Wydarzenia

DBAMY O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

2016
Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji
Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną mł.asp. Małgorzata Cisowska oraz dzielnicowy asp.szt. Piotr Chodorski odwiedzili naszą szkołę 17 października.
Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą na temat odpowiedzialności prawnej. Policjanci przestrzegali uczniów przed sytuacjami, w których najczęściej może dochodzić do łamania prawa, a także przed ryzykownymi zachowaniami i negatywnymi skutkami używek. Zwłaszcza dopalaczy, które ze względu na ich często zmieniający się skład są szczególnie niebezpieczne.
Mundurowi przypomnieli nastolatkom, że zachowania zabronione pociągają za sobą konsekwencje prawne. Jednocześnie przekonując ich, że młodzi ludzie zawsze mają wybór i dobre wzory, z których warto brać przykład.
IV EDYCJA OPOLSKIEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ - PRZYHAMUJ, ŻYCIE PRZED TOBĄ!
13 stycznia 2017 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej naszego powiatu.
Kampania jest cyklem działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.
Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Władze oświatowe reprezentował Pan Robert Gwóźdź - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Pani Aurelia Stępień – kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.
W trakcie spotkania Pan Maciej Milewski - podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu - dokonał prezentacji na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na przyczyny wypadków i skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi do wyobraźni zdjęciami.
Pan Marek Pańka - Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego – przedstawił Złote Zasady FIA, zachowania zalecane wszystkim kierowcom.
Ostatnim prelegentem był – Pan Dominik Grabowski – egzaminator WORD Opole -, który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Umożliwił również uczniom skorzystanie z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania pojazdem. Było to niezwykle pouczające doświadczenie.
Podsumowaniem spotkania był konkurs drużynowy sprawdzający wiedzę młodych ludzi w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Najlepsi zostali nagrodzeni kamizelkami oraz opaskami odblaskowymi.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Wiedza merytoryczna występujących osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji i podniesie ich poziom odpowiedzialności za siebie oraz innych użytkowników dróg.

CYBERBEZPIECZNY UCZEŃ - wojewódzki program podniesienia świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
II LO przystąpiło do programu, który ma na celu:
- kształtowanie i promowanie bezpiecznych zachowań użytkowników sieci internetowej,
- przybliżenie zagrożeń wynikających z sieci internetowej wśród dzieci i młodzieży (child grooming, pedofilia, seksting),
- podniesienie świadomości nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz rodziców o zagrożeniach na jakie narażone są dzieci,
- podniesienie świadomości wśród społeczeństwa województwa opolskiego o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością oraz przepisy karne i procedury postępowania w przypadku ujawnienia zagrożeń płynących z zagrożeń z korzystania z Internetu,
- ograniczenie zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży,
- zapoznanie z metodami działania przestępców oraz sposobami wykorzystywanymi przez przestępców (hacking, wyłudzanie danych osobowych, oszustwa internetowe),
- podniesienie świadomości uczestników w zakresie odpowiedzialności prawnej związanej z działaniami podejmowanymi w Internecie (utwory prawnie chronione, obrót wyrobami z podrobionymi znakami towarowymi, sprzedaż leków, publikowanie wizerunku),
- podniesienie świadomości dzieci i młodzieży oraz rodziców w zakresie metod obrony przed zagrożeniami płynącymi z Internetu.
W ramach programu odbywają się regularne zajęcia dla uczniów prowadzone przez nauczyciela informatyki oraz wychowawców. Dodatkowo w dniu 30 marca 2017 roku zaprosiliśmy rodziców na spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji.

GAME X REAKTYWACJA
20 kwietnia 2017 roku odbyły się warsztaty rozwijające wiedzę i kompetencje w zakresie uzależnień behawioralnych. Pracując z uczniami klasy 2A prowadzący wykorzystali edukacyjną grę planszową. Jednym z jej współautorów jest współpracujący z naszą szkołą - prof.zw.dr hab.- Piotr Morciniec, obecnie dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. (szczegółowy opis zajęć w zakładce Projekty i warsztaty)

2017/2018
DRUG STOP
W listopadzie uczniowie klas pierwszych odbyli spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji na temat zagrożeń wynikających ze stosowania narkotyków i dopalaczy. Poruszano również bardzo ważną kwestię odpowiedzialności karnej niepełnoletnich osób. Zorganizowano również podobne spotkanie dla rodziców.

PRZYHAMUJ! ŻYCIE PRZED TOBĄ!
24 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się kolejne spotkanie w ramach V edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Po powitaniu uczestników przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektora Zespołu Szkół głos zabrał Pan Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty, który przedstawił główne cele i znaczenie prowadzonej kampanii.
Następnie prezentacje multimedialne uzupełnione dużą dawką ciekawych informacji przedstawili:
Pan Maciej Milewski – podinspektor z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który omówił Bezpieczeństwo młodego kierowcy w ruchu drogowym
Pan Dominik Grabowski – instruktor i egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, zapoznał uczestników z Wybranymi zagadnieniami techniki kierowania samochodem – ich wpływem na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego
Pan Wojciech Kluk – Prezes Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozielskiego omówił ZŁOTE ZASADY FIA

Równocześnie trzyosobowe reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały w konkursie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy w praktyce oraz sprawdzały swój refleks na symulatorze czasu reakcji.

Do rywalizacji przystąpiło sześć szkół, najlepsza okazała się reprezentacja I liceum Ogólnokształcącego. W drugiej części spotkania młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach na symulatorze dachowania i symulatorze czasu reakcji.

TU NIE CHODZI O JEDZENIE
GRUDZIEŃ 2017
Tu nie chodzi o jedzenie to kampania społeczna, której celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy i możliwy jest powrót do zdrowia, ale konieczne jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście. Anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie mogą dotyczyć każdego i wbrew pozorom wcale nie chodzi tu o jedzenie.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Organizatorem zadania jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, działające w ramach Fundacji Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego

Nasza szkoła znalazła się wśród 85 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, które realizują ten program. W ramach projektu uczniowie 10 klas (wszystkie pierwsze, drugie i jedna trzecia) biorą udział w warsztatach profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania. Odbyło się również spotkanie dla grona pedagogicznego, w trakcie którego przeprowadzono warsztat pt. “Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” . Rodzice uczniów otrzymają materiały informacyjne.

7 lutego 2018
AGRESJA I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spektaklu "Pętla zdarzeń" poruszającym problematykę agresji i przemocy rówieśniczej. Przemocy fizycznej, ale także często występującej a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej - równie dotkliwej i mogącej powodować tragiczne konsekwencje: obelgi, groźby, szantaże, poniżanie, plotki i wyśmiewanie.Spektakl skłania do refleksji na temat przyczyn i reakcji na zjawisko przemocy, w tym milczącego przyzwolenia na nią. Prelekcja po spektaklu została poprowadzona przez specjalistów przeszkolonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień. Zademonstrowali oni uczniom różne sposoby neutralizacji przemocy, między innymi poprzez rozwijanie poczucia empatii, skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz opieranie się naciskom ze strony otoczenia. Wskazali także miejsca, gdzie można szukać pomocy.
Spektakl i prelekcję zaprezentowali przedstawiciele Impresariatu Artystycznego Inspiracja z Krakowa.

18-19 kwietnia 2018
MISJA MAŁGORZATA
Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze prowadzone przez streetworkerki z Misji Małgorzata, inicjatywy, która zrodziła się w ramach struktury "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008r.
Celem "Misji" jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.
Misja Małgorzata prowadzi między innymi zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach oraz placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
Zajęcia dotyczą zagrożeń uzależnienia od pornografii, prostytucji i sponsoringu, a także przedstawiają problematykę handlu ludźmi.
Celem profilaktyki jest:
• ograniczenie korzystania przez młodych ludzi z materiałów pornograficznych, podważenie obecnych w pop - kulturze i pornografii silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności oraz ukazanie konsekwencji korzystania
z pornografii. ;
• ostrzeżenie przed konsekwencjami wchodzenia w relacje sponsoringu, zapobieganie wchodzeniu na drogę prostytucji jako sposobu życia i zarobkowania oraz przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu osoby, jakie ma miejsce w relacji sponsoringu i prostytucji;
• wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększają szansę przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i wybory;
• zapobieganie postawie konsumpcyjnej w dziedzinie relacji międzyludzkich.
W zajęciach prowadzonych przez wolontariuszki wzięli udział uczniowie 10 klas pierwszych, drugich i trzecich.

2018/2019
2 października 2018
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy - Festiwal HAT NOT HATE
Od 2006 roku na mocy postanowienia Zgromadzenia Generalnego ONZ 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. W tym roku zrealizowaliśmy wspólny projekt z Fundacją Wychowanie dla Pokoju dzięki inicjatywie Pani Prezes Aleksandry Droni - absolwentki II LO. Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych i drugich w ramach Festiwalu HAT NOT HATE zaprezentował się m. in. szkolny chór. Wykonywane utwory oraz wystąpienia Pani Prezes skłaniały do dyskusji i głębokiej refleksji na ten niezwykle ważny we współczesnym świecie temat.Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii, plakatu oraz wspólne tworzenie malowidła na płótnie. Zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele otrzymali ręcznie wykonane na drutach i szydełku czapki z logo HatNotHate.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Ogólnopolska akcja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać pieszych bądź biegnących wzdłuż drogi uczestników ruchu drogowego.
W filmie zrealizowanym w ramach inicjatywy, przedstawione zostały niebezpieczeństwa wynikające z niedostatecznego oznakowania przy użyciu elementów odblaskowych lub świetlnych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Porównano, z perspektywy kierowcy, widoczność nieprawidłowo lub zupełnie nieoznakowanych osób biegnących wzdłuż ulicy w warunkach niedostatecznej widoczności oraz osób prawidłowo oznakowanych.
Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych umożliwiło zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów, co w zdecydowany sposób wpływa na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze. Zachęcamy gorąco do obejrzenia i refleksji.
„Świeć życiem – zadbajmy o swoje bezpieczeństwo:
ZNAMIĘ - ZNAM JE!
Wszystkie klasy drugie wzięły udział w zajęciach dotyczących profilaktyki chorób skóry. Projekt realizowany jest przez pielęgniarkę szkolną Panią Sylwię Artunę i cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży ze względu na wzrastający problem zachorowań na raka skóry.

SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK
14 czerwca 2019 roku odbył się finał III edycji konkursu „Szkoła wolna od używek” realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną odbył się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Głównym jego celem jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Zadanie konkursowe polegało na nagraniu oraz zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Do konkursu zgłoszono 142 filmy.
Autorzy zwycięskich prac otrzymali gratulacje oraz nagrody z rąk Głównego Inspektora Sanitarnego prof. Jarosława Pinkasa.
Film przygotowany przez uczniów II LO zdobył nagrodę za III miejsce w Polsce. Gratulujemy całej ekipie zaangażowanej w produkcję filmu pt. NIE DLA UŻYWEK

POMAGAMY INNYM

28 września 2016 roku - X Integracyjny Festiwal Piosenki rozpoczął obchody XX-lecia działalności szkolnej grupy VOLONTARIUS, która ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zarówno opiekunka grupy - Pani Grażyna Całek-Zawadzka jak i młodzi wolontariusze zasłużyli na wielkie słowa podziękowania za niesłabnący entuzjazm i poświęcenie we wspieraniu potrzebujących dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

27-28 września grupa uczniów II LO wzięła udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż.

29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej akcji oddawania krwi.

26 października 2016 - udział wolontariuszy (pod opieką Pani Katarzyny Kempy) w INAUGURACJI ROKU SPORTOWEGO organizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu.

SZLACHETNA PACZKA II LO
Wasza empatia przebiła wszystko! Niesamowity rezultat uzyskaliśmy jako szkoła w charytatywnym projekcie "Szlachetna Paczka". Kiedy przystępowaliśmy do programu nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie to wyglądało w Liceum Kopernika... Już drugiego dnia okazało się, że okno, które miało być największym problemem, znalazło się dzięki firmie Filplast Sp. z oo. Powolutku spływały dary od osób prywatnych, nauczycieli, uczniów, później w akcję włączyły się całe klasy, Samorząd Uczniowski organizując zbiórki pieniędzy lub przynosząc dary rzeczowe. W naszym pomieszczeniu gospodarczym robiło się coraz to bardziej ciasno. W sumie cała społeczność szkolna z pomocą sponsorów uzbierała , UWAGA , 28 dużych kartonów darów!!! Do tego wspomniane okno, pralkę przywiezioną spod Grodkowa, 5 worków zaprawy, bon do Deichmanna na kwotę 300 zł. W gotówce zebraliśmy ponad 400 zł., za które zakupiliśmy prezenty dla rodziny. Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w pomoc rodzinie. Serdeczne dzięki dziewczynom z klasy IID, które bardzo zaangażowały się w projekt Kinga Thiel, Monika Szenkel, na szczególne podziękowania zasługuje Paulina Sawicka!

3 grudnia 2016
97 ROCZNICA PCK
W Domu Kultury "Chemik" w Kędzierzynie - Koźlu odbyła się uroczysta akademia związana z 97 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta oraz zaproszeni goście. Zasłużeni krwiodawcy, wolontariusze, podmioty i firmy współpracujące z PCK otrzymały odznaki, dyplomy i gratulacje.
Również nasi wolontariusze zostali wyróżnieni: Paulina Pieczarka, Agnieszka Brzezińska, Agata Serwaczak, Wiktoria Ptak, Dominika Rockstein, Aleksandra Martyka, Magdalena Chrzanowska, Beata Kozioł, Agnieszka Kozioł, Kacper Podgórski.
Jesteśmy dumni z ich postawy i zaangażowania.

8 grudnia 2016
GALA WOLONTARIATU
Przedstawiciele grupy "Volontarius" odebrali nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie "Barwy Wolontariatu",którą wręczono podczas Gali Wolontariatu prowadzonej przez Szymona Hołownię w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całej grupie serdecznie gratulujemy!
Warto nadmienić, że odbiór nagród i wyróżnień nigdy nie zakłóca systematycznej (!) pracy grupy.
Przypomnijmy tylko niektóre z najważniejszych, tegorocznych wydarzeń:
- prowadzenie Integracyjnego Przeglądu Piosenki
- obchody XX-lecia działalności grupy "Volontarius"
- obsługa Turnieju Szachowego dla seniorów
- Festyny Rodzinne
- liczne spotkania w ramach rozpoczęcia projektu "Od przedszkola do Volontariusa"
- spotkania mikołajkowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- świętowanie Dnia Wolontariusza z seniorami
- a już wkrótce czekające nas spotkania wigilijne w zaprzyjaźnionych Domach Dziennego Pobytu oraz stowarzyszeniach... Wszystkim zaangażowanym wolontariuszom bardzo dziękujemy!
Media o wydarzeniu:
http://www.ocwip.pl/…/Wyniki-konkursu-Barwy-Wolontariatu-20…
http://www.24opole.pl/22620,Opolscy_wolontariusze_odebrali_

RODACY - BOHATEROM
18 grudnia 2016 w naszej szkole zakończyła się akcja przygotowywania paczek dla Polaków na Kresach. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu uczniów klas III A, II C i II D oraz trzem uczniom klasy I A czyli Adamowi i obu Kacprom - z naszej szkoły na Kresy wyruszyło aż 6 paczek, każda z nich zawierała m.in. cukier, konserwy mięsne, ryż, kawę, herbatę, makaron, słodycze, kawę, etc. Do paczek dołączona zostały kartki z bożonarodzeniowymi życzeniami, również dar Waszych talentów plastycznych! Właśnie te kartki świąteczne to – oprócz darów rzeczowych – najważniejszy element, na który "Kresowi Bohaterowie" często czekają cały rok. Celem akcji „Rodacy-Bohaterom” jest przede wszystkim pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a po wojnie zmuszeni byli pozostać za wschodnią granicą Polski. To także wsparcie weteranów, którzy żyją w bardzo skromnych warunkach socjalnych lecz dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach AK i innych formacji wolnościowych.
W Kędzierzynie akcję Stowarzyszenia ODRA - NIEMEN koordynuje Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle już po raz czwarty.
Bardzo dziękujemy Wszystkim, którym los Polaków na Kresach nie jest obcy, pamiętajcie, że dobro, które czynicie wraca do Was po dziesięciokroć!
Koordynatorem akcji była Pani Jadwiga Kosalla

11 stycznia 2017
Samorząd Szkolny zakończył zbiórkę i przekazał pomoc na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu. Bardzo dziękujemy darczyńcom i prosimy o stałą pamięć o potrzebujących zwierzakach!

14 kwietnia 2017
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w przygotowaniu darów dla Domu Matki i Dziecka w Opolu. Dary zostały przekazane ku wielkiej radości sióstr zakonnych prowadzących tę placówkę. Dziękujemy uczniom, a zwłaszcza Paulinie Sawickiej i Monice Szenkel. Brawo Dziewczyny!

10 grudnia 2017
Tego dnia odbył się finał tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Nasza szkoła, podobnie jak rok temu włączyła się do akcji. Dwa tygodnie uczniowie, nauczyciele, znajomi dostarczali potrzebne produkty. W ostatnich kilku dniach kantorek WF przeżył oblężenie! Dary zaczęły spływać w tempie ekstremalnym. Trzeba było przyjechać sporym busem, żeby to wszystko pomieścić. Zebraliśmy niesamowitą ilość podarunków! BYŁO TEGO 45 KARTONÓW! Z tego miejsca w imieniu rodziny składamy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania za Waszą bezinteresowność, hojność, dobroć. Było Nam bardzo miło wręczać paczkę w Waszym imieniu! Nie sposób wymienić tu wszystkich obdarowujących, bo było ich na prawdę wielu. DZIĘKUJEMY
Inicjatorem i koordynatorem zbiórki był Pan Marek Słota.

