczystość zakończył Rabin Albert Ringe, który odmówił modlitwę wyznającą wiarę w miłosierdzie Boga nad zmarłymi oraz „Kadisz”.
Byliśmy tam, złożyliśmy kwiaty i będziemy pamiętać!
Kinga Gibaszek, Gilbert Kandziora i Jadwiga Kosalla.
http://info.wiara.pl/doc/3424791.Na-peronie-musielismy-padac-na-twarz
http://opole.tvp.pl/26790685/tablice-pamieci-ofiar-deportacji-do-kozla

17 września 2016
OBCHODY ROCZNICY napaści sowietów na Polskę.
W sobotę w Kędzierzynie-Koźlu oficjalnie obchodzono rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor. Poczet sztandarowy wystawiła klasa Ia w składzie: Weronika Zabawa, Miłosz Ryzner oraz Piotr Kardasz.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej nauczyciele i uczniowie II LO spotkali się na uroczystym apelu.
Swą obecnością zaszczyciło nas również wielu emerytowanych nauczycieli oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pani Aurelia Stępień.
Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli swoje ślubowanie, by stać się wreszcie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności!
Jak co roku, władze oświatowe przyznały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Pani Dyrektor pogratulowała Pani Jadwidze Kosalli, która otrzymała Nagrodę Ministra, Pani Marzannie Gądek-Radwanowskiej uhonorowanej Nagrodą Starosty Powiatu oraz Paniom Małgorzacie Sypko, Katarzynie Kempie i Barbarze Warzesze, które zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Dyrektora otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Renata Dworaczek, Dorota Gajewska, Katarzyna Iskra-Kiecana, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Danuta Klityńska, Grażyna Kochalska, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha, Koryna Warzecha.
Na wniosek Rady Pedagogicznej wyróżniono również uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym znaczące sukcesy. Kopernikusy otrzymali:
Krzysztof Glacel – Super Kopernikus
Patrycja Śliwińska – Najlepszy Anglista
Natalia Dylewska i Angelika Majkowska – Najlepsze Recytatorki
Aleksandra i Alicja Gomuła – Najlepsze Sportsmenki
Monika Olszanecka – Najlepszy Ekolog
Julia Kolasa – Społecznik
Syntia Kudela – Najlepsza Frekwencja
Na zakończenie imprezy uczniowie wręczyli nauczycielom swoje nagrody.
Tytuł „Belfra na 6” otrzymali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Katarzyna Kempa, Mirosław Mazur i Marek Słota, zaś zaszczytny tytuł Belfra Roku trafił do Bartosza Tracza.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Imprezę uświetniły występy szkolnego zespołu muzycznego, chóru pod kierunkiem Mateusza Gancarczyka oraz spektakl wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa. Wszystkim wykonawcom należą się wielkie brawa i podziękowania!

20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w PROJEKCJI znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

21 października 2016
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach filmów prezentowanych w ramach XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia. Na tegoroczną imprezę nadesłano rekordową ilość 119 filmów - informuje Bogusław Rogowski, przed laty jeden z twórców kina niezależnego w Kędzierzynie-Koźlu, a dziś członek komisji konkursowej. - Wśród nich są 52 filmy fabularne, 35 dokumentalnych i 32 animacje. Warto podkreślić, że po raz pierwszy obok polskich autorów filmy do konkursu zgłosili także twórcy ze Szwajcarii, USA, Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Francji. W jury zasiadają m.in. irański reżyser i operator filmów dokumentalnych Said Manafi, dr Piotr Zawojski, wykładowca zagadnień teorii i historii kina i telewizji oraz członek Światowej Unii Filmu Niezależnego "Unica" Stanisław Puls.

PORANEK POETYCKI
4 listopada 2016
„Podróż liryczna w świat poezji Haliny Poświatowskiej”
W II LO im. M. Kopernika zorganizowano Spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej. Imprezę biblioteczną przygotowały członkinie Klubu Czytelniczego z klasy I c: Magda Aleksanderek, Patrycja Augustynek, Martyna Graczyk i Klaudia Chrząszcz. Dziewczęta przeczytały wybrane wiersze znanej polskiej poetki promując wśród młodzieży czytanie poezji. Jeden z wierszy przeczytała p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, która przychylnie odniosła się do tej formy popularyzacji czytelnictwa, na stałe wprowadzonej do tradycji naszej szkoły. W jesiennej, listopadowej zadumie uczniowie wysłuchali kilkudziesięciu wierszy przeplatanymi notą biograficzną poetki przy towarzyszącej im muzyce J. S. Bacha. Oprócz lektorów – organizatorów do przeczytania jednego wiersza zgłosiło się dwóch słuchaczy z publiczności, ochotnicy z klasy I c.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
10 listopada 2016
W tym roku poza 98 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, wspominaliśmy inne ważne rocznice: 60-tą rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA i powstania w Budapeszcie, 40-tą rocznicę strajków "WARCHOŁÓW" w Ursusie, Radomiu i Płocku a także 35- tą rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania uczestnicy zobaczyli prezentacje przygotowane przez uczniów klasy historycznej, śpiewane były pieśni narodowe przez młodych artystów i gości. Całość przygotowała i nadzorowała pani Jadwiga Kosalla. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przygotowali uroczystość a szczególnie Hani, Sylwii, Laurze, Soni, Kindze, Sandrze, Alicji, Filipowi, Marcinowi, Kamilowi, Gilbertowi, Rafałowi i wielu innym.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów i ich rodziców.

11 listopada 2016
W oficjalnych obchodach NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowanych wspólnie przez samorządy: powiatowy i miejski wzięli również udział przedstawiciele naszej szkoły. Tym razem byli to uczniowie klasy IIb Kopaniecka Julia, Kubiec Sonia oraz Cichoń Patryk. Wraz z Panią Dyrektor oraz opiekunem pocztu sztandarowego Panem Piotrem Jahnem wzięli udział w uroczystej mszy świętej, barwnym pochodzie oraz wspólnym śpiewaniu znanych pieśni patriotycznych.
http://kk24.pl/kedzierzyn-kozle-swietuje-dzien-niepodleglosci-uroczysta-msza-przemarsz-i-wspolne-spiewanie-zdjecia/


ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 12 października 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z debatowania. To przygotowanie do debaty, która odbędzie się 18 listopada br. w Dniu Młodzieży zaplanowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-18 XI). Uczniowie mieli okazję poczuć, jak trudną sztuką jest prowadzenie kulturalnej i rzeczowej debaty. Liczą się nie tylko trafnie dobrane argumenty, ale również umiejętności obrony własnego poglądu, odpierania kontrargumentów, precyzja i jasność w formułowaniu swojego zdania, piękny język, szacunek do adwersarza i wiele innych cech. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przydadzą się również w codziennych dyskusjach! Dziękujemy pracownikom Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu za zorganizowanie tych niezwykle ważnych warsztatów.

9 listopada 2016 r. odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym szkolne dyktando, które pisało 45 uczniów oraz pani Dyrektor Katarzyna Arciszewska- Stępień.
Najmniej błędów popełnili Martyna Graczyk i Jakub Kukiełka z klasy Ic, niewiele więcej Przemysław Cyran z klasy IIb oraz Natalia Włodarczyk z klasy IIc.
Zwycięska para będzie reprezentowała szkołę na dyktandzie powiatowym.
A oto treść samego dyktanda:
Nie znając podstawowych reguł ortografii, nie widząc pożytku z jej opanowania, młodzież spisuje się czasem niezbyt chlubnie. Czy pamiętacie swoje kłopoty z jarzmem niewoli, honorowym zwycięstwem, chytrością, zhańbieniem czy hałasem? Niełatwo było przebrnąć przez wyrazy typu: językoznawstwo, myślistwo, ideologii, grunwaldzkie pola, idei. Mówiąc żartobliwie- nieraz zhańbiliśmy się. Mimo że mamy wiedzę o literaturze, to musimy nadrobić kompromitujące nas braki w zakresie ortografii. Już nieraz mogliśmy zauważyć, jakie trudności na co dzień nastręcza nam interpunkcja. Polska gramatyka niestety należy do najtrudniejszych. To dyktando będzie nieco chaotyczne, chodziłoby, bowiem o sprawdzenie ortografii w szerszym zakresie i rzucenie większej liczby zdań nieuporządkowanych.
Ta książka jest na pewno mało oryginalna i chybaby można powiedzieć, że jakby niedokończona. Mówisz nonsensy. Wrócił z Norymbergi jako chuligan, hultaj i miałem ochotę go po prostu schłostać. Nie miał już nadziei, że ponadpółmetrowa hałda i droga nie dalej niż kilometr stąd, poprzerzynana gdzieniegdzie torami szynobusów, będzie naprawiona. Po prostu nic nie pamiętał ponad to jedno wydarzenie, a ponadto był nieśmiały. Na przykład coraz częściej można by nawzajem sprawiać sobie niespodzianki. Z rzadka strofowano by was, ale w zamian za to oczekiwano rehabilitacji za ohydne postępki. Po raz pierwszy w życiu poznałem Francuzkę, która wcale nie mówi po francusku. Na wprost niego stał i szczekał duży chart, więc poniewczasie czuł, jak ulatuje z niego hart ducha. Jak każe zwyczaj, napiszę reportaż o mieszkającym naprzeciwko ponadtrzydziestodwuipółletnim Ślązaku, który marzył, że ożeni się z warszawianką, która przyjechała z Norwegii i niemalże nie zginęła wskutek spowodowanego przez niego wypadku.
W dzisiejszych pracach nie powinnam znaleźć zbyt wielu rażących potknięć, bo dyktando nie było arcytrudne, a wy pokazaliście nie najniższe przecież umiejętności. Wierzę, że nicnierobienie należy w chwili bieżącej do przeszłości. Celem konkursu jest uświadomienie sobie nade wszystko, że znamy lub nie ortografię języka polskiego. Nie wiadomo, kto zostanie laureatem, myślę jednak, że przede wszystkim osiągniemy obopólną satysfakcję i mówiąc „Ach, co to będzie za udany dzień”, wykrzykniemy: „Ahoj ortografio!”.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
14 listopada 2016 – Udział klasy 2A w debacie moderowanej przez Romana Młodkowskiego – dziennikarza, managera mediów, niezależnego konsultanta i twórcy TVN CNBC. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz biznesu.
http://tvm.info.pl/video_listing/firmy-wola-konkurowac-niz-wspolpracowac/

