OLÁ, PORTUGALIO ! PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Od 1 października rozpoczynamy rekrutację do pierwszego działania w ramach
Ponadnarodowej mobilności uczniów „Od ucznia do młodego europejskiego lidera –
międzynarodowa współpraca uczniów kluczem do lepszego kształtowania
kompetencji przydatnych młodym ludziom we współczesnym świecie”.
Aby przystąpić do rekrutacji wszyscy chętni uczniowie klas I i II są zobowiązani do
dostarczenia Karty uczestnictwa w projekcie, którą wypełniają i podpisują
rodzice lub prawni opiekunowie.
Karta uczestnictwa jest do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Materiały do pobrania/Inne
UWAGA! Ze względu na zamieszczoną na dokumencie flagę Polski, flagę Unii
Europejskiej oraz logo PO WER karta uczestnictwa musi być wydrukowana na
kolorowo – takie są wymagania Narodowej Agencji programu.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem i czytelne jego wypełnienie.
Wypełniony dokument uczniowie przynoszą do 4 października 2019 do p. Barbary
Warzechy do Sali 31 lub p. Aliny Pietrzykowskiej do Sali 34 na 2-gim piętrze.
Następnym etapem rekrutacji dla wszystkich uczniów, którzy złożyli kartę
uczestnictwa w terminie, będzie test wielokrotnego wyboru sprawdzający poziom
posługiwania się językiem angielskim oraz pytania otwarte w języku polskim i
angielskim.
Wyniki testów wyłonią 14 uczestników pierwszego wyjazdu do Portugalii.