20 grudnia 2017
Już po raz kolejny uczniowie naszego liceum włączyli się do akcji „Rodacy Bohaterom - Wesprzyj Polskich Kombatantów na Kresach"” organizowanej przez fundację ODRA - NIEMEN i Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn - Koźle.Jak co roku robiliśmy paczki żywnościowe dla polskich kombatantów na Kresach. Chociaż pozostali poza granicami naszego państwa, to jako Polacy kultywują historię i tradycje naszego narodu a swoją postawą i niezłomnością uczą nas patriotyzmu!.
Uczniowie klasy IIA (szczególne brawa dla KACPRA KRÓLA i KACPRA KERNERA) i klasy IIID oraz nauczyciele przygotowali 5 paczek.
Za pamięć, empatię i chęć pomocy ogromne podziękowania. Akcję koordynowała Pani Jadwiga Kosalla.

7 grudnia 2018
Zakończyła się szkolna akcja pomocy w ramach "Szlachetnej Paczki". Ogromne podziękowania dla WSZYSTKICH,którzy włączyli się w akcję "Szlachetna Paczka". Organizowana w naszej szkole już po raz trzeci, kolejny raz pokazała, że ludzie potrzebujący mogą na Was liczyć👍 Zebraliśmy wspólnie 33 paczki, które sprawiły mnóstwo radości na twarzach dzieciaków, tych młodszych jak i strasznych. Ich mama, wyraźnie wzruszona, kazała wszystkim z całego serca podziękować!
DZIĘKUJEMY szczególnie Panu Markowi Słocie za koordynację zbiórki.

10 grudnia 2018
RODACY-BOHATEROM
Już po raz kolejny nasi uczniowie (Dominika Jędrzejczak, Kacper Kerner, Kacper Król, Michał Oronowicz), klasy (IC, IE, IIIA, IIID) oraz nauczyciele przygotowali aż 8 paczek dla Kombatantów, dawnych żołnierzy AK, którzy pozostali na Kresach! Poprzez akcję zbierania żywności do świątecznych paczek, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, starszym ludziom, możemy okazać im naszą pamięć i słowa otuchy. Ich losy były, ale i wciąż są często wprost tragiczne. Dla rodaków spędzających święta na dawnych Kresach takie wyrazy wsparcia i zwykłej życzliwości są bardzo potrzebne. Do każdej paczki dołączyliśmy kartki z życzeniami.
Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy pełni empatii przygotowali paczki. Inicjatorką zbiórki była Pani Jadwiga Kosalla.

FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

26 kwietnia 2017
W MOK "Chemik" odbyła się uroczysta gala I Festiwalu Praw Człowieka zorganizowanego z inicjatywy Marzanny Gądek-Radwanowskiej przez II LIceum Ogólnokształcące. Impreza odbywała się pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko–Kozielskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Celem festiwalu była promocja szeroko rozumianych praw człowieka oraz edukacja w przedszkolach, szkołach oraz w środowisku lokalnym. Na uroczystość zaproszone zostały placówki oświatowe z całego powiatu.
Galę otworzyła dyrektor II LO Katarzyna Arciszewska-Stępień wraz z pomysłodawczynią festiwalu, Marzanną Gądek-Radwanowską, nauczycielką liceum.
Uczniowie przygotowywali szereg widowiskowych działań: pantomimę, spoty reklamowe, plakaty i rysunki. To ostatnie dotyczyło głównie przedszkoli i szkół podstawowych. Następnie nauczyciele, opiekunowie i przedstawiciele współpracujących instytucji oraz organizacji ocenili przygotowane zadania.
Do współpracy przystąpiło 15 placówek oświatowych z całego powiatu, a wśród nich przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W trakcie imprezy pojawiały się również ciekawe przerywniki, takie jak występ Anny Jelinek z dziećmi szkoły specjalnej, którzy wykonali piosenkę "Masz prawo" autorstwa Anny Jelinek. Autorka podarowała piosenkę organizatorom festiwalu, by w kolejnych edycjach była tematem przewodnim.
W imprezie nie mógł uczestniczyć Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, ale jego przedstawicielka przekazała specjalne pismo wystosowane przez rzecznika na ręce dyrekcji II LO, wyraziła również nadzieję, że festiwal będzie miał swoją kolejną edycję na rok, władzom liceum pogratulowała wspaniałej inicjatywy.
- Wstajemy rano, wychodzimy do szkoły, uczymy się, mamy bezpieczny dom, ale pamiętajcie, że nic nie jest dane raz na zawsze i wszystko to może bardzo szybko przybrać inną rzeczywistość, wskutek działań ludzi, na które my w danej chwili nie mamy bezpośredniego wpływu, dlatego tak ważne jest, abyśmy również wiedzieli, jak o nasze prawa walczyć – mówił podczas otwarcia wicestarosta Józef Gisman.
Dlaczego należy nagłaśniać kwestie związane z prawami człowieka? Czy młodzież ma ich świadomość? Odpowiada starosta Małgorzata Tudaj, która objęła festiwal swym patronatem:
- Świadomość młodych ludzi jest coraz większa, szczególnie w kontekście mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco można śledzić wydarzenia z całego świata. Nie chodzi tu o kraje opanowane przez wojnę, gdzie nie ma mowy o żadnych prawach, ale o te, gdzie praworządność jest łamana. Z pewnością młodzi ludzie widzą i wiedzą coraz więcej, nic jednak nie zastąpi rzetelnej edukacji na poziomie szkolnym, ale też tej, jaką wynoszą oni z domu, stąd ogromna rola nie tylko pedagogów, ale również rodziców.
Projekt wspierany był również przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu, Amnesty International Polska, Fundację Wiedzieć Więcej oraz Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kędzierzynie–Koźlu. Podczas gali finałowej swoje występy dali wychowankowie II LO: szkolny chór, zespół taneczny oraz młodzi aktorzy.
(źródło: Nawa Gazeta Lokalna/Lokalna 24)

2017/2018
II FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA
O projekcie
II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym. Uczestnicy zebrania organizacyjnego, które odbyło się 23 listopada w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu, podjęli decyzję o tematyce II Festiwalu, są nią Prawa Dziecka. Zebranie organizacyjne zaproponowało ścisłe określenie wymagań dotyczących podejmowanych działań. Uczniowie placówek oświatowych uczestniczących w projekcie mogą przygotować:
a) plakat w rozmiarach a2 lub A3 [3 z każdej placówki]
b) formę teatralną do 10 minut [1 z każdej placówki]
c) film do 2 min [1 z każdej placówki]
d) spot reklamowy 23-30 sek. [1 z każdej placówki]
Zapraszamy również pilotażowo do dwóch nowych zadań:
e) piosenka o prawach człowieka [solista lub zespół 3-4 osób 1 z każdej placówki]
d) turniej debat oksfordzkich na temat praw człowieka/dziecka dla uczniów kl. gimnazjum i ponadgimnazjalnych[ jedna 4 osobowa drużyna na szkołę]

Postęp działań
23 listopada 2017 zebranie organizacyjne / zgłoszenie placówek do projektu
10 grudnia 2017 ostateczny termin zgłoszenia przedszkoli i szkół do projektu poprzez logowanie na platformie eTweeningowej
02 stycznia 2018 zgłoszenie do organizatora projektu informacji o przygotowywanym działaniu i ilości osób zaangażowanych w projekt
05 stycznia 2018 szkolenie techniczne dla drużyn startujących w Turnieju Debat
Oksfordzkich w II LO przekazanie drużynom tez do dyskusji
31 stycznia 2018 powołanie komisji oceniającej przebieg Turnieju Debat Oksfordzkich
31 stycznia 2018 zamieszczenie informacji o II Festiwalu Praw Człowieka na stronie placówki, która przystąpiła do projektu
02 lutego 2018 Turniej Debat Oksfordzkich
16 lutego 2018 koniec zbierania prac przez zespół oceniający
16 lutego odbiór plakatów promujących II Festiwal Praw Człowieka i wyeksponowanie ich w placówce uczestniczącej w projekcie
22 lutego 2018 obrady zespołu oceniającego
15 marca 2018 Gala II Festiwalu Praw Człowieka

8-9 grudnia 2017
I OGÓLNOPOLSKI KONGRES PRAW OBYWATELSKICH
Z inicjatywy Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w I Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich w Warszawie. Program Kongresu był bardzo bogaty, odbyło się 36 paneli na ważne tematy - od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas. Uczestniczyło w nich w sumie ponad 1500 osób z całego kraju i zagranicy, na miejscu i drugie tyle widzów transmisji online. Głos zabierało ponad 150 panelistów. U źródeł organizacji Kongresu legło przekonanie, że prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są prawa obywateli, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. To są kwestie, o których należy rozmawiać.
W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat. Postanowiono więc zastanowić się, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami.
Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował ich spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).
Wśród wielu poruszanych tematów na Kongresie podjęto kwestie praw człowieka widzianych z perspektywy różnych pokoleń, metod nauczania o prawach człowieka, roli sądów w służbie obywatelom, ochrony praw obywatelskich.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy ID, IC, IA i IID pod opieką Pani M. Gądek-Radwanowskiej.
Mecenas Jacek Różycki tak napisał w swojej spontanicznej relacji:
[...] wśród uczestników dyskusji znalazła się także delegacja uczennic i uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego z Kędzierzyna-Koźla wraz ze swoją Nauczycielką (tak – przez wielkie „N”) – niezawodną Marzanną Gądek-Radwanowską. Ten fakt radował mnie szczególnie – z bardzo wielu przyczyn. Wspaniała kędzierzyńska młodzież to bowiem – przede wszystkim – beneficjenci naszych działań. Ale także i ich kreatorzy – oprócz uczestnictwa w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizują „u siebie” cudowny Festiwal Praw Człowieka – inicjatywę edukacyjną, która angażuje w prawa człowieka szkoły wszystkich szczebli całego powiatu. Mam zaszczyt w tym wszystkim uczestniczyć. Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Praw Człowieka przy NRA, Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu oraz nasza izbowa Komisja ds. Ochrony Praw i Wolności Obywatelskich także. Bo „chce się” „tylko” kilkunastu osobom. Gorąco wierzę, że temat podchwyci kilkaset następnych."
Dziękujemy uczestnikom za godne reprezentowanie II LO.

5 stycznia 2018
w II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu odbyły się, w ramach II Festiwalu Praw Człowieka warsztaty przygotowujące uczniów Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego do Turnieju Debat Oksfordzkich na temat praw dziecka. W warsztatach, obok 9 drużyn II LO, 8 drużyn ze szkół z terenu powiatu.
W ramach warsztatów mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole drużyny z PSP nr 3 pod opieką Pana Adama Liperta, PSP nr 19 pod opieką Pani Korneli Lerch - Kozuli, PSP nr 12 pod opieką Pani Adriany Piliszko, PSP nr 6 pod opieką Pani Agnieszki Kamuselli, PSP nr 1 pod opieką Pani Anny Jaksiewicz, ZS nr 3 pod opieką Pani Jolanty Hyli oraz z I LO pod opieką Pani Grażyny Stelmach.
Warsztaty na temat "Debata oksfordzka krok po kroku" prowadzili uczniowie II LO. W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest debata oksfordzka i jakie są zasady jej przebiegu. Omówiono m.in. historię debaty oksfordzkiej, przedstawiono Regulamin oparty na konwencji Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich, przedstawiono cel debaty, zasygnalizowano jak powinien wyglądać strój mówców pokazano rozkład sali w debacie oksfordzkiej.
Omówiono też techniczne zasady przebiegu debaty oksfordzkiej i zasady wystawiania punktów. Uczestnicy szkolenia wykazali olbrzymie zainteresowanie tematem, a udział symulacjach, które odbyły się po zakończeniu szkolenia sprawił im dużą przyjemność.

W najbliższym czasie drużyny II LO czeka wewnętrzna rozgrywak, która zadecyduje kto będzie reprezentował naszą szkołę namiędzyszkolnym Turnieju Debat Oksfordzkich, który odbędzie się w naszej szkole 02.02.2018 r

15 marca 2018 odbyła się uroczysta Gala podsumowująca II Festiwal Praw Człowieka. Była ona zwieńczeniem różnorodnych działań edukacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne) w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Uczniowie tworzyli filmy, spoty, przedstawienia teatralne, plakaty promujące prawa człowieka ze szczególnym ukierunkowaniem na prawa dziecka. W tym roku zorganizowano również Turniej Debat Oksfordzkich, w trakcie których uczniowie podejmowali niezwykle ważne kwestie związane z tematyką Festiwalu. Galę uświetnili swoją obecnością goście honorowi, a wśród nich Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Draginja Nadaždin, dyrektor Amnesty International Polska, Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Wojciech Jagiełło – Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Mecenas Justyna Metelska – Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Mecenas Bartosz Rodak – członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Katarzyna Sobańska-Laskowska – Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Mecenas Jacek Różycki – Przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Mecenas Krzysztof Kiełbicki – Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, Jolanta Jaworek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu, Danuta Wróbel – Przewodnicząca Rady Powiatu, Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu, Bożena Jankowska – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, Katarzyna Dysarz – radna miasta i przedstawicielka Rady Rodziców przy II LO oraz dyrektorzy kędzierzyńsko-kozielskich placówek oświatowych, nauczyciele i uczniowie szkół zaangażowanych w realizację projektu.
Festiwal został objęty patronatem honorowym przez kilka ważnych instytucji: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Amnesty International, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Naczelna Radę Adwokacką, Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego i Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
W trakcie Gali podsumowano wszystkie działania, zaprezentowano najlepsze prace uczniów w poszczególnych kategoriach, a także wręczono dyplomy, wyróżnienia i podziękowania. Wiele wzruszeń dostarczyły również występy artystyczne chóru II LO oraz przedszkolaków i uczniów kilku szkół.
Zaproszeni goście nie kryli wzruszenia i zachwytu, nie szczędzili pochwał i słów uznania dla pomysłodawców, organizatorów oraz dokonań uczestników.
Rzecznik Praw Obywatelskich powiedział m. in.
– Słyszałem z mediów o pierwszej edycji festiwalu, i kiedy zobaczyłem, co robicie w Kędzierzynie-Koźlu, uznałem, że koniecznie muszę wybrać się na kolejną edycję. Sporo jeżdżę po kraju, ale z taką inicjatywą spotykam się po raz pierwszy, gdzie łączycie pokolenia, od dzieci z przedszkoli po młodzież szkolną, i dodajecie różnego rodzaju formy ekspresji. […] Musimy trafiać do wyobraźni, do emocji, i wy to dziś pokazujecie, gratuluję organizatorom – mówił Adam Bodnar.
Dyrekcja II LO serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w realizację założeń Festiwalu i pracując wspólnie przyczynili się do jego wielkiego sukcesu.
Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej, pomysłodawczyni i koordynatorki Festiwalu.
A oto relacja filmowa przygotowana przez Studio KopernikROK SZKOLNY 2018/2019
III FESTIWAL PRAW CZŁOWIEKA

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kędzierzynie Koźlu ma przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego do współpracy i udziału w III Festiwalu Praw Człowieka. Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod hasłem praw osób niepełnosprawnych.
Mając w pamięci sukces poprzednich edycji żywimy nadzieję, że w tym roku szkolnym będziemy mogli po raz kolejny współpracować w ramach Festiwalu z licznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi i szkołami ponadgimnazjalnymi, promując i edukując w szczytnym celu o prawach osób niepełnosprawnych.
Szczegóły działań w bieżącej edycji przedstawione są w załączonym piśmie i zostaną zamieszczone przez koordynatora przedstawicielowi każdej zgłaszającej się szkoły na platformie eTwinnig. Koordynatorem III Festiwalu Praw Człowieka jest Marzanna Gądek-Radwanowska, z którą można się kontaktować pod numerem 602858797 lub pod adresem marzanna_g@wp.pl

ZASADY UDZIAŁU
1. W Festiwalu Praw Człowieka mogą uczestniczyć przedszkola i szkoły z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, które zgłoszą swój akces przesyłając stosowną informację na adres e-mail II LO im. M. Kopernika sekretariat@lo2kk.edu.pl do dnia 11 stycznia 2019r.
2. Działania podejmowane w ramach Festiwalu będą się odbywały w okresie od 14 stycznia 2019 do 14 marca 2019 roku.
3. Zasadniczym celem Festiwalu jest propagowanie i pogłębianie wiedzy o prawach człowieka ze szczególnym uwzględnieniem praw osób niepełnosprawnych.
4. Placówki uczestniczące w Festiwalu zobowiązują się do zarejestrowania na platformie e-Twinning i nawiązania kontaktu z koordynatorem Festiwalu Marzanną Gądek-Radwanowską.
5. Każda placówka przygotowuje:
a) przedsięwzięcie realizujące cele Festiwalu skierowane do swojej społeczności,
b) plakat w formacie A3 (technika dowolna),
c) 3-5 minutowy pokaz artystyczny w dowolnej formie, zarejestrowany na filmie.
6. Powyższe działania muszą zostać zrealizowane do końca lutego 2019 roku.
7. Do 6 marca 2019 roku należy dostarczyć do koordynatora Festiwalu oraz zamieścić na platformie e-Twinning:
a) dokumentację przedsięwzięcia (sprawozdanie, zdjęcia lub zapis filmowy, ewentualne przykładowe produkty], które zostanie poddane ocenie wg następujących kryteriów:
- zaangażowanie uczniów, nauczycieli, rodziców w organizację działań (ilość osób)
- wielkość grupy odbiorców podjętych działań,
- oryginalność pomysłu,
- wartość merytoryczną przedsięwzięcia;
b) plakat, który zostanie oceniony pod względem estetyki, siły przekazu, oryginalności;
c) nośnik z zarejestrowanym pokazem artystycznym, który będzie oceniany przez pryzmat wartości artystycznej i merytorycznej.
8. Najwyżej ocenione pokazy zostaną zaprezentowane na żywo na scenie DK Chemik podczas uroczystej Gali podsumowującej III Festiwal Praw Człowieka, która odbędzie się 14 marca 2019 roku.
9. Najlepsze plakaty zostaną wyeksponowane na wystawie towarzyszącej Gali w holu Domu Kultury.
10. Na uroczystości zostaną również zaprezentowane najciekawsze przedsięwzięcia jako przykłady dobrych praktyk.
11. W ramach Festiwalu odbędzie się także II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich o Prawach Człowieka adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
a) zainteresowana szkoła winna zgłosić chęć udziału w turnieju do dnia 11 stycznia 2019,
b) szkoła podstawowa ma prawo wystawić dwie drużyny – jedną złożoną z uczniów klas 4-6, drugą złożoną z uczniów klas 7-8 i klas gimnazjalnych
c) drużyna składa się z 4 uczniów + 1 rezerwowy
d) turniej planowany jest na 22 lutego 2019 r. i odbędzie się w II LO.
12. Działania w ramach Festiwalu będą rozstrzygane w kategoriach:
a) przedszkola
b) szkoły podstawowe – klasy 1-3;
c) szkoły podstawowe – klasy 4-6;
d) szkoły podstawowe klasy 7-8, klasy gimnazjalne
e) szkoły ponadgimnazjalne
W przypadku Turnieju Debat obowiązują kategorie c, d, e.
13. W skład Komisji oceniającej działania konkursowe wejdą osoby niezależne, niepowiązane ze startującymi szkołami.