17 listopada 2016 roku uczniowie klas 1A i 1D mieli okazję spotkać się z Mateuszem Kusznierewiczem wybitnym polskim żeglarzem, mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Najważniejszy przekaz płynący ze spotkania jest niezwykle mocny i pozytywny – każdy ma w sobie potencjał, trzeba go odkryć i rozwijać!
http://kk24.pl/mateusz-kusznierewicz-oblezony-przez-mlodych-fanow-kazdy-z-was-ma-do-czegos-talent/

18 listopada 2016
Grupa uczniów wzięła udział w wykładzie motywacyjnym Janki Meli – zdobywcy dwóch biegunów, założyciela fundacji „Poza horyzonty”.
http://lokalna24.pl/index.php/biznes/15511-janek-mela-na-swiatowym-tygodniu-przedsiebiorczosci
Następnym punktem programu była debata międzyszkolna na temat: „ Wirtualna rzeczywistość jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez młode pokolenie.
(Oto relacja jej uczestnika):
W debacie wzięli udział reprezentanci szesnastu szkół z całego powiatu, w tym także uczniowie naszej szkoły: Aleksander Żydek (1C) w roli dyskutanta oraz Gilbert Kandziora (2D) jako sędzia.
O godzinie 8:30 organizatorzy (Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. Z o.o.) zebrali wszystkich sędziów i dyskutantów, by omówić poszczególne role ioraz kolejność wypowiedzi. Aleksander Żydek reprezentował grupę opowiadającą się za tezą i został wytypowany do wprowadzenia widowni i uczestników w temat swojej grupy. Do godziny 10:00 mówcy mieli czas na przygotowanie się do swoich wypowiedzi, a czas ten został zwieńczony 5-minutową rozmową motywacyjną z Panem Janem Melą.
Chwilę po godzinie 10:00 rozpoczęła się debata składająca się z 3 tur. W pierwszej, obie strony, „za” i „przeciw” na przemian argumentowały. Druga tura polegała na zadawaniu sobie pytań przez obie strony, jednak publiczność także miała możliwość zadania kilku pytań każdej stronie dyskusji. Pytania zadawane przez mówców były wcześniej znane i można się było do nich przygotować. Publiczność zadawała pytania dotyczące nurtujących ją kwestii, w wyniku czego strony debaty były zmuszone wybierać jednego reprezentanta do odpowiedzi na konkretne pytanie. W tej turze wystąpił ponownie Aleksander Żydek odpowiadając na pytanie „ Czy uważają Państwo, że gry łączą , a nie dzielą?”. W trzeciej turze każda ze stron podsumowała swoje wypowiedzi z całej debaty przedstawiając konkluzję. Przez cały czas trwania debaty sędziowie skrupulatnie notowali zalety i uwagi odnośnie wypowiedzi uczestników.
Potem nastąpił werdykt sędziów decydujący o zwycięstwie jednej ze stron. Poprzedzony był on 10-minutową naradą , w czasie której sędziowie opuścili salę. Po ich powrocie reprezentant komisji sędziowskiej, którym był Gilbert Kandziora, wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące całą debatę. Pouczył dyskutantów o drobnych błędach popełnionych podczas spotkania, po czym ogłosił werdykt. Zwyciężyła grupa „za”.
Następnie, po krótkim podsumowaniu całej debaty przez organizatorów, wykonano zdjęcie grupowe, a przedstawiciele obu stron sobie podziękowali.
Debata pozwoliła uczestnikom i widowni spojrzeć na problem rozwijającej się rzeczywistości z dwóch różnych perspektyw. Zapewne nowe dla wielu doświadczenie sprawiło, że wszyscy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu w przyszłości. (Aleksander Żydek)
W czasie Dnia Młodzieży podsumowano również grę giełdową (opracowaną przez naszych uczniów – K. Glacela i B. Stańka). Uczniowie klasy 2A - Wojtek Derlikiewicz i Jakub Kalita - otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!

MIKOŁAJKOWY QUIZ CZYTELNICZY
6 grudnia 2016
Konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Niezgodna” rozstrzygnięty!
Uczniowie II LO okazali się niezrównanymi znawcami młodzieżowej powieści fantasy i science-fiction „ Niezgodna” Veroniki Roth, która jest nadal jedną z najchętniej czytanych powieści młodzieżowych.
Po bardzo wyrównanej walce dogrywka Konkursu wyłoniła zwycięzców i prawdziwych fanów tego bestselleru nastolatków, a są to:
1. Weronika Szymańska IIc
2. Alicja Domagała Id i Julia Baran Id,
3. Vivien Hajduk Id i Jessica Termin IId .
Gratulujemy zwycięzcom. Kolejny Quiz Czytelniczy w lutym ze znajomości „Igrzyska śmierci” S. Collins - T. 1.

JARMARK ŚWIĄTECZNY
12 grudnia 2016
II Jarmark Świąteczny za nami! I tym razem nie zabrakło zaangażowania uczniów oraz ich rodziców! Dodatkową, niezwykle udaną atrakcją był koncert "Co tam komu w duszy gra... przygotowany przez naszą utalentowaną młodzież przy zaangażowaniu Pań Danuty Klityńskiej i Barbary Warzechy oraz Panów Mateusza Gancarczyka i Waldemara Lankaufa. Pełen sukces!
A oto skrót koncertu przygotowany przez Studio Kopernik:MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

13 grudnia 2016
Klasa 3B odwiedziła wystawę WORLD PRESS PHOTO w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
World Press Photo 2015 jest doroczną (już 58) edycją wystawy fotografii prasowej. Składa się z prac wyróżnionych w największym i najbardziej prestiżowym konkursie, którego organizatorem jest fundacja World Press Photo. Corocznie wystawę, odwiedza ponad dwa miliony ludzi w około 45 krajach. W Opolu wystawa prezentowana jest od 13 lat i na stałe wpisała się kalendarz najpopularniejszych ekspozycji w regionie.
Każdego roku niezależne międzynarodowe jury ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych oraz agencje z różnych stron świata. W tegorocznym konkursie World Press Photo wzięło udział 5.692 fotografów z całego świata. Jury składające się z grupy czołowych specjalistów oceniało 97912 zdjęć. Nagrody przyznawane były w ośmiu następujących kategoriach: Contemporary Issues, Daily Life, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. W każdej z nich wyróżniono pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie obejrzeli również sztukę Witolda Gombrowicza na deskach sceny Modelarnia Teatru im. Jana Kochanowskiego.
http://teatralny.pl/recenzje/palic-ktory-nie-dutknal,1710.html

13 grudnia 2016
35.ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO w Polsce
Grupa uczniów II LO pod opieką Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej wzięła udział w spotkaniu z Państwem Ludwiką i Henrykiem Wujec. Wspomnienia działaczy Solidarności z tamtego trudnego okresu są niezwykłą lekcją historii.
http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/item/25828-wspomnienia-sprzed-35-lat-w-rocznicę-stanu-wojennego


SPOTKANIE JASEŁKOWE
Coroczną tradycją w naszej szkole , tuż przed przerwą świąteczną, jest przedstawienie jasełkowe.
Głównym motywem spektaklu stały się w tym roku problemy, emocje młodych ludzi, nieraz zagubionych w obecnym świecie , gdzie powszechny pośpiech , ambicje dorosłych, pogoń za karierą utrudniają wzajemne relacje, zabierają wrażliwość .
Koordynator imprezy i autor scenariusza, Urszula Kałamarz, zwróciła również uwagę na relacje wrażliwych, często niezauważanych, wyśmiewanych przez kolegów młodych ludzi i ich rówieśników.
Poszczególne etiudy teatralne wyreżyserował pan Waldemar Lankauf, przy współpracy Urszuli Kałamarz i Anny Kolasy - Kurek.
Na szczególną uwagę zasługuje talent aktorski uczniów klasy II D (Katarzyny Samson, Aleksandry Szwajgert, Patrycji Zaniewskiej, Sajmona Małek, Gilberta Kandziory, Filipa Baczyńskiego i Michała Nędza ), którzy, podobnie jak w zeszłym roku, zaprezentowali szkolnej publiczności pełne pasji, wyraziste role , ukazujące dylematy uczuciowe swoich rówieśników. Wspomagali ich koleżanki i koledzy z klas I c ( Jakub Kukiełka), I d ( Paulina Maroń), II b (Iga Jasek), II c (Oliwia Węgrzyn i Sandra Majnusz).
Jak zawsze, wydarzeniem artystycznym był występ chóru szkolnego przygotowanego i prowadzonego przez pana Mateusza Gancarczyka. Na wyróżnienie zasługuje tutaj wykonanie piosenki ,, Skyfall” , słynnego przeboju z filmu o Bondzie, z 2012 roku.
Całości przedstawienia dopełniła świąteczna dekoracja projektu Urszuli Kałamarz i uczennic klasy II D – Natalii Bielicy i Soni Gołąbek.
Specjalne podziękowania za pomoc przy przygotowaniu przedstawienia - dla pani Anny Kolasy – Kurek i pani Tatiany Mazurkiewicz .
Myślę, że tegoroczne Jasełka pozwoliły Dyrekcji , nauczycielom i uczniom naszej szkoły odetchnąć po kilku miesiącach intensywnej pracy i wprowadziły Nas Wszystkich w świąteczny nastrój – wyciszenia, refleksji i otwarcia na Spotkanie z Drugim Człowiekiem.
Urszula Kałamarz
A oto mała próbka naszych możliwości wokalnych! Przy współpracy ze Studiem Singway nagraliśmy trzy kolędy!


TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
16 - 20 stycznia 2017
W Tygodniu Języków Obcych brały udział klasy pierwsze i drugie. Każda klasa losowała kategorię do przygotowania w danym dniu z danego języka. Do wyboru było 8 kategorii: znana postać historyczna, kuchnia, ciekawe miejsce, znany sportowiec, piosenkarz, przebój zespół, narodowe święto zwyczaj, tradycja, znana postać współczesna lub słynny obraz. Każdemu dniu przyporządkowano jeden język obcy:
- poniedziałek – język rosyjski,
- wtorek – język angielski,
- środa – język hiszpański,
- czwartek – język niemiecki,
- piątek – język francuski.
Jury oceniało wartość poznawczą / merytoryczną, estetyczną oraz włożony wkład pracy w przygotowanie specjalnych stoisk. Po podsumowaniu dokonań we wszystkich dniach rywalizacji jury uznało, że najlepsze okazały się klasy 1D, 1C i 2D. Serdecznie gratulujemy.


