Nauka zdalna

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika informuje, że z dniem 25 marca 2020 roku:

1. Tygodniowy zakres treści do zrealizowania w danym oddziale lub grupie międzyoddziałowej będzie uwzględniał lekcje zgodnie z obowiązującym dotąd planem zajęć z zaznaczeniem, że nauczyciel przekazując treści i zadania do wykonania bierze pod uwagę możliwości psychofizyczne uczniów, ich dostosowania oraz fakt, że samodzielne uczenie się wymaga zdecydowanie więcej czasu.
Ilość zajęć zaplanowanych przez nauczycieli na dany dzień nauki nie może przekraczać ilości lekcji ujętych w planie przewidzianym dla danej klasy.

2. Lekcje online powinny się odbywać w godzinach zaplanowanych dla danego przedmiotu w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Nauczyciele zmodyfikują swoje programy nauczania tak, żeby treści, które będą przekazywane zdalnie inspirowały ucznia, pobudzały jego kreatywność, wzmacniały twórcze podejście do rozwiązań, a nie sprawiały trudności w samodzielnym zrozumieniu skomplikowanych zagadnień.

4. Pozostawiona zostaje autonomia nauczyciela w doborze metod pracy zdalnej, źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji podstawy programowej (w tym rekomendowanych przez MEN) z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczniów i rodziców dotyczącej ewentualnych problemów w tym zakresie.

5. Nauczyciel określa na bieżąco formę sprawdzenia skuteczności swojej pracy zdalnej z uczniami, co jest warunkiem niezbędnym do planowania i realizacji kolejnych tematów.

6. W trosce o higienę pracy i zdrowie uczniów nauczyciele dbają o zróżnicowany dobór wykorzystywanych narzędzi, nie narażając uczniów na nadmierne korzystanie z urządzeń ekranowych.

7. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów. Ustalają z nimi częstotliwość i formy ewentualnych zdalnych konsultacji.

8. Praca ucznia może podlegać ocenie. W tym celu nauczyciel wykorzystuje zasady oceniania kształtującego oraz oceny wyrażone stopniem. W drugim przypadku podaje do wiadomości ucznia rangę oceny. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania zdalnych kartkówek, testów i sprawdzianów.
W tym zakresie obowiązują zapisy ujęte w Statucie II LO, łącznie z obowiązkiem terminów dotyczących zapowiadania tych form sprawdzania wiedzy i odnotowania w terminarzu w e-dzienniku.

9. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym temat lekcji. Obecność ucznia na zajęciach jest odnotowywana na podstawie jego faktycznego udziału w lekcji (zajęcia online), potwierdzenia odebranej wiadomości i na podstawie wykonanego zadania zleconego przez nauczyciela. Wpisanie frekwencji może więc nastąpić w terminie późniejszym w zależności od czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.

10. Informujemy, że dziennik elektroniczny jest podstawową formą kontaktu ze szkołą oraz źródłem bieżących informacji ważnych dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

11. Zapewniamy rodzicom stały kontakt przez dziennik elektroniczny w celu ewentualnych konsultacji z dyrekcją szkoły, wychowawcą, pedagogiem szkolnym i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z poszczególnych przedmiotów oraz śledzenia na bieżąco postępów w nauce swojego dziecka oraz jego udziału w zajęciach.

12. Uczniowie kontaktują się z nauczycielami przez dziennik elektroniczny lub za pomocą innych narzędzi w oparciu o wspólne ustalenia z konkretnym nauczycielem.

Jestem przekonana, że nasza wzajemna współpraca nie będzie dla nas źródłem niepotrzebnego dodatkowego stresu w tej trudnej sytuacji.
Pamiętajmy, że dużo nawzajem możemy się od siebie nauczyć. Możemy też dać sobie dużo wsparcia i pozytywnej energii, a to nas wzmocni, żebyśmy się wszyscy mogli razem spotkać w Naszym Koperniku i wspólnie dalej się uczyć, rozwijać pasje i cieszyć się SOBĄ.

Naszym kochanym Maturzystom dużo wiary w Siebie, bez lęku o przyszłość, bo kto jak nie Wy :)

Pozostaniecie na kartach historii jako DZIELNY ROCZNIK KOPERNIKA.