28 lutego 2019
Uczniowie klas IB, IC i IE zorganizowali akcję wpisująca się w założenia III Festiwalu Praw Człowieka. Podjęte działania dały do myślenia. Jak czują się i funkcjonują osoby niepełnosprawne, mogli się przez chwilę przekonać uczniowie Kopernika. Uczniowie klas Ib, Id oraz Ie na małej sali gimnastycznej i sali nr 37 pokazali zainteresowanym, na jakie trudności natrafiają na swojej drodze osoby niepełnosprawne, ile wysiłku muszą włożyć w to, aby móc funkcjonować w rzeczywistości, która nie zawsze jest przystosowana do ich potrzeb. Duże znaczenie ma dla nich nasze wsparcie- głębszego sensu nabiera hasło tegorocznego Festiwalu: "Jedyną niepełnosprawnością w życiu jest złe nastawienie"
https://youtu.be/NcsZn_Vo9h4

1 marca 2019
II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich
W tym roku uczniowie pochylili się nad tezami dotyczącymi praw osób niepełnosprawnych. Turniej debat cieszył się niebywałym zainteresowaniem, do walki na argumenty przystąpiło bowiem 76 mówców w 19 drużynach. Walka na słowa toczyła się w kategoriach klasy 4-6, klasy 7-8- klasy gimnazjalne oraz szkoły średnie.
Nad przebiegiem debat czuwało pięć komisji sędziowskich. Na czele tych komisji stali sędziowie główni, w których wcielili się zaproszeni prawnicy i doświadczeni nauczyciele. W rolę sędziów wcielili się m.in. sędzia Sądu Rejonowego Radosław Jamroży, mecenas Jacek Różycki, przewodniczący Komisji Praw Człowieka w opolskiej ORA, mecenas Agata Wróbel absolwentka II LO i doktorantka Katedry Praw Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, Pani Sandra Langer absolwentka II LO, prawnik i nauczyciel Szkoły Podstawowej Koźle Rogach oraz Pan Krzysztof Kazanowski absolwent II LO i nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w PSP nr 11. W ocenie sędziów debaty miały bardzo wysoki poziom w każdej kategorii.
Łącznie przeprowadzono 28 debat, które odbyły się zgodnie z regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Tezy przygotowali nauczyciele we współpracy ze Stowarzyszeniem Mówców działającym przy II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu.
https://youtu.be/YUUsH6D1wyE

PODSUMOWANIE III edycji Festiwalu Praw Człowieka
https://youtu.be/uXnksFhfCgw

ROK SZKOLNY 2015/2016

ŚWIĘTO SZKOŁY


12 października 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły. Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie klas pierwszych, przyznano wyróżnienia uczniowskie najlepszym nauczycielom oraz Kopernikusy najlepszym uczniom. W tym roku Kopernikusy zostały przyznane w pięciu kategoriach:
BIOLOG I SPORTOWIEC -JOANNA SAŁEK (klasa III A),
LINGWISTA I MUZYK - MIKOŁAJ SZCZĘSNY (klasa III D),
POLITOLOG - JADWIGA PTASZYŃSKA (klasa III D),
INFORMATYK - MICHAŁ JANECZKO ( klasa IIC) oraz MAREK POSPIECH (klasa III C),
WOKALISTA - FILIP SEMENIUK (klasa III B),
WOKALISTKA - AGATA NIESOBSKA (klasa III D),
MUZYK- SZYMON HOMONCIK (klasa III A).
Statuetkę "Belfer na szóstkę" odebrali: pan Piotr Jahn, pan Tomasz Mikoluk,
pan Mirosław Mazur, pan Bartosz Tracz
"Super belfra " otrzymała pani Katarzyna Arciszewska - Stępień.
Akademię uświetnił pokaz musztry Jednostki Strzeleckiej 3064.Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych Julii Szczepaniec, uczennicy klasy II c.20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w projekcji znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
10 listopada 2015
Wieczornica to uroczystość, która weszła na stałe do kalendarza imprez II LO ma na celu upamiętnienie święta państwowego, a także promowanie patriotyzmu wśród młodzieży i w środowisku lokalnym, poszerzenie wiedzy o historii ojczystej i rozwijanie świadomości narodowej.

Wieczornica jest organizowana w szkole już od 2003 roku i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród młodzieży. Hasło tegorocznego spotkania to: "Jest w nas gen wolności". Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania można było również kupić książki historyczne. Uroczystości prowadzili: Marzanna Gądek-Radwanowska i Bartosz Tracz.
W programie spotkania znalazły się: prezentacja fragmentów poezji patriotycznej, pieśni narodowe w wykonaniu chóru szkolnego, wspólny śpiew młodych artystów i gości.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/12771-wieczornica-w-ii-lo-jest-w-nas-gen-wolnosci

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniach pomiędzy 16 a 22 listopada 2015 roku , po raz pierwszy na Opolszczyźnie, odbył się Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Opolskim Koordynatorem organizacji ŚTP w naszym województwie był *Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. * *Global Entrepreneurship Week to więcej niż jeden tydzień w roku! *To ruch społeczny na rzecz promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców całego świata, niezależnie od wieku czy płci, to największe na świecie wydarzenie promujące przedsiębiorczość, jako postawę i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu brali udział między innymi w wykładach: "Szlachta start-upuje" oraz "Strategia sukcesu firmy".
Aktywnie w debacie "Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" brał udział uczeń Krzysztof Glacel z klasy II C. Natomiast w wystąpieniu profesora Leszka Balcerowicza, „Co przed polską gospodarką?"- czterdziestoosobowa grupa maturzystów na czele z panią Jadwigą Kosallą zaczerpnęła wiele cennych informacji. Klasa II D miała okazję wziąć udział w "Wystąpieniu mówcy inspirującego Łukasza Jakóbiaka, 20 m Łukasza". Swoim talentem mogli się wykazać także uczniowie klasy ID, którzy włączyli się w organizację poprzez malowanie twarzy i zabawę z najmłodszymi. Wewnętrznie w naszej szkole odbyły się także wykłady pani Marty Pałki "Nowoczesne inwestowanie w Polsce", w których wzięło udział ponad 80 uczniów. Uczniowie z klasy IC brali udział w konferencji "Równość płci a innowacyjność i przedsiębiorczość kobiet".
W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości w Centrum Medycznym “Solutaris” odbyły się także warsztaty "Fizyka w medycynie", w których brali udział uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu. Zajęcia te pokazywały, na jakiej zasadzie działają i jakie zasady fizyczne wykorzystywane są w sprzętach do fizykoterapii.
Uczniowie i mieszkańcy biorący udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości zdobyli wiele wskazówek i rad, które na pewno wykorzystają w przyszłości.
Paulina Sawicka

JARMARK ŚWIĄTECZNY
5 grudnia 2018
Przy wielkim zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli zorganizowano w naszej szkole I Jarmark Świąteczny. Zaoferowaliśmy pachnące wypieki, przepiękne ozdoby i kartki świąteczne. Choinka przed szkołą i płynące z głośników dźwięki kolęd pozwoliły wszystkim odwiedzającym poczuć klimat zbliżających się świąt.

MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
W tym roku zorganizowaliśmy go w nocy z piątku na sobotę (11/12 XII 2015). Był on okazją do zaangażowania się społeczności naszej szkoły w ogólnoświatową akcję na rzecz osób których prawa człowieka są naruszane. W części nocnej wzięło udział ponad 20 osób.
Maraton odbył się w szerszym kontekście tygodnia praw człowieka, który odbywał się w naszej szkole. Podczas jego trwania odbywały się lekcje nt. bohaterów tegorocznego Maratonu. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielką Fundacji Schumana Valentiną Lino. Wolontariuszka prowadziła wykład, a później spotkanie w węższym gronie z zakresu korelacji między mediami, a prawami obywatelskimi.

SPOTKANIE JASEŁKOWE
Okres przedświąteczny, zbliżający się koniec roku to Czas Szczególny – czas spotkań z bliskimi, odpoczynku od obowiązków, refleksji . Magia świąt Bożego Narodzenia skłania nas do zatrzymania się w codziennym pośpiechu, zwalniają wskazówki zegara …
W naszym liceum , jak co roku, uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali przedstawienie jasełkowe. Tym razem koordynacją imprezy zajęła się p. Urszula Kałamarz , przy pomocy p. Tatiany Mazurkiewicz i p. Angeliki Gricman.
Uczniowie klasy I D z dużym zaangażowaniem pracowali przez kilka tygodni, przygotowując przedstawienie pantomimy – szczególne podziękowania dla p. Waldemara Lankaufa , prowadzącego na co dzień w naszej szkole kółko teatralne.
Pan Mateusz Gancarczyk z właściwą sobie pasją zmotywował do występu swój zespół wokalny – wprowadzili nas w szczególną atmosferę świąt Bożego Narodzenia, wykonując przepiękne kolędy i pastorałki. W jednym z utworów do wspólnego kolędowania dołączyli również nauczyciele II LO wraz z Dyrekcją , śpiewając pamiętny utwór z musicalu ,, Metro” - ,, Uciekali”.
Nad dekoracją i scenografią czujną opiekę sprawowały panie – Urszula Kałamarz i Tatiana Mazurkiewicz, przy cennej pomocy uczennic klas I D i III E.
Na Koncert zaproszeni zostali Specjalni goście ze Starostwa Powiatowego – pani Starosta, Małgorzata Tudaj i pani Aurelia Stępień – dyrektor ds. oświaty.
W trakcie imprezy rozdane zostały nagrody uczniom szczególnie utalentowanym, którzy zajęli pierwsze miejsca w konkursie na koszulkę promującą II Liceum Ogólnokształcące i w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
Tegoroczny koncert jasełkowy wprowadził wszystkich gości , nauczycieli i młodzież w niepowtarzalną atmosferę świąt Bożego Narodzenia i miejmy nadzieję, na długo pozostanie w naszej pamięci.
Urszula Kałamarz

BAL CHARYTATYWNY II LO
30 stycznia 2016
Bal Charytatywny II LO został zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców. Zabawa odbyła się w sali hotelu Solidaris. W przygotowania włączyli się również nauczyciele i uczniowie. Datki zebrane dzięki hojnym darczyńcom zostaną przeznaczone na zorganizowanie kącika rekreacji dla uczniów oraz na zakup stojaków na rowery. Dziękujemy i zapraszamy za rok!

STUDNIÓWKA
Wspaniała zabawa już za nami. Teraz czas na intensywne przygotowania do matury!MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
22 lutego 2016
21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Został on ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, na pamiątkę wydarzeń w Bangladeszu. W 1952 r. zginęło tam pięciu studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego.
W ten sposób UNESCO promuje wielojęzyczne podejście do edukacji, oparte na promocji i poszanowaniu języka ojczystego, dostrzegając w nim skuteczne narzędzie walki z wykluczeniami społecznymi i warunek dostępu do wysokiej jakości edukacji .
W II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego miały miejsce w dniu 22 lutego 2016 roku. Wydarzenie przygotowała pani Urszula Kałamarz, nauczyciel języka polskiego, wraz z uczniami klasy I D.
Na sali gimnastycznej odbył się konkurs językowy. Reprezentanci klas przez godzinę zmagali się z językowymi łamigłówkami. Ponadto w całej szkole można było zobaczyć plakaty wskazujące na istotną rolę rodzimego języka w życiu narodu.
Nauczyciele i uczniowie naszego liceum mogli skosztować babeczek z ,,językową niespodzianką", które rozprowadzała klasa 1D. Niespodzianka zawierała tzw. ,,wyraz trudny” bądź frazeologizm. Dzięki temu licealiści mogli delektować się słodyczami, ucząc się jednocześnie.
Celem obchodów jest wskazanie, że znajomość rodzimego języka, jego historii - określa naszą tożsamość narodową i kulturę, a pielęgnowanie poprawności naszej mowy świadczy o szacunku do własnego kraju i dumie z polskiego pochodzenia.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13476-po-polsku-w-ii-lo

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
3 marca 2016
Poniżej kilka relacji z tej niezwykłej lekcji historii, które zamieściły:
- Nowa Gazeta Lokalna/Lokalna 24:
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13496-uroczystosc-w-ii-lo-ku-pamieci-zolnierzy-wykletych-film-i-zdjecia
- Starostwo Powiatowe:
http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5748/ostatni-rycerze-rzeczpospolitej-kim-byli-zolnierze-wykleci.html
- TVP3 Opole:
http://opole.tvp.pl/24161286/uczcili-pamiec-zolnierzy-wykletych
- TVM Kędzierzyn-Koźle
http://tvm.info.pl/video_listing/ii-lo-zolnierzom-wykletym/

Dziękujemy za utrwalenie i upowszechnienie tego ważnego dla nas wydarzenia.

Znakomitym uzupełnieniem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz okazją do głębokich refleksji był udział uczniów klas pierwszych i drugich w projekcji filmu Jerzego Zalewskiego "Historia Roja".

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
10 marca 2016
W II LO odbyła się gala wręczenia wyróżnień dla szkół ponadgimnazjalnych, które zostały uhonorowane tytułami Srebrnej i Brązowej Szkoły 20016 oraz stypendiów Starosty Powiatu dla uczniów za wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i międzynarodowej. Organizacja tej uroczystości została powierzona naszej szkole. Zachęcamy do przeczytania relacji zamieszczonych na stronie http://www.lokalna24.pl/index.php/miasto/13622-gala-w-ii-lo oraz na stronie Starostwa Powiatowego http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5797/powiat-dopinguje-mlodych-sportowcow-sa-kolejne-stypendia-za-wysokie-wyniki.htmlTARGI PRACY I EDUKACJI
17 kwietnia 2016
Kilkadziesiąt firm, szkół i instytucji zaprezentowało się na X Targach Pracy i Edukacji, które po raz kolejny odbyły się w murach naszej szkoły. W programie tegorocznych Targów zaplanowano również specjalny pokaz oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Oprócz tradycyjnych stoisk każda szkoła mogła zaprezentować swoje atuty w nieco lżejszej formie za pomocą scenek i piosenek. Nowa formuła spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem licznie przybyłych gimnazjalistów.
Krótki film przygotowany przez Szymona Szajdę i Aleksandrę Szymańską (3C) świetnie obrazuje klimat imprezy.