BAL CHARYTATYWNY II LO
21 stycznia 2017
Kolejny Bal Charytatywny II LO odbył się w Hotelu Solidaris. Licznie przybyli goście poprzez zakup fantów i udział w licytacji przyczynią się do realizacji kolejnego celu, jakim jest urządzenie świetlicy dla uczniów. Prace adaptacyjne zaczną się niebawem, a póki co mały fragment brawurowego występu naszego zespołu tanecznego, który uświetnił zabawę karnawałową:


URODZINY KOPERNIKA
10 lutego 2017 roku obchodziliśmy nasze szkolne święto, Urodziny Mikołaja Kopernika – naszego patrona. 19 lutego przypada 544 rocznica jego urodzin. Uczciliśmy ją urządzeniem stołu urodzinowego z tortem, świeczkami i balonami. W tle słyszeliśmy prezentację muzyczną o Koperniku. Oprócz tortu można było kupić inne dobre wypieki uczniów.
Była to doskonała okazja, żeby w tym dniu uczcić sukcesy naszych uczniów w konkursach, które niedawno odbyły się w naszej szkole. Na uroczystym apelu, po odśpiewaniu urodzinowej piosenki „ Happy Birthday” nagrodzone zostały klasy, które przygotowały najlepsze scenariusze lekcji wychowawczych o patronie szkoły, zwycięskie klasy w konkursie Tygodnia Języków Obcych, laureaci Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego i uczniowie , którzy zajęli I miejsce w międzynarodowym Konkursie na logo Fundacji „Children off the Streets” z Los Angeles.
Imprezę uwieńczyła premiera spektaklu „Boże Zaułki” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT, która kilka dni temu została uhonorowana pierwszą nagrodą na Przeglądzie Teatralnym w Głogówku.
Był to wspaniały akcent na zakończenie I półrocza!

DZIEŃ ZIEMI
Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania uczniów klas pierwszych z podróżnikiem - Panem Przemysławem Supernakiem.


POWIATOWY KONKURS UNIJNO-SPOŁECZNO-PRAWNY "POLAK-EUROPEJCZYK-OBYWATEL"
7 kwietnia 2017 roku odbyła się I edycja konkursu adresowanego do gimnazjalistów naszego powiatu. Pomysłodawczynią konkursu i jego głównym organizatorem jest Pani Jadwiga Kosalla. Konkurs odbył się pod patronatem Pani Lidii Geringer de Oedenberg oraz Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zwycięzcami tej edycji zostali uczniowie PG nr 5 z Kędzierzyna-Koźla (Julia Fogel, Oliwia Piechulek i Maciej Wójtowicz), a w kategorii zmagań indywidualnych I miejsce zajął uczeń PG 5 Maciej Wójtowicz, II miejsce uczennica PG 5 Julia Fogel a III miejsce uczeń PG 4 Piotr Wanat. Wyróżnieni gimnazjaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
28 kwietnia 2017
Uroczyste pożegnanie odbyło się w sali kinowej MOK Chemik. Najlepszą ilustracją przepięknej wzruszającej imprezy jest relacja filmowa przygotowana przez Studio Kopernik. Zapraszamy do obejrzenia.

ROK SZKOLNY 2017/2018

5 września 2017
NARODOWE CZYTANIE
Nasi licealiści aktywnie włączyli się do akcji Narodowego Czytania „Wesela”. Wzięli udział we wspólnym głośnym czytaniu fragmentów "Wesela" Wyspiańskiego, które odbyło się w Kędzierzyńskiej MBP. Szkołę reprezentowali: Wojciech Derlikiewicz jako Wernyhora i Miłosz Gornig jako Gospodarz. Dramat czytany był przez mieszkańców Kędzierzyna-Koźla: przedstawicieli władz miasta, dziennikarzy, sportowców, bibliotekarzy, młodzież i.in.

17 września 2017
Jak co roku 17 września przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem ROCZNICY NAPAŚCI Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Dostąpiliśmy również zaszczytu wystawienia asysty do pocztu Związku Sybiraków.

OTWARCIE PALECIAKA
19 września 2017
Uroczyste otwarcie kącika rekreacji dla uczniów, który został stworzony dzięki datkom uczestników styczniowego balu charytatywnego, sponsorom oraz pracy grupy rodziców. W wyniku konkursu miejsce zostało nazwane "Paleciak". Niech służy jak najdłużej!3 października 2017
WERNISAŻ WYSTAWY "Polskie ślady Conrada" w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem licealistów II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu: Julii Kopanieckiej, Zuzanny Goluch, Katarzyny Zawadka.
Młodzież wzięła udział w czytaniu performatywnym fragmentów dzieł Conrada w dniu otwarcia Wystawy. Wystawę przygotowano ze zbiorów własnych MBP w 160. rocznicę urodzin pisarza - Józefa Korzeniowskiego.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W dniu 12.10.2017 nasze Liceum obchodziło jak co roku swoje święto. Dyrekcja szkoły nagrodziła nauczycieli za całoroczną pracę. Narody Dyrektora odebrali: Renata Dworaczek, Koryna Warzecha, Iwona Palarczyk, Anna Kolasa-Kurek, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Karolina Wajman, Alina Pietrzykowska, Mirosław Mazur, Monika Michaliszyn, Tatiana Mazurkiewicz oraz Tomasz Mikoluk. Dyrekcja odczytała również gratulacje dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrody Starosty Powiatu : Danuta Klityńska oraz Marek Słota jak również dla Iwony Palarczyk ,która wczoraj odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej.
"W imieniu starosty Małgorzaty Tudaj, zarządu powiatu i radnych chcę wam serdecznie podziękować. II liceum jest szkołą elitarną, chcę podziękować nauczycielom oraz pedagogom, ponieważ wy przekazujecie wiedzę młodym ludziom. Ale wiedza to nie wszystko, trzeba również stworzyć klimat, a wy właśnie to świetnie robicie. Chcielibyśmy wam również życzyć dalszych sukcesów w przyszłości, już teraz nasze szkoły są stawiane za przykład. To najlepszy okres w waszym życiu, więc wykorzystajcie go dobrze. W tej szkole dyrekcja zawsze tworzyła coś niekonwecjonalnego i chcę podziękować pani dyrektor, że kontynuuje tę niełatwą misję" - tak wczoraj na naszej uroczystości mówił v-ce starosta Powiatu Józek Gisman.

Wręczono również nagrody dla najlepszych, według opinii uczniów, nauczycieli. Nagrodę "Nauczyciela na 6stkę" odebrali :
Katarzyna Arciszewska - Stępień, Barbara Warzecha, Mirosław Mazur oraz Marek Słota. Statuetka "Superbelfra" powędrowała do Bartosza Tracza. Zostali nagrodzenie również uczniowie, otrzymali Oni "Kopernikusa" w kategoriach:

grupowe wyróżnienia
1. Drużyna Ratownicza II LO RATOWNICY ROKU
2. Chór II LO ODKRYCIE MUZYCZNE ROKU
3. Grupa Volontarius WOLONTARIUSZE ROKU

indywidualne wyróżnienia
4. Laura Foltys klasa IIID HISTORYK ROKU
5. Patryk Krzyż klasa IIA POLITOLOG ROKU
6. Monika Olszanecka klasa 3B BIOLOG ROKU
7. Katarzyna Muzyka klasa IIc HUMANISTKA ROKU
8. Krzysztof Antonik klasa II c FOTOGRAF ROKU
9. Martyna Graczyk klasa IIC CZYTELNIK ROKU I MISTRZ ORTOGRAFII
10. Aleksandra Gomuła klasa IIIB SPORTOWIEC ROKU
11. Alicja Gomuła klasa III B SPORTOWIEC ROKU
12. Paulina Sawicka klasa IIID SPOŁECZNIK ROKU
13. Kamil Nakielski klasa IIa FILMOWIEC ROKU
14. Mateusz Gawin klasa IIb REDAKTOR ROKU
15. Sandra Majnusz klasa IIIC REDAKTORKA ROKU
16. Milena Liszka klasa IIIB AKTORKA ROKU
17. Dominika Kopeć klasa IID DEKORATORKA ROKU
18. Jakub Kukiełka klasa IIC ODKRYCIE ROKU-KONFERANSJER I UCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ
19. Syntia Kudela klasa IIIC UCZENNICA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ.

Nowym rzecznikiem praw ucznia został pan Bartosz Tracz. Wczoraj również przedstawiono Nowy Samorząd Szkolny, przewodniczącym został Mateusz Gawin, jego zastępcą Karolina Jopek a sekretarzem Worobiec Tomasz.
Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz wybranym serdecznie GRATULUJEMY!
Zdjęcia pod linkiem:
https://photos.app.goo.gl/LjYcjH1q2cuP8Qyf2
Relacja filmowa


20 października 2017
Klasa 2A wzięła udział w pokazie filmów w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017 - w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
9 listopada 2017
Uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na tradycyjnej Wieczornicy, by wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni i wspominać lata walki naszych antenatów o niepodległość ojczyzny. Podniosła atmosfera udzielała się wszystkim uczestnikom.


ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy związany z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Przedsięwzięcie było jednym z elementów trwających obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu.
Finał konkursu połączony z prezentacją nadesłanych pomysłów odbył się w ramach Dnia Młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zgromadzeni w Hotelu Solidaris uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez rówieśników ze szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
W konkursie zwyciężył Krzysztof Antonik z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, który przedstawił projekt innowacyjnego zegarka „diet watch”.
– Posiada on wysokiej rozdzielczości kamerę, która pozwala na skanowanie wybranego posiłku oraz jego analizę pod względem liczby kalorii. Produkt w szczególności ułatwiłby codzienne funkcjonowanie cukrzykom – przybliża zwycięzca konkursu.
Pomysł i wykonanie zadania chwaliła Maja Prokopczuk, na co dzień nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w II LO i dyrektor centrum medyczno-rehabilitacyjnego „Solutaris”.
– Sądzę, że tego typu zegarek miałby bardzo duże szanse, aby zaistnieć na rynku. Nie tylko wśród osób chorych na cukrzycę, ale przede wszystkim wśród ludzi dbających o zdrowy tryb życia. Sama chętnie zakupiłabym taki produkt – oceniła. (źródło: kk24.pl)

SZKOLNE DYKTANDO
14 listopada 2017
Odbyła się kolejna edycja szkolnego dyktanda. Tekst przygotowany przez Panią Danutę Klityńską był pełen pułapek ortograficznych! W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów:
I miejsce zajęła Martyna Graczyk z kl. IIc
II miejsce zajął Jakub Kukiełka z kl. IIc
Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Wołkonowski z kl. Ia.
A oto treść dyktanda:
Kolega Grzegorza, Ambroży Gżegżółka, dokonał przeglądu przedmiotów nauczania obowiązujących w liceum. Zostawszy licealistą, rozmarzył się i przyrzekł sobie, że teraz już na pewno musi być najlepszy. Ale w czym? Skromnie i samokrytycznie zauważył, że nie może być doskonały we wszystkim i należałoby coś wybrać. Niedługo się wahał. Jest wprawdzie niezły z biologii. Wie, jak wyglądają na przykład perłowoszare azalie, żółto-czerwone gardenie, bladoróżowe goździki, których rabatki tworzyły barwne esy-floresy na tle ciemnej zieleni traw i rosnących gdzieniegdzie jasnozielonych krzewów. Nie znosi jednak fizyki ani chemii, zaś sympatia do polonisty - pana Hieronima Pszczółkowskiego -nie pomoże w uniknięciu pułapek ortografii. Ba, chłopak jest święcie przekonany, że Polacy zostali obdarzeni ortografią można by powiedzieć, że najtrudniejszą z możliwych i wcale nie najłatwiejszą interpunkcją. Rzadko korzystamy ze słownika, na co dzień nie nosimy go ze sobą i dlatego poniewczasie okazuje się, że takie nicnierobienie powoduje, iż nie znamy poprawnej pisowni wielu polskich wyrazów i - mówiąc żartobliwie - chybaby się nieraz zhańbiliśmy. Ale, ale! Czyżby młody warszawiak właśnie miał znaleźć coś dla siebie? Trzeba by tylko połączyć nie najniższe przecież ortograficzne umiejętności z hobby Ambrożego, czyli przede wszystkim arcytrudną hodowlę ptaków z osiągnięciami w ogródku przyszkolnym. Tam przecież grządki pożytecznych i oryginalnych jarzyn ciągną się wzdłuż szpaleru jeżyn. Naprzód oberżyna przy rzeżusze, na przodzie biało-czerwona rzodkiew przy długim i jasnozielonym ogórku, a bakłażan naprzeciw marchewki. Na razie Ambroży Gżegżółka spod zmrużonych powiek patrząc na papużki nierozłączki, widzi, jak w jego ptaszarni pojawiają się jaskółki i kukułki, oryginalne pustułki, jerzyk i pokrzewka, kszyk, piegża oraz biało-czarno-popielata białorzytka, która z żytem naprawdę nie ma nic wspólnego. Zachwycony tym widokiem Ambroży wykonał półobrót i kątem oka znienacka ujrzał dziwne straszydło. Oszołomiony wytężał wzrok. Wiedział, że znikądinąd nie może oczekiwać pomocy. Aż nagle różnokolorowy miraż rozpłynął się, a zaskoczony chłopak ujrzał przed sobą przyglądającego mu się nieznanego zwierza, wyglądającego jak z rodziny długoszyich żyraf żyjących w twardolistnym lesie i żującego zielonkawe liście, a jego nibynóżki drgały rytmicznie. No, no, taką kolekcją dziwolągów, ortograficznych cudaków można by zadziwić nie tylko panią od biologii, ale także pana od polskiego.

17 listopada 2017
Uczniowie klasy 2B wzięli udział w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Odra - 20 lat po powodzi - stan obecny, perspektywy i szanse.
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe było jednym z najważniejszych tematów konferencji, która odbyła się w Zakrzowie. Została zorganizowana przez starostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzatę Tudaj oraz marszałka województwa Andrzeja Bułę.

Wzięli w niej udział m.in. prof. Jerzy Buzek, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Wszyscy oni wzięli udział w panelu dyskusyjnym.
„Razem w obliczu zagrożenia – powódź tysiąclecia 97’ oczami samorządowców i mieszkańców” – to zagadnienie otwarło wydarzenie, a zostało poruszone przez przedstawicieli samorządów dotkniętych powodzią oraz gości z Niemiec i Czech.

Istotnym punktem był również „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim po roku 1997”, powiedział o nim marszałek Andrzej Buła. Kolejny ważny temat został omówiony przez wicestarostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józefa Gismana, który skupił się na inwestycjach po powodzi w 1997 roku.

Swoje wystąpienie zaprezentowali również przedstawiciele Terminale Sp. z o.o. Jarosław Zemło i Zbigniew Żuk. Zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, władzami powiatu oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej.

17 listopada 2017
Klasy 2D i 1B odbyli wycieczkę do Krakowa i wzięli udział w SPEKTAKLU "Czego nie widać?" w Teatrze Bagatela.

21 listopada 2017
Udział grupy uczniów w SPOTKANIU zorganizowanym przez grupę AI z I LO z dr Mirosławem Tyrczykiem badaczem historii i autorem książki „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów”. Relacje polsko-żydowskie wciąż są białą plamą naszej zbiorowej świadomości, dlatego właśnie należy dyskutować o tragicznie splecionych polskich i żydowskich losach, o wydarzeniach przez lata ukrywanych i wypieranych. Po to, by lepiej zrozumieć wspólną przeszłość i aby dzięki temu mądrzej budować wspólną teraźniejszość.

28 listopada 2017
Grupa uczniów z klas IB oraz IE wraz z opiekunami odwiedziła, w ramach wycieczki przedmiotowej z WOK, kulturalne miejsca na mapie Opolszczyzny – MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI http://muzeumpiosenki.pl/o-muzeum/zbiory/ oraz galerię WORLD PRESS PHOTO Exhibition 217 - http://www.galeriaopole.pl/pl/world-press-photo-2017
Bardzo ciekawe, multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki odsłoniło przed młodzieżą dziesięciolecia polskiej muzykografii, uczniowie mogli posłuchać utworów od lat 20' po czasy współczesne, ale również zobaczyć pamiątki związane z opolskim festiwalem - plakaty, kostiumy, bilety, fotografie. Wystawa fotografii prasowej pozwoliła natomiast zrozumieć i przybliżyć młodym ludziom sztukę fotoreportażu.

11 grudnia 2017
Uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć spektakl grupy Teatr 534 FLUG zatytułowany "Imponderabilia". Materiał nakręcony przez Studio Kopernik przybliża zespół oraz jego przedstawienie.


MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
Po raz 14 w naszym Liceum!
Z początkiem października w II LO ruszyły przygotowania tegorocznego Maratonu Amnesty International, a już w trzecim tygodniu listopada uczniowie szkoły pisali pierwsze listy na rzecz obrony praw człowieka. Był to już czternasty maraton organizowany w naszej szkole. Rozpoczął się około południa, a stoliki wraz z jego trwaniem zapełniane były pomocną młodzieżą i nauczycielami. Nie zabrakło także absolwentów i uczniów innych szkół wspierających akcję Amnesty.
Każdy uczestnik mógł poczęstować się kawą lub herbatą, zjeść ciasto, porozmawiać i spędzić czas w miłej atmosferze pisząc listy, które później zostały zapakowane przez uczniów należących do Szkolnej grupy AI. W najbliższym czasie zostaną wysłane do ambasad państw w których Prawa człowieka konkretnych osób były naruszane bądź łamane.
Jako Szkolna Grupa Amnesty jesteśmy wdzięczni, że tak wielu z Was przyszło wesprzeć naszą akcję. To ważny gest, który być może wpłynąć na zmiany we wskazanych państwach.
Maraton zakończył się po godzinie 22 wynikiem 1104 napisanych listów. Każdy napisany list ma dla nas znaczną wartość, a także wymiar edukacyjny dla piszących. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
Magdalena Trzcińska

11 grudnia 2017
SPOTKANIE Z JÓZEFEM PINIOREM
Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce grupa uczniów II LO pod opieką B. Tracza wzięła udział w spotkaniu z działaczem Solidarności Józefem Piniorem. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu członków grupy AI z I LO im. H. Sienkiewicza i zostało poprzedzone projekcją filmu „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka.Na spotkanie to zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Osoba Józefa Piniora jest ważnym elementem tworzącym polską historię. Był działaczem opozycji w PRLu, w 1980r. organizował struktury Solidarności na Dolnym Śląsku. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego dokonał tzw. „napadu na bank" i wyprowadził z konta związku 80 milionów złotych, aby nie zostały one zajęte przez władze komunistyczne.

Dzięki rozmowie z panem Piniorem oraz jego żoną uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało życie podczas stanu wojennego i jak jego wprowadzenie podzieliło społeczeństwo. Maria Pinior, która również brała czynny udział w działalności opozycyjnej, poruszyła bardzo istotną kwestię pracy kobiet w walce z systemem. Spotkanie zakończyło się refleksją na temat współczesnego świata oraz obecnego stanu polskiej polityki. (za https://www.facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE/?rc=p)

SPOTKANIE JASEŁKOWE
Zgodnie z wieloletnią tradycją 21 grudnia odbyło się spotkanie jasełkowe, podczas którego uczniowie i nauczyciele mieli okazję na chwilę zadumy i refleksji. W klimat świąt wprowadził nas występ chóru pod dyrekcją M. Gancarczyka oraz przepiękny spektakl przygotowany przez uczniów ze szkolnej grupy teatralnej pod wodzą W. Lankaufa. Piękną dekorację przygotowali uczniowie klasy 1B pod kierunkiem Pań Ewy Kampy i Angeliki Gricman. Serdecznie dziękujemy za wzruszające przeżycia.


BAL CHARYTATYWNY II LO
3 lutego 2018 roku
Kolejny Bal II LO odbył się w Magicznym Zakątku w Raszowej. Niezwykle udaną imprezę uświetniła swoją obecnością Pani Iwona Pavlović oraz nauczyciele, którzy przygotowali świetny program artystyczny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia a Radzie Rodziców składamy podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie imprezy.

STUDNIÓWKA
9 lutego 2018
Zabawa odbyła się w Dworku w Komornie i miała przepiękną oprawę. Spójrzmy na tę zabawę okiem kamery Studia Kopernik:


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI
14 marca 2018
Klasy pierwsze i drugie zostały zaproszone do zabawy matematyką i fizyką. Każda klasa mogła wziąć udział w trzech konkurencjach. Został przygotowany quiz matematyczno-fizyczny, w którym wzięły udział dwuosobowe drużyny z poszczególnych klas. Na korytarzu prezentowano stoiska tematyczne, m.in.: matematyka na wesoło, matematyka na sodko, fizyka w życiu codziennym. Poszczególne klasy przygotowały również plakaty promujące fizykę, matematykę lub liczbę Pi.