DZIEŃ ZIEMI
21 kwietnia 2016
"Palący Temat- Niska Emisja!"
Tegoroczne święto poświęcone jest problemom związanym z ochroną powietrza i przeciwdziałaniu tzw. niskiej emisji.
Z tej okazji klasy pierwsze i drugie przyszły do szkoły ubrane na zielono i ozdobiły swoje klasopracownie, przypominając tym samym, że przyszłość Niebieskiej Planety leży w naszych rękach. Najpiękniej zaprezentowali się uczniowie klas 1b,
1c oraz 1d. Obchodom towarzyszyła wystawa zdjęć o tematyce przyrodniczej autorstwa Przemysława Cyrana, ucznia klasy 1b. Pamiętajmy - Dzień Ziemi obchodzimy każdego dnia.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
ZATAŃCZ Z NAMI POLONEZA
22 kwietnia 2016
Uczniowie II LO pod kierunkiem Marzanny Gądek-Radwanowskiej przygotowali niekonwencjonalną formę obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie na uroczystość, która odbyła się 22 kwietnia 2016 roku, przyjęli Starosta Powiatu Pani Małgorzata Tudaj, Wicestarosta Józef Gisman, dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Aurelia Stępień, a także dyrektorzy kędzierzyńskich szkół ponadgimnazjalnych i ich uczniowie. Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odtańczeniem poloneza. Barwny korowód przeszedł po Placu Wolności. W części zasadniczej uczniowie II LO zaprezentowali inscenizację obrazującą uchwalenie Konstytucji 3 Maja poprzedzoną przedstawieniem kontekstu historycznego.
Zaproponowana forma obchodów tego niezwykle ważnego dla Polaków Święta, przepełniona radością i pozbawiona patosu, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczestników i obserwatorów.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/13975-polonez-na-placu-wolnosci

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5939/spontanicznie-i-barwnie-polonez-na-placu-wolnosci.htmlFESTIWAL JĘZYKOWY 2016
26 kwietnia 2016
Tym razem imprezę zorganizowano pod hasłem "Człowiek żyje tyle razy, ile zna języków obcych". Uczniowie poszczególnych klas przygotowali zabawne scenki ilustrujące tę znaną myśl J. W. Goethego. Trudność zadania polegała na tym, że wymagane było wykorzystanie znajomości wszystkich języków obcych nauczanych w szkole. Dodatkową konkurencją było wspólne wymyślenie hasła zachęcającego do nauki języków. Najlepiej zaprezentowała się klasa IIE, tuz za nią uplasowały się IA i IIA.
Zmagania klas odbyły się w obecności naszych gości z Hiszpanii. Nie ma lepszej motywacji do nauki języków niż korzystanie z możliwości bezpośrednich kontaktów, jakie daje ich znajomość!
Nad przygotowaniem i przebiegiem imprezy czuwała Pani Bożena Żuchowska-Bugaj.

WIECZÓR HISZPAŃSKI
26 kwietnia 2016
Na zakończenie wizyty naszych gości z liceum Luis Garcia Berlanga z Alicante przygotowaliśmy spotkanie z muzyką, tańcem i kuchnią hiszpańską. Nie zabrakło również smaków typowych polskich dań! Zabawa była bardzo sympatyczna. Wkrótce pełniejsza relacja z całej wizyty, która ma być początkiem regularnej wymiany uczniów obydwu szkół.
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14025-hiszpanie-z-wizyta-w-ii-lo-zdjecia


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
29 kwietnia 2016
W sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów naszej szkoły.
Najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Panią Małgorzatę Tudaj. Doceniono uczniów za ich osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, ale także za ich zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. W stronę młodych ludzi wchodzących właśnie w dorosłe życie popłynęło wiele ciepłych słów i życzeń sukcesu na czekających ich egzaminach. Dyrektor Szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień powiedziała między innymi „Dla nas nauczycieli na zawsze pozostaniecie naszymi Uczniami. Towarzyszyliśmy Wam w Waszej wyprawie po dojrzałość. Pamiętamy, jak przekraczaliście próg II LO z pewnymi obawami, ale daliście radę i my jesteśmy z Was dumni. Dzisiaj staliście się absolwentami tej szkoły. Życzę Wam głodu wiedzy, młodzieńczej pasji odkrywania świata, która na pewno pozwoli Wam dotrzeć do wytyczonych celów. Nie bójcie się marzeń, bo to one pozwalają nam być o krok dalej. Ukończenie kolejnego etapu edukacji to solidny fundament, na którym możecie budować swoją Przyszłość. W Waszych głowach i sercu znajdźcie kolejne cegiełki, by tworzyć "wieżę swoich możliwości". Niech nigdy nie zabraknie przy Was najbliższych, z którymi będziecie dzielić swoją radość i szczęście, ale i trudne chwile. Nie żegnamy się z Wami, bo mamy nadzieję, że będziecie nas odwiedzać, że II Liceum pozostanie w Waszej pamięci i sercu jako WASZA SZKOŁA i spotkamy się w przyszłości na Zjeździe Absolwentów.
Zatem do zobaczenia:)
Uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w pięknej oprawie artystycznej. Składamy serdeczne podziękowania Pani Danucie Klityńskiej za przygotowanie i nadzór nad całością imprezy, Panu Mateuszowi Gancarczykowi za uświetnienie spotkania występami szkolnego chóru oraz wszystkim młodym artystom, którzy po raz kolejny zachwycili nas swoimi talentami.

http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14052-zegnaj-szkolo-witaj-maturo

http://powiat.kedzierzyn-kozle.pl/5983/szkoly-uroczyscie-zegnaly-swoich-absolwentow.html

TYDZIEŃ MŁODZIEŻY
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wydarzeniach zaproponowanych przez Młodzieżową Radę Miasta w ramach Tygodnia Młodzieży 2016.
30 maja na stadionie Odry odbył się koncert "Młodzież Miastu". Wystąpił w nim szkolny chór prowadzony przez Pana Mateusza Gancarczyka oraz Laura Osyra, tancerze Szymon Pawliczek i Daria Chmielowiec, a także zespół SPIN, ktorego trzon stanowią nasze niezrównane uczennice. Nie zabrakło również naszej wspaniałej drużyny ratowniczej.
31 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza wzięliśmy udział w debacie z udziałem władz miasta "Zostać czy wyjechać?".
2 czerwca w siedzibie naszej szkoły miało miejsce spotkanie z Panią Moniką Ptaszyńską - kierownikiem Biura Polityki Personalnej Grupy Azoty ZAK S.A. - poświęcone zawodowi chemika.

DZIEŃ SPORTU
1 czerwca 2016
Tradycyjnie w Dniu Dziecka katedra wychowania fizycznego przygotowała pełen atrakcji Dzień Sportu. Uczniowie i nauczyciele mieli niepowtarzalną okazję zmierzyć się w rywalizacji sportowej w piłce nożnej halowej i w siatkówce gumowymi piłkami. Konkurencje przygotowane dla uczniów to piłka wodno-balonowa, przeciąganie liny, piłkarzyki oraz aerobic. Chętni uczniowie mogli wziąć udział w pokazie pt. Możliwości ludzkiego ciała.
Na zakończenie dnia nastąpiło uroczyste otwarcie placu rekreacyjnego obok budynku szkoły. Powstał on z inicjatywy Dyrekcji Szkoły i Rady Rodziców dzięki funduszom zebranym na Balu Charytatywnym.

Relacja fotograficzna znajduje się na Sportowym Koperniku https://www.facebook.com/SportowyKopernik
http://lokalna24.pl/index.php/miasto/14347-uczniowei-dwojki-maja-swoj-kat

Dziękujemy TVM za zarejestrowanie tego miłego wydarzenia!


DEBATA OKSFORDZKA
14 czerwca 2016
W naszym liceum odbyła się debata na temat Odnawialne źródła energii - szansa czy problem?. Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków, pragniemy, by pozyskiwanie energii było związane z minimalnym, a najlepiej żadnym wpływem na środowisko. Z tego względu odnawialne źródła energii stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla konwencjonalnych sposobów jej pozyskiwania. Temat debaty okazał się trafiony, gdyż dla wielu z nas terminy np. Porozumienie z Kioto czy elektrownia torowa są wciąż nieznane. Sekretarzami debaty byli Julia Kolasa i Wojciech Kapusta, zaproszonym ekspertem natomiast dyrektor Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej pani Jolanta Gądek - Rypel, która przygotowała prezentację na temat systemu pozyskiwania energii w Kędzierzynie-Koźlu. Mówcami debaty byli uczniowie klasy 1C(contra) i 1D(pro). Debata była bardzo interesująca, wypowiedzi mówców były na wysokim poziomie, a argumenty, którymi bronili swoich racji sprawiały, że dyskusja przybierała w pewnych momentach zaskakujący przebieg. Zwycięzcami debaty zostali uczniowie klasy 1C, natomiast tytuł najlepszego mówcy zdobyła Sonia Gołąbek z klasy 1D. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Wojciech Jagiełło - Wiceprezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, gimnazjaliści pod opieką swoich nauczycieli, absolwenci, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz lokalne media, którym po debacie mówcy udzielali krótkich wywiadów. Organizatorką całego przedsięwzięcia była Pani Jadwiga Kosalla ( opiekun Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich).

ROK SZKOLNY 2016/2017

NARODOWE CZYTANIE
2 września 2016
W kędzierzyńskiej filii MBP odbyła się kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w całym kraju ( 3 września) publicznie czytano książkę „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Przedstawiciele naszej szkoły: p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, p. Wicedyrektor Koryna Warzecha oraz nauczyciel bibliotekarz Grażyna Kochalska wraz z trójką uczennic: Hanią Posid, Edytą Franczyk i Dominiką Biernacką przeczytali fragmenty dzieła Sienkiewicza.

2 września 2016
UROCZYSTOŚĆ odsłonięcia pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii.
"Na peronie musieliśmy padać na twarz"
Na rampie dworca towarowego w Koźlu odbyło się bardzo przejmujące i niezmiernie ważne wydarzenie: odsłonięcie pamiątkowych tablic deportacji Żydów z Francji, Holandii i Belgii. Przy rampie 9000 mężczyzn i chłopców w 1942 r. zostało oddzielonych od bliskich i skierowanych do obozów pracy na terenie Śląska. Ich bliscy wywożeni byli do KL Auschwitz-Birkenau i najczęściej całe transporty były mordowane w komorach gazowych. Od 29 sierpnia do 10 grudnia 1942 r zatrzymano tutaj 39 transportów jadących z Holandii, Francji i Belgii do Auschwitz-Birkenau. Z 9000 mężczyzn i chłopców prawdopodobnie przeżyło około 700-900 osób.
"Hans Bonn z Venlo jechał w pierwszym transporcie z Westerbrok, który zatrzymał się przy kozielskiej stacji. - W Koźlu dobre życie się zakończyło. Byliśmy bici kolbami podczas wysiadania z pociągów. Na peronie musieliśmy padać na twarz"- czytała jego wspomnienia historyk Annelies van Rens-Wilms.
Uroczystość zakończył Rabin Albert Ringe, który odmówił modlitwę wyznającą wiarę w miłosierdzie Boga nad zmarłymi oraz „Kadisz”.
Byliśmy tam, złożyliśmy kwiaty i będziemy pamiętać!
Kinga Gibaszek, Gilbert Kandziora i Jadwiga Kosalla.
http://info.wiara.pl/doc/3424791.Na-peronie-musielismy-padac-na-twarz
http://opole.tvp.pl/26790685/tablice-pamieci-ofiar-deportacji-do-kozla

17 września 2016
OBCHODY ROCZNICY napaści sowietów na Polskę.
W sobotę w Kędzierzynie-Koźlu oficjalnie obchodzono rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele naszej szkoły na czele z Panią Dyrektor. Poczet sztandarowy wystawiła klasa Ia w składzie: Weronika Zabawa, Miłosz Ryzner oraz Piotr Kardasz.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W przeddzień Święta Edukacji Narodowej nauczyciele i uczniowie II LO spotkali się na uroczystym apelu.
Swą obecnością zaszczyciło nas również wielu emerytowanych nauczycieli oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pani Aurelia Stępień.
Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli swoje ślubowanie, by stać się wreszcie pełnoprawnymi członkami naszej społeczności!
Jak co roku, władze oświatowe przyznały nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Pani Dyrektor pogratulowała Pani Jadwidze Kosalli, która otrzymała Nagrodę Ministra, Pani Marzannie Gądek-Radwanowskiej uhonorowanej Nagrodą Starosty Powiatu oraz Paniom Małgorzacie Sypko, Katarzynie Kempie i Barbarze Warzesze, które zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Nagrody Dyrektora otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Renata Dworaczek, Dorota Gajewska, Katarzyna Iskra-Kiecana, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Danuta Klityńska, Grażyna Kochalska, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha, Koryna Warzecha.
Na wniosek Rady Pedagogicznej wyróżniono również uczniów, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym znaczące sukcesy. Kopernikusy otrzymali:
Krzysztof Glacel – Super Kopernikus
Patrycja Śliwińska – Najlepszy Anglista
Natalia Dylewska i Angelika Majkowska – Najlepsze Recytatorki
Aleksandra i Alicja Gomuła – Najlepsze Sportsmenki
Monika Olszanecka – Najlepszy Ekolog
Julia Kolasa – Społecznik
Syntia Kudela – Najlepsza Frekwencja
Na zakończenie imprezy uczniowie wręczyli nauczycielom swoje nagrody.
Tytuł „Belfra na 6” otrzymali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Katarzyna Kempa, Mirosław Mazur i Marek Słota, zaś zaszczytny tytuł Belfra Roku trafił do Bartosza Tracza.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Imprezę uświetniły występy szkolnego zespołu muzycznego, chóru pod kierunkiem Mateusza Gancarczyka oraz spektakl wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa. Wszystkim wykonawcom należą się wielkie brawa i podziękowania!

20 października 2016
Uczniowie kilku klas wzięli udział w PROJEKCJI znakomitego filmu Wojciecha Smarzowskiego "WOŁYŃ", którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944. Krytycy filmowi są jednomyślni – "Wołyń" jest przestrogą – oto, co może stać się ze światem, kiedy odda się go we władanie zideologizowanej nienawiści.

21 października 2016
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w pokazach filmów prezentowanych w ramach XX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW NIEZALEŻNYCH im. Ireneusza Radzia. Na tegoroczną imprezę nadesłano rekordową ilość 119 filmów - informuje Bogusław Rogowski, przed laty jeden z twórców kina niezależnego w Kędzierzynie-Koźlu, a dziś członek komisji konkursowej. - Wśród nich są 52 filmy fabularne, 35 dokumentalnych i 32 animacje. Warto podkreślić, że po raz pierwszy obok polskich autorów filmy do konkursu zgłosili także twórcy ze Szwajcarii, USA, Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Francji. W jury zasiadają m.in. irański reżyser i operator filmów dokumentalnych Said Manafi, dr Piotr Zawojski, wykładowca zagadnień teorii i historii kina i telewizji oraz członek Światowej Unii Filmu Niezależnego "Unica" Stanisław Puls.

PORANEK POETYCKI
4 listopada 2016
„Podróż liryczna w świat poezji Haliny Poświatowskiej”
W II LO im. M. Kopernika zorganizowano Spotkanie z poezją Haliny Poświatowskiej. Imprezę biblioteczną przygotowały członkinie Klubu Czytelniczego z klasy I c: Magda Aleksanderek, Patrycja Augustynek, Martyna Graczyk i Klaudia Chrząszcz. Dziewczęta przeczytały wybrane wiersze znanej polskiej poetki promując wśród młodzieży czytanie poezji. Jeden z wierszy przeczytała p. Dyrektor Katarzyna Arciszewska-Stępień, która przychylnie odniosła się do tej formy popularyzacji czytelnictwa, na stałe wprowadzonej do tradycji naszej szkoły. W jesiennej, listopadowej zadumie uczniowie wysłuchali kilkudziesięciu wierszy przeplatanymi notą biograficzną poetki przy towarzyszącej im muzyce J. S. Bacha. Oprócz lektorów – organizatorów do przeczytania jednego wiersza zgłosiło się dwóch słuchaczy z publiczności, ochotnicy z klasy I c.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
10 listopada 2016
W tym roku poza 98 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, wspominaliśmy inne ważne rocznice: 60-tą rocznicę POZNAŃSKIEGO CZERWCA i powstania w Budapeszcie, 40-tą rocznicę strajków "WARCHOŁÓW" w Ursusie, Radomiu i Płocku a także 35- tą rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie i nauczyciele szkoły, harcerze, młodzież z Jednostki Strzeleckiej oraz zaproszeni goście. W trakcie spotkania uczestnicy zobaczyli prezentacje przygotowane przez uczniów klasy historycznej, śpiewane były pieśni narodowe przez młodych artystów i gości. Całość przygotowała i nadzorowała pani Jadwiga Kosalla. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przygotowali uroczystość a szczególnie Hani, Sylwii, Laurze, Soni, Kindze, Sandrze, Alicji, Filipowi, Marcinowi, Kamilowi, Gilbertowi, Rafałowi i wielu innym.
Uroczystość została uświetniona poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów i ich rodziców.

11 listopada 2016
W oficjalnych obchodach NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowanych wspólnie przez samorządy: powiatowy i miejski wzięli również udział przedstawiciele naszej szkoły. Tym razem byli to uczniowie klasy IIb Kopaniecka Julia, Kubiec Sonia oraz Cichoń Patryk. Wraz z Panią Dyrektor oraz opiekunem pocztu sztandarowego Panem Piotrem Jahnem wzięli udział w uroczystej mszy świętej, barwnym pochodzie oraz wspólnym śpiewaniu znanych pieśni patriotycznych.
http://kk24.pl/kedzierzyn-kozle-swietuje-dzien-niepodleglosci-uroczysta-msza-przemarsz-i-wspolne-spiewanie-zdjecia/


ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W dniu 12 października 2016 roku grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w warsztatach z debatowania. To przygotowanie do debaty, która odbędzie się 18 listopada br. w Dniu Młodzieży zaplanowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (14-18 XI). Uczniowie mieli okazję poczuć, jak trudną sztuką jest prowadzenie kulturalnej i rzeczowej debaty. Liczą się nie tylko trafnie dobrane argumenty, ale również umiejętności obrony własnego poglądu, odpierania kontrargumentów, precyzja i jasność w formułowaniu swojego zdania, piękny język, szacunek do adwersarza i wiele innych cech. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przydadzą się również w codziennych dyskusjach! Dziękujemy pracownikom Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu za zorganizowanie tych niezwykle ważnych warsztatów.