DZIEŃ ZIEMI
18 kwietnia 2018
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas pierwszych, podobnie jak w roku ubiegłym, uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem. Przemysław Supernak jest niezwykłą postacią, która w sposób szczególny jest w stanie zainspirować i zainteresować uczniów. Jest on podróznikiem, organizatorem wypraw, fotografem, właścicielem Agencji Przygodowej Super-Glob i organizatorem Opolskiego Festiwalu Podróżniczego. Ponadto ma dar opowiadania. W tym roku wszystkim nam przybliżył Afrykę. Spotkanie pogłębiła wystawa jego zdjęć w bibliotece miejskiej.
Uczniowie liczą na kolejne spotkanie z p.Przemysławem w przyszłym roku.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
27 kwietnia 2018
Pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów. Uroczystość odbyła się już tradycyjnie w MOK Chemik. W eleganckiej oprawie, w obecności przedstawicieli powiatowych władz oświatowych, nauczycieli i rodziców tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania. Imprezę i wypowiedzi wzruszonych byłych już uczniów uwiecznili reporterzy Studia Kopernik:


DEBATA OKSFORDZKA
25 kwietnia 2018
Debata na temat: "Jesteśmy gotowi na euro" została przygotowana w ramach projektu SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Uczniowie klas 1A, 1B, 1C, 1D i 2D wzięli udział w gorącej dyskusji pod przewodnictwem Marszałka - Pani Jadwigi Kosalli oraz Sekretarza - Patryka Krzyża z 2A.
Najlepszym mówcą został wybrany Arkadiusz Małachowski z klasy 1A, który w nagrodę odbędzie wizytę studyjną do PE w Brukseli.


ASY POWIATU
20 czerwca 2018 roku w II LO odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu. Stypendia były rozdane w kategoriach naukowych, kulturalnych, sportowych oraz specjalnej kategorii L-ka. Tegoroczna impreza miała nazwę "Asy Powiatu". Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Oto lista wyróżnionych ASÓW z naszego liceum:
1. Rafał Rosoliński, uczeń II LO - laureat 23. Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
2. Monika Olszanecka, uczennica II LO - finalista 47. Olimpiady Biologicznej, finalistka etapu okręgowego 33. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
3. Sonia Gołąbek, uczennica II LO - Finalistka etapu Centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
4. Wiktoria Moszko, uczennica II LO - finalistka etapu Centralnego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Mózgu „Brain Bee”,
5. Dominik Ostrowski, uczeń II LO – zdobywca wysokich miejsc I, III, VI w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat I, III, VIII w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle.
6. Aleksandra Tkacz, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc III, VII, IX w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Kędzierzyn-Koźle oraz wysokich lokat w IX Otwartych Zimowe Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin.
7. Konrad Pierzchlewicz, uczeń II LO - II m. w BIG AIR w snowboardzie i IV miejsce w SNOWCROSS w snowboardzie podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
8. Tobiasz Gall, uczeń II LO - VII i IX m. w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle, V m. w IX Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin,
9. Aleksandra Lisowska, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc IV, V X w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat IV, V w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle,
10. Julia Kopaniecka, uczennica II LO - II m. w Snowboardowym Pucharze Polski w konkurencji Slopestyle - IV m. w BIG AIR na XXIV Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych,
Nagrodę Zarządu Powiatu L-ka otrzymał:
Mateusz Gawin, uczeń II LO - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącego młodzieżowej rady miasta, redaktor Szkolnego Studia „Kopernik”, członek pocztu sztandarowego, uczeń, który angażuje się w życie i promocję szkoły, czynnie bierze udział w olimpiadach i konkursach biologicznych, jest członkiem WOPR i chóru szkolnego „Red Voices.


ROK SZKOLNY 2018/2019

OTWARCIE CENTRUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ
3 Września 2018
Przy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło swoją działalność Szkolne Centrum Mediacji FIAT PACTUM.
Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrkowska, Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Bogna Witek, Janusz Wójcik doradca marszałka ds. dialogu i partnerstwa obywatelskiego, Wiceprezes Stowarzyszenia Droga do Celu Jolanta Dec oraz rodzice licealistów i absolwentów II LO, którym bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc przy tworzeniu Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM.
Opiekunem młodych mediatorów jest Pani Marzanna Gądek-Radwanowska – certyfikowany mediator i edukator.EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26 września 2018
Uczniowie klas 2C i 2A pod kierunkiem Pani Moniki Michaliszyn przygotowali ciekawą zabawę językową w formie escape room. Uczniowie rozwiązywali interesujące zagadki w projekcie "Zamach na królową". To pierwszy (ale nie ostatni) pokój zagadek w naszej szkole!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
2 października 2018
Od 2006 roku na mocy postanowienia Zgromadzenia Generalnego ONZ 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. W tym roku zrealizowaliśmy wspólny projekt z Fundacją Wychowanie dla Pokoju dzięki inicjatywie Pani Prezes Aleksandry Droni - absolwentki II LO. Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych i drugich w ramach Festiwalu HAT NOT HATE zaprezentował się m. in. szkolny chór. Wykonywane utwory oraz wystąpienia Pani Prezes skłaniały do dyskusji i głębokiej refleksji na ten niezwykle ważny we współczesnym świecie temat.Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii, plakatu oraz wspólne tworzenie malowidła na płótnie. Zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele otrzymali ręcznie wykonane na drutach i szydełku czapki z logo HatNotHate.

10 października 2018
Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w PROJEKCJI FILMU "Dywizjon 303"

ŚWIĘTO SZKOŁY
11 października 2018
Tegoroczna uroczystość obfitowała w mnóstwo pozytywnych chwil, momentów radości i zaskoczenia oraz życzeń i wzruszeń. W tym dniu Dyrektor naszej szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień, złożyła dyplomy gratulacyjne na ręce osób, które otrzymały nagrody starosty powiatu , gratulowała również nauczycielom uhonorowanym złotymi medalami za długoletnią służbę, medalami Komisji Edukacji Edukacji Narodowej oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Dyrekcja wręczyła również nauczycielom, obsłudze i administracji swoje doroczne nagrody w podziękowaniu za piękną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę .
Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Katarzyna Dysarz oraz Pan Jacek Król, z ramienia Organu Prowadzącego – Kierownik Wydziału Oświaty – Pani Aurelia Stępień.
W tym dniu również odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Kopernika.
Ogólnoszkolne spotkanie było również okazją, aby wyróżnić wyjątkowych uczniów nagrodami "Kopernikusa" za szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły. Wyróżnienia otrzymali:
NAJLEPSZY HISTORYK i POLITOLOG - Patryk Krzyż z klasy 3A
NAJLEPSZY BIOLOG - Wiktoria Moszko z klasy 3B
NAJLEPSZY ANGLISTA i UCZEŃ Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ - Jakub Kukiełka z klasy 3C
NAJLEPSZY ŚCISŁOWIEC - Krzysztof Wołkonowski z klasy 2A
NAJLEPSZY INFORMATYK - Tomasz Worobiec klasa 3A
UCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ - Jakub Kukiełka z klasy 3C
UCZENNICA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ - Aniela Jurczyszyn z klasy 2E
ARTYSTA PLASTYK - Zuzanna Goluch z klasy 2B
DŹWIĘKOWIEC ROKU - Igor Labocha z klasy 2A
DEBIUT ROKU - ŚPIEW SOLO - Karolina Zborowska z klasy 2D
NAJLEPSZY SOLISTA – Maciej Wójtowicz z klasy 2C
NAJLEPSZY ROMANISTA i LIDER SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ - Krzysztof Antonik z klasy 3C
OSOBOWOŚĆ II LO - Filip Łannik z klasy 2A
REDAKTOR ROKU - Karolina Jopek z klasy 2E
MONTAŻYSTA ROKU - Dominika Jędrzejczak z klasy 2A
GRAFIK ROKU - Aleksandra Zduńczuk z klasy 2C
ZAANGAŻOWANI NA RZECZ BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA BEZ AGRESJI - GRUPA MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH
WOLONTARIUSZE ROKU – GRUPA VOLONTARIUS
Zebrani uczniowie i nauczyciele z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcie konkursu na "Belfra Roku".
Statuetkę „KOSA” otrzymała pani Katarzyna Polinowska - Miłek, Statuetkę za „TEKŚCIK ROKU” otrzymał pan Mirosław Mazur, Statuetkę „PRZYJACIEL UCZNIA” otrzymał pan Bartosz Tracz, Statuetkę „ŚMIESZEK” otrzymał pan Bartosz Tracz, Statuetkę „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” otrzymał, nie kto inny, jak pan Bartosz Tracz.
Ostatnim punktem akademii było przedstawienie nowo wybranego zarządu Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów w wyborach otrzymali:
Przewodnicząca : Karolina Jopek, zastępca przewodniczącego; Konrad Wandrasz, Zofia Czerwińska oraz Michał Ogórek. Gratulujemy
A oto pełna lista nagrodzonych pracowników II LO:
Nagrody Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego otrzymały Katarzyna Arciszewska-Stępień i Koryna Warzecha.
Złote medale za długoletnią służbę otrzymali: Marzanna Gądek-Radwanowska , Agata Kapusta, Mirosław Mazur, Marionella Szatkowska-Strzała.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Piotr Jahn i Alina Pietrzykowska.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Renata Dworaczek
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Dorota Gajewska, Marzanna Gądek-Radwanowska, Piotr Jahn, Urszula Kałamarz, Danuta Klityńska, Anna Kolasa-Kurek, Jadwiga Kosalla, Monika Michaliszyn, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha.
Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Pani Anny Kolasy-Kurek, reżyserki uroczystości, Pana Mateusza Gancarczyka – kierownika muzycznego, Pań Katarzyny Iskry-Kiecany i Tatiany Mazurkiewicz odpowiedzialnych za dekorację oraz wszystkich artystów, którzy podbili nasze serca swym tańcem i śpiewem.
Studio Kopernik zadbało o uwiecznienie naszej uroczystości:


11 października 2018
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „2018 - ROK NIEPODLEGŁOŚCI” jako część projektu „Szkoła młodych patriotów”
Wzięło udział 130 uczniów z klas I. Z każdej klasy wybrano po dwa najlepsze plakaty:
kl. IA - Piotr Cichoń I miejsce; Marlena Kupka II miejsce,
kl. IB - Sławomir Antonik I miejsce; Emilia Piątek II miejsce,
kl. IC - Aleksandra Bednorz I miejsce; Agnieszka Mrówka II miejsce,
kl. ID - Aleksandra Rak I miejsce; Julia Atłachowicz II miejsce,
kl. IE - Sara Wróbel I miejsce; Natalia Szymańska II miejsce.
Spośród tej grupy uczniów wyróżniono prace pięciu uczniów, a następnie wybrano ostatecznie plakaty, przydzielając miejsca:
1 miejsce - Sławomir Antonik
2 miejsce - Aleksandra Bednorz
3 miejsce - Aleksandra Rak
Celem konkursu było zmobilizowanie ucznia do poznania historii Polski, najważniejszych wydarzeń, bohaterów z okresu stulecia (1918-2018), pobudzenia wyobraźni i kreatywności, poznania cech dobrego plakatu - wykonanie plakatu wielkości A4 różną techniką (rysowanie , malowanie, wydzieranie, grafika komputerowa) , plakat powinien zawierać hasło.
Przygotowano w szkole wystawę wszystkich prac. Prace wyróżnionych uczniów wyeksponowano na głównym miejscu szkolnej wystawy - hol prowadzący do małej sali gimnastycznej, gdzie 8 listopada odbędzie się konferencja historyczna „Stu wybitnych Polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Pozostałe plakaty zaprezentowano na korytarzach szkolnych.

19 października 2018
Uczniowie klas 1A, 1B i 1C wzięli udział w pokazach filmów konkursowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych "PUBLICYSTYKA" w Kędzierzynie-Koźlu.

25 października 2018
Eliminacje powiatowe WOJEWÓDZKIEGO KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
II LO było organizatorem eliminacji. Uczestnikami byli soliści oraz zespoły z PSP nr 19, PSP nr 16, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie występy zachwyciły widownię, natomiast do następnego etapu przeszła Emilia Kluger z PSP nr 16 oraz zespół muzyczny z Zespołu Szkół nr 3. W jury konkursu zasiadły Panie Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Aurelia Stępień - Kierownik Wydziału Oświaty i Anna Zamora - nauczycielka PSP 19.

29 października 2018
SZKOLNE DYKTANDO
W dyktandzie wzięło udział 46 uczniów.
I miejsce - Martyna Graczyk, kl. 3C
II miejsce - Jakub Kukiełka, kl. 3C
III miejsce - Julia Szymańska, kl. 2 i Przemysław Żabski, kl. 1B
IV miejsce - Krzysztof Wołkonowski, kl. 2A
V miejsce - Emilia Piątek, kl. 1B
Gratulacje dla uczniów, którzy napisali bardzo trudne dyktando o tematyce związanej ze 100-LECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Dyktando Niepodległościowe
Już od kilku lat raz w roku piszemy szkolne dyktando, ale jego bieżąca edycja jest wyjątkowa, gdyż 2018 rok jest Rokiem Niepodległej i z tej okazji napiszemy dzisiaj Dyktando Niepodległościowe, w którym wspominać będziemy wydarzenia historyczne i oryginalne polskie symbole. Polacy pamięci do dat nie mają, ale kilka spośród wielu wartych do wspominania na pewno pamiętają. Jest to 966 rok - chrzest Polski - uznany za datę powstania naszego państwa czy rok 1410, w którym odbyła się zwycięska bitwa pod Grunwaldem i listopad 1918, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Oczywiście wszyscy - włącznie z gościnnymi Mazowszanami po statecznych łodzian czy Ślązaków, poznaniacy, Małopolanie, Pomorzanie, a przede wszystkim Kaszubi wiedzą, że II wojna światowa rozpoczęła się od napaści Niemców hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku. Straciliśmy świeżo zdobytą niepodległość, znaleźliśmy się w cieniu swastyki, dlatego Polskie Państwo Podziemne utworzyło oddziały Armii Krajowej, a jej żołnierze wraz z młodzieżą zrzeszoną w Szarych Szeregach podejmowali różne działania narodowowyzwoleńcze. Polacy to naród, który nigdy się nie poddaje, nawet jeżeli kolejne powstania, na przykład kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe czy powstanie warszawskie nie zakończyły się militarnym zwycięstwem. W dniach zwycięstw i porażek nasze polskie symbole - hymn, godło, flaga stanowiły nienaruszalną relikwię, wzbudzały uczucia patriotyczne Polaków. Bywa, że na co dzień traktowane są jako błahe, to w chwilach próby stają się ważne. Nawet jeżeli nie znamy niestety wszystkich strofek hymnu, to rozrzewniają nas jego dźwięki, gdy śpiewamy je podczas wydarzeń narodowych lub gdy triumfują nasi reprezentanci sportowi. Widzimy wtedy wzruszenie kibiców, którzy chwilę przedtem kłócili się ze sobą, łzy w oczach sportowców - tak hymn Polski może zjednoczyć zwaśnionych Polaków. Flaga biało-czerwona powróciła jako oficjalny symbol Polski w 1918 roku. Po II wojnie światowej rząd komunistyczny, aby zahamować ewentualne działania podżegaczy, wprowadził wiele restrykcji dotyczących wykorzystania symboli narodowych. Wtedy flaga uważana była za znak protestu przeciwko reżimowi, symbol odwagi i heroizmu. Dziś pojawia się na ulicach i budynkach państwowych z okazji takich jak Święto Niepodległości, Dzień Flagi, bo dopilnowują tego włodarze miast i wsi, niestety rzadko widzimy ją w oknach zwykłych obywateli. Herb Polski to białopióry orzeł ze złotą koroną na głowie, zwróconej w prawo. Z nim związane jest odznaczenie dawnej Rzeczypospolitej - Order Orła Białego. W czasach Polski Ludowej, by zatrzeć pamięć o polskiej historii, zlikwidowano koronę, ale herb odzyskał ją w 1990 roku. Symbole narodowe towarzyszą nam niemalże nieustannie. Ale czy naprawdę okazujemy im szacunek? Niestety zdarzają się chuligańskie wybryki znieważające symbole, widzimy półdrwiące miny, słyszymy komentarze z półuśmiechem rzucane przez nie zawsze zachowujących się jak należy pseudo-Polaków. Niepotrzebne są nam wte i wewte minipogadanki o tym, kto jest a kto nie jest prawdziwym patriotą, bo mamy symbole przypominające o walce za wolność ziem macierzystych Polski i nasuwają na myśl dążenia do jedności oraz podkreślają naszą polską niezależność, miłość do tradycji, kraju i narodową tożsamość aż po wsze czasy.

30 października 2018
DEBATA OKSFORDZKA „PATRIOTYZM TO ANACHRONIZM”
Debatę zaszczycili swoją obecnością Pani Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty, Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień, Dyrektor II LO, zaproszeni wraz z opiekunami uczniowie szkół powiatowych oraz uczniowie II LO. Debata odbyła się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Warto nadmienić, że II LO (koordynatorem tego projektu jest J.Kosalla, która jednocześnie opiekuje się Szkolnym Klubem Debat Oksfordzkich) uczestniczy także w programie "Szkoła Młodych Patriotów" Studium Prawa Europejskiego.
Mówcy strony PRO ( Kasia, Arek i Mikołaj) starali się przekonać do swojego stanowiska oponentów czyli stronę CONTRA ( Zosia, Jakub i Konrad). Dyskusja była bardzo gorąca, wiele osób z publiczności zgłaszało swoje uwagi, pytania czy opinie.
Ostatecznie znaczną różnicą głosów wygrała strona CONTRA, a najlepszym mówcą debaty został Jakub Wieczorek z klasy ID.


9 listopada 2018
KONFERENCJA NAUKOWA - "100 POLAKÓW na 100-LECIE"
8 listopada 2018 w II LO im. M. Kopernika odbyła się konferencja historyczna, w trakcie której uczniowie klasy I D przedstawili sylwetki 100 wybitnych Polaków na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencję prowadziła nasza absolwentka, reprezentująca obecnie Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego dr Aleksandra Ziober. Wśród zaproszonych gości, którzy wysłuchali wystąpień naszych uczniów znaleźli się przedstawiciele władz Gminy i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i związków kombatanckich.

8 listopada 2018
KONCERT "MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ"
Wspaniały patriotyczny koncert "Młodzi dla Niepodległej" zamknął wielki projekt realizowany przez ostatnie tygodnie przez wszystkie szkoły podległe Starostwu Powiatowemu.
Usłyszeliśmy piękne pieśni i utwory opowiadające o ojczyźnie, zaaranżowane w nowoczesny sposób, wykonane przez młodych artystów z ogromną żarliwością.
Cały program wyreżyserowali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Mateusz Gancarczyk i Kinga Dębska. Za choreografię taneczną odpowiedzialna była Katarzyna Kozłowska, scenografię przygotowała Małgorzata Kubacka.
Na scenie wystąpili uczniowie z II LO, I LO, Zespołu Szkół nr 3, ZSTiO, Zespołu Szkół nr 1, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół Specjalnych. Gościnnie wystąpili również Olaf Osmański z PSP 12, tancerze Eliasz Kubica i Natalia Franik oraz Teatr 534.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół, uczniowie, rodziny i przyjaciele młodych artystów, a także zwykli mieszkańcy miasta.
"Dziękujemy Niepodległej" - takim hasłem ułożonym z wielkich pudeł wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych zakończył się koncert.

26 i 28 listopada 2018
TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY
W kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych oraz klasy 2D. Warsztaty prowadzili mec. Jacek Różycki Krzysztof Kiełbicki. Inicjatywa Stowarzyszenia im.Prof. Zbigniewa Hołdy ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promują świadome obywatelstwo i zachęcają młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

28 listopada 2018
BROŃMY PRAW CZŁOWIEKA
W setną rocznicę uzyskania przez kobiety prawa wyborczego w Polsce szkolna grupa Amnesty przygotowała apel na temat praw człowieka. Według przyjętej konwencji uczestnicy przedstawili stan praw w dwóch państwach Francji i Ukrainie, w których to, mimo względnej bliskości geograficznej obowiązuje zupełnie inny stan kultury. Apel poprzedziła akcja uczniów klasy 1d. W całość wydarzenia zaangażowali się także uczniowie z klasy 1b, 1c, 1e, oraz 2c. Za koordynację apelu odpowiadały Agnieszka Pyrsz i Zofia Szafarczyk. Ps. W przyszłym tygodniu ruszamy z maratonem!