9 listopada 2016 r. odbyło się w II Liceum Ogólnokształcącym szkolne dyktando, które pisało 45 uczniów oraz pani Dyrektor Katarzyna Arciszewska- Stępień.
Najmniej błędów popełnili Martyna Graczyk i Jakub Kukiełka z klasy Ic, niewiele więcej Przemysław Cyran z klasy IIb oraz Natalia Włodarczyk z klasy IIc.
Zwycięska para będzie reprezentowała szkołę na dyktandzie powiatowym.
A oto treść samego dyktanda:
Nie znając podstawowych reguł ortografii, nie widząc pożytku z jej opanowania, młodzież spisuje się czasem niezbyt chlubnie. Czy pamiętacie swoje kłopoty z jarzmem niewoli, honorowym zwycięstwem, chytrością, zhańbieniem czy hałasem? Niełatwo było przebrnąć przez wyrazy typu: językoznawstwo, myślistwo, ideologii, grunwaldzkie pola, idei. Mówiąc żartobliwie- nieraz zhańbiliśmy się. Mimo że mamy wiedzę o literaturze, to musimy nadrobić kompromitujące nas braki w zakresie ortografii. Już nieraz mogliśmy zauważyć, jakie trudności na co dzień nastręcza nam interpunkcja. Polska gramatyka niestety należy do najtrudniejszych. To dyktando będzie nieco chaotyczne, chodziłoby, bowiem o sprawdzenie ortografii w szerszym zakresie i rzucenie większej liczby zdań nieuporządkowanych.
Ta książka jest na pewno mało oryginalna i chybaby można powiedzieć, że jakby niedokończona. Mówisz nonsensy. Wrócił z Norymbergi jako chuligan, hultaj i miałem ochotę go po prostu schłostać. Nie miał już nadziei, że ponadpółmetrowa hałda i droga nie dalej niż kilometr stąd, poprzerzynana gdzieniegdzie torami szynobusów, będzie naprawiona. Po prostu nic nie pamiętał ponad to jedno wydarzenie, a ponadto był nieśmiały. Na przykład coraz częściej można by nawzajem sprawiać sobie niespodzianki. Z rzadka strofowano by was, ale w zamian za to oczekiwano rehabilitacji za ohydne postępki. Po raz pierwszy w życiu poznałem Francuzkę, która wcale nie mówi po francusku. Na wprost niego stał i szczekał duży chart, więc poniewczasie czuł, jak ulatuje z niego hart ducha. Jak każe zwyczaj, napiszę reportaż o mieszkającym naprzeciwko ponadtrzydziestodwuipółletnim Ślązaku, który marzył, że ożeni się z warszawianką, która przyjechała z Norwegii i niemalże nie zginęła wskutek spowodowanego przez niego wypadku.
W dzisiejszych pracach nie powinnam znaleźć zbyt wielu rażących potknięć, bo dyktando nie było arcytrudne, a wy pokazaliście nie najniższe przecież umiejętności. Wierzę, że nicnierobienie należy w chwili bieżącej do przeszłości. Celem konkursu jest uświadomienie sobie nade wszystko, że znamy lub nie ortografię języka polskiego. Nie wiadomo, kto zostanie laureatem, myślę jednak, że przede wszystkim osiągniemy obopólną satysfakcję i mówiąc „Ach, co to będzie za udany dzień”, wykrzykniemy: „Ahoj ortografio!”.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
14 listopada 2016 – Udział klasy 2A w debacie moderowanej przez Romana Młodkowskiego – dziennikarza, managera mediów, niezależnego konsultanta i twórcy TVN CNBC. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz oraz biznesu.
http://tvm.info.pl/video_listing/firmy-wola-konkurowac-niz-wspolpracowac/

17 listopada 2016 roku uczniowie klas 1A i 1D mieli okazję spotkać się z Mateuszem Kusznierewiczem wybitnym polskim żeglarzem, mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Najważniejszy przekaz płynący ze spotkania jest niezwykle mocny i pozytywny – każdy ma w sobie potencjał, trzeba go odkryć i rozwijać!
http://kk24.pl/mateusz-kusznierewicz-oblezony-przez-mlodych-fanow-kazdy-z-was-ma-do-czegos-talent/

18 listopada 2016
Grupa uczniów wzięła udział w wykładzie motywacyjnym Janki Meli – zdobywcy dwóch biegunów, założyciela fundacji „Poza horyzonty”.
http://lokalna24.pl/index.php/biznes/15511-janek-mela-na-swiatowym-tygodniu-przedsiebiorczosci
Następnym punktem programu była debata międzyszkolna na temat: „ Wirtualna rzeczywistość jest najlepszym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez młode pokolenie.
(Oto relacja jej uczestnika):
W debacie wzięli udział reprezentanci szesnastu szkół z całego powiatu, w tym także uczniowie naszej szkoły: Aleksander Żydek (1C) w roli dyskutanta oraz Gilbert Kandziora (2D) jako sędzia.
O godzinie 8:30 organizatorzy (Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. Z o.o.) zebrali wszystkich sędziów i dyskutantów, by omówić poszczególne role ioraz kolejność wypowiedzi. Aleksander Żydek reprezentował grupę opowiadającą się za tezą i został wytypowany do wprowadzenia widowni i uczestników w temat swojej grupy. Do godziny 10:00 mówcy mieli czas na przygotowanie się do swoich wypowiedzi, a czas ten został zwieńczony 5-minutową rozmową motywacyjną z Panem Janem Melą.
Chwilę po godzinie 10:00 rozpoczęła się debata składająca się z 3 tur. W pierwszej, obie strony, „za” i „przeciw” na przemian argumentowały. Druga tura polegała na zadawaniu sobie pytań przez obie strony, jednak publiczność także miała możliwość zadania kilku pytań każdej stronie dyskusji. Pytania zadawane przez mówców były wcześniej znane i można się było do nich przygotować. Publiczność zadawała pytania dotyczące nurtujących ją kwestii, w wyniku czego strony debaty były zmuszone wybierać jednego reprezentanta do odpowiedzi na konkretne pytanie. W tej turze wystąpił ponownie Aleksander Żydek odpowiadając na pytanie „ Czy uważają Państwo, że gry łączą , a nie dzielą?”. W trzeciej turze każda ze stron podsumowała swoje wypowiedzi z całej debaty przedstawiając konkluzję. Przez cały czas trwania debaty sędziowie skrupulatnie notowali zalety i uwagi odnośnie wypowiedzi uczestników.
Potem nastąpił werdykt sędziów decydujący o zwycięstwie jednej ze stron. Poprzedzony był on 10-minutową naradą , w czasie której sędziowie opuścili salę. Po ich powrocie reprezentant komisji sędziowskiej, którym był Gilbert Kandziora, wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące całą debatę. Pouczył dyskutantów o drobnych błędach popełnionych podczas spotkania, po czym ogłosił werdykt. Zwyciężyła grupa „za”.
Następnie, po krótkim podsumowaniu całej debaty przez organizatorów, wykonano zdjęcie grupowe, a przedstawiciele obu stron sobie podziękowali.
Debata pozwoliła uczestnikom i widowni spojrzeć na problem rozwijającej się rzeczywistości z dwóch różnych perspektyw. Zapewne nowe dla wielu doświadczenie sprawiło, że wszyscy uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w podobnym wydarzeniu w przyszłości. (Aleksander Żydek)
W czasie Dnia Młodzieży podsumowano również grę giełdową (opracowaną przez naszych uczniów – K. Glacela i B. Stańka). Uczniowie klasy 2A - Wojtek Derlikiewicz i Jakub Kalita - otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!

MIKOŁAJKOWY QUIZ CZYTELNICZY
6 grudnia 2016
Konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Niezgodna” rozstrzygnięty!
Uczniowie II LO okazali się niezrównanymi znawcami młodzieżowej powieści fantasy i science-fiction „ Niezgodna” Veroniki Roth, która jest nadal jedną z najchętniej czytanych powieści młodzieżowych.
Po bardzo wyrównanej walce dogrywka Konkursu wyłoniła zwycięzców i prawdziwych fanów tego bestselleru nastolatków, a są to:
1. Weronika Szymańska IIc
2. Alicja Domagała Id i Julia Baran Id,
3. Vivien Hajduk Id i Jessica Termin IId .
Gratulujemy zwycięzcom. Kolejny Quiz Czytelniczy w lutym ze znajomości „Igrzyska śmierci” S. Collins - T. 1.

JARMARK ŚWIĄTECZNY
12 grudnia 2016
II Jarmark Świąteczny za nami! I tym razem nie zabrakło zaangażowania uczniów oraz ich rodziców! Dodatkową, niezwykle udaną atrakcją był koncert "Co tam komu w duszy gra... przygotowany przez naszą utalentowaną młodzież przy zaangażowaniu Pań Danuty Klityńskiej i Barbary Warzechy oraz Panów Mateusza Gancarczyka i Waldemara Lankaufa. Pełen sukces!
A oto skrót koncertu przygotowany przez Studio Kopernik:MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
Zwieńczeniem Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka był Maraton pisania listów organizowany pod egidą Amnesty International. Celem akcji jest napisanie jak największej liczby listów w sprawie osób, których godność jest naruszana.
W naszej szkole tradycja organizacji wydarzenia sięga jego początków w roku 2004. Corocznie spotykamy się po lekcjach, by rozmawiać na temat stanu praw człowieka na świecie, a także pomóc innym w konkretnych sprawach.
W tym roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i przy pomocy nauczycieli udało nam się napisać aż 1586 listów. Najwięcej w naszym Powiecie wśród szkół ponadpodstawowych! Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić piątkowe popołudnie na rzecz wspólnej sprawy.

13 grudnia 2016
Klasa 3B odwiedziła wystawę WORLD PRESS PHOTO w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.
World Press Photo 2015 jest doroczną (już 58) edycją wystawy fotografii prasowej. Składa się z prac wyróżnionych w największym i najbardziej prestiżowym konkursie, którego organizatorem jest fundacja World Press Photo. Corocznie wystawę, odwiedza ponad dwa miliony ludzi w około 45 krajach. W Opolu wystawa prezentowana jest od 13 lat i na stałe wpisała się kalendarz najpopularniejszych ekspozycji w regionie.
Każdego roku niezależne międzynarodowe jury ocenia prace nadesłane przez fotografów prasowych oraz agencje z różnych stron świata. W tegorocznym konkursie World Press Photo wzięło udział 5.692 fotografów z całego świata. Jury składające się z grupy czołowych specjalistów oceniało 97912 zdjęć. Nagrody przyznawane były w ośmiu następujących kategoriach: Contemporary Issues, Daily Life, General News, Long-Term Projects, Nature, Portraits, Sports, Spot News. W każdej z nich wyróżniono pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
Uczniowie obejrzeli również sztukę Witolda Gombrowicza na deskach sceny Modelarnia Teatru im. Jana Kochanowskiego.
http://teatralny.pl/recenzje/palic-ktory-nie-dutknal,1710.html

13 grudnia 2016
35.ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO w Polsce
Grupa uczniów II LO pod opieką Pani Marzanny Gądek-Radwanowskiej wzięła udział w spotkaniu z Państwem Ludwiką i Henrykiem Wujec. Wspomnienia działaczy Solidarności z tamtego trudnego okresu są niezwykłą lekcją historii.
http://info.radiopark.fm/index.php/wiadomosci/item/25828-wspomnienia-sprzed-35-lat-w-rocznicę-stanu-wojennego


SPOTKANIE JASEŁKOWE
Coroczną tradycją w naszej szkole , tuż przed przerwą świąteczną, jest przedstawienie jasełkowe.
Głównym motywem spektaklu stały się w tym roku problemy, emocje młodych ludzi, nieraz zagubionych w obecnym świecie , gdzie powszechny pośpiech , ambicje dorosłych, pogoń za karierą utrudniają wzajemne relacje, zabierają wrażliwość .
Koordynator imprezy i autor scenariusza, Urszula Kałamarz, zwróciła również uwagę na relacje wrażliwych, często niezauważanych, wyśmiewanych przez kolegów młodych ludzi i ich rówieśników.
Poszczególne etiudy teatralne wyreżyserował pan Waldemar Lankauf, przy współpracy Urszuli Kałamarz i Anny Kolasy - Kurek.
Na szczególną uwagę zasługuje talent aktorski uczniów klasy II D (Katarzyny Samson, Aleksandry Szwajgert, Patrycji Zaniewskiej, Sajmona Małek, Gilberta Kandziory, Filipa Baczyńskiego i Michała Nędza ), którzy, podobnie jak w zeszłym roku, zaprezentowali szkolnej publiczności pełne pasji, wyraziste role , ukazujące dylematy uczuciowe swoich rówieśników. Wspomagali ich koleżanki i koledzy z klas I c ( Jakub Kukiełka), I d ( Paulina Maroń), II b (Iga Jasek), II c (Oliwia Węgrzyn i Sandra Majnusz).
Jak zawsze, wydarzeniem artystycznym był występ chóru szkolnego przygotowanego i prowadzonego przez pana Mateusza Gancarczyka. Na wyróżnienie zasługuje tutaj wykonanie piosenki ,, Skyfall” , słynnego przeboju z filmu o Bondzie, z 2012 roku.
Całości przedstawienia dopełniła świąteczna dekoracja projektu Urszuli Kałamarz i uczennic klasy II D – Natalii Bielicy i Soni Gołąbek.
Specjalne podziękowania za pomoc przy przygotowaniu przedstawienia - dla pani Anny Kolasy – Kurek i pani Tatiany Mazurkiewicz .
Myślę, że tegoroczne Jasełka pozwoliły Dyrekcji , nauczycielom i uczniom naszej szkoły odetchnąć po kilku miesiącach intensywnej pracy i wprowadziły Nas Wszystkich w świąteczny nastrój – wyciszenia, refleksji i otwarcia na Spotkanie z Drugim Człowiekiem.
Urszula Kałamarz
A oto mała próbka naszych możliwości wokalnych! Przy współpracy ze Studiem Singway nagraliśmy trzy kolędy!


TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
16 - 20 stycznia 2017
W Tygodniu Języków Obcych brały udział klasy pierwsze i drugie. Każda klasa losowała kategorię do przygotowania w danym dniu z danego języka. Do wyboru było 8 kategorii: znana postać historyczna, kuchnia, ciekawe miejsce, znany sportowiec, piosenkarz, przebój zespół, narodowe święto zwyczaj, tradycja, znana postać współczesna lub słynny obraz. Każdemu dniu przyporządkowano jeden język obcy:
- poniedziałek – język rosyjski,
- wtorek – język angielski,
- środa – język hiszpański,
- czwartek – język niemiecki,
- piątek – język francuski.
Jury oceniało wartość poznawczą / merytoryczną, estetyczną oraz włożony wkład pracy w przygotowanie specjalnych stoisk. Po podsumowaniu dokonań we wszystkich dniach rywalizacji jury uznało, że najlepsze okazały się klasy 1D, 1C i 2D. Serdecznie gratulujemy.


BAL CHARYTATYWNY II LO
21 stycznia 2017
Kolejny Bal Charytatywny II LO odbył się w Hotelu Solidaris. Licznie przybyli goście poprzez zakup fantów i udział w licytacji przyczynią się do realizacji kolejnego celu, jakim jest urządzenie świetlicy dla uczniów. Prace adaptacyjne zaczną się niebawem, a póki co mały fragment brawurowego występu naszego zespołu tanecznego, który uświetnił zabawę karnawałową:


URODZINY KOPERNIKA
10 lutego 2017 roku obchodziliśmy nasze szkolne święto, Urodziny Mikołaja Kopernika – naszego patrona. 19 lutego przypada 544 rocznica jego urodzin. Uczciliśmy ją urządzeniem stołu urodzinowego z tortem, świeczkami i balonami. W tle słyszeliśmy prezentację muzyczną o Koperniku. Oprócz tortu można było kupić inne dobre wypieki uczniów.
Była to doskonała okazja, żeby w tym dniu uczcić sukcesy naszych uczniów w konkursach, które niedawno odbyły się w naszej szkole. Na uroczystym apelu, po odśpiewaniu urodzinowej piosenki „ Happy Birthday” nagrodzone zostały klasy, które przygotowały najlepsze scenariusze lekcji wychowawczych o patronie szkoły, zwycięskie klasy w konkursie Tygodnia Języków Obcych, laureaci Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego i uczniowie , którzy zajęli I miejsce w międzynarodowym Konkursie na logo Fundacji „Children off the Streets” z Los Angeles.
Imprezę uwieńczyła premiera spektaklu „Boże Zaułki” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej LOT, która kilka dni temu została uhonorowana pierwszą nagrodą na Przeglądzie Teatralnym w Głogówku.
Był to wspaniały akcent na zakończenie I półrocza!

DZIEŃ ZIEMI
Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania uczniów klas pierwszych z podróżnikiem - Panem Przemysławem Supernakiem.


POWIATOWY KONKURS UNIJNO-SPOŁECZNO-PRAWNY "POLAK-EUROPEJCZYK-OBYWATEL"
7 kwietnia 2017 roku odbyła się I edycja konkursu adresowanego do gimnazjalistów naszego powiatu. Pomysłodawczynią konkursu i jego głównym organizatorem jest Pani Jadwiga Kosalla. Konkurs odbył się pod patronatem Pani Lidii Geringer de Oedenberg oraz Starostwa Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Zwycięzcami tej edycji zostali uczniowie PG nr 5 z Kędzierzyna-Koźla (Julia Fogel, Oliwia Piechulek i Maciej Wójtowicz), a w kategorii zmagań indywidualnych I miejsce zajął uczeń PG 5 Maciej Wójtowicz, II miejsce uczennica PG 5 Julia Fogel a III miejsce uczeń PG 4 Piotr Wanat. Wyróżnieni gimnazjaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
28 kwietnia 2017
Uroczyste pożegnanie odbyło się w sali kinowej MOK Chemik. Najlepszą ilustracją przepięknej wzruszającej imprezy jest relacja filmowa przygotowana przez Studio Kopernik. Zapraszamy do obejrzenia.