6 grudnia 2018
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY
W dniu Świętego Mikołaja zakończono rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły w piłce siatkowej, piłce koszykowej i piłce nożnej. Po pasjonujących starciach wyłoniono zwycięską trójkę - klasy 2A, 3A i 2D.

3-10 grudnia 2018
MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

13 grudnia 2018
JARMARK świąteczny i KONCERT dla rodziców "Mamy pasję, talent, osobowość"
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia zaprosiliśmy rodziców na koncert prezentujący różnorodne talenty naszych uczniów. Spotkaniu towarzyszył jarmark, na którym można było zakupić ozdoby i kartki świąteczne wykonane przez uczniów, smakowite wypieki, kalendarz II LO na 2019 rok, a także obejrzeć wystawę prac plastycznych. Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy wspaniałych świąt!
Specjalne podziękowania kierujemy do Pań Danuty Klityńskiej, Barbary Warzechy, Joanny Stachowicz oraz Pana Mateusza Gancarczyka za wielką pracę nad przygotowaniem przedsięwzięcia.

21 grudnia 2018
JASEŁKA SZKOLNE
Cała społeczność szkolna wzięła udział w tradycyjnym spotkaniu świątecznym. Jak zwykle była to piękna okazja do refleksji związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Stroną artystyczną przedsięwzięcia zajęli się z duzym powodzeniem Pani Marionella Szatkowska-Strzała i Panowie Waldemar Lankauf oraz Mateusz Gancarczyk.

14-15 luty 2019
SZKOLENIA dla uczniów klas trzecich - Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0. (Szczegółowy opis w zakładce Projekty i warsztaty)

15 lutego 2019
22 lutego 2019
SZKOLENIA dla mówców II Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich w ramach III Festiwalu Praw Człowieka

21 lutego 2019
URODZINY KOPERNIKA
Jak co roku, dzięki działaniom zespołu ds. promocji Patrona Szkoły mieliśmy okazję spróbować pysznego tortu urodzinowego i przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kopernika.

1 marca 2019
II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich w II LO


14 marca 2019
Uroczysta GALA III FESTIWALU PRAW CZŁOWIEKA


21 marca 2019
WIOSENNE POTYCZKI Z MATEMATYKĄ
W naszej szkole odbył się finał powiatowej imprezy mającej na celu popularyzację matematyki wśród uczniów.
Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Każda szkoła reprezentowana była przez dwie trzyosobowe drużyny, które rozwiązywały zagadki matematyczno – logiczne. Konkurencja była bardzo wyrównana. Dwie pierwsze drużyny uzyskały taką samą ilość punktów, a o kolejności zadecydował czas. Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Emilia Piątek (1B), Wiktoria Miazek (1B) oraz Grzegorz Mikita (1E) zajęła III miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego, a drugie drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Technikum nr 4. Zwycięzcom gratulujemy!
Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody, których fundatorem był Powiat kędzierzyńsko-kozielski
https://photos.app.goo.gl/KLT2BhDp1xzfshcy6

22 marca 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Uczniowie klasy 2C wzięli udział w prelekcji Piotra Pogana pt. „Życie w cieniu. Last water point” (tł. ostatni punkt poboru wody). Spotkanie z człowiekiem, który swoją historią i doświadczeniami pozostawia niesamowite świadectwo siły człowieka i umiejętności niesienia pomocy innym wpisuje się w tegoroczne hasło obchodów, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: Nie zostawiajmy słabszych z tyłu. W naszym mieście obchody zorganizowała Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu, a patronatem objęła je prezydent miasta Sabina Nowosielska.

26 marca 2019
RYBA CZY WĘDKA - debata oksfordzka na temat bezdomności.
Licealiści dyskutowali, wymieniali argumenty i dzieli się pomysłami, jak pomóc osobom bezdomnym. Sprostanie potrzebom niższego rzędu, okazywanie wsparcia czy aktywizacja zawodowa – to tylko niektóre z pomysłów uczniów. A jak ich propozycje mają się do rzeczywiści? O tym jak wygląda pomoc osobom bezdomnym w Kędzierzynie-Koźlu opowiedzieli Danuta Cegralek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Aleksy Ptaszyński- Komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Nad organizacją debaty czuwała Pani Jadwiga Kosalla.

28 marca 2019
POWIATOWE MISTRZOSTWA W SZACHACH SZYBKICH Szkół Podstawowych
Do rywalizacji przystąpili uczniowie w różnym wieku, także najmłodsi szachiści. Aby zmotywować młodych zawodników turniej został otwarty przez pzezesa ZAKSY Sebastiana Świderskiego oraz mistrza świata Aleksandra Śliwkę. Podczas turnieju było gwarnie i wesoło, choć najważniejsze punkty rozgrywano w skupieniu (...). Ostateczne wyniki, które zostały przedstawione przez sędziego turnieju Pana Anatola Prokopczuka brzmiały następująco:
Turniej indywidualny PSP wygrał Mieszko Miszczuk , natomiast w kategorii wiekowej 14+ Emanuel Jurczyszyn .
W rywalizacji szkół:
1. PSP 6
2. PSP 9
3. PSP 19
W rywalizacji szkół 14+
1. PG5 🥇
Organizatorem imprezy z ramienia II LO był Pan Bartosz Tracz.

16 kwietnia 2019
WIECZÓR HISZPAŃSKI
https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8560/mlodzi-hiszpanie-poznaja-nasz-powiat-to-szkolni-partnerzy-naszego-liceum.html?fbclid=IwAR0TnDiqMdGB4-NEsrvcYeughgg3x7JAK2eX1NjMGAGcIBguMNfOWbhqoGA14-15 maja 2019
Warsztaty europejskie w ramach programu BACK TO SCHOOL
Monika Łazaruk – absolwentka II LO odwiedziła swoją szkołę jako przedstawicielka Parlamentu Europejskiego w ramach programu Back to school. Program zakłada powrót urzędników instytucji europejskich do szkół, spotkanie się z młodymi ludźmi i przybliżenie im kwestii europejskich. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.
Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja Europejska i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE oraz jej politykę. W przededniu wyborów europejskich takie spotkanie ma dodatkową wartość nie do przecenienia w edukacji młodych ludzi i wpisuje się znakomicie w realizowany projekt „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
Dziękujemy Pani Monice Lazaruk za spotkania w ramach bardzo ciekawych warsztatów oraz lekcji języków obcych.

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

Nasza szkoła w okresie od maja 2018r.. do 30.października 2018r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoła młodych patriotów w VII edycji w sposób następujący:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
Wykonanie:
Uczniowie klas drugich, oraz trzecich w ramach realizacji zadania, we wrześniu i październiku 2018 r. pochylili się nad tekstem Janusza Tazbira „Patriotyzm na przestrzeni dziejów”. Ich zadaniem było odnieść się do przedstawianych w nim różnorodnych interpretacji pojęcia ojczyzny. W dalszej części zadania uczniowie wskazywali na możliwe postawy patriotyczne wobec tak pojmowanych pojęć. Wykonane przez siebie prace uczniowie prezentowali na wybranych lekcjach wychowawczych w tygodniu poprzedzającym obchody stulecia niepodległości wraz z omówieniem powodów dokonanego wyboru. Krótkie wprowadzenie oraz różnorodne plakaty stały się następnie podstawą do "minikonwersatoriów" w klasach pierwszych.
W tym zadaniu oprócz konwersatoriów przeprowadziliśmy także w ramach Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich debatę : „Patriotyzm to anachronizm”. 30 października 2018 r. Szkolny Klub Debat Oksfordzkich w II LO
Mówcy strony PRO ( Kasia, Arek i Mikołaj) starali się przekonać do swojego stanowiska oponentów czyli stronę CONTRA ( Zosia, Jakub i Konrad). Dyskusja była bardzo gorąca, wiele osób z publiczności zgłaszało swoje uwagi, pytania czy opinie.
Ostatecznie znaczną różnicą głosów wygrała strona CONTRA, a najlepszym mówcą debaty został Jakub Wieczorek z klasy ID.
Zadanie 2.
Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Wykonanie:
Wzięło udział 130 uczniów z klas I. Z każdej klasy wybrano po dwa najlepsze plakaty:
kl. IA - Piotr Cichoń I miejsce; Marlena Kupka II miejsce,
kl. IB - Sławomir Antonik I miejsce; Emilia Piątek II miejsce,
kl. IC - Aleksandra Bednorz I miejsce; Agnieszka Mrówka II miejsce,
kl. ID - Aleksandra Rak I miejsce; Julia Atłachowicz II miejsce,
kl. IE - Sara Wróbel I miejsce; Natalia Szymańska II miejsce.
Spośród tej grupy uczniów wyróżniono prace pięciu uczniów, a następnie wybrano ostatecznie plakaty, przydzielając miejsca:
1 miejsce - Sławomir Antonik
2 miejsce - Aleksandra Bednorz
3 miejsce - Aleksandra Rak

Przygotowano w szkole wystawę wszystkich prac. Prace wyróżnionych uczniów wyeksponowano na głównym miejscu szkolnej wystawy - hol prowadzący do małej sali gimnastycznej, gdzie 8 listopada odbędzie się konferencja historyczna „Stu wybitnych Polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Pozostałe plakaty zaprezentowano na korytarzach szkolnych.
Zadanie 3.
Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
Wykonanie:
Sondaż został przeprowadzony we wrześniu i październiku 2018r. wśród uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika oraz mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
Celem sondażu było poznanie postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego wśród ankietowanych.
Sondaż został zaprojektowany w postaci ankiety anonimowej uzupełnianej indywidualnie przez respondentów.

Zadanie 4
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu historycznego
wykonanie:
We wrześniu i październiku 2018 r. w naszej szkole odbył się Turniej Historyczny „ Niepodległa” w ramach programu „Szkoła Młodych Patriotów”. Do turnieju przystąpili chętni uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich( 34 osoby). Uczestnicy turnieju musieli wykazać się nie tylko znajomością historii Polski, ale także kreatywnością i umiejętnością korzystania z multimediów. Uczniowie od września do 25 października mogli rozwiązywać quizy multimedialne z historii Polski (umieszczone na stronie Historyczny Kopernik) – przykładowe pytania:1. Pierwsza kobieta-szpieg w wywiadzie brytyjskim to.........
2. Najpopularniejszą monetą średniowiecznej Polski był..........
3. Na czyim grobowcu widnieją słowa będące tłumaczeniem z Horacego;"Jak słodko jest umierać za ojczyznę"?
4. Ostatnią unią polsko-litewską była.....
Bezkonkurencyjnym okazał się uczeń klasy IE Grzegorz M. , który rozwiązał 6 na 8 testów.