ROK SZKOLNY 2017/2018

5 września 2017
NARODOWE CZYTANIE
Nasi licealiści aktywnie włączyli się do akcji Narodowego Czytania „Wesela”. Wzięli udział we wspólnym głośnym czytaniu fragmentów "Wesela" Wyspiańskiego, które odbyło się w Kędzierzyńskiej MBP. Szkołę reprezentowali: Wojciech Derlikiewicz jako Wernyhora i Miłosz Gornig jako Gospodarz. Dramat czytany był przez mieszkańców Kędzierzyna-Koźla: przedstawicieli władz miasta, dziennikarzy, sportowców, bibliotekarzy, młodzież i.in.

17 września 2017
Jak co roku 17 września przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach związanych z upamiętnieniem ROCZNICY NAPAŚCI Związku Radzieckiego na Polskę, zsyłki na Sybir obywateli polskich w latach 1940-1956 oraz powołania sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Dostąpiliśmy również zaszczytu wystawienia asysty do pocztu Związku Sybiraków.

OTWARCIE PALECIAKA
19 września 2017
Uroczyste otwarcie kącika rekreacji dla uczniów, który został stworzony dzięki datkom uczestników styczniowego balu charytatywnego, sponsorom oraz pracy grupy rodziców. W wyniku konkursu miejsce zostało nazwane "Paleciak". Niech służy jak najdłużej!3 października 2017
WERNISAŻ WYSTAWY "Polskie ślady Conrada" w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem licealistów II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu: Julii Kopanieckiej, Zuzanny Goluch, Katarzyny Zawadka.
Młodzież wzięła udział w czytaniu performatywnym fragmentów dzieł Conrada w dniu otwarcia Wystawy. Wystawę przygotowano ze zbiorów własnych MBP w 160. rocznicę urodzin pisarza - Józefa Korzeniowskiego.

ŚWIĘTO SZKOŁY
W dniu 12.10.2017 nasze Liceum obchodziło jak co roku swoje święto. Dyrekcja szkoły nagrodziła nauczycieli za całoroczną pracę. Narody Dyrektora odebrali: Renata Dworaczek, Koryna Warzecha, Iwona Palarczyk, Anna Kolasa-Kurek, Piotr Jahn, Katarzyna Kempa, Karolina Wajman, Alina Pietrzykowska, Mirosław Mazur, Monika Michaliszyn, Tatiana Mazurkiewicz oraz Tomasz Mikoluk. Dyrekcja odczytała również gratulacje dla nauczycieli, którzy otrzymali nagrody Starosty Powiatu : Danuta Klityńska oraz Marek Słota jak również dla Iwony Palarczyk ,która wczoraj odebrała medal Komisji Edukacji Narodowej.
"W imieniu starosty Małgorzaty Tudaj, zarządu powiatu i radnych chcę wam serdecznie podziękować. II liceum jest szkołą elitarną, chcę podziękować nauczycielom oraz pedagogom, ponieważ wy przekazujecie wiedzę młodym ludziom. Ale wiedza to nie wszystko, trzeba również stworzyć klimat, a wy właśnie to świetnie robicie. Chcielibyśmy wam również życzyć dalszych sukcesów w przyszłości, już teraz nasze szkoły są stawiane za przykład. To najlepszy okres w waszym życiu, więc wykorzystajcie go dobrze. W tej szkole dyrekcja zawsze tworzyła coś niekonwecjonalnego i chcę podziękować pani dyrektor, że kontynuuje tę niełatwą misję" - tak wczoraj na naszej uroczystości mówił v-ce starosta Powiatu Józek Gisman.

Wręczono również nagrody dla najlepszych, według opinii uczniów, nauczycieli. Nagrodę "Nauczyciela na 6stkę" odebrali :
Katarzyna Arciszewska - Stępień, Barbara Warzecha, Mirosław Mazur oraz Marek Słota. Statuetka "Superbelfra" powędrowała do Bartosza Tracza. Zostali nagrodzenie również uczniowie, otrzymali Oni "Kopernikusa" w kategoriach:

grupowe wyróżnienia
1. Drużyna Ratownicza II LO RATOWNICY ROKU
2. Chór II LO ODKRYCIE MUZYCZNE ROKU
3. Grupa Volontarius WOLONTARIUSZE ROKU

indywidualne wyróżnienia
4. Laura Foltys klasa IIID HISTORYK ROKU
5. Patryk Krzyż klasa IIA POLITOLOG ROKU
6. Monika Olszanecka klasa 3B BIOLOG ROKU
7. Katarzyna Muzyka klasa IIc HUMANISTKA ROKU
8. Krzysztof Antonik klasa II c FOTOGRAF ROKU
9. Martyna Graczyk klasa IIC CZYTELNIK ROKU I MISTRZ ORTOGRAFII
10. Aleksandra Gomuła klasa IIIB SPORTOWIEC ROKU
11. Alicja Gomuła klasa III B SPORTOWIEC ROKU
12. Paulina Sawicka klasa IIID SPOŁECZNIK ROKU
13. Kamil Nakielski klasa IIa FILMOWIEC ROKU
14. Mateusz Gawin klasa IIb REDAKTOR ROKU
15. Sandra Majnusz klasa IIIC REDAKTORKA ROKU
16. Milena Liszka klasa IIIB AKTORKA ROKU
17. Dominika Kopeć klasa IID DEKORATORKA ROKU
18. Jakub Kukiełka klasa IIC ODKRYCIE ROKU-KONFERANSJER I UCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ
19. Syntia Kudela klasa IIIC UCZENNICA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ.

Nowym rzecznikiem praw ucznia został pan Bartosz Tracz. Wczoraj również przedstawiono Nowy Samorząd Szkolny, przewodniczącym został Mateusz Gawin, jego zastępcą Karolina Jopek a sekretarzem Worobiec Tomasz.
Wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym oraz wybranym serdecznie GRATULUJEMY!
Zdjęcia pod linkiem:
https://photos.app.goo.gl/LjYcjH1q2cuP8Qyf2
Relacja filmowa


20 października 2017
Klasa 2A wzięła udział w pokazie filmów w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia PUBLICYSTYKA 2017 - w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
9 listopada 2017
Uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na tradycyjnej Wieczornicy, by wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni i wspominać lata walki naszych antenatów o niepodległość ojczyzny. Podniosła atmosfera udzielała się wszystkim uczestnikom.


ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna-Koźla wzięli udział w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy związany z wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Przedsięwzięcie było jednym z elementów trwających obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu.
Finał konkursu połączony z prezentacją nadesłanych pomysłów odbył się w ramach Dnia Młodzieży podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Zgromadzeni w Hotelu Solidaris uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentacje przygotowane przez rówieśników ze szkół ponadgimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
W konkursie zwyciężył Krzysztof Antonik z II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu, który przedstawił projekt innowacyjnego zegarka „diet watch”.
– Posiada on wysokiej rozdzielczości kamerę, która pozwala na skanowanie wybranego posiłku oraz jego analizę pod względem liczby kalorii. Produkt w szczególności ułatwiłby codzienne funkcjonowanie cukrzykom – przybliża zwycięzca konkursu.
Pomysł i wykonanie zadania chwaliła Maja Prokopczuk, na co dzień nauczycielka podstaw przedsiębiorczości w II LO i dyrektor centrum medyczno-rehabilitacyjnego „Solutaris”.
– Sądzę, że tego typu zegarek miałby bardzo duże szanse, aby zaistnieć na rynku. Nie tylko wśród osób chorych na cukrzycę, ale przede wszystkim wśród ludzi dbających o zdrowy tryb życia. Sama chętnie zakupiłabym taki produkt – oceniła. (źródło: kk24.pl)

SZKOLNE DYKTANDO
14 listopada 2017
Odbyła się kolejna edycja szkolnego dyktanda. Tekst przygotowany przez Panią Danutę Klityńską był pełen pułapek ortograficznych! W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów:
I miejsce zajęła Martyna Graczyk z kl. IIc
II miejsce zajął Jakub Kukiełka z kl. IIc
Wyróżnienie otrzymał Krzysztof Wołkonowski z kl. Ia.
A oto treść dyktanda:
Kolega Grzegorza, Ambroży Gżegżółka, dokonał przeglądu przedmiotów nauczania obowiązujących w liceum. Zostawszy licealistą, rozmarzył się i przyrzekł sobie, że teraz już na pewno musi być najlepszy. Ale w czym? Skromnie i samokrytycznie zauważył, że nie może być doskonały we wszystkim i należałoby coś wybrać. Niedługo się wahał. Jest wprawdzie niezły z biologii. Wie, jak wyglądają na przykład perłowoszare azalie, żółto-czerwone gardenie, bladoróżowe goździki, których rabatki tworzyły barwne esy-floresy na tle ciemnej zieleni traw i rosnących gdzieniegdzie jasnozielonych krzewów. Nie znosi jednak fizyki ani chemii, zaś sympatia do polonisty - pana Hieronima Pszczółkowskiego -nie pomoże w uniknięciu pułapek ortografii. Ba, chłopak jest święcie przekonany, że Polacy zostali obdarzeni ortografią można by powiedzieć, że najtrudniejszą z możliwych i wcale nie najłatwiejszą interpunkcją. Rzadko korzystamy ze słownika, na co dzień nie nosimy go ze sobą i dlatego poniewczasie okazuje się, że takie nicnierobienie powoduje, iż nie znamy poprawnej pisowni wielu polskich wyrazów i - mówiąc żartobliwie - chybaby się nieraz zhańbiliśmy. Ale, ale! Czyżby młody warszawiak właśnie miał znaleźć coś dla siebie? Trzeba by tylko połączyć nie najniższe przecież ortograficzne umiejętności z hobby Ambrożego, czyli przede wszystkim arcytrudną hodowlę ptaków z osiągnięciami w ogródku przyszkolnym. Tam przecież grządki pożytecznych i oryginalnych jarzyn ciągną się wzdłuż szpaleru jeżyn. Naprzód oberżyna przy rzeżusze, na przodzie biało-czerwona rzodkiew przy długim i jasnozielonym ogórku, a bakłażan naprzeciw marchewki. Na razie Ambroży Gżegżółka spod zmrużonych powiek patrząc na papużki nierozłączki, widzi, jak w jego ptaszarni pojawiają się jaskółki i kukułki, oryginalne pustułki, jerzyk i pokrzewka, kszyk, piegża oraz biało-czarno-popielata białorzytka, która z żytem naprawdę nie ma nic wspólnego. Zachwycony tym widokiem Ambroży wykonał półobrót i kątem oka znienacka ujrzał dziwne straszydło. Oszołomiony wytężał wzrok. Wiedział, że znikądinąd nie może oczekiwać pomocy. Aż nagle różnokolorowy miraż rozpłynął się, a zaskoczony chłopak ujrzał przed sobą przyglądającego mu się nieznanego zwierza, wyglądającego jak z rodziny długoszyich żyraf żyjących w twardolistnym lesie i żującego zielonkawe liście, a jego nibynóżki drgały rytmicznie. No, no, taką kolekcją dziwolągów, ortograficznych cudaków można by zadziwić nie tylko panią od biologii, ale także pana od polskiego.

17 listopada 2017
Uczniowie klasy 2B wzięli udział w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI "Odra - 20 lat po powodzi - stan obecny, perspektywy i szanse.
Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe było jednym z najważniejszych tematów konferencji, która odbyła się w Zakrzowie. Została zorganizowana przez starostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzatę Tudaj oraz marszałka województwa Andrzeja Bułę.

Wzięli w niej udział m.in. prof. Jerzy Buzek, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda Opolski Adrian Czubak. Wszyscy oni wzięli udział w panelu dyskusyjnym.
„Razem w obliczu zagrożenia – powódź tysiąclecia 97’ oczami samorządowców i mieszkańców” – to zagadnienie otwarło wydarzenie, a zostało poruszone przez przedstawicieli samorządów dotkniętych powodzią oraz gości z Niemiec i Czech.

Istotnym punktem był również „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim po roku 1997”, powiedział o nim marszałek Andrzej Buła. Kolejny ważny temat został omówiony przez wicestarostę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józefa Gismana, który skupił się na inwestycjach po powodzi w 1997 roku.

Swoje wystąpienie zaprezentowali również przedstawiciele Terminale Sp. z o.o. Jarosław Zemło i Zbigniew Żuk. Zwieńczeniem konferencji było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie, władzami powiatu oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej.

17 listopada 2017
Klasy 2D i 1B odbyli wycieczkę do Krakowa i wzięli udział w SPEKTAKLU "Czego nie widać?" w Teatrze Bagatela.

21 listopada 2017
Udział grupy uczniów w SPOTKANIU zorganizowanym przez grupę AI z I LO z dr Mirosławem Tyrczykiem badaczem historii i autorem książki „Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów”. Relacje polsko-żydowskie wciąż są białą plamą naszej zbiorowej świadomości, dlatego właśnie należy dyskutować o tragicznie splecionych polskich i żydowskich losach, o wydarzeniach przez lata ukrywanych i wypieranych. Po to, by lepiej zrozumieć wspólną przeszłość i aby dzięki temu mądrzej budować wspólną teraźniejszość.

28 listopada 2017
Grupa uczniów z klas IB oraz IE wraz z opiekunami odwiedziła, w ramach wycieczki przedmiotowej z WOK, kulturalne miejsca na mapie Opolszczyzny – MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI http://muzeumpiosenki.pl/o-muzeum/zbiory/ oraz galerię WORLD PRESS PHOTO Exhibition 217 - http://www.galeriaopole.pl/pl/world-press-photo-2017
Bardzo ciekawe, multimedialne Muzeum Polskiej Piosenki odsłoniło przed młodzieżą dziesięciolecia polskiej muzykografii, uczniowie mogli posłuchać utworów od lat 20' po czasy współczesne, ale również zobaczyć pamiątki związane z opolskim festiwalem - plakaty, kostiumy, bilety, fotografie. Wystawa fotografii prasowej pozwoliła natomiast zrozumieć i przybliżyć młodym ludziom sztukę fotoreportażu.

11 grudnia 2017
Uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć spektakl grupy Teatr 534 FLUG zatytułowany "Imponderabilia". Materiał nakręcony przez Studio Kopernik przybliża zespół oraz jego przedstawienie.


MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL
Po raz 14 w naszym Liceum!
Z początkiem października w II LO ruszyły przygotowania tegorocznego Maratonu Amnesty International, a już w trzecim tygodniu listopada uczniowie szkoły pisali pierwsze listy na rzecz obrony praw człowieka. Był to już czternasty maraton organizowany w naszej szkole. Rozpoczął się około południa, a stoliki wraz z jego trwaniem zapełniane były pomocną młodzieżą i nauczycielami. Nie zabrakło także absolwentów i uczniów innych szkół wspierających akcję Amnesty.
Każdy uczestnik mógł poczęstować się kawą lub herbatą, zjeść ciasto, porozmawiać i spędzić czas w miłej atmosferze pisząc listy, które później zostały zapakowane przez uczniów należących do Szkolnej grupy AI. W najbliższym czasie zostaną wysłane do ambasad państw w których Prawa człowieka konkretnych osób były naruszane bądź łamane.
Jako Szkolna Grupa Amnesty jesteśmy wdzięczni, że tak wielu z Was przyszło wesprzeć naszą akcję. To ważny gest, który być może wpłynąć na zmiany we wskazanych państwach.
Maraton zakończył się po godzinie 22 wynikiem 1104 napisanych listów. Każdy napisany list ma dla nas znaczną wartość, a także wymiar edukacyjny dla piszących. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.
Magdalena Trzcińska

11 grudnia 2017
SPOTKANIE Z JÓZEFEM PINIOREM
Z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce grupa uczniów II LO pod opieką B. Tracza wzięła udział w spotkaniu z działaczem Solidarności Józefem Piniorem. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu członków grupy AI z I LO im. H. Sienkiewicza i zostało poprzedzone projekcją filmu „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka.Na spotkanie to zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Osoba Józefa Piniora jest ważnym elementem tworzącym polską historię. Był działaczem opozycji w PRLu, w 1980r. organizował struktury Solidarności na Dolnym Śląsku. Tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego dokonał tzw. „napadu na bank" i wyprowadził z konta związku 80 milionów złotych, aby nie zostały one zajęte przez władze komunistyczne.

Dzięki rozmowie z panem Piniorem oraz jego żoną uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądało życie podczas stanu wojennego i jak jego wprowadzenie podzieliło społeczeństwo. Maria Pinior, która również brała czynny udział w działalności opozycyjnej, poruszyła bardzo istotną kwestię pracy kobiet w walce z systemem. Spotkanie zakończyło się refleksją na temat współczesnego świata oraz obecnego stanu polskiej polityki. (za https://www.facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE/?rc=p)

SPOTKANIE JASEŁKOWE
Zgodnie z wieloletnią tradycją 21 grudnia odbyło się spotkanie jasełkowe, podczas którego uczniowie i nauczyciele mieli okazję na chwilę zadumy i refleksji. W klimat świąt wprowadził nas występ chóru pod dyrekcją M. Gancarczyka oraz przepiękny spektakl przygotowany przez uczniów ze szkolnej grupy teatralnej pod wodzą W. Lankaufa. Piękną dekorację przygotowali uczniowie klasy 1B pod kierunkiem Pań Ewy Kampy i Angeliki Gricman. Serdecznie dziękujemy za wzruszające przeżycia.


BAL CHARYTATYWNY II LO
3 lutego 2018 roku
Kolejny Bal II LO odbył się w Magicznym Zakątku w Raszowej. Niezwykle udaną imprezę uświetniła swoją obecnością Pani Iwona Pavlović oraz nauczyciele, którzy przygotowali świetny program artystyczny. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyjęcie zaproszenia a Radzie Rodziców składamy podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie imprezy.

STUDNIÓWKA
9 lutego 2018
Zabawa odbyła się w Dworku w Komornie i miała przepiękną oprawę. Spójrzmy na tę zabawę okiem kamery Studia Kopernik:


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LICZBY PI
14 marca 2018
Klasy pierwsze i drugie zostały zaproszone do zabawy matematyką i fizyką. Każda klasa mogła wziąć udział w trzech konkurencjach. Został przygotowany quiz matematyczno-fizyczny, w którym wzięły udział dwuosobowe drużyny z poszczególnych klas. Na korytarzu prezentowano stoiska tematyczne, m.in.: matematyka na wesoło, matematyka na sodko, fizyka w życiu codziennym. Poszczególne klasy przygotowały również plakaty promujące fizykę, matematykę lub liczbę Pi.

DZIEŃ ZIEMI
18 kwietnia 2018
Z okazji Dnia Ziemi uczniowie klas pierwszych, podobnie jak w roku ubiegłym, uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem. Przemysław Supernak jest niezwykłą postacią, która w sposób szczególny jest w stanie zainspirować i zainteresować uczniów. Jest on podróznikiem, organizatorem wypraw, fotografem, właścicielem Agencji Przygodowej Super-Glob i organizatorem Opolskiego Festiwalu Podróżniczego. Ponadto ma dar opowiadania. W tym roku wszystkim nam przybliżył Afrykę. Spotkanie pogłębiła wystawa jego zdjęć w bibliotece miejskiej.
Uczniowie liczą na kolejne spotkanie z p.Przemysławem w przyszłym roku.

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
27 kwietnia 2018
Pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów. Uroczystość odbyła się już tradycyjnie w MOK Chemik. W eleganckiej oprawie, w obecności przedstawicieli powiatowych władz oświatowych, nauczycieli i rodziców tegoroczni maturzyści odebrali świadectwa ukończenia szkoły średniej, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania. Imprezę i wypowiedzi wzruszonych byłych już uczniów uwiecznili reporterzy Studia Kopernik:


DEBATA OKSFORDZKA
25 kwietnia 2018
Debata na temat: "Jesteśmy gotowi na euro" została przygotowana w ramach projektu SZKOŁA AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Uczniowie klas 1A, 1B, 1C, 1D i 2D wzięli udział w gorącej dyskusji pod przewodnictwem Marszałka - Pani Jadwigi Kosalli oraz Sekretarza - Patryka Krzyża z 2A.
Najlepszym mówcą został wybrany Arkadiusz Małachowski z klasy 1A, który w nagrodę odbędzie wizytę studyjną do PE w Brukseli.


ASY POWIATU
20 czerwca 2018 roku w II LO odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu. Stypendia były rozdane w kategoriach naukowych, kulturalnych, sportowych oraz specjalnej kategorii L-ka. Tegoroczna impreza miała nazwę "Asy Powiatu". Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!
Oto lista wyróżnionych ASÓW z naszego liceum:
1. Rafał Rosoliński, uczeń II LO - laureat 23. Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim
2. Monika Olszanecka, uczennica II LO - finalista 47. Olimpiady Biologicznej, finalistka etapu okręgowego 33. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
3. Sonia Gołąbek, uczennica II LO - Finalistka etapu Centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
4. Wiktoria Moszko, uczennica II LO - finalistka etapu Centralnego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Mózgu „Brain Bee”,
5. Dominik Ostrowski, uczeń II LO – zdobywca wysokich miejsc I, III, VI w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat I, III, VIII w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle.
6. Aleksandra Tkacz, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc III, VII, IX w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Kędzierzyn-Koźle oraz wysokich lokat w IX Otwartych Zimowe Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin.
7. Konrad Pierzchlewicz, uczeń II LO - II m. w BIG AIR w snowboardzie i IV miejsce w SNOWCROSS w snowboardzie podczas XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
8. Tobiasz Gall, uczeń II LO - VII i IX m. w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle, V m. w IX Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym Szczecin,
9. Aleksandra Lisowska, uczennica II LO - zdobywczyni wysokich miejsc IV, V X w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym Ruda Śląska, oraz wysokich lokat IV, V w Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym – Kędzierzyn-Koźle,
10. Julia Kopaniecka, uczennica II LO - II m. w Snowboardowym Pucharze Polski w konkurencji Slopestyle - IV m. w BIG AIR na XXIV Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych,
Nagrodę Zarządu Powiatu L-ka otrzymał:
Mateusz Gawin, uczeń II LO - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącego młodzieżowej rady miasta, redaktor Szkolnego Studia „Kopernik”, członek pocztu sztandarowego, uczeń, który angażuje się w życie i promocję szkoły, czynnie bierze udział w olimpiadach i konkursach biologicznych, jest członkiem WOPR i chóru szkolnego „Red Voices.


ROK SZKOLNY 2018/2019

OTWARCIE CENTRUM MEDIACJI RÓWIEŚNICZEJ
3 Września 2018
Przy II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło swoją działalność Szkolne Centrum Mediacji FIAT PACTUM.
Uroczystość otwarcia uświetnili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrkowska, Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Bogna Witek, Janusz Wójcik doradca marszałka ds. dialogu i partnerstwa obywatelskiego, Wiceprezes Stowarzyszenia Droga do Celu Jolanta Dec oraz rodzice licealistów i absolwentów II LO, którym bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc przy tworzeniu Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczej FIAT PACTUM.
Opiekunem młodych mediatorów jest Pani Marzanna Gądek-Radwanowska – certyfikowany mediator i edukator.EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
26 września 2018
Uczniowie klas 2C i 2A pod kierunkiem Pani Moniki Michaliszyn przygotowali ciekawą zabawę językową w formie escape room. Uczniowie rozwiązywali interesujące zagadki w projekcie "Zamach na królową". To pierwszy (ale nie ostatni) pokój zagadek w naszej szkole!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
2 października 2018
Od 2006 roku na mocy postanowienia Zgromadzenia Generalnego ONZ 2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. W tym roku zrealizowaliśmy wspólny projekt z Fundacją Wychowanie dla Pokoju dzięki inicjatywie Pani Prezes Aleksandry Droni - absolwentki II LO. Podczas spotkania z uczniami klas pierwszych i drugich w ramach Festiwalu HAT NOT HATE zaprezentował się m. in. szkolny chór. Wykonywane utwory oraz wystąpienia Pani Prezes skłaniały do dyskusji i głębokiej refleksji na ten niezwykle ważny we współczesnym świecie temat.Festiwalowi towarzyszyła wystawa fotografii, plakatu oraz wspólne tworzenie malowidła na płótnie. Zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele otrzymali ręcznie wykonane na drutach i szydełku czapki z logo HatNotHate.

10 października 2018
Uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w PROJEKCJI FILMU "Dywizjon 303"

ŚWIĘTO SZKOŁY
11 października 2018
Tegoroczna uroczystość obfitowała w mnóstwo pozytywnych chwil, momentów radości i zaskoczenia oraz życzeń i wzruszeń. W tym dniu Dyrektor naszej szkoły Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień, złożyła dyplomy gratulacyjne na ręce osób, które otrzymały nagrody starosty powiatu , gratulowała również nauczycielom uhonorowanym złotymi medalami za długoletnią służbę, medalami Komisji Edukacji Edukacji Narodowej oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Dyrekcja wręczyła również nauczycielom, obsłudze i administracji swoje doroczne nagrody w podziękowaniu za piękną, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę .
Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Rady Rodziców – Pani Katarzyna Dysarz oraz Pan Jacek Król, z ramienia Organu Prowadzącego – Kierownik Wydziału Oświaty – Pani Aurelia Stępień.
W tym dniu również odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami Kopernika.
Ogólnoszkolne spotkanie było również okazją, aby wyróżnić wyjątkowych uczniów nagrodami "Kopernikusa" za szczególne osiągnięcia i działalność na rzecz szkoły. Wyróżnienia otrzymali:
NAJLEPSZY HISTORYK i POLITOLOG - Patryk Krzyż z klasy 3A
NAJLEPSZY BIOLOG - Wiktoria Moszko z klasy 3B
NAJLEPSZY ANGLISTA i UCZEŃ Z NAJLEPSZĄ FREKWENCJĄ - Jakub Kukiełka z klasy 3C
NAJLEPSZY ŚCISŁOWIEC - Krzysztof Wołkonowski z klasy 2A
NAJLEPSZY INFORMATYK - Tomasz Worobiec klasa 3A
UCZEŃ Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ - Jakub Kukiełka z klasy 3C
UCZENNICA Z NAJWYŻSZĄ FREKWENCJĄ - Aniela Jurczyszyn z klasy 2E
ARTYSTA PLASTYK - Zuzanna Goluch z klasy 2B
DŹWIĘKOWIEC ROKU - Igor Labocha z klasy 2A
DEBIUT ROKU - ŚPIEW SOLO - Karolina Zborowska z klasy 2D
NAJLEPSZY SOLISTA – Maciej Wójtowicz z klasy 2C
NAJLEPSZY ROMANISTA i LIDER SEKCJI FOTOGRAFICZNEJ - Krzysztof Antonik z klasy 3C
OSOBOWOŚĆ II LO - Filip Łannik z klasy 2A
REDAKTOR ROKU - Karolina Jopek z klasy 2E
MONTAŻYSTA ROKU - Dominika Jędrzejczak z klasy 2A
GRAFIK ROKU - Aleksandra Zduńczuk z klasy 2C
ZAANGAŻOWANI NA RZECZ BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA BEZ AGRESJI - GRUPA MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH
WOLONTARIUSZE ROKU – GRUPA VOLONTARIUS
Zebrani uczniowie i nauczyciele z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcie konkursu na "Belfra Roku".
Statuetkę „KOSA” otrzymała pani Katarzyna Polinowska - Miłek, Statuetkę za „TEKŚCIK ROKU” otrzymał pan Mirosław Mazur, Statuetkę „PRZYJACIEL UCZNIA” otrzymał pan Bartosz Tracz, Statuetkę „ŚMIESZEK” otrzymał pan Bartosz Tracz, Statuetkę „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” otrzymał, nie kto inny, jak pan Bartosz Tracz.
Ostatnim punktem akademii było przedstawienie nowo wybranego zarządu Samorządu Uczniowskiego. Najwięcej głosów w wyborach otrzymali:
Przewodnicząca : Karolina Jopek, zastępca przewodniczącego; Konrad Wandrasz, Zofia Czerwińska oraz Michał Ogórek. Gratulujemy
A oto pełna lista nagrodzonych pracowników II LO:
Nagrody Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego otrzymały Katarzyna Arciszewska-Stępień i Koryna Warzecha.
Złote medale za długoletnią służbę otrzymali: Marzanna Gądek-Radwanowska , Agata Kapusta, Mirosław Mazur, Marionella Szatkowska-Strzała.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Piotr Jahn i Alina Pietrzykowska.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Pani Renata Dworaczek
Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Grażyna Całek-Zawadzka, Dorota Gajewska, Marzanna Gądek-Radwanowska, Piotr Jahn, Urszula Kałamarz, Danuta Klityńska, Anna Kolasa-Kurek, Jadwiga Kosalla, Monika Michaliszyn, Alina Pietrzykowska, Marek Słota, Małgorzata Sypko, Marionella Szatkowska-Strzała, Barbara Warzecha.
Gratulujemy serdecznie wszystkim wyróżnionym.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Pani Anny Kolasy-Kurek, reżyserki uroczystości, Pana Mateusza Gancarczyka – kierownika muzycznego, Pań Katarzyny Iskry-Kiecany i Tatiany Mazurkiewicz odpowiedzialnych za dekorację oraz wszystkich artystów, którzy podbili nasze serca swym tańcem i śpiewem.
Studio Kopernik zadbało o uwiecznienie naszej uroczystości:


11 października 2018
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „2018 - ROK NIEPODLEGŁOŚCI” jako część projektu „Szkoła młodych patriotów”
Wzięło udział 130 uczniów z klas I. Z każdej klasy wybrano po dwa najlepsze plakaty:
kl. IA - Piotr Cichoń I miejsce; Marlena Kupka II miejsce,
kl. IB - Sławomir Antonik I miejsce; Emilia Piątek II miejsce,
kl. IC - Aleksandra Bednorz I miejsce; Agnieszka Mrówka II miejsce,
kl. ID - Aleksandra Rak I miejsce; Julia Atłachowicz II miejsce,
kl. IE - Sara Wróbel I miejsce; Natalia Szymańska II miejsce.
Spośród tej grupy uczniów wyróżniono prace pięciu uczniów, a następnie wybrano ostatecznie plakaty, przydzielając miejsca:
1 miejsce - Sławomir Antonik
2 miejsce - Aleksandra Bednorz
3 miejsce - Aleksandra Rak
Celem konkursu było zmobilizowanie ucznia do poznania historii Polski, najważniejszych wydarzeń, bohaterów z okresu stulecia (1918-2018), pobudzenia wyobraźni i kreatywności, poznania cech dobrego plakatu - wykonanie plakatu wielkości A4 różną techniką (rysowanie , malowanie, wydzieranie, grafika komputerowa) , plakat powinien zawierać hasło.
Przygotowano w szkole wystawę wszystkich prac. Prace wyróżnionych uczniów wyeksponowano na głównym miejscu szkolnej wystawy - hol prowadzący do małej sali gimnastycznej, gdzie 8 listopada odbędzie się konferencja historyczna „Stu wybitnych Polaków na setną rocznicę odzyskania niepodległości”. Pozostałe plakaty zaprezentowano na korytarzach szkolnych.

19 października 2018
Uczniowie klas 1A, 1B i 1C wzięli udział w pokazach filmów konkursowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych "PUBLICYSTYKA" w Kędzierzynie-Koźlu.

25 października 2018
Eliminacje powiatowe WOJEWÓDZKIEGO KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
II LO było organizatorem eliminacji. Uczestnikami byli soliści oraz zespoły z PSP nr 19, PSP nr 16, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3 i II Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie występy zachwyciły widownię, natomiast do następnego etapu przeszła Emilia Kluger z PSP nr 16 oraz zespół muzyczny z Zespołu Szkół nr 3. W jury konkursu zasiadły Panie Małgorzata Tudaj - Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Aurelia Stępień - Kierownik Wydziału Oświaty i Anna Zamora - nauczycielka PSP 19.

29 października 2018
SZKOLNE DYKTANDO
W dyktandzie wzięło udział 46 uczniów.
I miejsce - Martyna Graczyk, kl. 3C
II miejsce - Jakub Kukiełka, kl. 3C
III miejsce - Julia Szymańska, kl. 2 i Przemysław Żabski, kl. 1B
IV miejsce - Krzysztof Wołkonowski, kl. 2A
V miejsce - Emilia Piątek, kl. 1B
Gratulacje dla uczniów, którzy napisali bardzo trudne dyktando o tematyce związanej ze 100-LECIEM ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

Dyktando Niepodległościowe
Już od kilku lat raz w roku piszemy szkolne dyktando, ale jego bieżąca edycja jest wyjątkowa, gdyż 2018 rok jest Rokiem Niepodległej i z tej okazji napiszemy dzisiaj Dyktando Niepodległościowe, w którym wspominać będziemy wydarzenia historyczne i oryginalne polskie symbole. Polacy pamięci do dat nie mają, ale kilka spośród wielu wartych do wspominania na pewno pamiętają. Jest to 966 rok - chrzest Polski - uznany za datę powstania naszego państwa czy rok 1410, w którym odbyła się zwycięska bitwa pod Grunwaldem i listopad 1918, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Oczywiście wszyscy - włącznie z gościnnymi Mazowszanami po statecznych łodzian czy Ślązaków, poznaniacy, Małopolanie, Pomorzanie, a przede wszystkim Kaszubi wiedzą, że II wojna światowa rozpoczęła się od napaści Niemców hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku. Straciliśmy świeżo zdobytą niepodległość, znaleźliśmy się w cieniu swastyki, dlatego Polskie Państwo Podziemne utworzyło oddziały Armii Krajowej, a jej żołnierze wraz z młodzieżą zrzeszoną w Szarych Szeregach podejmowali różne działania narodowowyzwoleńcze. Polacy to naród, który nigdy się nie poddaje, nawet jeżeli kolejne powstania, na przykład kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe czy powstanie warszawskie nie zakończyły się militarnym zwycięstwem. W dniach zwycięstw i porażek nasze polskie symbole - hymn, godło, flaga stanowiły nienaruszalną relikwię, wzbudzały uczucia patriotyczne Polaków. Bywa, że na co dzień traktowane są jako błahe, to w chwilach próby stają się ważne. Nawet jeżeli nie znamy niestety wszystkich strofek hymnu, to rozrzewniają nas jego dźwięki, gdy śpiewamy je podczas wydarzeń narodowych lub gdy triumfują nasi reprezentanci sportowi. Widzimy wtedy wzruszenie kibiców, którzy chwilę przedtem kłócili się ze sobą, łzy w oczach sportowców - tak hymn Polski może zjednoczyć zwaśnionych Polaków. Flaga biało-czerwona powróciła jako oficjalny symbol Polski w 1918 roku. Po II wojnie światowej rząd komunistyczny, aby zahamować ewentualne działania podżegaczy, wprowadził wiele restrykcji dotyczących wykorzystania symboli narodowych. Wtedy flaga uważana była za znak protestu przeciwko reżimowi, symbol odwagi i heroizmu. Dziś pojawia się na ulicach i budynkach państwowych z okazji takich jak Święto Niepodległości, Dzień Flagi, bo dopilnowują tego włodarze miast i wsi, niestety rzadko widzimy ją w oknach zwykłych obywateli. Herb Polski to białopióry orzeł ze złotą koroną na głowie, zwróconej w prawo. Z nim związane jest odznaczenie dawnej Rzeczypospolitej - Order Orła Białego. W czasach Polski Ludowej, by zatrzeć pamięć o polskiej historii, zlikwidowano koronę, ale herb odzyskał ją w 1990 roku. Symbole narodowe towarzyszą nam niemalże nieustannie. Ale czy naprawdę okazujemy im szacunek? Niestety zdarzają się chuligańskie wybryki znieważające symbole, widzimy półdrwiące miny, słyszymy komentarze z półuśmiechem rzucane przez nie zawsze zachowujących się jak należy pseudo-Polaków. Niepotrzebne są nam wte i wewte minipogadanki o tym, kto jest a kto nie jest prawdziwym patriotą, bo mamy symbole przypominające o walce za wolność ziem macierzystych Polski i nasuwają na myśl dążenia do jedności oraz podkreślają naszą polską niezależność, miłość do tradycji, kraju i narodową tożsamość aż po wsze czasy.