Zadanie 5.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
Wykonanie :
17 października 2018 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie Koźlu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
Przyznano następujące miejsca:
I Miejsce - Jakub Biliński ( kl. I A )
II Miejsce – Laura Sporek ( kl. II C )
III Miejsce – Patrycja Asman ( kl. I B )
Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. To zadanie przeprowadziliśmy w ramach eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych.
Wykonanie:
Konkurs Pieśni Patriotycznych został przeprowadzony w ramach etapu powiatowego Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznej (którego jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami), a który miał miejsce 25 października 2018 r. w naszej szkole. Uczestnikami byli soliści oraz zespoły z PSP nr 19, PSP nr 16, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. W jury konkursu zasiadły panie: Małgorzata Tudaj (starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego), Aurelia Stępień (kierownik Wydziału Oświaty) oraz Anna Zamora (PSP nr 9). Wszystkie występy zachwyciły widownię, natomiast do następnego etapu przeszła Emilia Kluger z PSP nr 16 oraz zespół muzyczny z Zespołu Szkół nr 3.
Zadanie 7:
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Kodeks był przygotowywany przez uczniów, a następnie po wakacjach – we wrześniu 2018 r. powstała jego wersja ostateczna – w konsultacji z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim uczniami naszej szkoły
Wykonanie:
Kodeks Postaw Patriotycznych:
• używamy poprawnego języka polskiego
• dbamy o dobre imię Polski za granicą
• znamy historię Polski
• szanujemy symbole narodowe
• obchodzimy święta państwowe – bierzemy czynny udział w uroczystościach patriotycznych i wywieszamy flagę narodową
• znamy artykuł 28 Konstytucji RP
• znamy tekst Mazurka Dąbrowskiego i zachowujemy właściwą postawę podczas jego wykonywania
• dbamy o polskie tradycje i obyczaje
• bierzemy czynny udział w wyborach i referendach
• wypełniamy obywatelskie obowiązki, które nakłada na nas Konstytucja RP
• w miarę możliwości kupujemy polskie produkty i wspieramy polskie przedsiębiorstwa
• działamy społecznie – niesiemy wsparcie i pomagamy słabszym i ludziom w potrzebie
• bierzemy udział w lokalnych przedsięwzięciach
• walczymy z własnymi słabościami, doskonalimy się i rozwijamy
• kultywujemy pamięć o bohaterach narodowych
• tworzymy odpowiednie wzorce dla następnych pokoleń
• szanujemy własność prywatną, ale dbamy też o dobro wspólne

Nauczyciele biorący udział w realizacji priojektu:
K.Wajman, T.Mazurkiewicz, A.Kolasa-Kurek, D.Klityńska, E.Kampa, U.Kałamarz, G.Kochalska, B.Tracz, M.Gancarczyk oraz koordynator projektu J.Kosalla

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

MERITUM
Samorząd Uczniowski jest organizacją łączącą wszystkich uczniów szkoły. Jego organy wybierane są w sposób demokratyczny, a zasady jej działania określają najlepsze tradycje samorządności. Jego przedstawiciele składają się z uczniów pragnących mieć wpływ na rozwój szkoły, łączyć społeczność szkolną, a także prowadzić ciekawe inicjatywy mające kształtować obywatelskie postawy. Wierzymy, że to dzięki Samorządowi uczniowie mogą wywierać wpływ na życie szkoły.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W roku szkolnym 2018/19 rolę opiekunów Samorządu pełni mgr Marek Słota.

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Karolina Jopek (2e) - Przewodnicząca
Konrad Wandrasz (1e) - Zastępca przewodniczącej
Zofia Czerwińska
Michał Ogórek

ORGANIZACJA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły, poprzez wybór Zarządu SU w wyborach równych, bezpośrednich, powszechnych i tajnych, które odbywają się dorocznie w miesiącu wrześniu. Zadaniem Zarządu jest realizacja interesu uczniów, organizacja pracy Samorządu, reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z dyrekcją i nauczycielami, a także wsparcie rozwoju szkoły.

Organem samorządu jest Rada Samorządu, która składa się z Zarządu SU, oraz przewodniczących klas wybranych w demokratycznych, wewnątrzklasowych wyborach. Zadaniem Rady jest wspierać Zarząd SU w realizacji jego zadań, a także podejmować decyzje w imieniu koleżanek i kolegów w ważnych sprawach dotyczących pracy Samorządu.
Każdy uczeń ma prawo uczestniczyć w pracach Samorządu poprzez sekcje.

REGULAMIN SU
Regulamin jest fundamentalnym dokumentem organizującym pracę Samorządu Uczniowskiego. Określa jego zadania, kompetencję, oraz zasady wyboru przedstawicieli. Jest ważny, ponieważ na jego podstawie mogą oni podejmować działania, a uczniowie mogą realizować swoją wizję szkoły. Wobec powyższego, gorąco zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Do pobrania: http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/regulaminy-regulamin-samorz-du-uczniowskiego.pdf

OKRĄGŁY STÓŁ
W bieżącym roku szkolnym odbywają się spotkania dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli, a także przedstawicieli samorządu. Spotkania mają na celu wymianę myśli, potrzeb oraz naznaczenia kierunku rozwoju szkoły przy udziale wszystkich wyżej wymienionych podmiotów.

SZKOŁA DEMOKRACJI
W roku szkolnym 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do programu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (http://www.ceo.org.pl/pl). Jego celem jest zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego w organizowaniu pracy szkoły poprzez:
• stworzenie stabilnej instytucji, której trwanie będzie wykraczać poza jednoroczne fluktuacje ograniczone wyłącznie talentami poszczególnych liderów,
• oparcie pracy SU na zaufaniu i zastosowanie współczesnych rozwiązań przy wykorzystaniu narzędzi nowoczesnych technologii,
• ukształtowanie Samorządu jako platformy służącej dialogowi uczniów z dyrekcją, radą rodziców, oraz gronem pedagogicznym.

W wyniku podjętych działań, rzetelnej pracy Zarządu SU, oraz jego opiekunów nasza szkoła uzyskała certyfikat Szkoły Demokracji w maju 2016 roku, Stanowi on dla nas dumę, a jednocześnie wyznacznik standardów które nie tylko chcemy utrzymać, ale także stale podnosić.

CKE - INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W „NOWEJ” FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

http://lo2kk.edu.pl/resources/downloads/matura-cke-informacja-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminu-maturalnego-w-nowej-formule-obowiazujaca-w-roku-szkolnym-2018-2019.pdf

Politechnika Opolska

5 marca 2019
Uczniowie klas drugich realizujący rozszerzoną informatykę odwiedzili Politechnikę Opolską, a dokładniej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej. Odbyły się tam warsztaty z ogniwami fotowoltaicznymi oraz warsztaty programowania w C#. Oprócz tego uczniowie obejrzeli laboratoria oraz bliżej poznali życie uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15 marca 2019
Uczniowie klasy biologicznej 2e z przedstawicielami klasy 2b wzięli udział w Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Uczestniczyli w intrygująco brzmiącym wykładzie „Jak ugryźć robala?” oraz prelekcji na temat hodowli zachowawczych wybranych gatunków zwierząt. Mieli okazję poznać uczelnię od środka oraz zapoznać się z opinią studentów. To już kolejny "wypad" tej klasy po wizycie na Wy­dzia­le Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Miejmy nadzieję, że pomoże to naszym uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

14 grudnia 2019
Bardzo ciekawe zajęcia odbyli uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Antropolog Agata Thannhäuser omówiła, czym zajmuje się współczesna medycyną sądowa. Medycyna sądowa to specjalność medyczna zajmująca się zagadnieniami z obszaru życia i śmierci w świetle prawa. Medycyna sądowa jest ściśle związana z kryminalistyką i wykorzystuje wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk medycznych oraz przyrody i biologii.

ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH

14-15 lutego 2019 roku uczniowie wszystkich klas trzecich wzięli udział w szkoleniach - Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0".
"Rozwój Kompetencji Cyfrowych" to projekt Przestrzeń from Facebook, który ruszył we wrześniu w całej Polsce. W województwie śląskim partnerem regionalnym została Fundacja Media 3.0. Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Skierowany jest do osób młodych, wchodzących na rynek pracy, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności cyfrowe, mające coraz większy wpływ na sukces zawodowy w gwałtownie rozwijającej się e-gospodarce.
Na szkoleniu uczniowie mieli okazję dowiedzieć się:
- jak zaistnieć w sieci- spotkanie przybliżyło narzędzia internetowe, dzięki którym można zaistnieć online. Uczniowie mogli dowiedzieć się , co sprawia, że ludzie chętnie korzystają z niektórych serwisów, a inne omijają szerokim łukiem. Poznali też bezpłatne, łatwe w obsłudze narzędzia, które ułatwiają stworzenie wiarygodnego i przynoszącego korzyści miejsca w sieci- własnej wizytówki, bloga czy strony internetowej;
- jak się projektuje aplikacje mobilne- uczniowie zapoznali się z metodą tworzenia innowacji nazywaną myśleniem projektowym i sprawdzili, jak można szybko wypróbować swój pomysł, by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Myślenie projektowe jest podejściem, które zachęca do kreatywnego poszukiwania rozwiązań, także z wykorzystaniem technologii i które można wykorzystać nie tylko w życiu zawodowym;
- jak się nie dać się hackerom- uczniowie otrzymali praktyczne wskazówki, jak można bezpiecznie korzystać z urządzeń podłączonych do Internetu oraz dowiedzieli się, jakie pułapki zastawiają na użytkowników oszuści i co można zrobić, by ochronić siebie/swój biznes przed osobami wyłudzającymi dane personalne i przed złośliwym oprogramowaniem.
- jak zaplanować kampanię w mediach społecznościowych- uczniowie dowiedzieli się, jak tworzy się strategię marketingową w czterech krokach i jakie korzyści może nam przynieść marketing społecznościowy w różnych obszarach działalności- w karierze, społeczności, w jakiej żyjemy czy też własnym biznesie.
Każdy uczestnik spotkania otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

18 marca 2019
Przedstawiciele WSZ w Nysie odwiedzili naszą szkołę, by przybliżyć tegorocznym absolwentom swoją ofertę edukacyjną.