30 października 2018
DEBATA OKSFORDZKA „PATRIOTYZM TO ANACHRONIZM”
Debatę zaszczycili swoją obecnością Pani Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty, Pani Katarzyna Arciszewska-Stępień, Dyrektor II LO, zaproszeni wraz z opiekunami uczniowie szkół powiatowych oraz uczniowie II LO. Debata odbyła się w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Warto nadmienić, że II LO (koordynatorem tego projektu jest J.Kosalla, która jednocześnie opiekuje się Szkolnym Klubem Debat Oksfordzkich) uczestniczy także w programie "Szkoła Młodych Patriotów" Studium Prawa Europejskiego.
Mówcy strony PRO ( Kasia, Arek i Mikołaj) starali się przekonać do swojego stanowiska oponentów czyli stronę CONTRA ( Zosia, Jakub i Konrad). Dyskusja była bardzo gorąca, wiele osób z publiczności zgłaszało swoje uwagi, pytania czy opinie.
Ostatecznie znaczną różnicą głosów wygrała strona CONTRA, a najlepszym mówcą debaty został Jakub Wieczorek z klasy ID.


9 listopada 2018
KONFERENCJA NAUKOWA - "100 POLAKÓW na 100-LECIE"
8 listopada 2018 w II LO im. M. Kopernika odbyła się konferencja historyczna, w trakcie której uczniowie klasy I D przedstawili sylwetki 100 wybitnych Polaków na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Konferencję prowadziła nasza absolwentka, reprezentująca obecnie Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego dr Aleksandra Ziober. Wśród zaproszonych gości, którzy wysłuchali wystąpień naszych uczniów znaleźli się przedstawiciele władz Gminy i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń i związków kombatanckich.

8 listopada 2018
KONCERT "MŁODZI DLA NIEPODLEGŁEJ"
Wspaniały patriotyczny koncert "Młodzi dla Niepodległej" zamknął wielki projekt realizowany przez ostatnie tygodnie przez wszystkie szkoły podległe Starostwu Powiatowemu.
Usłyszeliśmy piękne pieśni i utwory opowiadające o ojczyźnie, zaaranżowane w nowoczesny sposób, wykonane przez młodych artystów z ogromną żarliwością.
Cały program wyreżyserowali: Katarzyna Arciszewska-Stępień, Mateusz Gancarczyk i Kinga Dębska. Za choreografię taneczną odpowiedzialna była Katarzyna Kozłowska, scenografię przygotowała Małgorzata Kubacka.
Na scenie wystąpili uczniowie z II LO, I LO, Zespołu Szkół nr 3, ZSTiO, Zespołu Szkół nr 1, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół Specjalnych. Gościnnie wystąpili również Olaf Osmański z PSP 12, tancerze Eliasz Kubica i Natalia Franik oraz Teatr 534.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i nauczyciele szkół, uczniowie, rodziny i przyjaciele młodych artystów, a także zwykli mieszkańcy miasta.
"Dziękujemy Niepodległej" - takim hasłem ułożonym z wielkich pudeł wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych zakończył się koncert.

26 i 28 listopada 2018
TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY
W kolejnej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięli udział uczniowie wszystkich klas pierwszych oraz klasy 2D. Warsztaty prowadzili mec. Jacek Różycki Krzysztof Kiełbicki. Inicjatywa Stowarzyszenia im.Prof. Zbigniewa Hołdy ma na celu zwrócenie uwagi uczniów na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promują świadome obywatelstwo i zachęcają młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.

28 listopada 2018
BROŃMY PRAW CZŁOWIEKA
W setną rocznicę uzyskania przez kobiety prawa wyborczego w Polsce szkolna grupa Amnesty przygotowała apel na temat praw człowieka. Według przyjętej konwencji uczestnicy przedstawili stan praw w dwóch państwach Francji i Ukrainie, w których to, mimo względnej bliskości geograficznej obowiązuje zupełnie inny stan kultury. Apel poprzedziła akcja uczniów klasy 1d. W całość wydarzenia zaangażowali się także uczniowie z klasy 1b, 1c, 1e, oraz 2c. Za koordynację apelu odpowiadały Agnieszka Pyrsz i Zofia Szafarczyk. Ps. W przyszłym tygodniu ruszamy z maratonem!

6 grudnia 2018
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY
W dniu Świętego Mikołaja zakończono rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkoły w piłce siatkowej, piłce koszykowej i piłce nożnej. Po pasjonujących starciach wyłoniono zwycięską trójkę - klasy 2A, 3A i 2D.

3-10 grudnia 2018
MARATON PISANIA LISTÓW AMNESTY INTERNATIONAL

13 grudnia 2018
JARMARK świąteczny i KONCERT dla rodziców "Mamy pasję, talent, osobowość"
Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia zaprosiliśmy rodziców na koncert prezentujący różnorodne talenty naszych uczniów. Spotkaniu towarzyszył jarmark, na którym można było zakupić ozdoby i kartki świąteczne wykonane przez uczniów, smakowite wypieki, kalendarz II LO na 2019 rok, a także obejrzeć wystawę prac plastycznych. Dziękujemy wszystkim za obecność i życzymy wspaniałych świąt!
Specjalne podziękowania kierujemy do Pań Danuty Klityńskiej, Barbary Warzechy, Joanny Stachowicz oraz Pana Mateusza Gancarczyka za wielką pracę nad przygotowaniem przedsięwzięcia.

21 grudnia 2018
JASEŁKA SZKOLNE
Cała społeczność szkolna wzięła udział w tradycyjnym spotkaniu świątecznym. Jak zwykle była to piękna okazja do refleksji związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Stroną artystyczną przedsięwzięcia zajęli się z duzym powodzeniem Pani Marionella Szatkowska-Strzała i Panowie Waldemar Lankauf oraz Mateusz Gancarczyk.

14-15 luty 2019
SZKOLENIA dla uczniów klas trzecich - Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Media 3.0. (Szczegółowy opis w zakładce Projekty i warsztaty)

15 lutego 2019
22 lutego 2019
SZKOLENIA dla mówców II Międzyszkolnego Turnieju Debat Oksfordzkich w ramach III Festiwalu Praw Człowieka

21 lutego 2019
URODZINY KOPERNIKA
Jak co roku, dzięki działaniom zespołu ds. promocji Patrona Szkoły mieliśmy okazję spróbować pysznego tortu urodzinowego i przypomnieć sobie najważniejsze fakty z życia Mikołaja Kopernika.

1 marca 2019
II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich w II LO


14 marca 2019
Uroczysta GALA III FESTIWALU PRAW CZŁOWIEKA


21 marca 2019
WIOSENNE POTYCZKI Z MATEMATYKĄ
W naszej szkole odbył się finał powiatowej imprezy mającej na celu popularyzację matematyki wśród uczniów.
Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego. Każda szkoła reprezentowana była przez dwie trzyosobowe drużyny, które rozwiązywały zagadki matematyczno – logiczne. Konkurencja była bardzo wyrównana. Dwie pierwsze drużyny uzyskały taką samą ilość punktów, a o kolejności zadecydował czas. Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Emilia Piątek (1B), Wiktoria Miazek (1B) oraz Grzegorz Mikita (1E) zajęła III miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna I Liceum Ogólnokształcącego, a drugie drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Technikum nr 4. Zwycięzcom gratulujemy!
Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody, których fundatorem był Powiat kędzierzyńsko-kozielski
https://photos.app.goo.gl/KLT2BhDp1xzfshcy6

22 marca 2019
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
Uczniowie klasy 2C wzięli udział w prelekcji Piotra Pogana pt. „Życie w cieniu. Last water point” (tł. ostatni punkt poboru wody). Spotkanie z człowiekiem, który swoją historią i doświadczeniami pozostawia niesamowite świadectwo siły człowieka i umiejętności niesienia pomocy innym wpisuje się w tegoroczne hasło obchodów, które w wolnym tłumaczeniu brzmi: Nie zostawiajmy słabszych z tyłu. W naszym mieście obchody zorganizowała Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu, a patronatem objęła je prezydent miasta Sabina Nowosielska.

26 marca 2019
RYBA CZY WĘDKA - debata oksfordzka na temat bezdomności.
Licealiści dyskutowali, wymieniali argumenty i dzieli się pomysłami, jak pomóc osobom bezdomnym. Sprostanie potrzebom niższego rzędu, okazywanie wsparcia czy aktywizacja zawodowa – to tylko niektóre z pomysłów uczniów. A jak ich propozycje mają się do rzeczywiści? O tym jak wygląda pomoc osobom bezdomnym w Kędzierzynie-Koźlu opowiedzieli Danuta Cegralek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Aleksy Ptaszyński- Komendant Straży Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Nad organizacją debaty czuwała Pani Jadwiga Kosalla.

28 marca 2019
POWIATOWE MISTRZOSTWA W SZACHACH SZYBKICH Szkół Podstawowych
Do rywalizacji przystąpili uczniowie w różnym wieku, także najmłodsi szachiści. Aby zmotywować młodych zawodników turniej został otwarty przez pzezesa ZAKSY Sebastiana Świderskiego oraz mistrza świata Aleksandra Śliwkę. Podczas turnieju było gwarnie i wesoło, choć najważniejsze punkty rozgrywano w skupieniu (...). Ostateczne wyniki, które zostały przedstawione przez sędziego turnieju Pana Anatola Prokopczuka brzmiały następująco:
Turniej indywidualny PSP wygrał Mieszko Miszczuk , natomiast w kategorii wiekowej 14+ Emanuel Jurczyszyn .
W rywalizacji szkół:
1. PSP 6
2. PSP 9
3. PSP 19
W rywalizacji szkół 14+
1. PG5 🥇
Organizatorem imprezy z ramienia II LO był Pan Bartosz Tracz.

16 kwietnia 2019
WIECZÓR HISZPAŃSKI
https://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/8560/mlodzi-hiszpanie-poznaja-nasz-powiat-to-szkolni-partnerzy-naszego-liceum.html?fbclid=IwAR0TnDiqMdGB4-NEsrvcYeughgg3x7JAK2eX1NjMGAGcIBguMNfOWbhqoGA14-15 maja 2019
Warsztaty europejskie w ramach programu BACK TO SCHOOL
Monika Łazaruk – absolwentka II LO odwiedziła swoją szkołę jako przedstawicielka Parlamentu Europejskiego w ramach programu Back to school. Program zakłada powrót urzędników instytucji europejskich do szkół, spotkanie się z młodymi ludźmi i przybliżenie im kwestii europejskich. Dla uczniów to nie tylko okazja, by dowiedzieć się z pierwszej ręki jak działa Unia i jaki wpływ ma na ich życie, ale również szansa wglądu za kulisy pracy urzędników. Dodatkowo poznają możliwości staży i sposób rekrutacji do unijnych instytucji.
Spotkania z urzędnikami w szkołach są też doskonałą okazją dla uczniów, by dowiedzieć się bezpośrednio u źródła, jakie są aktualne priorytety polityczne UE, czym zajmuje się Komisja Europejska i jaki wpływ mogą mieć oni sami na funkcjonowanie UE oraz jej politykę. W przededniu wyborów europejskich takie spotkanie ma dodatkową wartość nie do przecenienia w edukacji młodych ludzi i wpisuje się znakomicie w realizowany projekt „Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
Dziękujemy Pani Monice Lazaruk za spotkania w ramach bardzo ciekawych warsztatów oraz lekcji języków obcych.


24 maja 2019
ODPADY JAKO CENNY SUROWIEC - pogadanka dla uczniów klas IB, 1C, ID, IE, 2B w ramach kampanii edukacyjnej i informacyjnej Związku Międzygminnego "Czysty Region" w zakresie gospodarowania odpadami.

24 maja 2019
EUROWYBORY
W II LO odbyły się Prawybory do Parlamentu Europejskiego. Cała społeczność szkolna mogła oddać swoje cenne głosy w odbywających się prawyborach do Europarlamentu. Inicjatywa odbywała się w ramach współpracy szkoły z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego.
Oto wyniki wyborów po podliczeniu głosów przez komisję:
Wiosna - 32,7%
Koalicja Europejska -19,8%
Konfederacja - 16,8%
PiS -13,8%
Kukiz'15 - 12,5%
oraz Lewica Razem - 4,3%
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie

28 maja 2019
PREMIERA GRUPY TEATRALNEJ LOT
W dniu 28 maja 2019 roku na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury CHEMIK odbyły się premierowe pokazy dwóch spektakli przygotowanych przez szkolną grupę teatralną LOT pod kierunkiem Pana Waldemara Lankaufa. Młodzi aktorzy przygotowali adaptację "Moralności Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej oraz " Nie strój zdobi nieboszczyka" wg Herberta Bergera. Przed publicznością zaprezentowali się: Sandra Chłopińska, Wiktoria Duk, Vivien Hajduk, Julia Jońca, Wiktoria Miazek, Natalia Moszko, Zofia Pogodała, Alicja Walas, Zofia Wawrzecka, Julianna Włodarczyk, Piotr Kaszubski, Grzegorz Mikita. Bardzo dziękujemy za piękne doznania artystyczne!

27-31 maja 2019
TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
W dniach 27-31 maja w naszym liceum świętowaliśmy Tydzień Języków Obcych.
W ramach obchodów tego tygodnia wszystkie klasy pierwsze zaangażowały się w przygotowanie stoisk tematycznych, związanych kolejno z językami: hiszpańskim(1E), niemieckim (1C), francuskim (1D), angielskim (1A) i rosyjskim (1B). Tematyka stoisk związana była z kulinariami, muzyką oraz ciekawostkami dotyczącymi wybranych obszarów językowych (quizy). Klasy doskonale wykorzystały swoje pracownie do prezentacji języków (ławki, ściany, okna, tablice, sprzęt multimedialny).

1 czerwca 2019
UMOWA O WSPÓŁPRACY
Dnia 1 czerwca Dyrektor II LO im.Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Katarzyna Arciszewska-Stępień wraz przedstawicielami powstałej w tym roku grupy wolontariuszy GALOP podpisali umowę o współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie reprezentowanym przez pana Kierownika Andrzeja Sałackiego oraz z Ludowym Klubem Jeździeckim Lewada reprezentowanym przez panią Prezes Zarządu Anettę Sałacką.
Jesteśmy zaszczyceni i mamy nadzieję na satysfakcjonującą współpracę.

17 czerwca 2019
KONCERT RED VOICES
17 czerwca w Domu Kultury "Lech" odbył się piękny koncert szkolnego chóru podsumowujący cały rok intensywnej pracy. Koncert uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnych władz - Pani Starosta Małgorzata Tudaj, Pani Prezydent Sabina Nowosielska, Pan Wiceprezydent Wojciech Jagiełło i Kierownik Wydziału Oświaty Pani Aurelia Stępień. Sala wypełniona była po brzegi przez sympatyków chóru, których liczba ciągle rośnie! Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem talentu i pozytywnej energii, która bije od tej niezwykłej grupy młodych ludzi prowadzonych przez Mateusza Gancarczyka. Klimat koncertu doskonale oddają słowa Pani Starosty, które zamieściła na FB:
"Refleksje na gorąco po koncercie
Dzisiaj miałam znowu 18 lat, byłam z Wami na scenie i pytałam siebie; gdzie jest miłość? a jeżeli jest, to dlaczego tyle zła na świecie
Człowiek ,Miłość, Przyjaźń, Pozytywne Emocje, Pasja,Talent.
To wszystko jest w Was
Tak bardzo chciałam, aby cały świat Was dzisiaj usłyszał, zobaczył.
Byliście cudowni.Dziękuję za dzisiejszy w y j ą t k o w y koncert".
Serdecznie gratulujemy i prosimy o więcej!